Hebrews - హెబ్రీయులకు 13 | View All

1. సహోదరప్రేమ నిలువరముగా ఉండనీయుడి

2. ఆతిథ్యము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు ఆతిథ్యముచేసిరి.
ఆదికాండము 18:1-8, ఆదికాండము 19:1-3

3. మీరును వారితోకూడ బంధింపబడినట్టు బంధకములోనున్న వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉన్నారు గనుక కష్టముల ననుభవించుచున్న వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.

4. వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు నిష్కల్మషమైనది గాను ఉండవలెను; వేశ్యా సంగులకును వ్యభిచారులకును దేవుడు తీర్పు తీర్చును.

5. ధనాపేక్షలేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృప్తిపొందియుండుడి. నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పెను గదా.
ఆదికాండము 28:15, ద్వితీయోపదేశకాండము 31:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8, యెహోషువ 1:5

6. కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు? అనిమంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై యున్నాము.
కీర్తనల గ్రంథము 118:6

7. మీకు దేవుని వాక్యము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారిని జ్ఞాపకము చేసికొని, వారి ప్రవర్తన ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనుచు, వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి.

8. యేసుక్రీస్తు నిన్న, నేడు, ఒక్కటేరీతిగా ఉన్నాడు; అవును యుగయుగములకును ఒక్కటే రీతిగా ఉండును.
యెషయా 43:13

9. నానా విధములైన అన్య బోధలచేత త్రిప్పబడకుడి. భోజనపదార్థములనుబట్టి కాక, కృపను బట్టియే హృదయము స్థిరపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబట్టి ప్రవర్తించినవారికి ఏమియు ప్రయోజనము కలుగ లేదు.

10. మనకొక బలిపీఠమున్నది; దాని సంబంధమైనవాటిని తినుటకు గుడారములో సేవచేయువారికి అధికారములేదు.

11. వేటిరక్తము పాపపరిహారార్థముగ పరిశుద్ధస్థలములోనికి ప్రధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువులకళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును.
లేవీయకాండము 16:27

12. కావున యేసుకూడ తన స్వరక్తముచేత ప్రజలను పరిశుద్ధపరచుటకై గవిని వెలుపట శ్రమపొందెను.

13. కాబట్టి మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి ఆయనయొద్దకు వెళ్లుదము.
లేవీయకాండము 16:27

14. నిలువరమైన పట్టణము మనకిక్కడ లేదు గాని, ఉండబోవుచున్నదాని కోసము ఎదురుచూచు చున్నాము.

15. కాబట్టి ఆయనద్వారా మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడును స్తుతియాగము చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒప్పుకొనుచు, జిహ్వాఫలము అర్పించుదము.
లేవీయకాండము 7:12, 2 దినవృత్తాంతములు 29:31, కీర్తనల గ్రంథము 50:14, కీర్తనల గ్రంథము 50:23, యెషయా 57:19, హోషేయ 14:2

16. ఉపకారమును ధర్మమును చేయ మరచిపోకుడి, అట్టి యాగములు దేవుని కిష్టమైనవి.

17. మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఒప్పచెప్పవలసినవారివలె మీ ఆత్మలను కాయుచున్నారు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసినయెడల మీకు నిష్‌ప్రయోజనము గనుక దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునట్లు వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి.
యెషయా 62:6, యెహెఙ్కేలు 3:17

18. మా నిమిత్తము ప్రార్థనచేయుడి; మేమన్ని విషయములలోను యోగ్యముగా ప్రవర్తింప గోరుచు మంచి మనస్సాక్షి కలిగియున్నామని నమ్ముకొనుచున్నాను.

19. మరియు నేను మరి త్వరగా మీయొద్దకు మరల వచ్చునట్లు ఈలాగు చేయవలెనని మరి యెక్కువగా మిమ్మును బతి మాలుకొనుచున్నాను.

20. గొఱ్ఱెల గొప్ప కాపరియైన యేసు అను మన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమునుబట్టి మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకర్తయగు దేవుడు,
యెషయా 63:11, యిర్మియా 32:40, యెహెఙ్కేలు 37:26, జెకర్యా 9:11

21. యేసు క్రీస్తుద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని మనలో జరిగించుచు, ప్రతి మంచి విషయములోను తన చిత్తప్రకారము చేయుటకు మిమ్మును సిద్ధపరచును గాక. యేసుక్రీస్తుకు యుగయుగములకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్‌.

22. సహోదరులారా, మీకు సంక్షేపముగా వ్రాసియున్నాను గనుక ఈ హెచ్చరికమాటను సహించుడని మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను.

23. మన సహోదరుడైన తిమోతికి విడుదల కలిగినదని తెలిసికొనుడి. అతడు శీఘ్రముగా వచ్చినయెడల అతనితోకూడ వచ్చి మిమ్మును చూచెదను.

24. మీపైని నాయకులైనవారికందరికిని పరిశుద్ధులకందరికిని నా వందనములు చెప్పుడి. ఇటలీవారు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

25. కృప మీ అందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన్‌.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వివిధ విధులకు ఉపదేశాలు మరియు ప్రొవిడెన్స్ కేటాయించిన దానితో సంతృప్తి చెందడం. (1-6) 
క్రీస్తు మన కోసం తనను తాను త్యాగం చేయడం వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, సద్గుణాల కోసం అంకితభావంతో ప్రత్యేకమైన సమాజాన్ని పొందడం. నిజమైన మతపరమైన నిబద్ధత స్నేహానికి అత్యంత బలమైన పునాదిగా పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రకరణము వివిధ క్రైస్తవ బాధ్యతల కొరకు హృదయపూర్వకమైన ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది, ప్రత్యేకించి సంతృప్తి యొక్క ధర్మాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ధర్మం మరియు బాధ్యతకు విరుద్ధం అత్యాశ - ప్రాపంచిక సంపదల పట్ల కనికరంలేని కోరిక మరియు ఎక్కువ కలిగి ఉన్నవారి పట్ల అసూయ. స్వర్గంలో సంపదను కలిగి ఉండటం ద్వారా, నిరాడంబరమైన భూసంబంధమైన ఆస్తులలో మనం సంతృప్తిని పొందవచ్చు. అసంతృప్తంగా ఉన్నవారు దేవుడు తమ పరిస్థితులను ఉన్నతీకరించినప్పటికీ సంతృప్తిని పొందలేరు. స్వర్గంలో ఉన్నప్పటికీ, ఆడమ్ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు; పరలోకంలోని కొందరు దేవదూతలు అసంతృప్తి చెందారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అపొస్తలుడైన పౌలు అవమానాన్ని మరియు లోపాన్ని అనుభవించినప్పటికీ, ప్రతి పరిస్థితిలో సంతృప్తిని పొందే కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు. క్రైస్తవులు తమ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సంతృప్తిని పొందేందుకు అనేక కారణాలున్నాయి. వాగ్దానం అన్ని వాగ్దానాల సారాంశాన్ని సంగ్రహిస్తుంది: "నేను ఎప్పటికీ, లేదు, ఎప్పటికీ నిన్ను విడిచిపెట్టను, లేదు, నిన్ను ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టను." ఈ వాగ్దానాన్ని ధృవీకరించడానికి అసలు వచనం ఐదు ప్రతికూలతలను ఉపయోగిస్తుంది, నిజమైన విశ్వాసులు జీవితాంతం, మరణంలో మరియు శాశ్వతంగా దేవుని దయగల ఉనికిని అనుభవిస్తారని హామీ ఇచ్చారు. మానవ చర్యలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా శక్తిలేనివి, మరియు దేవుడు హాని కోసం ఉద్దేశించిన ప్రతిదాన్ని తన ప్రజలకు మంచిగా మార్చగలడు.

విశ్వాసపాత్రులైన పాస్టర్ల సూచనలను గౌరవించడం, వింత సిద్ధాంతాల ద్వారా దూరంగా ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం. (7-15) 
ప్రాణాలతో బయటపడినవారు తమ సాక్ష్యాన్ని గౌరవంగా మరియు ఓదార్పుతో ముగించిన మంత్రుల మార్గదర్శకత్వం మరియు ఉదాహరణలను ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకోవాలి. ఈ మంత్రులలో కొందరు మరణించినప్పటికీ, మరికొందరు మరణ అంచున ఉన్నప్పటికీ, చర్చి యొక్క గొప్ప అధిపతి మరియు ప్రధాన పూజారి, వారి ఆత్మల బిషప్, సజీవంగా మరియు మారకుండా ఉన్నారు. క్రీస్తు పాత నిబంధన మరియు సువార్త రోజులలో స్థిరంగా ఉంటాడు మరియు అతని ప్రజలకు ఎప్పటికీ అలానే ఉంటాడు-సమానంగా దయగలవాడు, శక్తివంతుడు మరియు అన్నింటికి సరిపోతాడు. అతను ఆకలితో ఉన్నవారిని సంతృప్తి పరచడం, వణుకుతున్న వారికి భరోసా ఇవ్వడం మరియు పశ్చాత్తాపపడిన పాపులను స్వాగతించడం కొనసాగిస్తున్నాడు. అతను ఇప్పటికీ గర్వంగా మరియు స్వీయ-నీతిమంతులను తిరస్కరించాడు, కేవలం వృత్తిని తృణీకరిస్తాడు మరియు అతను రక్షించే వారికి ధర్మాన్ని స్వీకరించమని మరియు అధర్మాన్ని అసహ్యించుకోవాలని సూచించాడు. విశ్వాసులు తమ హృదయాలను స్వేచ్ఛా కృపపై సాధారణ ఆధారపడటం, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శక్తివంతం చేయడం, భ్రమకు వ్యతిరేకంగా ఓదార్పు మరియు రక్షణ కల్పించడం కోసం ప్రయత్నించాలి.
క్రీస్తు మన బలిపీఠం మరియు త్యాగం రెండింటినీ సేవిస్తాడు, సమర్పణను పవిత్రం చేస్తాడు. ప్రభువు భోజనం సువార్త పాస్ ఓవర్ విందును సూచిస్తుంది. లేవీయ ధర్మశాస్త్రానికి కట్టుబడి ఉండటం దాని స్వంత ప్రమాణాల ప్రకారం, క్రైస్తవ బలిపీఠం దగ్గరకు రాకుండా ప్రజలను నిరోధించగలదని ప్రదర్శించిన తర్వాత, అపొస్తలుడు, "మనం శిబిరం లేకుండా అతని వద్దకు వెళ్దాం." ఇది ఆచార నియమాల నుండి, పాపం నుండి, ప్రపంచం నుండి మరియు స్వీయ నుండి నిష్క్రమణను సూచిస్తుంది. క్రీస్తులో విశ్వాసంతో జీవించడం ద్వారా, ఆయన రక్తం ద్వారా దేవునికి అంకితం చేయబడి, విశ్వాసులు ఈ పాపభరిత ప్రపంచం నుండి తమను తాము ఇష్టపూర్వకంగా వేరు చేస్తారు. పాపం, పాపులు మరియు మరణం మనం నిరవధికంగా ఇక్కడ ఉండనివ్వవు కాబట్టి, మనం ఇప్పుడు విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లి, ఈ ప్రపంచం అందించలేని విశ్రాంతి మరియు శాంతిని క్రీస్తులో వెతుకుదాం. మన బలులను ఈ బలిపీఠానికి మరియు మన ప్రధాన యాజకునికి సమర్పించి, ఆయన ద్వారా అర్పిద్దాం. ఆరాధన, ప్రార్థన మరియు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దేవునికి స్తుతించే త్యాగం నిరంతరం సమర్పించబడాలి.

దేవునికి, మన పొరుగువారికి మరియు ప్రభువులో మనపై ఉంచిన వారికి సంబంధించిన విధులకు మరిన్ని ఉపదేశాలు. (16-21) 
ప్రజల ఆత్మలు మరియు శరీరాలు రెండింటి అవసరాలను తీర్చడానికి మా సామర్థ్యం మేరకు మేము బాధ్యత వహిస్తాము. దేవుడు ఈ అర్పణలను సంతోషముతో స్వీకరిస్తాడు మరియు క్రీస్తు ద్వారా ఇచ్చేవారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. అపొస్తలుడు సజీవ పరిచారకుల పట్ల కర్తవ్యాన్ని వివరిస్తాడు: అతని మాటలో వెల్లడైన దేవుని మనస్సు మరియు చిత్తానికి అనుగుణంగా వారికి కట్టుబడి మరియు సమర్పించడం. క్రైస్తవులు తమను తాము చాలా తెలివైనవారిగా, చాలా సద్గుణవంతులుగా లేదా నేర్చుకోవడం కొనసాగించడానికి చాలా ముఖ్యమైన వారిగా భావించకూడదు. ప్రజలు లేఖనాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించమని ప్రోత్సహిస్తారు మరియు పరిచారకులు ఆ ప్రమాణానికి అనుగుణంగా బోధించినంత కాలం, వారు తమ సూచనలను దేవుని వాక్యంగా అంగీకరించాలి, ఇది నమ్మేవారిలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. శ్రోతలు దుఃఖంతో కాకుండా సంతోషంతో వారి గురించి నివేదించడం శ్రోతలకు మేలు చేస్తుంది. నమ్మకమైన పరిచారకులు తమను తాము రక్షించుకుంటారు, కానీ ఉత్పాదకత లేని మరియు విశ్వాసం లేని సమాజాన్ని నాశనం చేయడం వారి తలపైనే ఉంటుంది. ప్రజలు తమ పరిచారకుల కోసం ఎంత శ్రద్ధగా ప్రార్థిస్తారో, వారు తమ పరిచర్య నుండి ఎంత ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారని ఎదురుచూడవచ్చు. మంచి మనస్సాక్షి దేవుని ఆజ్ఞలు మరియు విధులన్నింటికి విధేయతను కలిగి ఉంటుంది. మంచి మనస్సాక్షి ఉన్నవారికి కూడా ఇతరుల ప్రార్థనలు అవసరం. ఒక కమ్యూనిటీకి వచ్చిన మంత్రులు ఎక్కువ సంతృప్తిని పొందాలని, ప్రజలకు విజయాన్ని అందించాలని ప్రార్థించారు. మన ఆశీర్వాదాలన్నీ ప్రార్థన ద్వారా పొందాలి. దేవుడు, శాంతి దేవుడు, విశ్వాసులతో పూర్తిగా రాజీపడి ఉన్నాడు. అతను దేవుని కుమారుని రక్తంలో దాని పునాదితో ఒడంబడికను స్థాపించాడు. సాధువుల కోరిక ఏమిటంటే, ప్రతి మంచి పనిలో పరిపూర్ణత సాధించడం, స్వర్గం యొక్క కోరికలు మరియు ఆనందాల కోసం వారిని సిద్ధం చేయడం. మనలోని ప్రతి మంచి విషయం దేవుని పని, మరియు క్రీస్తు ద్వారా తప్ప, ఆయన నిమిత్తము మరియు అతని ఆత్మ ద్వారా తప్ప మనలోని దేవుని ద్వారా ఏ మంచి పని జరగదు.

ఈ లేఖను తీవ్రంగా పరిగణించాలి. (22-25)
విశ్వాసులతో సహా పురుషులు తమ స్వాభావిక అవినీతి ప్రభావాలకు ఎంతగానో ఆకర్షితులవుతారు, వారి ప్రయోజనం కోసం వారికి అత్యంత కీలకమైన మరియు సాంత్వన కలిగించే సిద్ధాంతాలు అందించబడినా మరియు బలవంతపు సాక్ష్యాధారాల ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడినా కూడా, గంభీరమైన వేడుకోలు మరియు ప్రబోధం అవసరం. వివాదాలు, నిర్లక్ష్యం లేదా తిరస్కరణ లేకుండా వారు దానిని స్వీకరించడాన్ని ఇది నిర్ధారిస్తుంది. పవిత్ర ప్రేమ మరియు దయ యొక్క చట్టం క్రైస్తవుల హృదయాలలో ఒకరి పట్ల మరొకరు చెక్కబడి ఉండటం ప్రయోజనకరం. నిజమైన మతం నిజమైన సభ్యత మరియు మంచి మర్యాదలను అందిస్తుంది; ఇది కోపం లేదా అసభ్యతతో గుర్తించబడలేదు. దేవుని అనుగ్రహం మీపై ఉండుగాక, మరియు ఆయన కృప నిరంతరంగా మీలోపల మరియు మీతో పాటు పనిచేస్తూ, వేచివున్న మహిమకు నాందిగా పవిత్రత యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |