Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 7 | View All

1. ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి గనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తిచేసి కొనుచు, శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేసికొందము.

2. మమ్మును మీ హృదయములలో చేర్చుకొనుడి; మే మెవనికి అన్యాయము చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు.

3. మీకు శిక్షావిధి కలుగవలెనని నేనీలాగు చెప్పలేదు. చనిపోయినగాని జీవించిన గాని మీరును మేమును కూడ ఉండవలెననియు మీరు మా హృదయములలో ఉన్నారనియు నేను లోగడ చెప్పితిని గదా

4. మీ యెడల నేను బహు ధైర్యముగా మాట లాడుచున్నాను, మిమ్మును గూర్చి నాకు చాల అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొనియున్నాను, మా శ్రమయంతటికి మించిన అత్యధికమైన ఆనందముతో ఉప్పొంగు చున్నాను.

5. మేము మాసిదోనియకు వచ్చినప్పుడును మా శరీరము ఏమాత్రమును విశ్రాంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శ్రమయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట భయములు ఉండెను.

6. అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మమ్మును ఆదరించెను.
యెషయా 49:13

7. తీతు రాకవలనమాత్రమే కాకుండ, అతడు మీ అత్యభిలాషను మీ అంగలార్పును నా విషయమై మీకు కలిగిన అత్యాసక్తిని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై పొందిన ఆదరణవలన కూడ మమ్మును ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎక్కువగ సంతోషించితిని.

8. నేను వ్రాసిన పత్రికవలన మిమ్మును దుఃఖపెట్టినందున విచారపడను; నాకు విచారము కలిగినను ఆ పత్రిక మిమ్మును స్వల్పకాలముమట్టుకే దుఃఖ పెట్టెనని తెలిసికొనియున్నాను.

9. మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుట లేదుగాని మీరు దుఃఖపడి మారుమనస్సు పొందితిరని యిప్పుడు సంతోషించుచున్నాను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను మావలన మీరు నష్టము పొందకుండుటకై, దైవచిత్తానుసారముగా దుఃఖపడితిరి.

10. దైవచిత్తాను సారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగజేయును; ఈ మారుమనస్సు దుఃఖమును పుట్టించదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము మరణమును కలుగజేయును.

11. మీరు దేవుని చిత్త ప్రకారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎట్టి జాగ్రతను ఎట్టిదోష నివారణకైన ప్రతివాదమును ఎట్టి ఆగ్రహ మును ఎట్టి భయమును ఎట్టి అభిలాషను ఎట్టి ఆసక్తిని ఎట్టి ప్రతిదండనను మీలో పుట్టించెనో చూడుడి. ఆ కార్యమునుగూర్చి సమస్త విషయములలోను మీరు నిర్దోషులై యున్నారని ఋజువు పరచుకొంటిరి.

12. నేను మీకు వ్రాసినను ఆ దుష్కార్యము చేసినవాని నిమిత్తము వ్రాయలేదు; వానివలన అన్యాయము పొందిన వాని నిమిత్తమైనను వ్రాయలేదు; మాయెడల మీ కున్న ఆసక్తి దేవునియెదుట మీ మధ్య బాహాటమగుటకే వ్రాసితిని.

13. ఇందుచేత మేము ఆదరింపబడితివిు. అంతే కాదు, మాకు ఈ ఆదరణ కలిగినప్పుడు తీతుయొక్క ఆత్మ మీ అందరివలన విశ్రాంతిపొందినందున అతని సంతోషమును చూచి మరి యెక్కువగా మేము సంతోషించితివిు.

14. ఏలయనగా, నేనతని యెదుట మీ విషయమై ఏ అతిశయపు మాటలు చెప్పినను నేను సిగ్గుపరచబడలేదు మేమేలాగు అన్నిటిని మీతో నిజముగా చెప్పితిమో ఆలాగే మేము తీతు ఎదుట మీ విషయమై చెప్పిన అతిశయపు మాటలు నిజమని కనబడెను.

15. మరియు మీరు భయముతోను వణకుతోను తన్ను చేర్చుకొంటిరని అతడు మీయందరి విధేయతను జ్ఞాపకముచేసికొనుచుండగా, అతని అంతఃకరణము మరి యెక్కువగా మీ యెడల ఉన్నది.

16. ప్రతివిషయములోను మీవలన నాకు ధైర్యము కలుగుచున్నది గనుక నంతోషించుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పవిత్రతకు ఒక ప్రబోధం, మరియు మొత్తం చర్చి అపొస్తలుడి పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉండమని వేడుకుంది. (1-4) 
దేవుని వాగ్దానాల యొక్క బలమైన హామీలు మనం పవిత్రతను వెంబడించడానికి బలవంతపు కారణాలుగా పనిచేస్తాయి. శరీరం మరియు ఆత్మ రెండింటిలో ఉన్న అన్ని మలినాలను మనం వదిలించుకోవడం అత్యవసరం. మనము మన తండ్రిగా దేవునిపై మన నిరీక్షణను ఉంచినట్లయితే, అతని పాత్ర యొక్క అనుకరణలో పవిత్రతను పొందడం మరియు పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రిగా పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నించడం మన ఆకాంక్ష. మన జీవుల యొక్క శుద్ధీకరణ అతని దయ ద్వారా మాత్రమే సాధించబడుతుంది, అతని ఆత్మ ప్రభావంతో మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుంది. పవిత్రత అనేది మన ప్రార్థనలలో స్థిరమైన దృష్టిగా ఉండాలి.
సువార్త పరిచారకుల పట్ల ధిక్కార సంభావ్యత ఉన్నందున, సువార్త కూడా విస్మరించబడే ప్రమాదకరమైన ప్రమాదం ఉంది. మంత్రులు ముఖస్తుతి మానుకోవాలి, అయితే వారు సౌమ్యతతో అందరినీ సంప్రదించాలి. తప్పుడు సిద్ధాంతాలతో లేదా పొగిడే మాటలతో ఎవరినీ భ్రష్టు పట్టించలేదని, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఎవరినీ మోసం చేయలేదని, హాని చేయలేదని ప్రజలకు నిజాయితీగా ప్రకటించగలిగినప్పుడు మంత్రుల పట్ల గౌరవం మరియు అభిమానం ఆశించవచ్చు. అపొస్తలుడు ప్రజలతో నిష్కపటమైన మరియు సానుకూలమైన సంభాషణ వారి పట్ల అతనికున్న అభిమానం నుండి ఉద్భవించింది, వివిధ సందర్భాలలో మరియు వివిధ ప్రదేశాలలో వారి పట్ల గర్వం వ్యక్తం చేయడానికి దారితీసింది.

వారు పశ్చాత్తాపం చెందడం పట్ల ఆయన సంతోషించాడు. (5-11) 
యూదులు మరియు అన్యులతో నిరంతర వివాదాలతో కూడిన బాహ్య సంఘర్షణలు ప్రారంభ క్రైస్తవులకు సవాళ్లను సృష్టించాయి. అంతర్గతంగా, క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని స్వీకరించిన వారికి ఆందోళనలు మరియు నిజమైన ఆందోళన ఉన్నాయి. అయితే, కష్ట సమయాల్లో, అణగారిన వారికి దేవుడు ఓదార్పునిస్తుంది. మనం అనుభవించే ఓదార్పు మరియు మంచితనం యొక్క అంతిమ మూలంగా దేవుడిని గుర్తిస్తూ, కేవలం సాధనాలు మరియు సాధనాలకు మించి మన దృష్టిని మళ్లించడం చాలా ముఖ్యం.
దుఃఖం దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా, అతని మహిమ వైపు మళ్లించబడి, ఆత్మచే ప్రభావితమై వినయపూర్వకమైన, పశ్చాత్తాప హృదయానికి దారి తీస్తుంది. అలాంటి దుఃఖం వ్యక్తులను పాపాన్ని కృంగదీయడానికి మరియు కొత్త జీవన విధానాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ పశ్చాత్తాపం క్రీస్తుపై నిజమైన విశ్వాసం మరియు అతని ప్రాయశ్చిత్తంపై ఆధారపడటంతో ముడిపడి ఉంది. ఈ దైవిక దుఃఖానికి మరియు ప్రాపంచిక దుఃఖానికి మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉంది. నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఫలిస్తుంది, హృదయం మరియు చర్యలు రెండింటినీ మారుస్తుంది. ఇది పాపం పట్ల, తనపై, మరియు టెంటర్ మరియు అతని సాధనాల పట్ల ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. ఇది పాపం పట్ల అప్రమత్తమైన భయాన్ని మరియు దేవునితో సయోధ్య కోసం కోరికను కలిగిస్తుంది. ఇది విధి పట్ల ఉత్సాహాన్ని మరియు పాపానికి వ్యతిరేకంగా వ్యతిరేకతను పెంచుతుంది. ఇది న్యాయం కోసం అన్వేషణను ప్రేరేపిస్తుంది, చేసిన తప్పులకు సవరణలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. నిజమైన పశ్చాత్తాపం, గాఢమైన వినయం, పాపం పట్ల ద్వేషం, క్రీస్తుపై విశ్వాసం, నూతన హృదయం మరియు రూపాంతరం చెందిన జీవితం మోక్షానికి దారి తీస్తుంది. ప్రభువు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రూపాంతర పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రసాదించుగాక.

మరియు ఓదార్పులో వారు మరియు టైటస్ కలిసి ఉన్నారు. (12-16)
వారి గురించి అపొస్తలుడి అంచనాలు వమ్ము కాలేదు, అతను తీతుకు తెలియజేసాడు. సంతోషంతో, భవిష్యత్తు కోసం వారిపై తనకున్న నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఇది పాస్టర్ మరియు వారి సంఘం యొక్క పరస్పర బాధ్యతలను వివరిస్తుంది. మంద గౌరవం మరియు విధేయత ద్వారా మతసంబంధ విధుల భారాన్ని తగ్గించే పనిని కలిగి ఉంటుంది, అయితే పాస్టర్ వాటిని శ్రద్ధగా చూసుకోవడం ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తాడు. పాస్టర్ సంతృప్తి, ఆనందం మరియు సున్నితత్వం యొక్క ప్రదర్శనల ద్వారా మంద యొక్క శ్రేయస్సును ప్రోత్సహిస్తాడు.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |