Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 9 | View All

1. నేను స్వతంత్రుడను కానా? నేను అపొస్తలుడను కానా? మన ప్రభువైన యేసును నేను చూడలేదా? ప్రభువునందు నాపనికి ఫలము మీరు కారా?

2. ఇతరులకు నేను అపొస్తలుడను కాకపోయినను మీమట్టుకైనను అపొస్తలుడనై యున్నాను. ప్రభువునందు నా అపొస్తలత్వ మునకు ముద్రగా ఉన్నవారు మీరే కారా?

3. నన్ను విమర్శించువారికి నేను చెప్పుసమాధానమిదే.

4. తినుటకును త్రాగుటకును మాకు అధికారము లేదా?

5. తక్కిన అపొస్తలులవలెను, ప్రభువుయొక్క సహోదరులవలెను, కేఫావలెను విశ్వాసురాలైన భార్యను వెంటబెట్టుకొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా?

6. మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బర్నబాయు మాత్రమే అధికారము లేని వారమా?

7. ఎవడైనను తన సొంత ఖర్చు పెట్టుకొని దండులో కొలువు చేయునా? ద్రాక్షతోటవేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మంద పాలు త్రాగనివాడెవడు?

8. ఈ మాటలు లోకాచారమును బట్టి చెప్పుచున్నానా? ధర్మశాస్త్రముకూడ వీటిని చెప్పు చున్నదిగదా?

9. కళ్లము త్రొక్కుచున్న యెద్దు మూతికి చిక్కము పెట్టవద్దు అని మోషే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్నది. దేవుడు ఎడ్లకొరకు విచారించుచున్నాడా?
ద్వితీయోపదేశకాండము 25:4

10. కేవలము మనకొరకు దీనిని చెప్పుచున్నాడా? అవును, మనకొరకే గదా యీ మాట వ్రాయబడెను? ఏలయనగా, దున్నువాడు ఆశతో దున్నవలెను, కళ్లము త్రొక్కించువాడు పంటలో పాలుపొందుదునను ఆశతో త్రొక్కింపవలెను.

11. మీకొరకు ఆత్మసంబంధమైనవి మేము విత్తియుండగా మీవలన శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొప్ప కార్యమా?

12. ఇతరులకు మీ పైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు ఎక్కువ కలదు గదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; క్రీస్తు సువార్తకు ఏ అభ్యంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అన్నిటిని సహించుచున్నాము.

13. ఆలయకృత్యములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము చేయుచున్నా రనియు, బలిపీఠమునొద్ద కనిపెట్టుకొనియుండువారు బలి పీఠముతో పాలివారై యున్నారనియు మీరెరుగరా?
లేవీయకాండము 6:16, లేవీయకాండము 6:26, సంఖ్యాకాండము 18:8, సంఖ్యాకాండము 18:31, ద్వితీయోపదేశకాండము 18:1-3

14. ఆలాగున సువార్త ప్రచురించువారు సువార్తవలన జీవింపవలెనని ప్రభువునియమించియున్నాడు.

15. నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వ్రాయనులేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరర్థకము చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు.

16. నేను సువార్తను ప్రకటించు చున్నను నాకు అతిశయకారణములేదు. సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియున్నది. అయ్యో, నేను సువార్తను ప్రకటింపక పోయినయెడల నాకు శ్రమ.
యిర్మియా 20:9

17. ఇది నేనిష్టపడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. ఇష్టపడకపోయినను గృహనిర్వాహకత్వము నాకు అప్పగింపబడెను.

18. అట్లయితే నాకు జీతమేమి? నేను సువార్తను ప్రకటించునప్పుడు సువార్తయందు నాకున్న అధికారమును పూర్ణముగా వినియోగ పరచుకొనకుండ సువార్తను ఉచితముగా ప్రకటించుటయే నా జీతము.

19. నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడనై యున్నను ఎక్కువమందిని సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని నన్ను నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని.

20. యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె ఉంటిని. ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని.

21. దేవుని విషయమై ధర్మశాస్త్రము లేనివాడను కాను గాని క్రీస్తు విషయమై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధర్మశాస్త్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము లేనివారికి ధర్మశాస్త్రము లేనివానివలెఉంటిని.

22. బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రక్షింపవలెనని అందరికి అన్నివిధముల వాడనైయున్నాను.

23. మరియు నేను సువార్తలో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే సమస్తమును చేయుచున్నాను.

24. పందెపు రంగమందు పరుగెత్తువారందరు పరుగెత్తుదురుగాని యొక్కడే బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలె మీరు బహుమానము పొందునట్లుగా పరుగెత్తుడి.

25. మరియు పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములయందు మితముగా ఉండును. వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును, మనమైతే అక్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును మితముగా ఉన్నాము.

26. కాబట్టి నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెత్తు వాడనుకాను,

27. గాలిని కొట్టినట్టు నేను పోట్లాడుట లేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు ప్రకటించిన తరువాత నేనే భ్రష్టుడనై పోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొట్టి, దానిని లోపరచుకొనుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తన అధికారాన్ని చూపిస్తాడు మరియు నిర్వహించబడే హక్కును నొక్కి చెప్పాడు. (1-14) 
ప్రజలకు సద్భావనతో పాటు విజయవంతమైన సేవలను అందిస్తున్నప్పటికీ మంత్రికి అనుచిత స్పందనలు రావడం సర్వసాధారణం. విమర్శలకు ప్రతిస్పందనగా, అపొస్తలుడు తనను తాను ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం స్వీయ-తిరస్కరణకు ఒక ఉదాహరణగా చిత్రీకరించాడు. అతను ఇతర అపొస్తలుల మాదిరిగానే వివాహం చేసుకునే హక్కును కలిగి ఉన్నప్పటికీ, శారీరక శ్రమలో పాల్గొనకుండా చర్చిల నుండి తన భార్య మరియు సంభావ్య పిల్లలకు అవసరమైన మద్దతును కోరుతూ, అతను ఆ హక్కును వదులుకోవడానికి ఎంచుకున్నాడు. మన ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును పెంపొందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నవారికి తగినంతగా అందించబడాలి, కానీ పాల్ తన మిషన్ యొక్క అడ్డంకిలేని విజయాన్ని నిర్ధారించడానికి తన హక్కులను వదులుకోవాలని ఎంచుకున్నాడు. మంత్రులు తమ అర్హతలను వదులుకోవడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, సరైన మద్దతును తిరస్కరించడం లేదా నిలిపివేయడం క్రీస్తు ఆదేశానికి విరుద్ధం, మరియు వారి మంత్రిని కొనసాగించడం ప్రజల విధి.

అతను తన క్రైస్తవ స్వేచ్ఛలోని ఈ భాగాన్ని ఇతరుల మేలు కోసం అందించాడు. (15-23) 
మంత్రి యొక్క నిజమైన కీర్తి క్రీస్తు సేవ మరియు ఆత్మల మోక్షానికి స్వీయ-తిరస్కరణలో ఉంది. ఒక పరిచారకుడు సువార్త కొరకు తన అర్హతలను ఇష్టపూర్వకంగా త్యాగం చేసినప్పుడు, అతను తన పాత్ర మరియు పిలుపు యొక్క అంచనాలకు మించి వెళ్తాడు. అపొస్తలుడు, స్వేచ్ఛగా సువార్తను ప్రకటించడంలో, ఉత్సాహం మరియు ప్రేమలో పాతుకుపోయిన నిబద్ధతను ప్రదర్శించాడు, ఫలితంగా అతని ఆత్మలో లోతైన ఓదార్పు మరియు ఆశ ఏర్పడింది. క్రీస్తు ఎత్తివేసిన ఉత్సవ చట్టానికి సంబంధించి, అతను యూదులను ప్రభావితం చేయడానికి, పక్షపాతాలను తొలగించడానికి, సువార్తను స్వీకరించడానికి వారిని ప్రోత్సహించడానికి మరియు వారిని క్రీస్తు వైపుకు నడిపించడానికి వ్యూహాత్మకంగా దానిని సమర్పించాడు.
అపొస్తలుడు క్రీస్తు నియమాలు మరియు సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలను గెలవడానికి చట్టబద్ధమైన పరిమితుల్లో వివిధ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండటానికి సుముఖతను ప్రదర్శించాడు. అతని జీవితపు అన్వేషణ నిరంతరం మంచి చేయడం సాధన, మరియు దీనిని సాధించడానికి, అతను తన అధికారాలను కఠినంగా నొక్కిచెప్పలేదు. ఇది విపరీతమైన వాటి నుండి అప్రమత్తంగా ఉండటానికి మరియు క్రీస్తుపై మాత్రమే నమ్మకం ఉంచడానికి రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది, మరేదైనా ఆధారపడకుండా దూరంగా ఉంటుంది. ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా లేదా సువార్త ప్రతిష్టను దిగజార్చకుండా తప్పులు లేదా తప్పులను నివారించడానికి జాగ్రత్త వహించాలి.

అతను వాడిపోని కిరీటం దృష్టిలో ఉంచుకుని, శ్రద్ధతో మరియు శ్రద్ధతో ఇదంతా చేశాడు. (24-27)
అపొస్తలుడు తన స్వంత ప్రయాణం మరియు ఇస్త్మియన్ ఆటల అథ్లెట్లు మరియు యోధుల మధ్య సమాంతరాన్ని గీశాడు, ఇది కొరింథియన్లకు సుపరిచితమైన భావన. అయితే, క్రైస్తవ పరుగుపందెంలో, అందరూ పరుగెత్తి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆధ్యాత్మిక కోర్సులో అత్యంత దృఢ నిశ్చయంతో కొనసాగేందుకు ఇది గణనీయమైన ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. ఇస్త్మియన్ ఆటలలో పాల్గొనేవారు క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహారాన్ని పాటించేవారు, తమను తాము కష్టాలకు గురిచేసేవారు మరియు శ్రద్ధగా వ్యాయామాలు చేసేవారు. అదేవిధంగా, వారి ఆత్మల శ్రేయస్సును వెంబడించే వారు శరీరం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ, శరీర కోరికలకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా పోరాడాలి.
అపొస్తలుడు ఈ సలహాను లక్ష్యపెట్టమని కొరింథీయులకు హృదయపూర్వకంగా సలహా ఇస్తున్నాడు, శారీరక వాంఛలకు లొంగిపోవడం, శరీరాన్ని ఆహ్లాదపరచడం మరియు దాని కోరికలు మరియు ఆకలికి లొంగిపోయే ప్రమాదాన్ని నొక్కిచెప్పాడు. ఒక అపొస్తలుడు కూడా నమ్మకంగా ఉండడానికి తన పట్ల భక్తిపూర్వక భయం అవసరం; అందువల్ల, మన స్వంత సంరక్షణకు ఇది ఎంత ఎక్కువ అవసరం! మన భూసంబంధమైన ఉనికిలో మనల్ని చుట్టుముట్టే ప్రమాదాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ, ఈ పాఠం నుండి వినయం మరియు వివేకాన్ని గ్రహిద్దాం.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |