John - యోహాను సువార్త 10 | View All

1. గొఱ్ఱెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొకమార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకొనువాడునైయున్నాడు.

2. ద్వారమున ప్రవేశించువాడు గొఱ్ఱెల కాపరి.

3. అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయును, గొఱ్ఱెలు అతని స్వరము వినును, అతడు తన సొంత గొఱ్ఱెలను పేరుపెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడి పించును.

4. మరియు అతడు తన సొంత గొఱ్ఱెలనన్నిటిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెల్ల వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱ్ఱెలు అతని స్వరమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబ డించును.

5. అన్యుల స్వరము అవి యెరుగవు గనుక అన్యుని ఎంతమాత్రమును వెంబడింపక వానియొద్దనుండి పారిపోవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.

6. ఈ సాదృశ్యము యేసు వారితో చెప్పెను గాని ఆయన తమతో చెప్పిన సంగతులెట్టివో వారు గ్రహించుకొనలేదు.

7. కాబట్టి యేసు మరల వారితో ఇట్లనెను

8. గొఱ్ఱెలు పోవు ద్వారమును నేనే; నాకు ముందు వచ్చిన వారందరు దొంగలును దోచుకొనువారునై యున్నారు; గొఱ్ఱెలు వారి స్వరము వినలేదు.
యిర్మియా 23:1-2, యెహెఙ్కేలు 34:2-3

9. నేనే ద్వారమును; నా ద్వారా ఎవడైన లోపల ప్రవేశించిన యెడల వాడు రక్షింపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచ్చుచు మేత మేయుచునుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 118:20

10. దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరిదేనికిని రాడు; గొఱ్ఱెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధ్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

11. నేను గొఱ్ఱెలకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱ్ఱెలకొరకు తన ప్రాణము పెట్టును.
కీర్తనల గ్రంథము 23:1, యెషయా 40:11, యెహెఙ్కేలు 34:15

12. జీతగాడు గొఱ్ఱెల కాపరికాడు గనుక గొఱ్ఱెలు తనవికానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొఱ్ఱెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱ్ఱెలను పట్టి చెదరగొట్టును.

13. జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొఱ్ఱెలనుగూర్చి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును.

14. నేను గొఱ్ఱెల మంచి కాపరిని.

15. తండ్రి నన్ను ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే నేను నా గొఱ్ఱెలను ఎరుగుదును, నా గొఱ్ఱెలు నన్ను ఎరుగును. మరియు గొఱ్ఱెలకొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను.

16. ఈ దొడ్డివికాని వేరే గొఱ్ఱెలును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని రావలెను, అవి నా స్వరము వినును, అప్పుడు మంద ఒక్కటియు గొఱ్ఱెల కాపరి ఒక్కడును అగును.
యెషయా 56:8, యెహెఙ్కేలు 34:23, యెహెఙ్కేలు 37:24

17. నేను దాని మరల తీసికొనునట్లు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను; ఇందు వలననే నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు.

18. ఎవడును నా ప్రాణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెట్టుచున్నాను; దాని పెట్టుటకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా తండ్రివలన ఈ ఆజ్ఞ పొందితిననెను.

19. ఈ మాటలనుబట్టి యూదులలో మరల భేదము పుట్టెను.

20. వారిలో అనేకులువాడు దయ్యము పట్టిన వాడు, వెఱ్ఱివాడు; వాని మాట ఎందుకు వినుచున్నారనిరి.

21. మరి కొందరుఇవి దయ్యము పట్టినవాని మాటలుకావు; దయ్యము గ్రుడ్డివారి కన్నులు తెరవగలదా అనిరి.

22. ఆలయ ప్రతిష్ఠితపండుగ యెరూషలేములో జరుగు చుండెను.

23. అది శీతకాలము. అప్పుడు యేసు దేవాల యములో సొలొమోను మంటపమున తిరుగుచుండగా

24. యూదులు ఆయనచుట్టు పోగైఎంతకాలము మమ్మును సందేహపెట్టుదువు? నీవు క్రీస్తువైతే మాతో స్పష్టముగా చెప్పుమనిరి.

25. అందుకు యేసుమీతో చెప్పితిని గాని మీరు నమ్మరు, నేను నా తండ్రి నామమందు చేయుచున్న క్రియలు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.

26. అయితే మీరు నా గొఱ్ఱెలలో చేరినవారుకారు గనుక మీరు నమ్మరు.

27. నా గొఱ్ఱెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును.

28. నేను వాటికి నిత్యజీవము నిచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికిని నశింపవు, ఎవడును వాటిని నా చేతిలోనుండి అపహ రింపడు.

29. వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటె గొప్పవాడు గనుక నా తండ్రి చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు;

30. నేనును తండ్రియును ఏకమై యున్నామని వారితో చెప్పెను.

31. యూదులు ఆయనను కొట్టవలెనని మరల రాళ్లుచేత పట్టుకొనగా

32. యేసు తండ్రి యొద్దనుండి అనేకమైన మంచి క్రియలను మీకు చూపితిని; వాటిలో ఏ క్రియ నిమిత్తము నన్ను రాళ్లతో కొట్టుదురని వారినడిగెను.

33. అందుకు యూదులునీవు మనుష్యుడవై యుండి దేవుడనని చెప్పుకొనుచున్నావు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నిన్ను రాళ్లతో కొట్టుదుము గాని మంచి క్రియ చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెప్పిరి.
లేవీయకాండము 24:16

34. అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియుండలేదా?
కీర్తనల గ్రంథము 82:6

35. లేఖనము నిరర్థకము కానేరదు గదా, దేవుని వాక్యమెవరికి వచ్చెనో వారే దైవములని చెప్పినయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెప్పినందుకు,

36. తండ్రి ప్రతిష్ఠచేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ చేయుచున్నావని చెప్పుదురా?

37. నేను నాతండ్రి క్రియలు చేయనియెడల నన్ను నమ్మకుడి,

38. చేసినయెడల నన్ను నమ్మకున్నను, తండ్రి నాయందును నేను తండ్రియందును ఉన్నామని మీరు గ్రహించి తెలిసి కొనునట్లు ఆ క్రియలను నమ్ముడని వారితో చెప్పెను.

39. వారు మరల ఆయనను పట్టుకొన చూచిరి గాని ఆయన వారి చేతినుండి తప్పించుకొని పోయెను.

40. యొర్దాను అద్దరిని యోహాను మొదట బాప్తిస్మమిచ్చు చుండిన స్థలమునకు ఆయన తిరిగి వెళ్లి అక్కడనుండెను.

41. అనేకులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి యోహాను ఏ సూచక క్రియను చేయలేదు గాని యీయననుగూర్చి యోహాను చెప్పిన సంగతులన్నియు సత్యమైన వనిరి.

42. అక్కడ అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మంచి కాపరి యొక్క ఉపమానం. (1-5) 
గొర్రెల సంరక్షణను వర్ణించే తూర్పు ఆచారాల నుండి ఇక్కడ ఒక సారూప్యత ఉంది. మానవులు, అధిక శక్తిచే సృష్టించబడిన ఆశ్రిత జీవులుగా, వారి సృష్టికర్త పచ్చిక బయళ్లలో ఉన్న గొర్రెలతో పోల్చబడ్డారు. దేవుని చర్చి అని పిలువబడే విశ్వాసుల ప్రపంచ సమాజం మోసం మరియు హింసకు గురయ్యే గొర్రెల దొడ్డిగా చిత్రీకరించబడింది. ఈ గొర్రెల యొక్క అత్యున్నతమైన గొర్రెల కాపరి తన మందలన్నిటి గురించిన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటాడు, వాటిని ప్రొవిడెన్స్ ద్వారా రక్షిస్తాడు, అతని ఆత్మ మరియు మాట ద్వారా మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాడు మరియు తూర్పు గొర్రెల కాపరులు తమ గొర్రెలను నడిపించినట్లుగా వాటిని ముందుకు నడిపిస్తాడు, వారి దశలకు మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. గొర్రెల ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు కోసం మంత్రులకు బాధ్యత వహిస్తారు. క్రీస్తు ఆత్మ వారికి అవకాశాలను తెరుస్తుంది. క్రీస్తు మందకు చెందినవారు అప్రమత్తంగా ఉంటారు, తమ కాపరిని గమనిస్తారు మరియు అపరిచితుల సమక్షంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు, వారు తమ విశ్వాసం నుండి నిరాధారమైన ఆలోచనలకు దారి తీస్తారు.

క్రీస్తు తలుపు. (6-9) 
క్రీస్తు బోధలను ఎదుర్కొనే అనేకులు అలా చేయడానికి ఇష్టపడకపోవడం వల్ల వాటిని అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమవుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక గ్రంథాన్ని మరొకదాని వెలుగులో పరిశీలించడం ద్వారా మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వంతో, యేసు యొక్క లోతైన స్వభావం వెల్లడి అవుతుంది. క్రీస్తు ఒక తలుపుతో పోల్చబడ్డాడు, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ దాని విరోధులకు వ్యతిరేకంగా అసమానమైన భద్రతను అందిస్తుంది. అతను మార్గం మరియు కమ్యూనికేషన్ కోసం ఓపెన్ గేట్‌వేగా పనిచేస్తాడు. మడతలోకి ప్రవేశించే సూచనలు సూటిగా ఉంటాయి-ప్రవేశం యేసు క్రీస్తు ద్వారా తలుపుగా ఉంటుంది, దేవుడు మరియు మానవాళికి మధ్య ప్రముఖ మధ్యవర్తిగా ఆయనపై విశ్వాసం ద్వారా సాధించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ మార్గదర్శకాన్ని అనుసరించే వారు విలువైన వాగ్దానాలను పొందుతారు. క్రీస్తు, తన మందను జాగ్రత్తగా చూసుకునే గొర్రెల కాపరి వలె, తన చర్చిని మరియు ప్రతి విశ్వాసిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. చర్చి మరియు వ్యక్తిగత విశ్వాసులు తన సంరక్షణలో మరియు తన ఆధ్యాత్మిక పచ్చిక బయళ్లలో ఉండాలని అతను ఎదురు చూస్తున్నాడు.

క్రీస్తు మంచి కాపరి. (10-18) 
క్రీస్తు ఒక ఆదర్శప్రాయమైన కాపరి; దొంగలు కానప్పటికీ, వారి బాధ్యతలలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నవారు ఉన్నారు, ఫలితంగా మందకు గణనీయమైన హాని జరిగింది. సరికాని చర్యల పునాది తరచుగా తప్పుదారి పట్టించే సూత్రాలలో ఉంటుంది. ప్రభువైన యేసు, తాను ఎన్నుకున్న వారి గురించి బాగా తెలుసుకుని, వారి గురించిన తన హామీలో స్థిరంగా ఉన్నాడు. అదేవిధంగా, ఆయన ఎన్నుకున్న వారు తమ విశ్వాసాన్ని ఉంచిన వ్యక్తిపై దృఢమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇది క్రీస్తు కృపను నొక్కి చెబుతుంది, ఎందుకంటే ఎవరూ అతని జీవితాన్ని డిమాండ్ చేయలేరు కాబట్టి, అతను మన విమోచన ప్రయోజనం కోసం దానిని ఇష్టపూర్వకంగా ఉంచాడు. అతను తనను తాను రక్షకునిగా సమర్పించుకొని, "ఇదిగో, నేను వచ్చాను" అని ప్రకటించాడు. మన పరిస్థితి యొక్క తక్షణ అవసరానికి ప్రతిస్పందిస్తూ, అతను తనను తాను త్యాగం చేసాడు. ఈ చర్యలో, అతను సమర్పకుడు మరియు సమర్పణ రెండింటి పాత్రలను ధరించాడు, తన జీవితాన్ని ధారపోయడం అనేది సారాంశంలో, అతనే సమర్పణ అని సూచిస్తుంది. పాపం యొక్క పర్యవసానాల నుండి వారి విడుదలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి మరియు వారి అతిక్రమణలకు క్షమాపణ పొందేందుకు వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేస్తూ, మానవాళి తరపున అతను మరణించాడని ఇది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. మన ప్రభువు కేవలం సిద్ధాంత విశ్వాసాల కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేయలేదని, బదులుగా, తన గొర్రెల శ్రేయస్సు కోసం అని గమనించడం చాలా ముఖ్యం.

యేసు గురించి యూదుల అభిప్రాయం. (19-21) 
సాతాను వాక్యం మరియు పవిత్రమైన ఆచారాల పట్ల అసహ్యాన్ని కలిగించడం ద్వారా చాలా మంది జీవితాలను అస్తవ్యస్తం చేస్తాడు. ప్రజలు అవసరమైన జీవనోపాధి నుండి ఎగతాళి చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు, అయినప్పటికీ వారు తమను తాము మరింత ముఖ్యమైన వాటి నుండి అపహాస్యం చేయడానికి అనుమతిస్తారు. క్రీస్తు కార్యం పట్ల మనకున్న అభిరుచి మరియు అంకితభావం, ప్రత్యేకించి ఆయన మందను సేకరించే కీలకమైన పనిలో, మనం పేర్లు పిలవబడటం లేదా నిందను ఎదుర్కొన్నట్లయితే, మనం నిరుత్సాహపడకూడదు. బదులుగా, మన గురువు మన ముందు ఇలాంటి నిందలను భరించాడని గుర్తుచేసుకుందాం.

సమర్పణ విందులో అతని ఉపన్యాసం. (22-30) 
క్రీస్తు కోసం సందేశం ఉన్న ఎవరైనా అతన్ని ఆలయంలో ఎదుర్కోవచ్చు. క్రీస్తు మనలో విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, కాని మనం తరచుగా సందేహాన్ని ప్రబలంగా అనుమతిస్తాము. యూదులు అతని ఉద్దేశాన్ని గ్రహించినప్పటికీ, వారు పూర్తి ఆరోపణను వ్యక్తీకరించడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. క్రీస్తు తన అనుచరుల దయగల స్వభావం మరియు ఆశీర్వాద స్థితిని వర్ణించాడు, వారు విన్నారు, విశ్వసించారు మరియు నమ్మకమైన శిష్యులు అయ్యారు. కుమారుడు మరియు తండ్రి ఏకీకృతమైనందున వారిలో ఎవరూ నశించరని హామీ ప్రతిధ్వనించింది. ఈ విధంగా, అతను తన మందను శత్రువుల నుండి కాపాడాడు, తండ్రికి సమానమైన దైవిక అధికారాన్ని మరియు పరిపూర్ణతను నొక్కి చెప్పాడు.

యూదులు యేసును రాళ్లతో కొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. (31-38) 
క్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన మరియు దయగల పనుల యొక్క ప్రదర్శనలు అతని అత్యున్నత అధికారాన్ని ధృవీకరిస్తాయి, అతను దేవుడుగా శాశ్వతంగా ఆశీర్వదించబడ్డాడని ప్రకటించాడు. ఈ ద్యోతకం అందరూ అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు విశ్వసించడానికి ఉద్దేశించబడింది: అతను తండ్రిలో ఉన్నాడు మరియు తండ్రి అతనిలో ఉన్నాడు. తండ్రి ద్వారా పంపబడిన వారు ఆయన ద్వారా పవిత్రులయ్యారు. పరిశుద్ధ దేవుడు తాను ప్రతిష్టించిన వారిని మాత్రమే ఎంపిక చేసి నియమిస్తాడు. కుమారునిలో తండ్రి ఉనికి దైవిక అధికారం ద్వారా అద్భుత కార్యాల పనితీరును శక్తివంతం చేస్తుంది, అయితే తండ్రితో కొడుకు యొక్క గాఢమైన అనుబంధం అతనికి తండ్రి ఆలోచనల గురించి సమగ్రమైన అవగాహనను ఇస్తుంది. విచారణ ద్వారా ఈ వాస్తవికతను మనం పూర్తిగా గ్రహించలేకపోయినా, క్రీస్తు చేసిన ఈ ప్రకటనలను మనం గుర్తించి విశ్వాసం కలిగి ఉండగలము.

అతను జెరూసలేం నుండి బయలుదేరాడు. (39-42)
మన ప్రభువైన యేసుకు వ్యతిరేకంగా ఏ ఆయుధం నకిలీ చేయబడదు. అతని ఎగవేత బాధల భయంతో లేదు, కానీ అతని గమ్యస్థాన సమయంలో. తనను తాను రక్షించుకోగలిగిన వ్యక్తికి నీతిమంతులను వారి పరీక్షల నుండి ఎలా రక్షించాలో మరియు నిష్క్రమణను ఎలా అందించాలో కూడా తెలుసు. హింసించేవారు క్రీస్తును మరియు అతని సువార్తను వారి ప్రాంతాల నుండి బహిష్కరించవచ్చు, కానీ వారు అతనిని లేదా ప్రపంచం నుండి బహిష్కరించలేరు. మన హృదయాలలో విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తును మనం నిజంగా గుర్తించినప్పుడు, అతని గురించి లేఖనంలోని ప్రతి ప్రకటన నిజమని మనం కనుగొంటాము.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |