John - యోహాను సువార్త 15 | View All

1. నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు.

2. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసి వేయును.

3. నేను మీతో చెప్పిన మాటనుబట్టి మీరిప్పుడు పవిత్రులై యున్నారు.

4. నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి యుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు.

5. ద్రాక్షావల్లిని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను ఎవనియందు నిలిచి యుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు చేయలేరు.

6. ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండని యెడల వాడు తీగెవలె బయట పారవేయ బడి యెండిపోవును; మనుష్యులు అట్టివాటిని పోగుచేసి అగ్నిలో పార వేతురు, అవి కాలిపోవును.

7. నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది యిష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింప బడును.

8. మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును; ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు.

9. తండ్రి నన్ను ఏలాగు ప్రేమించెనో నేనును మిమ్మును ఆలాగు ప్రేమించితిని, నా ప్రేమయందు నిలిచి యుండుడి.

10. నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలు గైకొని ఆయన ప్రేమయందు నిలిచియున్న ప్రకారము మీరును నా ఆజ్ఞలు గైకొనినయెడల నా ప్రేమయందు నిలిచియుందురు.

11. మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను.

12. నేను మిమ్మును ప్రేమించిన ప్రకారము, మీ రొకని నొకడు ప్రేమించ వలెననుటయే నా ఆజ్ఞ

13. తన స్నేహితులకొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు.

14. నేను మీ కాజ్ఞాపించువాటిని చేసిన యెడల, మీరు నా స్నేహితులై యుందురు.

15. దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను, ఎందుకనగా నేను నా తండ్రివలన వినిన సంగతులన్నిటిని మీకు తెలియజేసితిని.

16. మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకనుగ్రహించునట్లు మీరు వెళ్లి ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితిని.

17. మీరు ఒకనినొకడు ప్రేమింపవలెనని యీ సంగతులను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను.

18. లోకము మిమ్మును ద్వేషించినయెడల మీకంటె ముందుగా నన్ను ద్వేషించెనని మీరెరుగుదురు.

19. మీరు లోక సంబంధులైన యెడల లోకము తన వారిని స్నేహించును; అయితే మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిమ్మును లోకములోనుండి ఏర్పరచుకొంటిని; అందుచేతనే లోకము మిమ్మును ద్వేషించుచున్నది.

20. దాసుడు తన యజమానునికంటె గొప్పవాడు కాడని నేను మీతో చెప్పినమాట జ్ఞాపకము చేసికొనుడి. లోకులు నన్ను హింసించినయెడల మిమ్మును కూడ హింసింతురు; నా మాట గైకొనినయెడల, మీ మాటకూడ గైకొందురు.

21. అయితే వారు నన్ను పంపిన వానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమిత్తము వీటినన్నిటిని మీకు చేయుదురు.

22. నేను వచ్చి వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; ఇప్పుడైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు.

23. నన్ను ద్వేషించువాడు నా తండ్రినికూడ ద్వేషించుచున్నాడు.

24. ఎవడును చేయని క్రియలు నేను వారి మధ్య చేయకుండినయెడల వారికి పాపము లేకపోవును; ఇప్పుడైతే వారు నన్నును నా తండ్రిని చూచి ద్వేషించియున్నారు.

25. అయితే నన్ను నిర్హేతుకముగా ద్వేషించిరి అని వారి ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడిన వాక్యము నెర వేరునట్లు ఈలాగు జరిగెను.
కీర్తనల గ్రంథము 25:19, కీర్తనల గ్రంథము 35:19, కీర్తనల గ్రంథము 69:4, కీర్తనల గ్రంథము 109:3, కీర్తనల గ్రంథము 119:161, విలాపవాక్యములు 3:52

26. తండ్రియొద్దనుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబోవు ఆదరణకర్త, అనగా తండ్రి యొద్దనుండి బయలుదేరు సత్యస్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చును.

27. మీరు మొదటనుండి నాయొద్ద ఉన్నవారు గనుక మీరును సాక్ష్యమిత్తురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు నిజమైన వైన్. (1-8) 
యేసుక్రీస్తు మానవ మరియు దైవిక స్వభావాల కలయికను కలిగి ఉన్న ప్రామాణికమైన వైన్‌గా చిత్రీకరించబడ్డాడు. అతనిలోని ఆత్మ యొక్క సమృద్ధిని, సారవంతమైన నేల నుండి ఒక మూలం తీసుకునే పోషణతో పోల్చవచ్చు, దానిని ఫలవంతం చేస్తుంది. విశ్వాసులు, కొమ్మల మాదిరిగానే, ఈ వైన్ నుండి విస్తరించి ఉన్నారు. మూలం కనిపించనప్పటికీ, మన జీవితాలు క్రీస్తులో దాగి ఉన్నాయి. అతనిలో, మేము మద్దతు మరియు జీవనోపాధిని కనుగొంటాము, ఇది ఒక రూట్ మరియు చెట్టు మధ్య సంబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అనేక శాఖలు ఉన్నప్పటికీ, మూలంలో ఐక్యమై, భౌతికంగా మరియు సిద్ధాంతపరంగా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, నిజమైన క్రైస్తవులందరూ క్రీస్తులో కలుస్తారు. వైన్ కొమ్మల వలె, విశ్వాసులు బలహీనంగా మరియు బాహ్య మద్దతుపై ఆధారపడతారు.
దేవుడు భర్తతో పోల్చబడ్డాడు, తన ద్రాక్షతోట, చర్చిపై అసమానమైన జ్ఞానం మరియు జాగరూకతను ప్రదర్శిస్తూ, దాని శ్రేయస్సును నిర్ధారిస్తాడు. ద్రాక్షపండ్లు ద్రాక్షను ఆశించినట్లుగా క్రైస్తవులు ఫలించాలనేది రూపక నిరీక్షణ. ఈ ఆధ్యాత్మిక ఫలంలో క్రీస్తు వంటి స్వభావం మరియు జీవనశైలి ఉంటుంది, దేవునికి గౌరవం మరియు మంచి చేయడం. ఉత్పాదకత లేని కొమ్మలు తీసివేయబడతాయి మరియు ఫలవంతమైనవి కూడా కత్తిరింపుకు గురవుతాయి, ఈ ప్రక్రియ విశ్వాసుల పవిత్రీకరణను మెరుగుపరుస్తుందని క్రీస్తు వాగ్దానం చేశాడు.
క్రీస్తు మాటలు విశ్వాసులందరికీ ప్రక్షాళన శక్తిని కలిగి ఉంటాయి, దయను కలిగించడానికి మరియు అవినీతిని నిర్మూలించడానికి పని చేస్తాయి. మన జీవితాలు ఎంత ఫలవంతమైతే, మన ప్రభువుకు అంత మహిమ కలుగుతుంది. ఫలవంతం కావడానికి, విశ్వాసం ద్వారా అతనితో ఐక్యతను కొనసాగించడం, క్రీస్తులో కట్టుబడి ఉండటం అత్యవసరం. క్రీస్తు శిష్యులందరూ ఆయనపై నిరంతరం ఆధారపడటం మరియు సహవాసాన్ని కొనసాగించడం యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది. తమ విశ్వాసంలో ఏదైనా ఆటంకం ఏర్పడితే అది పవిత్రమైన ప్రేమల క్షీణతకు దారితీస్తుందని, అవినీతి పునరుద్ధరణకు మరియు సుఖాలు క్షీణించటానికి దారితీస్తుందని ప్రామాణిక క్రైస్తవులు కనుగొంటారు.
క్రీస్తులో ఉండని వారు, బాహ్య రూపాలలో క్లుప్తంగా వర్ధిల్లినప్పటికీ, చివరికి ఏమీ లేకుండా పోయారు. ఎండిపోయిన కొమ్మలు అగ్నికి మాత్రమే సరిపోతాయి. కాబట్టి, ప్రతి మంచి మాట మరియు పనిలో వృద్ధిని పెంపొందిస్తూ, క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణతపై సాధారణ ఆధారపడటంలో జీవించాలని ప్రబోధం. అలా చేస్తే, ఆయనలో మన ఆనందం మరియు అతని మోక్షం సంపూర్ణమవుతుంది.

తన శిష్యుల పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ. (9-17) 
ప్రేమగల తండ్రిగా దేవునిచే ఆలింగనం చేయబడినవారు మొత్తం ప్రపంచం యొక్క తిరస్కారాన్ని తోసిపుచ్చగలరు. అదే విధంగా తండ్రి అత్యంత యోగ్యుడైన క్రీస్తును ప్రేమించాడు, అతను తన శిష్యులను కూడా ప్రేమించాడు, అయినప్పటికీ వారు అనర్హులు. రక్షకుని గౌరవించే వారు ఆయన పట్ల తమ ప్రేమను కొనసాగించాలని, దానిని వ్యక్తపరచడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. క్రీస్తు ప్రేమలో నిలిచివుండే వారి యొక్క శాశ్వతమైన ఆనందంతో పోల్చితే కపటుల యొక్క నశ్వరమైన ఆనందం శాశ్వతమైన విందు వలె ఉంటుంది.
ఆయన పట్ల తమకున్న ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించమని వారిని పిలుస్తారు. ఆ ప్రేమలో మన పట్టుదలకు క్రీస్తు ప్రేమను మొదట్లో మన హృదయాలలో నింపిన నిలకడ శక్తి చాలా ముఖ్యమైనది. అది లేకుండా, మేము దానితో మా కనెక్షన్‌ను త్వరగా కోల్పోతాము. క్రీస్తు ప్రేమ ఒక మార్గదర్శిగా పనిచేస్తుంది, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. రాబోయే అనేక సూచనలు ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, అతను అనేక విధులను కలిగి ఉన్న ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నాడు.

ముందే చెప్పబడింది. (18-25) 
మన ప్రవక్త, పూజారి మరియు రాజుగా క్రీస్తు సిద్ధాంతాన్ని తిరస్కరించడం ద్వారా, వారు ఆరాధిస్తున్నట్లు చెప్పుకునే ఏకైక సజీవమైన మరియు నిజమైన దేవుని గురించి వారి అజ్ఞానాన్ని వారు అనుకోకుండా ప్రదర్శిస్తారని చాలా మంది వ్యక్తులు గ్రహించలేరు. క్రీస్తు శిష్యులు బాప్తిస్మం తీసుకున్న పేరు వారు తమ జీవితాలను ఎంకరేజ్ చేసే పునాది మరియు అవసరమైతే మరణాన్ని ఎదుర్కొంటారు. తీవ్రమైన బాధల మధ్య కూడా, క్రీస్తు నామం కోసం దానిని సహించే వారికి ఓదార్పు ఉంది.
యేసు అనుచరుల పట్ల ప్రపంచం యొక్క శత్రుత్వం దాని అజ్ఞానం నుండి వచ్చింది. క్రీస్తు కృప మరియు సత్యం యొక్క ద్యోతకాలు ఎంత పారదర్శకంగా మరియు సమగ్రంగా ఉంటాయో, మనం ఆయనను ప్రేమించడంలో మరియు విశ్వసించడంలో విఫలమైతే మనం అంత నేరస్థులమవుతాము.

కంఫర్టర్ వాగ్దానం చేశాడు. (26,27)
పరిశుద్ధాత్మ ప్రపంచంలో క్రీస్తు యొక్క మిషన్‌ను ఎదుర్కొంటుంది, అది ఎదుర్కొనే సవాళ్లతో సంబంధం లేకుండా. శక్తి మరియు ఆత్మచే ప్రేరేపించబడిన విశ్వాసులు క్రీస్తుకు మరియు అతని రక్షణ కృపకు సాక్ష్యమిస్తారు.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |