Habakkuk - హబక్కూకు 2 | View All

1. ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చునో, నా వాదము విషయమై నేనేమి చెప్పుదునో చూచుటకై నేను నా కావలి స్థలముమీదను గోపురముమీదను కనిపెట్టుకొని యుందుననుకొనగా

2. యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను చదువువాడు పరుగెత్తుచు చదువ వీలగునట్లు నీవు ఆ దర్శన విషయమును పలకమీద స్పష్టముగా వ్రాయుము.

3. ఆ దర్శనవిషయము నిర్ణయకాలమున జరుగును, సమాప్త మగుటకై ఆతురపడుచున్నది, అది తప్పక నెరవేరును, అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దానికొరకు కనిపెట్టుము, అది తప్పక జరుగును, జాగుచేయక వచ్చును.
హెబ్రీయులకు 10:37-38, 2 పేతురు 3:9

4. వారు యథార్థపరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగ బ్రదుకును.
రోమీయులకు 1:17, గలతియులకు 3:11

5. మరియు ద్రాక్షారసము మోసకరము, తననుబట్టి అతిశయించువాడు నిలువడు, అట్టివాడు పాతాళమంత విశాలముగా ఆశపెట్టును, మరణమంతగా ప్రబలినను తృప్తినొందక సకలజనములను వశపరచుకొనును, సకల జనులను సమకూర్చుకొనును.

6. తనదికాని దాని నాక్రమించి యభివృద్ధినొందినవానికి శ్రమ; తాకట్టు సొమ్మును విస్తారముగా పట్టుకొనువానికి శ్రమ; వాడు ఎన్నాళ్లు నిలుచును అని చెప్పుకొనుచు వీరందరు ఇతనినిబట్టి ఉప మానరీతిగా అపహాస్యపు సామెత ఎత్తుదురు గదా.

7. వడ్డి కిచ్చువారు హఠాత్తుగా నీమీద పడుదురు, నిన్ను హింస పెట్టబోవువారు జాగ్రత్తగా వత్తురు, నీవు వారికి దోపుడు సొమ్ముగా ఉందువు.

8. బహు జనముల ఆస్తిని నీవు కొల్ల పెట్టి యున్నావు గనుక శేషించిన జనులు దేశములకును పట్టణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నర హత్యనుబట్టియు బలాత్కారమునుబట్టియు నిన్ను కొల్ల పెట్టుదురు.

9. తనకు అపాయము రాకుండునట్లు తన నివాసమును బలపరచుకొని, తన యింటివారికొరకై అన్యాయముగా లాభము సంపాదించుకొనువానికి శ్రమ.

10. నీవు చాల మంది జనములను నాశనముచేయుచు నీమీద నీవే నేర స్థాపనచేసియున్నావు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటి వారికి అవమానము తెచ్చియున్నావు.

11. గోడలలోని రాళ్లు మొఱ్ఱ పెట్టుచున్నవి, దూలములు వాటికి ప్రత్యు త్తర మిచ్చుచున్నవి.

12. నరహత్య చేయుటచేత పట్టణమును కట్టించువారికి శ్రమ; దుష్టత్వము జరిగించుటచేత కోటను స్థాపించు వారికి శ్రమ.

13. జనములు ప్రయాసపడుదురు గాని అగ్ని పాలవుదురు; వ్యర్థమైనదానికొరకు కష్టపడి జనులు క్షీణించుదురు; ఇది సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా చేతనే యగునుగదా.

14. ఏలయనగా సముద్రము జలము లతో నిండియున్నట్టు భూమి యెహోవా మాహాత్మ్యమును గూర్చిన జ్ఞానముతో నిండియుండును.

15. తమ పొరుగువారి మానము చూడవలెనని ఘోరమైన ఉగ్రతను కలిపి వారికి త్రాగనిచ్చి వారిని మత్తులుగా చేయువారికి శ్రమ.

16. ఘనతకు మారుగా అవమానముతో నిండియున్నావు; నీవును త్రాగి నీ మానము కనుపరచు కొందువు. యెహోవా కుడిచేతిలోని పాత్ర నీకియ్య బడును, అవమానకరమైన వమనము నీ ఘనతమీదపడును.

17. లెబానోనునకు నీవు చేసిన బలాత్కారము నీమీదికే వచ్చును, పశువులను బెదరించిన బెదరు నీమీదనే పడును. దేశములకును పట్టణములకును వాటిలోని నివాసులకును నీవు చేసిన నరహత్యనుబట్టియు జరిగిన బలాత్కారమును బట్టియు ఇది సంభవించును.

18. చెక్కడపు పనివాడు విగ్రహమును చెక్కుటవలన ప్రయోజనమేమి? పనివాడు మూగబొమ్మను చేసి తాను రూపించినదానియందు నమ్మిక యుంచుటవలన ప్రయోజన మేమి? అబద్ధములు బోధించు పోతవిగ్రహములయందు నమ్మిక యుంచుటవలన ప్రయోజనమేమి?
1 కోరింథీయులకు 12:2

19. కఱ్ఱనుచూచి మేలుకొమ్మనియు, మూగరాతిని చూచిలెమ్మనియు చెప్పువానికి శ్రమ; అది ఏమైన బోధింపగలదా? అది బంగారముతోను వెండితోను పూతపూయబడెను గాని దానిలో శ్వాసమెంత మాత్రమును లేదు.
1 కోరింథీయులకు 12:2

20. అయితే యెహోవా తన పరిశుద్ధాలయములో ఉన్నాడు, ఆయన సన్నిధిని లోకమంతయు మౌనముగా ఉండునుగాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Habakkuk - హబక్కూకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హబక్కూకు విశ్వాసంతో వేచి ఉండాలి. (1-4) 
ప్రొవిడెన్స్ యొక్క మార్గాల గురించి మనం సందేహం మరియు గందరగోళంతో నిండినప్పుడు, అసహనానికి గురిచేసే ప్రలోభాలకు వ్యతిరేకంగా మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మనము మన ఫిర్యాదులను మరియు అభ్యర్థనలను దేవుని యెదుట కుమ్మరించిన తరువాత, దేవుడు తన వాక్యము, అతని ఆత్మ మరియు మన జీవిత సంఘటనల ద్వారా అందించే ప్రతిస్పందనలపై నిశితంగా దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం. మన ప్రత్యేక పరిస్థితిలో ప్రభువు మనకు ఏమి వెల్లడిస్తాడో మనం ఆసక్తిగా ఎదురుచూడాలి. ఆయన మార్గనిర్దేశాన్ని వినడానికి ఓపికగా ఎదురుచూసే వారు నిరాశ చెందరు, ఎందుకంటే దేవుడు తనను విశ్వసించే వారి ఆశలను ఎల్లప్పుడూ నెరవేరుస్తాడు.
ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని వాక్యంలో ఉన్న సత్యాల పట్ల లోతుగా శ్రద్ధ వహించాలి. వాగ్దానం చేయబడిన ఆశీర్వాదాలు గణనీయమైన కాలానికి ఆలస్యమైనట్లు అనిపించినప్పటికీ, అవి చివరికి చేరుకుంటాయి మరియు వేచి ఉన్న సమయాన్ని భర్తీ చేయడం కంటే ఎక్కువ. వినయం, పశ్చాత్తాపం మరియు పశ్చాత్తాపం కలిగిన పాపి మాత్రమే ఈ మోక్షంలో భాగస్వామ్యాన్ని పొందాలని కోరుకుంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి వాగ్దానంలో మరియు క్రీస్తులో విశ్వాసం ఉంచుతాడు, అతని ద్వారా అది ప్రసాదించబడింది. ఈ పద్ధతిలో, వారు విశ్వాసం ద్వారా జీవించడమే కాకుండా విశ్వాసంలో ప్రవర్తిస్తారు మరియు కొనసాగుతారు, చివరికి కీర్తిని పొందుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, దేవుని సర్వ-సమృద్ధిని అనుమానించే లేదా తక్కువ అంచనా వేసే వారు ఆయనతో ఏకీభవించరు.
నీతిమంతులు ఈ అమూల్యమైన వాగ్దానాలపై విశ్వాసంతో జీవించడం కొనసాగిస్తారు, ఆ వాగ్దానాల నెరవేర్పు వాయిదా పడినట్లు అనిపించినప్పటికీ. వారి విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడిన వారు మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో మరియు శాశ్వతత్వం కోసం ఒక సంతృప్తికరమైన మరియు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు.

కల్దీయులపై తీర్పులు. (5-14) 
ప్రవక్త దేవుని ప్రజలపై కష్టాలను కలిగించే అన్ని గర్వించదగిన మరియు అణచివేత శక్తుల పతనాన్ని అంచనా వేస్తాడు. మాంసపు కోరికలు, వస్తు సంపదల ఆకర్షణ, జీవితపు వ్యర్థాల అహంకారం మానవాళిని చిక్కుల్లో పడేసే ఉచ్చులు. ఇజ్రాయెల్‌ను చెరలోకి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి కూడా ఈ ప్రతి ప్రలోభాలకు చిక్కడం మనం చూస్తున్నాం. మనం నిజాయితీగా సంపాదించిన వాటిని మాత్రమే మనం నిజంగా కలిగి ఉన్నామని గుర్తించడం ముఖ్యం. సంపద, సారాంశం, కేవలం మందపాటి మట్టి, మరియు మేము బంగారం మరియు వెండి వంటి విలువైనవిగా భావించేది, వివిధ రూపాల్లో భూమి కంటే మరేమీ కాదు. ఈ దట్టమైన బంకమట్టి గుండా ప్రయాణించేవారు, సమృద్ధిగా సంపదల మధ్య ప్రపంచాన్ని నావిగేట్ చేసే వారిలాగే, దారి పొడవునా అడ్డంకులు మరియు మురికిని కనుగొంటారు.
వ్యక్తులు సంపద గురించి నిరంతరం చింతిస్తూ, ఆ ప్రక్రియలో అపరాధాన్ని కూడబెట్టుకోవడం-దానిని సంపాదించడం, నిల్వ చేయడం లేదా ఖర్చు చేయడం-మరియు చివరికి తమ కోసం భారీ గణనను కూడబెట్టుకోవడం మూర్ఖత్వం. వారు ఈ దట్టమైన బంకమట్టితో తమను తాము ఓవర్‌లోడ్ చేస్తారు, విధ్వంసం మరియు నాశనానికి మరింత మునిగిపోతారు. పర్యవసానం స్పష్టంగా ఉంది: ఇతరుల నుండి హింస మరియు దోపిడీ ద్వారా సంపాదించినది చివరికి అదే పద్ధతిలో తీసివేయబడుతుంది.
దురాశ గృహాలను అస్తవ్యస్తం చేస్తుంది మరియు అశాంతికి గురి చేస్తుంది, ఎందుకంటే దురాశతో సేవించిన వారు తమ స్వంత ఇళ్లపైకి ఇబ్బందులను తెచ్చుకుంటారు. అధ్వాన్నంగా, ఇది వారి ప్రయత్నాలన్నింటిపై దేవుని శాపాన్ని తగ్గిస్తుంది. సంపదను సంపాదించడానికి చట్టబద్ధమైన మార్గం ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ఆశీర్వాదం ఉన్నట్లయితే, ఒక కుటుంబానికి ఓదార్పునిస్తుంది, మోసం మరియు అన్యాయం ద్వారా సంపాదించిన అక్రమ సంపాదన పేదరికానికి మరియు ఇంటిని నాశనం చేస్తుంది. ఇంకా తీవ్రమైన పర్యవసానమేమిటంటే: తమ పొరుగువారికి అన్యాయం చేయడం ద్వారా, వ్యక్తులు తమ ఆత్మలకు ఎక్కువ హాని కలిగిస్తారు. వారు మోసం మరియు హింసను మోసగించారని పాపం విశ్వసించినప్పటికీ, సంపాదించిన సంపద మరియు ఆస్తులు చివరికి వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిస్తాయి.
ప్రాపంచిక వ్యాపకాలచే బానిసలైన వారి కంటే గొప్ప బానిసలు ప్రపంచంలో లేరు. మరియు ఫలితం ఏమిటి? వారు తరచుగా తమను తాము నిరుత్సాహపరుస్తారు మరియు ఈ అన్వేషణలలో నిరాశ చెందుతారు, అవి వ్యర్థం మాత్రమే కాకుండా బాధకు మూలం అని కూడా గుర్తిస్తారు. భూసంబంధమైన మహిమను మసకబారడం ద్వారా మరియు అణచివేయడం ద్వారా, దేవుడు తన స్వంత మహిమను ప్రదర్శిస్తాడు మరియు ఘనపరుస్తాడు, సముద్రాన్ని జలాలు లోతుగా మరియు విస్తృతంగా కప్పినంత సమృద్ధిగా భూమిని దాని గురించిన జ్ఞానంతో నింపాడు.

మద్యపానం మరియు విగ్రహారాధనపై కూడా. (15-20)
మద్యపానం యొక్క చర్యకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రమైన ఖండన ఉచ్ఛరిస్తారు మరియు ఈ ఖండన అటువంటి ప్రవర్తనలో పాల్గొనే వారందరికీ, వారి స్థితి లేదా స్థానంతో సంబంధం లేకుండా, అది సంపన్నమైన ప్యాలెస్‌లో లేదా వినయపూర్వకమైన చావడిలో అయినా విస్తరిస్తుంది. దాహంతో ఉన్న మరియు పేదవారికి, అలసిపోయిన ప్రయాణీకులకు లేదా నశించే అంచున ఉన్నవారికి పానీయం అందించడం దాతృత్వ చర్య. అయితే, రహస్యాలను బహిర్గతం చేయడానికి, వ్యక్తిగత విషయాలను బహిర్గతం చేయడానికి లేదా అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వారిని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశ్యంతో పొరుగువారికి పానీయం అందించడం దుర్మార్గపు చర్య. ఈ పాపంలో చిక్కుకోవడం, దానిలో ఆనందాన్ని పొందడం, శరీరం మరియు ఆత్మ రెండింటినీ నాశనం చేయడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఇటువంటి చర్యలు చివరికి దురదృష్టాన్ని తెస్తాయి మరియు తప్పుకు తగిన శిక్షను కలిగిస్తాయి.
విగ్రహారాధనలోని అసంబద్ధత బట్టబయలైంది. ప్రభువు తన పవిత్రమైన స్వర్గపు దేవాలయంలో నివసిస్తున్నాడు, అక్కడ ఆయన నియమించిన మార్గాల ద్వారా ఆయనను చేరుకునే అవకాశం మనకు ఉంది. క్రీస్తు యేసు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా మరియు పరిశుద్ధాత్మ మార్గనిర్దేశంతో ఆయన మోక్షాన్ని ఆత్రంగా స్వీకరించి, ఆయన భూసంబంధమైన పవిత్ర స్థలాలలో ఆయనను ఆరాధిద్దాం.
Shortcut Links
హబక్కూకు - Habakkuk : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |