Haggai - హగ్గయి 2 | View All

1. ఏడవ నెల యిరువది యొకటవ దినమున యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయగు హగ్గయికి ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చిన దేమనగా

2. నీవు యూదాదేశపు అధికారియగు షయల్తీ యేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలుతోను ప్రధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇట్లనుము

3. పూర్వకాలమున ఈ మందిరమునకు కలిగిన మహిమను చూచినవారు మీలో ఉన్నారు గదా; అట్టివారికి ఇది ఎట్టిదిగా కనబడు చున్నది? దానితో ఇది ఎందునను పోలినది కాదని తోచు చున్నది గదా.

4. అయినను యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చున దేమనగా జెరుబ్బాబెలూ, ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము; ప్రధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడవైన యెహోషువా, ధైర్యము తెచ్చుకొమ్ము; దేశములోనున్న సమస్తజనులారా, ధైర్యము తెచ్చుకొని పని జరిగించుడి; నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను; ఇదే సైన్యములకు అధి పతియగు యెహోవా వాక్కు.

5. మీరు ఐగుప్తుదేశములో నుండి వచ్చినప్పుడు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకము చేసికొనుడి; నా ఆత్మ మీ మధ్యన ఉన్నది గనుక భయపడకుడి.

6. మరియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇక కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును నేలను నేను కంపింపజేతును.
మత్తయి 24:29, లూకా 21:26, హెబ్రీయులకు 12:26-27

7. నేను అన్యజనులనందరిని కద లింపగా అన్యజనులందరి యొక్క యిష్టవస్తువులు తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.
యోహాను 1:14

8. వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.

9. ఈ కడవరి మందిరము యొక్క మహిమ మునుపటి మందిరముయొక్క మహిమను మించునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెల విచ్చుచున్నాడు. ఈ స్థలమందు నేను సమాధానము నిలుప ననుగ్రహించెదను; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.

10. మరియదర్యావేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవత్సరము తొమ్మిదవనెల యిరువది నాల్గవ దినమున యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయగు హగ్గయికి ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చిన దేమనగా

11. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈలాగున ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు యాజకులయొద్ద ధర్మశాస్త్ర విచారణచేయుము.

12. ఒకడు ప్రతిష్టితమైన మాంసమును తన వస్త్రపుచెంగున కట్టుకొని, తన చెంగుతో రొట్టెనైనను వంటకమునైనను ద్రాక్షారసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు భోజనపదార్థమునైనను ముట్టినయెడల, ఆ ముట్టినది ప్రతిష్ఠితమగునా? యని యాజకులనడుగగా వారు కాదనిరి

13. శవమును ముట్టుటవలన ఒకడు అంటుపడి అట్టివాటిలో దేనినైనను ముట్టినయెడల తాను ముట్టినది అపవిత్రమగునాయని హగ్గయి మరల నడుగగా యాజకులు అది అపవిత్రమగు ననిరి.

14. అప్పుడు హగ్గయి వారి కీలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను ఈ ప్రజలును ఈ జనులును నా దృష్టికి ఆలాగుననేయున్నారు; వారు చేయు క్రియ లన్నియు వారచ్చట అర్పించునవియన్నియు నా దృష్టికి అపవిత్రములు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

15. ఈ రాతి మీద రాయియుంచి యెహోవా మందిరము కట్టనారంభించినది మొదలుకొని ఆ వెనుక మీకు సంభవించినదానిని ఆలోచనచేసికొనుడి.

16. నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుప్పల కంకులు వేయగా పది కుప్పలంత ధాన్యమే తేలు చున్నది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొట్టియొద్దకు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాత్రమేదొరకును.

17. తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండ్లతోను మీ కష్టార్జితమంతటిని నేను నాశనము చేసియున్నాను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొద్దకు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

18. మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమ్మిదవ నెల యిరువది నాలుగవ దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని ఆలోచించుకొనుడి.

19. కొట్లలో ధాన్యమున్నదా? ద్రాక్షచెట్లయినను అంజూరపుచెట్లయినను దానిమ్మచెట్లయి నను ఒలీవచెట్లయినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మును ఆశీర్వదించెదను.

20. మరియు ఆ నెల యిరువది నాలుగవ దినమున యెహోవా వాక్కు హగ్గయికి మరల ప్రత్యక్షమై సెల విచ్చినదేమనగా

21. యూదాదేశపు అధికారియగు జెరుబ్బాబెలుతో ఇట్లనుము ఆకాశమును భూమిని నేను కంపింపజేయుచున్నాను.
మత్తయి 24:29, లూకా 21:26

22. రాజ్యముల సింహాసనములను నేను క్రింద పడవేతును; అన్యజనుల రాజ్యములకు కలిగిన బలమును నాశనము చేతును; రథములను వాటిని ఎక్కిన వారిని క్రింద పడవేతును; గుఱ్ఱములును రౌతులును ఒకరి ఖడ్గముచేత ఒకరు కూలుదురు.

23. నా సేవకుడవును షయల్తీయేలు కుమారుడవునైన జెరుబ్బాబెలూ, నేను నిన్ను ఏర్పరచుకొనియున్నాను గనుక ఆ దినమున నేను నిన్ను తీసికొని ముద్ర యుంగరముగా చేతును; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Haggai - హగ్గయి 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మొదటి ఆలయానికి కంటే రెండవ ఆలయానికి గొప్ప మహిమ వాగ్దానం చేయబడింది. (1-9) దేవునియథార్థతతో ప్రభువును సేవించే వారు తమ ప్రయత్నాలలో కొనసాగడానికి ప్రోత్సాహాన్ని పొందుతారు. వారు సొలొమోను వలె అద్భుతమైన ఆలయాన్ని నిర్మించలేకపోయినా, దయగల మన దేవుడు తన సేవలో మనం చేసే ఉత్తమ ప్రయత్నాలకు సంతోషిస్తున్నాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, గొప్ప సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్న ఇతరుల కంటే మనం ఎక్కువగా రాణించకపోతే మన గర్వం తరచుగా సంతృప్తి చెందకుండా నిరోధిస్తుంది. అయినప్పటికీ, యూదులు తమ పనిలో పట్టుదలతో ఉండమని ప్రోత్సహించబడ్డారు. వారికి దేవుని ఉనికి, ఆయన ఆత్మ మరియు ఆయన ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉన్నాయి. వారి అతిక్రమణలకు దిద్దుబాటు పొందినప్పటికీ, దేవుని విశ్వసనీయత కొనసాగుతుంది. అతని ఆత్మ వారి మధ్య నివసిస్తుంది మరియు మెస్సీయ, "రాబోయేవాడు" త్వరలో వారి మధ్య ఉంటాడు.దేవునియూదు చర్చి మరియు రాష్ట్రం మూర్ఛలు మరియు మార్పులకు లోనవుతుండగా, గొప్ప విప్లవాలు మరియు తిరుగుబాట్లు మొదట దేశాలలో సంభవిస్తాయి. మెస్సీయ అన్ని దేశాల కోరికగా వస్తాడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వాసులచే ప్రతిష్టాత్మకంగా మరియు దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నాడు. వారు కట్టే ఇల్లు సొలొమోను ఆలయానికి మించిన మహిమతో నిండి ఉంటుంది. ఈ మహిమ వేరొక స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, దేవుని కుమారుడు, మహిమలకు ప్రభువైన మెస్సీయ మానవ రూపంలోని సన్నిధి నుండి ఉద్భవించింది.దేవునిమానవ స్వభావంలో దేవుని కుమారుని ఉనికి ఈ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చడానికి ఏకైక మార్గం. యేసు క్రీస్తు, దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూసినవాడు, మరియు ఆశించడానికి మరొకటి లేదు. ఈ ప్రవచనం మాత్రమే యూదులను నిశ్శబ్దం చేయాలి మరియు వారి ప్రవక్తలు ప్రవచించిన వ్యక్తిని మొండిగా తిరస్కరించడాన్ని ఖండించాలి.దేవునిదేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు, మనకు శాంతి ఉంటుంది. తరువాతి ఆలయ నిర్మాణ సమయంలో యూదులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, యేసుక్రీస్తు తన రక్తం ద్వారా విశ్వాసులందరికీ పొందిన ఆత్మీయ శాంతిలో ఈ వాగ్దానం నెరవేరింది. ప్రపంచంలోని అన్ని మార్పులు అంతిమంగా క్రీస్తును అన్ని దేశాలు కోరుకునే మరియు గౌరవించేలా చేస్తాయి. యూదులు గతంలో తిరస్కరించిన వ్యక్తి యొక్క అమూల్యతను గుర్తించడానికి వారి కళ్ళు తెరవబడతాయి.దేవునిదేవునివారి పాపాలు పనికి ఆటంకం కలిగించాయి. (10-19) దేవునిచాలా మంది ఈ గొప్ప ప్రయత్నాన్ని అపవిత్ర హృదయాలతో మరియు చర్యలతో సంప్రదించడం ద్వారా నాశనం చేసారు మరియు వారు దాని నుండి ఎటువంటి ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం లేదు. పవిత్రతను స్వీకరించడం కంటే ఇతరుల నుండి పాపం నేర్చుకోవడం చాలా సులభం అని చట్టంలోని ఈ రెండు సూత్రాలు నొక్కి చెబుతున్నాయి. వారి నైతిక అపవిత్రత వారి హృదయాలను మరియు జీవితాలను మాత్రమే కాకుండా వారి శ్రమను మరియు అర్పణలను కూడా కలుషితం చేసింది, వాటిని దేవునికి అంగీకారయోగ్యం కాదు. అదే హెచ్చరిక మనకూ వర్తిస్తుంది: ఏదైనా పుణ్య పనిలో నిమగ్నమైనప్పుడు, మన స్వంత అవినీతితో కలుషితం కాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.దేవునిమనం మనస్సాక్షితో దేవుని సేవ చేయడానికి మనల్ని మనం అంకితం చేసుకున్నప్పుడు, మనం ఆయన ఆశీర్వాదాలను ఊహించగలము మరియు జ్ఞానులు ఆయన ప్రేమపూర్వక దయను గుర్తిస్తారు. దేవుడు దుష్టుల దీవెనలపై శాపాలను తెచ్చి, అజాగ్రత్తగా ఉన్నవారి శ్రేయస్సును చేదుగా మారుస్తాడు. అయితే, ఆయనను శ్రద్ధగా సేవించేవారికి, అతను కష్టాల కప్పును తీపి చేస్తాడు.దేవునిదేవునిక్రీస్తు రాజ్యం ముందే చెప్పబడింది. (20-23)దేవునియెహోవా జెరుబ్బాబెలును మరియు యూదా ప్రజలను వారి శత్రువుల మధ్య రక్షిస్తాడు. ఈ ప్రవచనం క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క స్థాపన మరియు శాశ్వత స్వభావాన్ని కూడా ముందే తెలియజేస్తుంది. క్రీస్తుతో వారి ఐక్యత ద్వారా, అతని ప్రజలు పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించబడతారు మరియు అతని పోలికతో గుర్తించబడతారు, వారిని ఇతరులందరి నుండి వేరు చేస్తారు. అదనంగా, ఇది సంభవించే పరివర్తనలను అంచనా వేస్తుంది, క్రీస్తు రాజ్యం అతని కారణాన్ని వ్యతిరేకించే అన్ని సామ్రాజ్యాలను భర్తీ చేసే మరియు అధిగమించే సమయానికి దారి తీస్తుంది.దేవునిఈ వాగ్దానం ప్రత్యేకంగా జెరుబ్బాబెల్ నుండి నేరుగా వచ్చిన మరియు సువార్త ఆలయానికి ప్రత్యేకమైన బిల్డర్ అయిన క్రీస్తుతో ముడిపడి ఉంది. మన ప్రభువైన యేసు దేవుని కుడి వైపున ఉన్న ఒక సంకేతము వంటివాడు, ఇది సమస్త శక్తి ఆయనకు అప్పగించబడిందని మరియు ఆయన నుండి ప్రవహిస్తున్నదని సూచిస్తుంది. ఆయనలో మరియు ఆయన ద్వారా, దేవుని వాగ్దానాలన్నీ ధృవీకరించబడ్డాయి మరియు నెరవేర్చబడతాయి. భూసంబంధమైన మార్పులతో సంబంధం లేకుండా, అవి అంతిమంగా ఆయన అంకితభావంతో ఉన్న సేవకుల సౌలభ్యం, గౌరవం మరియు సంతోషానికి దోహదం చేస్తాయి.దేవునిదేవుని


Shortcut Links
హగ్గయి - Haggai : 1 | 2 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |