Isaiah - యెషయా 51 | View All

1. నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండు వారలారా, నా మాట వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెక్కబడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవ్వబడితిరో దాని ఆలోచించుడి

2. మీ తండ్రియైన అబ్రాహాము సంగతి ఆలోచించుడి మిమ్మును కనిన శారాను ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కుమంది యగునట్లు చేసితిని.

3. యెహోవా సీయోనును ఆదరించుచున్నాడు దాని పాడైన స్థలములన్నిటిని ఆదరించి దాని అరణ్యస్థలములను ఏదెనువలె చేయుచున్నాడు దాని యెడారి భూములు యెహోవా తోటవలె నగు నట్లు చేయుచున్నాడు ఆనంద సంతోషములును కృతజ్ఞతాస్తుతియు సంగీతగానమును దానిలో వినబడును

4. నా ప్రజలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా జనులారా, నాకు చెవియొగ్గి వినుడి. ఉపదేశము నాయొద్దనుండి బయలుదేరును జనములకు వెలుగు కలుగునట్లుగా నా విధిని నియమింతును.

5. నేను ఏర్పరచు నా నీతి సమీపముగా ఉన్నది నేను కలుగజేయు రక్షణ బయలుదేరుచున్నది నా బాహువులు జనములకు తీర్పుతీర్చును ద్వీపవాసులు నా తట్టు చూచి నిరీక్షణ గలవారగుదురు వారు నా బాహువును ఆశ్రయింతురు.

6. ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తుడి క్రింద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె అంతర్ధానమగును భూమి వస్త్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా రక్షణ నిత్యముండును నా నీతి కొట్టివేయబడదు.

7. నీతి అనుసరించువారలారా, నా మాట వినుడి నా బోధను హృదయమందుంచుకొన్న జనులారా, ఆలకించుడి మనుష్యులు పెట్టు నిందకు భయపడకుడి వారి దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి.

8. వస్త్రమును కొరికివేయునట్లు చిమ్మట వారిని కొరికి వేయును బొద్దీక గొఱ్ఱెబొచ్చును కొరికివేయునట్లు వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నిత్యము నిలుచును నా రక్షణ తరతరములుండును.

9. యెహోవా బాహువా, లెమ్ము లెమ్ము బలము తొడుగు కొమ్ము పూర్వపుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచి నట్లు లెమ్ము రాహాబును తుత్తునియలుగా నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?

10. అగాధ జలములుగల సముద్రమును ఇంకిపోజేసిన వాడవు నీవే గదా? విమోచింపబడినవారు దాటిపోవునట్లు సముద్రాగాధ స్థలములను త్రోవగా చేసినవాడవు నీవే గదా?

11. యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగి వచ్చెదరు నిత్యసంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును నిట్టూర్పును తొలగిపోవును.

12. నేను నేనే మిమ్ము నోదార్చువాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాత్రుడగు నరునికి ఎందుకు భయపడుదువు?

13. బాధపెట్టువాడు నాశనము చేయుటకు సిద్ధపడునప్పుడు వాని క్రోధమునుబట్టి నిత్యము భయపడుచు, ఆకాశములను వ్యాపింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ సృష్టికర్తయైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెట్టువాని క్రోధము ఏమాయెను?

14. క్రుంగబడినవాడు త్వరగా విడుదల పొందును అతడు గోతిలోనికి పోడు చనిపోడు అతనికి ఆహారము తప్పదు.

15. నేను నీ దేవుడనైన యెహోవాను సముద్రముయొక్క కెరటములు ఘోషించునట్లు దాని రేపువాడను నేనే. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

16. నేను ఆకాశములను స్థాపించునట్లును భూమి పునాదులను వేయునట్లును నాజనము నీవేయని సీయోనుతో చెప్పునట్లును నీ నోట నా మాటలు ఉంచి నా చేతినీడలో నిన్ను కప్పియున్నాను.
ఎఫెసీయులకు 6:17

17. యెరూషలేమా, లెమ్ము లెమ్ము యెహోవా క్రోధపాత్రను ఆయన చేతినుండి పుచ్చు కొని త్రాగినదానా, తూలిపడజేయు పాత్రలోనిదంతటిని త్రాగినదానా, నిలువుము.
ప్రకటన గ్రంథం 14:10, ప్రకటన గ్రంథం 16:19

18. ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూప గలవాడెవడును లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయిపట్టు కొనువాడెవడును లేకపోయెను.

19. ఈ రెండు అపాయములు నీకు సంభవించెను నిన్ను ఓదార్చగలవాడెక్కడ ఉన్నాడు? పాడు నాశనము కరవు ఖడ్గము నీకు ప్రాప్తించెను, నేను నిన్నెట్లు ఓదార్చుదును? నీ కుమారులు మూర్ఛిల్లియున్నారు దుప్పి వలలో చిక్కు పడినట్లు వీధులన్నిటి చివరలలో వారు పడియున్నారు.

20. యెహోవా క్రోధముతోను నీ దేవుని గద్దింపుతోను వారు నిండియున్నారు.

21. ద్రాక్షారసములేకయే మత్తురాలవై శ్రమపడినదానా, ఈ మాట వినుము.

22. నీ ప్రభువగు యెహోవా తన జనులనిమిత్తము వ్యాజ్యెమాడు నీ దేవుడు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇదిగో తూలిపడజేయు పాత్రను నా క్రోధ పాత్రను నీ చేతిలోనుండి తీసివేసియున్నాను నీవికను దానిలోనిది త్రాగవు.

23. నిన్ను బాధపరచువారిచేతిలో దాని పెట్టెదను మేము దాటిపోవునట్లు క్రిందికి వంగి సాగిలపడుమని వారు నీతో చెప్పగా నీవు నీ వీపును దాటువారికి దారిగాచేసి నేలకు దానిని వంచితివి గదా వారికే ఆ పాత్రను త్రాగనిచ్చెదను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 51 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మెస్సీయను విశ్వసించమని ప్రబోధాలు. (1-3) 
కొత్త ప్రారంభంతో ఆశీర్వదించబడిన వారికి, వారు ఒకప్పుడు పాపం ద్వారా రూపొందించబడ్డారని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. ఈ సాక్షాత్కారం తమ గురించి వినయపూర్వకమైన దృక్కోణానికి మరియు దైవిక కృప పట్ల అధిక గౌరవానికి దారితీయాలి. దేవుని మహిమకు సాధనంగా ఉండడంలో ఆనందాన్ని పొందడం ఓదార్పు యొక్క అంతిమ మూలం. ఒక వ్యక్తి యొక్క పవిత్రత మరియు వారు ఎంత ఎక్కువ మంచి పనులు చేస్తే, వారి ఆనంద భావం అంత ఎక్కువ. మన స్వంత పాపాలను మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచిద్దాం, అది మన హృదయాలలో వినయాన్ని కాపాడుకోవడానికి మరియు మన మనస్సాక్షిని అప్రమత్తంగా మరియు సున్నితంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. అలాంటి ప్రతిబింబాలు క్రీస్తును మన ఆత్మలకు మరింత విలువైనవిగా చేస్తాయి మరియు ఇతరుల శ్రేయస్సు కోసం మన ప్రయత్నాలను మరియు ప్రార్థనలను శక్తివంతం చేస్తాయి.

దేవుని శక్తి, మరియు మనిషి బలహీనత. (4-8) 
క్రీస్తు సువార్త సందేశం ప్రకటించబడుతుంది మరియు ప్రచారం చేయబడుతుంది. మనం దానిని విస్మరిస్తే పరిణామాల నుండి తప్పించుకోవాలని మనం ఎలా ఆశించగలం? ధర్మం లేకుండా మోక్షం సాధ్యం కాదు. ఆత్మ, ఈ ప్రాపంచిక రాజ్యంలో, పొగలా వెదజల్లుతుంది, మరియు శరీరం చిరిగిన వస్త్రంలా పక్కన పడవేయబడుతుంది. అయితే, క్రీస్తు అందించే నీతి మరియు మోక్షంలో తమ ఆనందాన్ని పొందేవారు సమయం మరియు రోజులు ఉనికిలో లేనప్పుడు దానిలో ఓదార్పు పొందుతారు. మేఘాలు సూర్యుడిని అస్పష్టం చేయవచ్చు, కానీ అవి దాని ప్రయాణాన్ని ఆపలేవు. విశ్వాసులు తమ భాగస్వామ్యాన్ని చూసి ఆనందిస్తారు, అయితే క్రీస్తును కించపరిచేవారు చీకటిలో ఉంటారు.

క్రీస్తు తన ప్రజలను రక్షించాడు. (9-16) 
క్రీస్తు తన రక్తం మరియు అతని దైవిక శక్తి ద్వారా విమోచించబడిన వారు చివరికి ప్రతి విరోధి నుండి ఆనందకరమైన విముక్తిని అనుభవిస్తారు. అంతిమంగా ఆయన మనకు అలాంటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తే, మన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అవసరమైన విముక్తిని కూడా ఆయన అందించలేడా? మార్పు స్థిరంగా ఉండే ఈ ప్రపంచంలో, ఇది ఆనందం నుండి దుఃఖం వరకు ఒక చిన్న ప్రయాణం. అయితే, ఆ భవిష్యత్ రాజ్యంలో, దుఃఖం దాని నీడను ఎన్నటికీ వేయదు. వారు తమ జీవితాల్లో ప్రత్యక్షమయ్యేలా దేవుని శక్తిని కోరుకున్నారు, మరియు ఆయన తన దయ యొక్క ఓదార్పుతో సమాధానమిచ్చాడు. దేవునికి వ్యతిరేకంగా అతిక్రమించకూడదని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే, ఇతరుల అసమ్మతిని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని పట్ల నిరంతరం భక్తిని కొనసాగించేవాడు ధన్యుడు. మరియు ఆల్మైటీ యొక్క శక్తి మరియు ప్రొవిడెన్స్ ద్వారా క్రీస్తు చర్చి భద్రతను పొందుతుంది.

వారి బాధలు మరియు విముక్తి. (17-23)
దేవుడు తన ప్రజలను వారి శాశ్వత శాంతికి దారితీసే విషయాలపై దృష్టి పెట్టమని కోరాడు. జెరూసలేం దేవునికి కోపం తెప్పించింది మరియు చేదు పరిణామాలను చవిచూసింది. ఆమెకు సాంత్వన కలిగించాల్సిన వారే ఆమెను వేధించేవాళ్లుగా మారారు. వారి స్వంత ఆత్మలను పట్టుకునే ఓపిక మరియు వారి ఓదార్పును కాపాడుకోవడానికి దేవుని వాగ్దానాలపై నమ్మకం లేదు.
మీరు ఇప్పుడు మత్తులో ఉన్నారు, మీరు ఇంతకు ముందు బాబిలోన్ విగ్రహారాధనలతో కాదు, బాధల కప్పుతో ఉన్నారు. దేవుని ప్రజల కారణం కొంతకాలానికి తప్పిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు, కానీ దేవుడు దానిని కాపాడతాడని అర్థం చేసుకోండి. అతను మనస్సాక్షిని దోషిగా చేస్తాడు లేదా వ్యతిరేకించే వారి ప్రణాళికలను అడ్డుకుంటాడు.
అణచివేతదారులు ఆత్మలను లొంగదీసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు, ప్రతి ఒక్కరూ వారు నిర్దేశించినట్లు విశ్వసించాలని మరియు పూజించాలని బలవంతం చేశారు. అయినప్పటికీ, హింస ద్వారా వారు సాధించగలిగేదంతా ఉపరితలం, కపటమైన అనుగుణ్యత మాత్రమే, ఎందుకంటే ఒకరు మనస్సాక్షిని బలవంతం చేయలేరు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |