Genesis - ఆదికాండము 3 | View All

1. దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తిగలదై యుండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా? అని అడిగెను.
ప్రకటన గ్రంథం 12:9, ప్రకటన గ్రంథం 20:2

2. అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెట్ల ఫలములను మేము తినవచ్చును;

3. అయితే తోట మధ్యవున్న చెట్టు ఫలములను గూర్చి దేవుడు - మీరు చావకుండునట్లు వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పెనని సర్పముతో అనెను.

4. అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు;
యోహాను 8:44

5. ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కన్నులు తెరవబడుననియు, మీరు మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని స్త్రీతో చెప్పగా

6. స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కన్నులకు అందమైనదియు, వివేకమిచ్చు రమ్యమైనదియునై యుండుట చూచినప్పుడు ఆమె దాని ఫలములలో కొన్ని తీసికొని తిని తనతోపాటు తన భర్తకును ఇచ్చెను, అతడుకూడ తినెను;
రోమీయులకు 5:12, 1 తిమోతికి 2:14

7. అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసికొనిరి.

8. చల్లపూటను ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుచున్న దేవుడైన యెహోవా స్వరమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెట్ల మధ్యను దాగుకొనగా

9. దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావనెను.

10. అందుకతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరినిగా నుంటిని గనుక భయపడి దాగుకొంటిననెను.

11. అందుకాయన - నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను నీ కాజ్ఞాపించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను.

12. అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచ్చిన ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్షఫలములు కొన్ని నా కియ్యగా నేను తింటిననెను.

13. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ - సర్పము నన్ను మోసపుచ్చినందున తింటిననెను.
రోమీయులకు 7:11, 2 కోరింథీయులకు 11:3, 1 తిమోతికి 2:14

14. అందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినందున పశువులన్నిటిలోను భూజంతువులన్నిటిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రదుకు దినములన్నియు మన్ను తిందువు

15. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతాన మునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదువని చెప్పెను.
లూకా 10:19, రోమీయులకు 16:20, హెబ్రీయులకు 2:14

16. ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించెదను; వేదనతో పిల్లలను కందువు; నీ భర్తయెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను.
1 కోరింథీయులకు 11:3, 1 కోరింథీయులకు 13:34, ఎఫెసీయులకు 5:22, కొలొస్సయులకు 3:18

17. ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్యమాట విని తినవద్దని నేను నీ కాజ్ఞాపించిన వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడియున్నది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు దినములన్నియు దాని పంట తిందువు;
హెబ్రీయులకు 6:8, రోమీయులకు 8:20, 1 కోరింథీయులకు 15:21

18. అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చపొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని పంట తిందువు;
హెబ్రీయులకు 6:8

19. నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు; ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మన్నే గనుక తిరిగి మన్నైపోదువని చెప్పెను.
రోమీయులకు 5:12, హెబ్రీయులకు 9:27

20. ఆదాము తన భార్యకు హవ్వ అని పేరు పెట్టెను. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల ప్రతివానికిని తల్లి.

21. దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చర్మపు చొక్కాయిలను చేయించి వారికి తొడిగించెను.

22. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచి చెడ్డలను ఎరుగునట్లు, ఆదాము మనలో ఒకనివంటి వాడాయెను. కాబట్టి అతడు ఒక వేళ తన చెయ్యి చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని
ప్రకటన గ్రంథం 2:7, ప్రకటన గ్రంథం 22:2-14-19

23. దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేద్యపరచుటకు ఏదెను తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను.

24. అప్పుడాయన ఆదామును వెళ్లగొట్టి ఏదెను తోటకు తూర్పుదిక్కున కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గజ్వాలను నిలువబెట్టెను.
ప్రకటన గ్రంథం 2:7Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
పాము/సర్పము హవ్వను మోసం చేస్తుంది. (1-5) 

చాలా కాలం క్రితం, సాతాను అనే చెడ్డ వ్యక్తి భూమిపై మొదటి వ్యక్తులైన ఆదాము మరియు హవ్వ‌లను మోసగించి వారు చేయకూడని పనిని చేసాడు. సాతాను దొంగ పాములా కనిపించాడు మరియు హవ్వ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెతో మాట్లాడాడు. యేసు (దేవుడు) తినకూడదని చెప్పిన ప్రత్యేకమైన చెట్టును తింటే ఫర్వాలేదా అని అడిగాడు. అతను అది పెద్ద విషయం కాదు మరియు అది వారిని నిజంగా ముఖ్యమైన మరియు శక్తివంతం చేస్తుంది. తప్పుడు పాముతో మాట్లాడటం చెడ్డ ఆలోచన అని హవ్వ తెలుసుకోవాలి, కానీ ఆమె అలా చేయలేదు. ఆమె అతని మాట విని చెట్టులోని పండ్లను తిన్నది. తర్వాత ఆదాము‌ని కూడా తినమని ఒప్పించింది. వారు ఆయనకు అవిధేయత చూపినందుకు ఇది దేవునికి చాలా బాధ కలిగించింది. మనం చేయకూడని పనిని ఎవరైనా మనల్ని చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు దేవుడు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో అది చేయాలని గుర్తుంచుకోండి.

ఆదాము మరియు హవ్వ దైవిక ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం మరియు కష్టాలలో పడతారు. (6-8) 

చుడండి, తప్పు ఎలా జరిగిందో, అది చెడు ఫలితానికి దారితీసింది. మొదట, ఆమె తన వద్ద ఉండకూడనిదాన్ని చూసింది. చాలా చెడ్డ విషయాలు మనం చూసే వాటితో మొదలవుతాయి, కాబట్టి మనం తప్పు చేయాలనుకునే వాటిని చూడకుండా ఉండనివ్వండి. రోమీయులకు 5:19 చాలా కాలం క్రితం, ఆదాము అనే వ్యక్తికి దేవుడు అనుసరించాల్సిన స్పష్టమైన మరియు సరళమైన నియమం ఇవ్వబడింది. కానీ విధేయత చూపడానికి బదులు, అతను త్వరగా విరుద్ధంగా చేయాలని ఎంచుకున్నాడు. ఈ నిర్ణయం అతనిని మాత్రమే కాకుండా అతని వారసులందరినీ ప్రభావితం చేసింది. అతని అవిధేయత యొక్క పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి మరియు అతను మరియు అతని భార్య హవ్వ తీవ్ర అసంతృప్తిని మరియు పశ్చాత్తాపాన్ని అనుభవించారు. పాపం, లేదా తప్పుడు పనులు చేయడం, అది ఎక్కడికి వెళ్లినా ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది మరియు అన్ని ఆనందాలను దూరం చేస్తుంది. పాపం చేసే వ్యక్తులు తరచుగా దేవుని నుండి క్షమాపణ అడగడం కంటే ఇతరుల ముందు తమ కీర్తిని కాపాడుకోవడంలో ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. ఇది తప్పు ఎందుకంటే దేవుడు మాత్రమే నిజంగా పాపాలను క్షమించగలడు. ఆదాము హవ్వలు దేవుణ్ణి చూసి సంతోషించేవారు, కానీ ఇప్పుడు వారి అవిధేయత కారణంగా వారు ఆయనకు భయపడ్డారు. దేవునికి అవిధేయత చూపాలని ఆదాము మరియు హవ్వ‌లను శోధించిన అపవాది వాగ్దానాలు తప్పు మరియు తప్పుదారి పట్టించేవి అని ఇది చూపిస్తుంది. ఆదాము మరియు హవ్వ సురక్షితంగా లేదా సంతోషంగా ఉండలేకపోయారు మరియు కలిసి దయనీయంగా ఉన్నారు. దేవుడు ఆదాము ఎక్కడ ఉన్నాడని అడిగాడు ఎందుకంటే ఆదాము ఏదో తప్పు చేసాడు మరియు దేవుని నుండి దాక్కున్నాడు. ప్రజలు పాపం చేసినప్పుడు, వారు దేవుని నుండి దూరంగా మరియు చెడు విషయాల వైపు వెళతారు. వారు అవపాది ఖైదీలుగా మారి నాశనానికి దారి తీస్తున్నారు. కానీ వారు ఎక్కడ ఉన్నారో గ్రహిస్తే, వారు దేవుని వైపు తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. ఆదాము తన చెడ్డ చర్యల కారణంగా దేవుడిని ఎదుర్కోవటానికి భయపడ్డాడు, కానీ అతను క్షమాపణ కోరినట్లయితే, అతను ఓకే అయ్యాడు. మనం పాపం చేసినప్పుడు, దానిని అంగీకరించాలి మరియు ఇతరులను నిందించకూడదు లేదా సాకులు చెప్పకూడదు. మనం దెయ్యం చెప్పే అబద్ధాలను వినకూడదు మరియు పాపం మన హృదయాలను కష్టతరం చేయగలదని గుర్తుంచుకోవాలి.

దేవుడు ఆదాము మరియు హవ్వ‌లను సమాధానం చెప్పమని పిలుస్తాడు. (9-13) 

ఆదాము మరియు హవ్వ‌లను ప్రలోభపెట్టడానికి దెయ్యం ఉపయోగించినందుకు దేవుడు సర్పాన్ని శిక్షించాడు. ఈ శిక్ష దెయ్యం కూడా శిక్షించబడుతుందని మరియు అందరికీ నచ్చదని చూపించింది. సాతాను చివరికి యేసు ద్వారా నాశనం చేయబడుతుంది. దేవుని ప్రజల హృదయాలలో మరియు లోకంలో మంచి మరియు చెడుల మధ్య నిరంతరం యుద్ధం జరుగుతుంది. అయితే సాతాను శక్తి నుండి ప్రజలను రక్షించే యేసులో నిరీక్షణ ఉంది. రక్షకుని యొక్క ఈ వాగ్దానం దేవుని నుండి ఒక ఆశ్చర్యం మరియు బహుమతి. ఈ వాగ్దానాన్ని విశ్వసించడం వలన ఆదాము మరియు హవ్వ మరియు జలప్రళయానికి ముందు నివసించిన పితృస్వామ్యుల వంటి వారికి మోక్షం లభించింది.  1. దేవుడు ఓరా రాజు అనే వ్యక్తి అయ్యాడు. చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులకు ఇది చాలా శుభవార్త ఎందుకంటే వారు క్షమించబడతారని అర్థం. ఇది ఒక ప్రత్యేక వాగ్దానం వంటిది, మనం తప్పులు చేసినప్పటికీ, మనం ఇప్పటికీ దేవునికి ముఖ్యమైనవారమే మరియు మనం రక్షించబడగలము. రోమీయులకు 7:11 హెబ్రీయులకు 3:13 2. సాతాను తన మానవ పక్షాన్ని గాయపరచినప్పుడు ఊహించినట్లుగా యేసు బాధపడ్డాడు మరియు మరణించాడు. యేసు చనిపోయిన తర్వాత కూడా, ఆయన అనుచరులు తమ విశ్వాసం కోసం బాధలు పడుతూ మరణిస్తూనే ఉన్నారు, అది యేసును కూడా బాధపెడుతుంది. అయితే వారు భూమ్మీద కష్టాలు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, యేసు సాతాను శోధనలను అధిగమించి ఆత్మలను రక్షించాడు కాబట్టి విజయం సాధించాడు. యేసు చనిపోయినప్పుడు, అతను సాతాను రాజ్యానికి ఘోరమైన దెబ్బను ఇచ్చాడు, ఎప్పటికీ నయం చేయలేని పాము తలపై గాయం వంటిది. ఎక్కువ మంది ప్రజలు యేసు గురించిన సువార్త వింటున్నప్పుడు, సాతాను శక్తి బలహీనపడి, అతను తన స్థానాన్ని కోల్పోతాడు.

పాము శపించబడింది, యేసు క్రీస్తు మొదటి రాకడను గూర్చి వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం. (14,15) 

ఆదాము మరియు హవ్వ‌లను మోసగించినందుకు దేవుడు పామును శిక్షిస్తాడు. ఈ శిక్ష పామును సాధనంగా ఉపయోగించిన అవపాది కూడా వర్తిస్తుంది. సాతాను ద్వేషిస్తారు మరియు చివరికి యేసు ఓడిపోతాడు. ఇది మంచి మరియు చెడు మధ్య ఎప్పటికీ అంతం లేని యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది. సాతాను దేవుని ప్రజలను భ్రష్టు పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు, కానీ వారు యేసు సహాయంతో పోరాడతారు. ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ మంచి చెడుల మధ్య సంఘర్షణ ఉంటుంది. ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షించడానికి యేసును పంపుతానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. ఈ వాగ్దానం మనకు నిరీక్షణ మరియు విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. హెబ్రీయులకు 2:11 హెబ్రీయులకు 2: 14 

మానవజాతి శిక్ష. (16-19) 

ఆ స్త్రీ తప్పు చేసిందనీ, దానివల్ల బాధపడుతూ భర్త ఏం చెబితే అది చేయవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే, ఆమె తప్పు చేసినప్పుడు, అది ప్రపంచాన్ని విషాదభరితంగా మార్చింది. ప్రతి ఒక్కరూ చెడు పనులు చేయకుంటే జీవితం బాగుండేది. పురుషుడు మరియు స్త్రీ ఇద్దరూ తప్పులు చేసారు, కానీ వారి చర్యలకు ఇద్దరూ బాధ్యత వహించాలి. వారు చేసిన దానికి దేవుడు సంతోషించలేదు. 1. దేవుడు మనుషులకు భూమిని ఇచ్చాడు, తద్వారా వారు నివసించడానికి మంచి స్థలాన్ని కలిగి ఉంటారు, కానీ ప్రజలు ఏదో తప్పు చేసినందున, భూమి శపించబడింది మరియు ఇది మునుపటిలా అందంగా లేదు. ఇది ఆదాము కారణంగా జరిగింది, కానీ అతను స్వయంగా శపించబడలేదు, అతను నడిచే నేల మాత్రమే. 2. ఈ భాగం ప్రజలు ఎలా కష్టపడి పని చేయాలి మరియు కొన్నిసార్లు విషయాలు ఎల్లప్పుడూ మంచిగా లేదా సరదాగా ఉండవు అనే దాని గురించి మాట్లాడుతోంది. మనం అలసిపోయినప్పుడు లేదా అసౌకర్యంగా అనిపించినప్పుడు కూడా మనం పని చేస్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది మన బాధ్యత. మనం కష్టపడి పని చేయకపోతే, మనం అనుకున్నది చేయడం లేదు. కొన్ని సార్లు మన ఆహారం లాంటివి రుచిగా ఉండక పోవచ్చు. జీవితం కష్టంగా మరియు చిన్నదిగా ఉంటుంది, కానీ అది ఫర్వాలేదు ఎందుకంటే చెడు పనులు చేసినందుకు మనకు అర్హమైన శిక్ష కంటే ఇది మంచిది. చనిపోవాలనే ఆలోచన భయానకంగా ఉంది, కానీ చాలా కాలం క్రితం వ్యక్తులు చేసిన చెడు ఎంపికల కారణంగా ఇది జరుగుతుంది. మన కోసం బాధలు పడుతూ చనిపోవడం ద్వారా ఆ చెడు ఎంపికలను భర్తీ చేయడంలో యేసు సహాయం చేశాడు. గలతియులకు 3:13 ప్రజలు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు, ముళ్ళు, చెమట, విచారం మరియు మరణం వంటి చెడు విషయాలు ప్రపంచంలోకి వచ్చాయి. అయితే దేవుని కుమారుడైన యేసు మనకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు. అతను ముళ్ల కిరీటం ధరించాడు, చాలా చెమటలు పట్టాడు, చాలా విచారంగా ఉన్నాడు మరియు మా కోసం మరణించాడు. అతను అన్ని బాధలకు మరియు బాధలకు పెద్ద కట్టు వేసినట్లుగా ఉంది. ఆయనను కలిగి ఉన్నందుకు మేము ఆశీర్వదించబడ్డాము.

మానవజాతి యొక్క మొదటి దుస్తులు. (20,21) 

దేవుడు మొదటి మనిషికి ఆదాము అనే పేరును ఇచ్చాడు, అంటే "ఎర్రని భూమి" అని అర్ధం, మరియు ఆదాము మొదటి స్త్రీకి హవ్వ అనే పేరు పెట్టాడు, అంటే "జీవితం". ఆదాము పేరు అతని శరీరాన్ని సూచిస్తుంది, అది చివరికి చనిపోతుంది, అయితే హవ్వ పేరు ఆమె ఆత్మను సూచిస్తుంది, అది ఎప్పటికీ జీవించి ఉంటుంది. ఆదాము తన భార్యకు హవ్వ అని పేరు పెట్టినప్పుడు, విశ్వాసులందరికీ జీవం పోసే రక్షకుని వాగ్దానాన్ని గురించి అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు. ఆదాము మరియు హవ్వ పాపం చేసి సిగ్గుపడినప్పటికీ, దేవుడు వారిని జంతువుల చర్మాలతో బట్టలు తయారు చేయడం ద్వారా వారిని సంరక్షించాడు. ఈ బట్టలు వెచ్చగా మరియు దృఢంగా ఉన్నాయి, కానీ సాదాసీదాగా ఉన్నాయి, సంతృప్తి చెందడానికి మనకు ఫ్యాన్సీ బట్టలు అవసరం లేదని చూపిస్తుంది. బట్టల కోసం చర్మాలను ఉపయోగించిన జంతువులు బహుశా క్రీస్తు యొక్క చిహ్నంగా బలి ఇవ్వబడ్డాయి, తరువాత మన పాపాల కోసం బలి ఇవ్వబడతాయి. ఆదాము మరియు హవ్వ మొదట తమ నగ్నత్వాన్ని అంజూరపు ఆకులతో కప్పడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వాటిని పూర్తిగా కప్పడానికి ఇది సరిపోలేదు. యెషయా 28:20 మనం సొంతంగా మంచిగా ఉండాలని ప్రయత్నించినప్పుడు, అది బాగా లేని గుడ్డలు ధరించడం లాంటిది. కానీ దేవుడు మనకు చాలా కాలం పాటు ఉండే పెద్ద, బలమైన కోటు వంటి మంచిదాన్ని ఇచ్చాడు. జీసస్ మంచితనం అలాంటిది కాబట్టి జీసస్ ని కోటులా వేసుకుందాం.

ఆదాము మరియు హవ్వ ఏదేను నుండి తరిమివేయబడ్డారు. (22-24)

దేవుడు మనిషి తప్పు చేసాడు కాబట్టి తోటను విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు. కానీ మనిషికి అక్కడ అది నచ్చడంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లాలనిపించలేదు. దీనర్థం ఏమిటంటే, మనిషి మరియు అతని కుటుంబం అంతా తోటలో ఉన్నట్లుగా దేవునితో మాట్లాడలేరు. కానీ మనిషి సంతోషంగా ఉండకూడదని దేవుడు కోరుకోలేదు, కాబట్టి అతను అతనికి భూమిపై పని చేసే పనిని ఇచ్చాడు. మనిషి తిరిగి తోటలోకి వెళ్ళలేనప్పటికీ, అతను ఆశను వదులుకోవడం దేవుడు కోరుకోలేదు. పాత నియమాలను పాటించడం ద్వారా మానవుడు ఇకపై ధర్మాన్ని, జీవితాన్ని మరియు ఆనందాన్ని పొందలేనని, కానీ సహాయం చేయడానికి వచ్చే ప్రత్యేక వ్యక్తి గురించి దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మి సంతోషంగా ఉండటానికి మరియు మంచి జీవితాన్ని గడపడానికి కొత్త మార్గం ఉందని అతను చెప్పాడు. వాటిని.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |