Job - యోబు 34 | View All

1. అప్పుడు ఎలీహు మరల ఈలాగు చెప్పసాగెను

2. జ్ఞానులారా, నా మాటలు వినుడి అనుభవశాలులారా, నాకు చెవియొగ్గుడి

3. అంగిలి ఆహారమును రుచి చూచునట్లు చెవి మాటలను పరీక్షించును.

4. న్యాయమైనదేదో విచారించి చూతము రండి మేలైనదేదో మనంతట మనము విచారించి తెలిసి కొందము రండి.

5. నేను నీతిమంతుడను దేవుడు నా పట్ల న్యాయము తప్పెను

6. న్యాయవంతుడనై యుండియు నేను అబద్దికునిగా ఎంచబడుచున్నాను నేను తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగెనని యోబు అనుచున్నాడు.

7. యోబువంటి మానవుడెవడు? అతడు మంచి నీళ్లవలె తిరస్కారమును పానముచేయుచున్నాడు.

8. అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భక్తిహీనులకు సహవాసి ఆయెను.

9. నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారి కేమాత్రమును ప్రయోజనకరము కాదని అతడు చెప్పుకొనుచున్నాడు.

10. విజ్ఞానముగల మనుష్యులారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవము. సర్వశక్తుడు దుష్కార్యము చేయుట అసంభవము

11. నరుల క్రియలకు తగినట్టుగా ఫలము ఆయన వారి కిచ్చును అందరికి వారి వారి మార్గములనుబట్టి వారికి ఫల మిచ్చును.

12. దేవుడు ఏ మాత్రమును దుష్కార్యము చేయడు సర్వశక్తుడు న్యాయము తప్పడు.

13. ఎవడైన భూమిని ఆయనకు అప్పగింతపెట్టెనా? ఎవడైన సర్వప్రపంచ భారమును ఆయన కప్పగించెనా?

14. ఆయన తన మనస్సు తనమీదనే ఉంచుకొనిన యెడల తన శ్వాసనిశ్వాసములను తనయొద్దకు తిరిగి తీసికొనిన యెడల

15. శరీరులందరు ఏకముగా నశించెదరు నరులు మరల ధూళియై పోవుదురు.

16. కావున దీని విని వివేచించుము నా మాటల నాలకింపుము.

17. న్యాయమును ద్వేషించువాడు లోకము నేలునా? న్యాయసంపన్నుడైన వానిమీద నేరము మోపుదువా?

18. నీవు పనికిమాలినవాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుష్టులని ప్రధానులతోనైనను అనవచ్చునా?

19. రాజులయెడల పక్షపాతము చూపనివానితోను బీదలకన్న ధనముగలవారిని ఎక్కువగా చూడని వాని తోను ఆలాగు పలుకుట తగునా? వారందరు ఆయన నిర్మించినవారు కారా?
యాకోబు 2:1

20. వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధ్యరాత్రి ప్రజలు కల్లోలమునొంది నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.

21. ఆయన దృష్టి నరుల మార్గములమీద నుంచబడియున్నది ఆయన వారి నడకలన్నియు కనిపెట్టి చూచుచున్నాడు.

22. దుష్‌క్రియలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను లేదు.

23. ఒకడు న్యాయవిమర్శలోనికి రాకముందు బహుకాలము అతనిని విచారణచేయుట దేవునికి అగత్యము లేదు.

24. విచారణ లేకుండనే బలవంతులను ఆయన నిర్మూలము చేయుచున్నాడు వారి స్థానమున ఇతరులను నియమించుచున్నాడు.

25. వారి క్రియలను ఆయన తెలిసికొనుచున్నాడు రాత్రియందు ఆయన నాశనము కలుగజేయగా వారు నలుగగొట్టబడుదురు.

26. దుష్టులని బహిరంగముగానే ఆయన వారిని శిక్షించును.

27. ఏలయనగా వారు ఆయనను అనుసరించుట మానిరి ఆయన ఆజ్ఞలలో దేనినైనను లక్ష్యపెట్టకపోయిరి.

28. బీదల మొఱ్ఱను ఆయనయొద్దకు వచ్చునట్లు చేసిరి దీనుల మొఱ్ఱను ఆయనకు వినబడునట్లు చేసిరి.

29. ఆయన సమాధానము కలుగజేసినయెడల శిక్ష విధింప గలవాడెవడు?ఆయన తన ముఖమును దాచుకొనినయెడల ఆయనను చూడగలవాడెవడు? అది అనేకులను గూర్చినదైనను ఒకటే, ఒకని గూర్చిన దైనను ఒకటే

30. భక్తిహీనులు రాజ్యపరిపాలన చేయకుండునట్లు వారు ప్రజలను చిక్కించుకొనకుండునట్లు బలవంతులను ఆయన నిర్మూలము చేయుచున్నాడు

31. ఒకడునేను శిక్షనొందితిని నేను ఇకను పాపము చేయను

32. నాకు తెలియనిదానిని నాకు నేర్పుము నేను దుష్కార్యము చేసియున్న యెడల ఇకను చేయనని దేవునితో చెప్పునా?

33. నీకిష్టము వచ్చినట్లు ఆయన ప్రతికారముచేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? నేను కాదు నీవేనిశ్చయింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము.

34. వివేచనగలవారు జ్ఞానముగలిగి నా మాట వినువారు నాతో నీలాగు పలుకుదురు

35. యోబు తెలివిమాలిన మాటలాడుచున్నాడు. అతని మాటలు బుద్ధిహీనమైనవి

36. దుష్టులవలె యోబు ప్రత్యుత్తరమిచ్చినందున అతడు తుదముట్ట శోధింపబడవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను.

37. అతడు తన పాపమునకు తోడుగా ద్రోహము కూర్చు కొనుచున్నాడు మనయెదుట చప్పట్లుకొట్టి దేవునిమీద కాని మాటలు పెంచుచున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 34 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబు దేవునికి అన్యాయం చేశాడని ఎలీహు నిందించాడు. (1-9) 
యోబు మాటలను మూల్యాంకనం చేయడంలో తనతో కలిసిరావాలని ఎలీహు అక్కడున్న వారిని కోరాడు. అత్యంత సూటిగా ఉండే క్రైస్తవుడు కూడా, ఎవరి ఆలోచనా ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది మరియు అతని హృదయం దైవిక ఆత్మచే శుద్ధి చేయబడి ఉంటుంది, మరియు లేఖనాల గురించి లోతైన జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవారు, కొన్ని విషయాలు, పదాలు లేదా వారి స్వంత అంతర్దృష్టిపై మాత్రమే ఆధారపడే వారి కంటే చాలా ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలరు. క్రియలు నిజమైన విశ్వాసానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. యోబు తన స్వంత చర్యలను పూర్తిగా సమర్థించుకునే విధంగా వ్యక్తీకరించాడు. "నేను నా చేతులను వృధాగా శుద్ధి చేసుకున్నాను" అని ప్రకటించడం దేవుని అనుచరులను నిరుత్సాహపరుస్తుంది కీర్తనల గ్రంథము 73:13-15, కానీ అతని విరోధులకు సంతృప్తిని ఇస్తుంది, వారి దృక్కోణాలను ప్రతిధ్వనిస్తుంది.

దేవుడు అన్యాయం చేయలేడు. (10-15) 
యోబును బాధపెట్టడంలో దేవుని ఉద్దేశం అతనికి హాని కలిగించడం కాదని, అతని ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని తీసుకురావడమేనని ఎలీహు గతంలో యోబుకు ప్రదర్శించాడు. ఇప్పుడు, యోబును బాధపెట్టినప్పుడు దేవుని చర్యలు అన్యాయంగా లేవని ఆయన నొక్కిచెప్పాడు. మునుపటి వివరణ యోబు‌ను సంతృప్తిపరచకపోతే, ఈ కొత్త దృక్పథం అతని అభ్యంతరాలను నిశ్శబ్దం చేయాలి. దేవుడు స్వతహాగా తప్పు చేయలేడు, సర్వశక్తిమంతుడు అన్యాయం చేయలేడు. ప్రస్తుత పనులు ప్రతిఫలం పొందకపోయినా మరియు అతిక్రమణలు శిక్షించబడనట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, దేవుడు ప్రతి వ్యక్తికి వారి పనుల ఆధారంగా న్యాయబద్ధంగా ప్రతిఫలమిచ్చే భవిష్యత్తు రోజు ఉంటుంది. ఇంకా, రక్షకుని విమోచన త్యాగం ద్వారా విశ్వాసి యొక్క అంతిమ ఖండించడం రద్దు చేయబడినప్పటికీ, వారి స్వాభావిక అపరాధం ఏదైనా బాహ్య కష్టాల కంటే తీవ్రమైనది. దీంతో విచారణల మధ్య కూడా వారికి అన్యాయం జరగడం లేదు.

దేవుని శక్తి మరియు ప్రొవిడెన్స్. (16-30) 
ఎలీహు స్వయంగా యోబుకు నేరుగా విజ్ఞప్తి చేశాడు. న్యాయాన్ని తృణీకరించి, నాయకత్వానికి సరిపడని, మానవాళికి కష్టాలు తెచ్చే భూసంబంధమైన పాలకులను దేవుడు పోలి ఉన్నాడని యోబు నిజంగా నమ్మగలడా? యోబు తన అసంతృప్తిలో చేసినట్లుగా, దేవుని చర్యలను విమర్శించడం సాహసోపేతమైన ఊహ. దేవుని పట్ల ఉన్నతమైన దృక్కోణాన్ని కలిగి ఉండేలా యోబు‌ను ప్రోత్సహించడానికి ఎలిహు వివిధ పరిగణనలను పరిచయం చేశాడు, అతనిని లొంగిపోయేలా ఒప్పించాలనే లక్ష్యంతో. దేవుని ఎదుట తన వాదనను సమర్పించాలనే కోరికను యోబు తరచుగా వ్యక్తం చేసేవాడు. ఈ కోరిక యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని ఎలీహు ప్రశ్నిస్తాడు. అన్నింటికంటే, దేవుడు చేసే ప్రతిదీ సరైనది మరియు చివరికి అలానే నిరూపించబడుతుంది. ఎవరి ఆత్మలు దేవునిలో ప్రశాంతతను పొందుతారో వారిని ఏది ఇబ్బంది పెట్టగలదు? దేవుడు అననుకూలంగా చూస్తున్న వారిని ప్రపంచం మొత్తం ఆమోదం శాంతింపజేయదు.

ఎలీహు యోబును గద్దించాడు. (31-37)
మేము తప్పు చేసినందుకు విమర్శలను అందించినప్పుడు, ఏది సరైనది అనే దాని వైపు మార్గనిర్దేశం చేయడం ముఖ్యం. యోబు తన దుర్మార్గాన్ని అంగీకరించాలని అతని సహచరులు కోరుకున్నారు. అయితే, యోబు జాగ్రత్తగా ఆలోచించకుండా మాట్లాడాడని అంగీకరించవలసి వస్తుంది. మందలింపులు ఇవ్వడంలో, సమస్యను అతిశయోక్తి చేయడం మానుకుందాం. యోబు తన పాపాల కారణంగా దేవుని ఎదుట తనను తాను తగ్గించుకోవాలని మరియు దాని పర్యవసానాలను అంగీకరించమని ఎలీహు యోబుకు సలహా ఇస్తాడు. యోబు తన పాపాలను తనకు వెల్లడించమని దేవునికి ప్రార్థించమని కూడా అతను సూచించాడు. ఒక సద్గురువు తన లోపాలను కనుగొనడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు; ప్రత్యేకించి పరీక్షల సమయంలో, దేవుడు తమతో ఎందుకు పోరాడుతున్నాడో అర్థం చేసుకోవడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. మన అతిక్రమణలకు కేవలం పశ్చాత్తాపం సరిపోదు; మనం పాపం చేయడం మానివేయాలి. మరియు మనం దేవునితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే, మన తండ్రితో సంభాషించడానికి మరియు మన ఆలోచనలను పంచుకోవడానికి మనకు వంపు ఉంటుంది. ఎలీహూ కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ యోబుతో తన అసంతృప్తికి సంబంధించి సహేతుకమైన చర్చలో పాల్గొంటాడు. మనకు సంబంధించిన ప్రతిదీ మన ప్రాధాన్యతల ప్రకారం జరగాలని మేము నమ్ముతాము, కానీ అలాంటి నిరీక్షణ ఎల్లప్పుడూ సహేతుకమైనది కాదు. యోబు మాటల్లో తప్పు, మూర్ఖత్వం ఉండవచ్చా అని ఎలీహు ఆరా తీస్తాడు. దేవుడు తన మార్గాలన్నిటిలో నీతిమంతుడు మరియు తన పనులన్నిటిలో పరిశుద్ధుడు కీర్తనల గ్రంథము 145:17. విశ్వాసి ఇలా వ్యక్తపరుస్తాడు, "నా రక్షకుడు, నా తెలివైన మరియు శ్రద్ధగల ప్రభువు, నా కోసం ఎంపికలు చేయనివ్వండి. అతని ఎంపికలు అత్యంత తెలివైనవి మరియు అతని కీర్తి మరియు నా శ్రేయస్సును ప్రోత్సహిస్తాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను."Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |