Acts - అపొ. కార్యములు 22 | View All

1. సహోదరులారా, తండ్రులారా, నేనిప్పుడు మీ యెదుట చెప్పు సమాధానము నాలకించుడి.

2. అతడు హెబ్రీభాషలో మాటలాడుట వారు విని ఎక్కువ నిశ్శబ్దముగా ఉండిరి. అప్పుడతడు ఈలాగు చెప్పసాగెను.

3. నేను కిలికియలోని తార్సులో పుట్టిన యూదుడను. అయితే ఈ పట్టణములో గమలీయేలు పాదములయొద్ద పెరిగి, మన పితరుల ధర్మశాస్త్రసంబంధమగు నిష్ఠయందు శిక్షితుడనై, మీరందరు నేడు ఉన్న ప్రకారము దేవుని గూర్చి ఆసక్తుడనైయుండి

4. ఈ మార్గములోనున్న పురుషులను స్త్రీలను బంధించి చెరసాలలో వేయించుచు మరణమువరకు హింసించితిని.

5. ఇందునుగూర్చి ప్రధాన యాజకుడును పెద్దలందరును నాకు సాక్షులైయున్నారు. నేను వారివలన సహోదరులయొద్దకు పత్రికలు తీసికొని, దమస్కులోని వారినికూడ బంధించి దండించుటకై యెరూషలేమునకు తేవలెనని అక్కడికి వెళ్లితిని.

6. నేను ప్రయాణము చేయుచు దమస్కునకు సమీపించినప్పుడు మధ్యాహ్నకాలమందు ఆకాశమునుండి గొప్ప వెలుగు అకస్మాత్తుగా నా చుట్టు ప్రకాశించెను.

7. నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, నన్ను హింసించుచున్నావని నాతో ఒక స్వరము పలుకుట వింటిని.

8. అందుకు నేను ప్రభువా, నీవెవడవని అడిగినప్పుడు ఆయననేను నీవు హింసించుచున్న నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెప్పెను.

9. నాతోకూడ నున్నవారు ఆ వెలుగును చూచిరి గాని నాతో మాటలాడినవాని స్వరము వారు వినలేదు.

10. అప్పుడు నేను ప్రభువా, నేనేమి చేయవలెనని అడుగగా, ప్రభువు నీవు లేచి దమస్కులోనికి వెళ్లుము; అక్కడ నీవు చేయుటకు నియమింపబడినవన్నియు నీకు చెప్పబడునని నాతో అనెను.

11. ఆ వెలుగు యొక్క ప్రభావమువలన నేను చూడలేక పోయినందున నాతోకూడ ఉన్నవారు నన్ను నడిపింపగా దమస్కులోనికి వచ్చితిని.

12. అంతట ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును, అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరిచేత మంచిపేరు పొందినవాడునైన అననీయ అను ఒకడు నాయొద్దకు వచ్చి నిలిచి

13. సౌలా! సహోదరా, దృష్టి పొందుమని నాతో చెప్పగా ఆ గడియలోనే నేను దృష్టిపొంది అతని చూచితిని.

14. అప్పుడతడు మన పితరుల దేవుడు తన చిత్తమును తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నిన్ను నియ మించియున్నాడు;

15. నీవు కన్నవాటిని గూర్చియు విన్న వాటిని గూర్చియు సకల మనుష్యులయెదుట ఆయనకు సాక్షివైయుందువు.

16. గనుక నీవు తడవు చేయుట ఎందుకు? లేచి ఆయన నామమునుబట్టి ప్రార్థనచేసి బాప్తిస్మము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెప్పెను.
యోవేలు 2:32

17. అంతట నేను యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయములో ప్రార్థన చేయుచుండగా పరవశుడనై ప్రభువును చూచితిని.

18. అప్పుడాయన నీవు త్వరపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్లుము. నన్నుగూర్చి నీవిచ్చు సాక్ష్యము వారంగీకరింపరని నాతో చెప్పెను.

19. అందుకు నేను ప్రభువా, ప్రతి సమాజమందిరములోను నీయందు విశ్వాసముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచుకొట్టుచు నుంటినని వారికి బాగుగా తెలియును.

20. మరియు నీ సాక్షియైన స్తెఫను రక్తము చిందింపబడినప్పుడు నేనుకూడ దగ్గర నిలిచి అందుకు సమ్మతించి అతని చంపినవారి వస్త్రములకు కావలియుంటినని చెప్పితిని.

21. అందుకు ఆయన వెళ్లుము, నేను దూరముగా అన్యజనులయొద్దకు నిన్ను పంపుదునని నాతో చెప్పెను.

22. ఈ మాటవరకు అతడు చెప్పినది వారు ఆలకించు చుండిరి. అప్పడు ఇటువంటివాడు బ్రదుకతగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి.

23. వారు కేకలు వేయుచు తమపై బట్టలు విదుల్చుకొని ఆకాశముతట్టు దుమ్మెత్తి పోయుచుండగా

24. వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో తెలిసికొనుటకై, సహస్రాధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొట్టి, విమర్శింపవలెనని చెప్పి, కోటలోనికి తీసికొనిపొండని ఆజ్ఞాపించెను.

25. వారు పౌలును వారులతో కట్టుచున్నప్పుడు అతడు తన దగ్గర నిలిచియున్న శతాధిపతిని చూచిశిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుష్యుని కొరడాలతో కొట్టుటకు మీకు అధికారమున్నదా? అని యడిగెను.

26. శతాధిపతి ఆ మాట విని సహస్రాధిపతి యొద్దకు వచ్చి నీవేమి చేయబోవుచున్నావు? ఈ మనుష్యుడు రోమీయుడు సుమీ అనెను.

27. అప్పుడు సహస్రాధిపతి వచ్చి అతనిని చూచినీవు రోమీయుడవా? అది నాతో చెప్పు మనగా

28. అతడు అవునని చెప్పెను. సహస్రాధిపతి నేను బహు ద్రవ్యమిచ్చి యీ పౌరత్వము సంపాదించు కొంటిననెను; అందుకు పౌలునేనైతే పుట్టుకతోనే రోమీయుడ ననెను.

29. కాబట్టి అతని విమర్శింపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని విడిచిపెట్టిరి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొన్నప్పుడు అతని బంధించినందుకు సహస్రాధిపతికూడ భయపడెను.

30. మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను నిశ్చయముగా తెలిసికొనగోరి, సహస్రాధిపతి అతని వదిలించి, ప్రధానయాజకులును మహాసభవారందరును కూడి రావలెనని ఆజ్ఞాపించి, పౌలును తీసి కొనివచ్చి వారియెదుట నిలువబెట్టెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అతని మార్పిడి గురించి పాల్ యొక్క ఖాతా. (1-11) 
అపొస్తలుడు కోపంతో ఉన్న గుంపుతో సంప్రదాయ మర్యాదతో మరియు సద్భావనతో మాట్లాడాడు. పాల్ తన ప్రారంభ జీవిత వివరాలను వివరించాడు, అతని మార్పిడి పూర్తిగా దేవుని జోక్యం ఫలితంగా జరిగిందని నొక్కి చెప్పాడు. చీకటిచే ఖండించబడిన పాపులు అవిశ్వాసులైన యూదుల మాదిరిగానే శాశ్వత అంధత్వానికి గురవుతారు. మరోవైపు, పాల్ వంటి ఒప్పించబడిన పాపులు, అంధకారం వల్ల కాదు, అధిక కాంతి వల్ల అంధత్వాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ తాత్కాలిక గందరగోళ స్థితి జ్ఞానోదయానికి నాంది. మన జీవితాలలో ప్రభువు యొక్క పరివర్తనాత్మక పనిని సూటిగా పంచుకోవడం, ఆయన సువార్త ప్రకటన మరియు ప్రచారానికి వ్యతిరేకత నుండి మనలను మార్గనిర్దేశం చేయడం, సరైన వైఖరి మరియు విధానంతో చేసినప్పుడు, కొన్నిసార్లు విస్తృతమైన ప్రసంగాల కంటే ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ ప్రభావం సత్యానికి పూర్తి రుజువును అందించనవసరం లేదు, అయితే ఇది అపొస్తలుడిలో చూసిన లోతైన మార్పుకు సమానమైన రీతిలో ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

అన్యజనులకు బోధించమని పౌలు నిర్దేశించాడు. (12-21) 
అపొస్తలుడు తన రూపాంతరం ఎలా ధృవీకరించబడిందో వివరిస్తాడు. దేవుడు, తన చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటానికి పాపిని ఎన్నుకున్నందున, వినయం, జ్ఞానోదయం మరియు క్రీస్తు మరియు అతని సువార్త గురించి అవగాహన కలిగిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, క్రీస్తును జస్ట్ వన్, జీసస్ క్రైస్ట్ నీతిమంతుడు అని పిలుస్తారు. దేవుడు తన చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఎన్నుకున్నవారు యేసు వైపు మళ్లాలి, ఆయన ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని మనకు వెల్లడించాడు. బాప్టిజం, ఒక ముఖ్యమైన సువార్త హక్కు, పాపాల క్షమాపణను సూచిస్తుంది. బాప్టిజం పొందడం అనేది కేవలం ఆచారంగా మాత్రమే కాకుండా, యేసుక్రీస్తు ద్వారా పాప క్షమాపణ యొక్క సౌలభ్యాన్ని నిజంగా అనుభవించడం మరియు ఆ ప్రయోజనం కోసం ఆయన నీతిని గ్రహించడం అనేది పిలుపు. ఇది పాపాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మరియు ఒకరి అవినీతిని చంపే శక్తిని పొందడం. బాప్టిజం అనేది బాహ్య సంకేతం మాత్రమే కాదు, అది సూచించే వాస్తవికతను నిర్ధారిస్తుంది-పాపం యొక్క మరకను తొలగించడం.
మన బాప్టిజంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రాథమిక సువార్త విధి ఏమిటంటే, క్రీస్తు పేరులో మన పాపాలకు క్షమాపణ కోరడం, ఆయనపై మరియు ఆయన నీతిపై ఆధారపడటం. దేవుడు తన కార్మికులకు సమయం మరియు స్థలం రెండింటినీ కేటాయించాడు మరియు వారి స్వంత ప్రాధాన్యతలకు విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, అతని మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించడం వారికి తగినది. ప్రొవిడెన్స్ తరచుగా మన కోసం మనం చేసే దానికంటే మెరుగ్గా ప్లాన్ చేస్తుంది, కాబట్టి మనం దేవుని మార్గదర్శకత్వాన్ని విశ్వసించాలి. క్రీస్తు ఎవరినైనా పంపితే, అతని ఆత్మ వారితో పాటు ఉంటుంది, వారి శ్రమ ఫలాలను చూసేందుకు వారిని అనుమతిస్తుంది. అయితే, మానవ హృదయం దేవుని ప్రత్యేక దయ ద్వారా మాత్రమే సువార్తతో రాజీపడుతుంది.

యూదుల ఆవేశం పాల్ తాను రోమన్ పౌరుడని వేడుకున్నాడు. (22-30)
యూదులు పాల్ తన మార్పిడి గురించి చెప్పిన కథనాన్ని శ్రద్ధగా విన్నారు, కానీ అతను అన్యుల వద్దకు పంపబడ్డాడని పేర్కొన్నప్పుడు, అది వారి పాతుకుపోయిన జాతీయ పక్షపాతంతో చాలా బలంగా ఘర్షణ పడింది, వారు ఇకపై వినడానికి నిరాకరించారు. వారి తీవ్ర స్పందన రోమన్ అధికారిని కలవరపరిచింది, పౌలు తీవ్రమైన నేరం చేసి ఉంటాడని అనుమానించటానికి దారితీసింది. అయితే, పాల్ రోమన్ పౌరుడిగా తన అధికారాన్ని నొక్కిచెప్పాడు, నేరాన్ని అంగీకరించడానికి అతన్ని బలవంతం చేసే ఏవైనా విచారణలు లేదా శిక్షల నుండి అతనికి మినహాయింపు ఇచ్చాడు. అతను మాట్లాడిన విధానం అతని మనస్సులో శాంతి మరియు ప్రశాంతత యొక్క లోతైన భావాన్ని బహిర్గతం చేసింది.
పాల్ యొక్క యూదుల నేపథ్యం మరియు వినయపూర్వకమైన పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రోమన్ అధికారి అతను ఇంత విలువైన వ్యత్యాసాన్ని ఎలా పొందాడనే దాని గురించి ఆరా తీశాడు, దానికి అపొస్తలుడు అతను స్వేచ్ఛా వ్యక్తిగా జన్మించాడని సమాధానమిచ్చాడు. దేవుని పిల్లలందరిలో అంతర్లీనంగా ఉన్న స్వాతంత్య్రాన్ని, పునరుత్పత్తి లేని వారికి ఎంత డబ్బుతోనైనా సాధించలేని స్వాతంత్య్రాన్ని మనం ఎంతో ఆదరిద్దాం. ఇది రోమన్ అధికారి బాధను వెంటనే నిలిపివేసింది. చాలా మంది ప్రజలు మానవ పర్యవసానాల భయంతో తప్పు చేయకుండా నిరోధించబడతారు, వారు దేవుని భయంతో నిరోధించబడకపోయినా. అపొస్తలుడు సూటిగా, "ఇది న్యాయమా?" తాను సేవించిన దేవుడు తన పేరు కొరకు అన్ని బాధల నుండి తనను ఆదుకుంటాడని గుర్తించి, పాల్ తన విశ్వాసంతో నడిపించబడి, వీలైతే చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలను నివారించడానికి ప్రయత్నించాడు. అతను తన మార్గంలో తన దివ్య గురువు వేసిన సవాళ్ల నుండి ఎన్నడూ దూరంగా ఉండడు మరియు ఎటువంటి కష్టాలను అధిగమించడానికి అతను ఎప్పుడూ ఆ మార్గం నుండి తప్పుకున్నాడు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |