Isaiah - యెషయా 5 | View All

1. నా ప్రియునిగూర్చి పాడెదను వినుడి అతని ద్రాక్షతోటనుబట్టి నాకిష్టుడైనవానిగూర్చి పాడెదను వినుడి. సత్తువ భూమిగల కొండమీద నా ప్రియుని కొకద్రాక్షతోట యుండెను
మత్తయి 21:33, మార్కు 12:1, లూకా 20:9

2. ఆయన దానిని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శేష్ఠమైన ద్రాక్షతీగెలను నాటించెను దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించెను. ద్రాక్షపండ్లు ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుద్రాక్షలు కాచెను

3. కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావార లారా, నా ద్రాక్షతోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చ వలెనని మిమ్ము వేడుకొనుచున్నాను.

4. నేను నా ద్రాక్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది ద్రాక్షపండ్లు కాయునని నేను కనిపెట్టినపుడు అది కారుద్రాక్షలు కాయుటకు కారణమేమి?

5. ఆలోచించుడి, నేను నా ద్రాక్షతోటకు చేయబోవు కార్యమును మీకు తెలియజెప్పెదను నేను అది మేసివేయబడునట్లు దాని కంచెను కొట్టి వేసెదను. అది త్రొక్కబడునట్లు దాని గోడను పడగొట్టి దాని పాడుచేసెదను

6. అది శుద్ధిచేయబడదు పారతో త్రవ్వబడదు దానిలో గచ్చపొదలును బలురక్కసి చెట్లును బలిసి యుండును దానిమీద వర్షింపవలదని మేఘములకు ఆజ్ఞ నిచ్చెదను.

7. ఇశ్రాయేలు వంశము సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ద్రాక్షతోట యూదా మనుష్యులు ఆయన కిష్టమైన వనము. ఆయన న్యాయము కావలెనని చూడగా బలా త్కారము కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.

8. స్థలము మిగులకుండ మీరు మాత్రమే దేశములో నివసించునట్లు ఇంటికి ఇల్లు కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేర్చు కొను మీకు శ్రమ.

9. నేను చెవులార వినునట్లు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా స్పష్టముగా ఈ మాట నాతో సెల విచ్చెను. నిజముగా గొప్పవియు దివ్యమైనవియునైన యిండ్లు అనేకములు నివాసులులేక పాడైపోవును.
యాకోబు 5:4

10. పది ఎకరముల ద్రాక్షతోట ఒక కుంచెడు రస మిచ్చును తూమెడుగింజల పంట ఒక పడి యగును.

11. మద్యము త్రాగుదమని వేకువనే లేచి ద్రాక్షారసము తమకు మంట పుట్టించు వరకు చాల రాత్రివరకు పానముచేయువారికి శ్రమ.

12. వారు సితారా స్వరమండల తంబుర సన్నాయిలను వాయించుచు ద్రాక్షారసము త్రాగుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హస్తకృత్యములను లక్ష్యపెట్టరు.

13. కావున నా ప్రజలు జ్ఞానము లేకయే చెరపట్టబడి పోవుచున్నారు వారిలో ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నున్నారు సామాన్యులు దప్పిచేత జ్వరపీడితులగుదురు.

14. అందుచేతనే పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకొని అపరి మితముగా తన నోరు తెరచుచున్నది వారిలో ఘనులును సామాన్యులును ఘోషచేయువారును హర్షించువారును పడిపోవుదురు.

15. అల్పులు అణగద్రొక్క బడుదురు ఘనులు తగ్గింపబడుదురు గర్విష్ఠుల చూపు తగ్గును

16. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయే తీర్పు తీర్చి మహిమపరచబడును పరిశుద్ధుడైన దేవుడు నీతినిబట్టి తన్ను పరిశుద్ధ పరచుకొనును.

17. అది మేతబీడుగా నుండును గొఱ్ఱెపిల్లలు అచ్చట మేయును గర్వించినవారి బీడు భూమిని విదేశీయులైన కాపరులు అనుభవింతురు.

18. భక్తిహీనతయను త్రాళ్లతో దోషమును లాగుకొను వారికి శ్రమ. బండిమోకులచేత పాపమును లాగుకొనువారికి శ్రమ వారు ఇట్లనుకొనుచున్నారు

19. ఆయనను త్వరపడనిమ్ము మేము ఆయన కార్యమును చూచునట్లు ఆయనను దానిని వెంటనే చేయనిమ్ము ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునట్లు అది మా యెదుట కనబడనిమ్ము

20. కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు చీకటనియు ఎంచుకొను వారికి శ్రమ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శ్రమ.

21. తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులనియు తమ యెన్నికలో తాము బుద్ధిమంతులనియు తలంచు కొనువారికి శ్రమ.
రోమీయులకు 12:16

22. ద్రాక్షారసము త్రాగుటలో ప్రఖ్యాతినొందిన వారికిని మద్యము కలుపుటలో తెగువగలవారికిని శ్రమ.

23. వారు లంచము పుచ్చుకొని దుష్టుడు నీతిమంతుడని తీర్పు తీర్చుదురు నీతిమంతుల నీతిని దుర్నీతిగా కనబడచేయుదురు.

24. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయొక్క ధర్మ శాస్త్రమును నిర్లక్ష్యపెట్టుదురు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని వాక్కును తృణీక రించుదురు. కాబట్టి అగ్నిజ్వాల కొయ్యకాలును కాల్చివేయు నట్లు ఎండిన గడ్డి మంటలో భస్మమగునట్లు వారి వేరు కుళ్లి పోవును వారి పువ్వు ధూళివలె పైకి ఎగిరిపోవును.

25. దానినిబట్టి యెహోవా కోపము ఆయన ప్రజలమీద మండుచున్నది. ఆయన వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొట్టగా పర్వతములు వణకుచున్నవి. వీధులమధ్యను వారి కళేబరములు పెంటవలె పడి యున్నవి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

26. ఆయన దూరముగానున్న జనములను పిలుచుటకు ధ్వజము నెత్తును భూమ్యంతమునుండి వారిని రప్పించుటకు ఈల గొట్టును అదిగో వారు త్వరపడి వేగముగా వచ్చుచున్నారు.

27. వారిలో అలసినవాడైనను తొట్రిల్లువాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిద్రపోడు కునుకడు వారి నడికట్టు విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు.

28. వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండ్లన్నియు ఎక్కు పెట్టబడియున్నవి వారి గుఱ్ఱముల డెక్కలు చెకుముకిరాళ్లతో సమాన ములు వారి రథచక్రములు సుడిగాలి తిరిగినట్లు తిరుగును

29. ఆడుసింహము గర్జించినట్లు వారు గర్జించుదురు కొదమసింహము గర్జించినట్లు గర్జనచేయుచు వేటను పట్టుకొని అడ్డమేమియు లేకుండ దానిని ఎత్తుకొని పోవుదురు విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.

30. వారు ఆ దినమున సముద్రఘోషవలె జనముమీద గర్జనచేయుదురు ఒకడు భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు మేఘములచేత చీకటియగును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదు దేశం యొక్క స్థితి మరియు ప్రవర్తన. (1-7) 
క్రీస్తు దేవుని ప్రియమైన కుమారుడు మరియు మన ప్రియమైన రక్షకుడు. ఇశ్రాయేలీయుల చర్చిని ప్రభువు జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించడం ద్రాక్షతోటను పోషించడం వంటిది. మేము ఒక రోజు మా ప్రస్తుత పరిస్థితి యొక్క ప్రయోజనాలను పరిశీలిస్తాము. అతను దానిని ఉత్తమమైన తీగలతో నాటాడు, అసాధారణమైన చట్టాన్ని అందించాడు మరియు తగిన ఆచారాలను ఏర్పాటు చేశాడు. దేవుడు తన ఉనికిని కనబరిచే బలమైన కోటగా ఈ ఆలయం పనిచేసింది. అతను తన బలిపీఠాన్ని నిలబెట్టాడు, అక్కడ త్యాగాలు సమర్పించబడాలి, అతని దయను పొందే అన్ని మార్గాలకు ప్రతీక. అలాంటి ఆధిక్యతలను అనుభవించే వారి నుండి ఫలవంతమైన ఫలితాలను దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. మంచి ఉద్దేశాలు మరియు ఆశాజనకమైన ప్రారంభాలు మెచ్చుకోదగినవి అయినప్పటికీ, అవి వాటి స్వంతంగా సరిపోవు. ద్రాక్షతోట తప్పనిసరిగా నిజమైన ఫలాన్ని ఇవ్వాలి-ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాలు, మాటలు మరియు పనులు, అన్నీ ఆత్మతో సమలేఖనం చేయబడతాయి. దురదృష్టవశాత్తు, ఇది అవాంఛనీయ ఫలాలను ఇచ్చింది. ఈ అడవి ద్రాక్షలు అవినీతి స్వభావం యొక్క ఫలితాలను సూచిస్తాయి. దయ వేళ్ళూనుకోవడంలో విఫలమైనప్పుడు, అవినీతి అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మతాన్ని ప్రకటించి, దేవుని అనుగ్రహం పొందే వారి దుష్టత్వానికి బాధ్యత వారి భుజాలపైనే ఉంటుంది. వారు ఇకపై విలక్షణమైన మరియు ఎంచుకున్న వ్యక్తులుగా ఉండరు. లోపాలు మరియు దుర్గుణాలు అదుపు లేకుండా వర్ధిల్లడానికి అనుమతించబడినప్పుడు, ద్రాక్షతోట అపరిమితంగా మరియు ముళ్ళతో నిండిపోతుంది. దేవుని ఆత్మ తనను చాలాకాలంగా ఎదిరించిన వారి నుండి వెళ్లిపోయినప్పుడు మరియు అతని సువార్త దీర్ఘకాలంగా అపహాస్యం చేసిన ప్రదేశాల నుండి తీసివేయబడినప్పుడు ఇది తరచుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వివరణ స్పష్టంగా ఉంది. దేవుడు కోరుకునే వినయం, సౌమ్యత, ప్రేమ, సహనం మరియు ప్రపంచం నుండి నిర్లిప్తత అనే ద్రాక్షకు బదులుగా గర్వం, కోపం, అసంతృప్తి, దుర్మార్గం మరియు దేవుని పట్ల అగౌరవం అనే అడవి ద్రాక్షలు ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ప్రార్థన మరియు ప్రశంసల ద్రాక్షకు బదులుగా, తిట్లు మరియు ప్రమాణం యొక్క అడవి ద్రాక్ష ఉన్నాయి. మనం సహనాన్ని పెంపొందించుకుందాం మరియు ఫలాలను అందిద్దాం, తద్వారా చివరికి మనం శాశ్వత జీవితాన్ని పొందగలము.

రాబోయే తీర్పులు. (8-23) 
లోకంలోని సంపదలపై మనసు పెట్టుకునే వారికి దుఃఖం వస్తుంది. ఇప్పటికే ఒక ఇల్లు లేదా పొలాన్ని కలిగి ఉన్నవారికి మరొక ఇల్లు లేదా పొలం సంపాదించడం పాపం కాదు, కానీ సమస్య వారి తృప్తి చెందని కోరికలో ఉంది. దురాశ అనేది విగ్రహారాధనతో సమానం, మరియు వర్ధిల్లుతున్న వారిపై చాలామంది అసూయపడవచ్చు, ప్రభువు వారిపై తీవ్రమైన బాధలను ప్రకటిస్తాడు. ఈ సందేశం నేడు మనలో చాలా మందికి ప్రతిధ్వనిస్తుంది. అత్యంత సందడిగా ఉండే నగరాలను కూడా తగ్గించడానికి దేవుడు వివిధ మార్గాలను కలిగి ఉన్నాడు. ప్రాపంచిక సుఖాలపై తమ ప్రేమను ఏర్పరచుకునే వారు తమను తాము సరిగ్గా నిరాశపరుస్తారు.
ఇంద్రియ సుఖాలలో అతిగా మునిగితేలుతున్న వారి పట్ల మరొక బాధ. సంగీతం యొక్క ఉపయోగం అనుమతించదగినది అయినప్పటికీ, అది దేవుని నుండి ఒకరి హృదయాన్ని మరల్చినప్పుడు, అది పాపం అవుతుంది. దేవుని తీర్పులు ఇప్పటికే వారిని పట్టుకున్నప్పటికీ, వారు ఆందోళన లేకుండా తమ ఆనందాలలో మునిగిపోతారు.
ఈ తీర్పులు ప్రకటించబడ్డాయి మరియు ఒక వ్యక్తి యొక్క స్థితి ఎంత ఉన్నతమైనప్పటికీ, మరణం వారిని అధోకరణం చేస్తుందని స్పష్టమవుతుంది. ఎంత నిరాడంబరంగా ఉన్నా, మృత్యువు వారిని మరింత అణచివేస్తుంది. ఈ తీర్పుల ఫలితం దేవుణ్ణి శక్తివంతమైన మరియు పవిత్రమైన దేవుడిగా మహిమపరచడం. అహంకారి వ్యక్తుల న్యాయమైన శిక్ష ద్వారా అతను గుర్తించబడతాడు మరియు ప్రకటించబడతాడు.
పాపాన్ని ఉద్ధరించేవారు మరియు తమ నీచమైన కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు దయనీయులు. వారు ధైర్యంగా పాపపు ప్రవర్తనలో పాల్గొంటారు, వారి స్వంత కోరికలను అనుసరిస్తారు, ఇశ్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి ఎగతాళి చేసే ధైర్యం కూడా చేస్తారు. వారు మంచి మరియు చెడుల మధ్య రేఖలను అస్పష్టం చేస్తారు, దైవిక ద్యోతకాల కంటే వారి స్వంత తార్కికతను మరియు దేవుని సలహా మరియు ఆదేశాల కంటే వారి స్వంత పథకాలను ఎలివేట్ చేస్తారు. స్వీయ-నిరాకరణ విధులను విస్మరిస్తూ లాభదాయకమైన పాపాలలో కొనసాగడం తెలివైనది మరియు ప్రయోజనకరమైనదిగా వారు భావిస్తారు. అంతేకాదు, కొందరు తాగుబోతును ఎంత తేలిగ్గా పరిగణించినా, అది దేవుని ఆగ్రహానికి మరియు శాపాలకు గురిచేసే పాపం. వారి న్యాయమూర్తులు న్యాయాన్ని తారుమారు చేస్తారు, మరియు ప్రతి పాపం ఇతరులు దానిని కప్పిపుచ్చవలసి ఉంటుంది.

ఈ తీర్పులను అమలు చేసేవారు. (24-30)
మీరు దుర్మార్గంలో జీవించాలని ఎంచుకుంటే సులభమైన జీవితాన్ని ఊహించవద్దు. పాపం ఒక దేశం యొక్క బలాన్ని క్షీణిస్తుంది, దాని కోర్ని బలహీనపరుస్తుంది మరియు దాని అందాన్ని మసకబారుతుంది, దాని సామర్థ్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది. ప్రజలు దేవుని వాక్యాన్ని తృణీకరించి, ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని తిరస్కరించినప్పుడు, దేవుడు వాటిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలని నిర్ణయించుకుంటే వారు ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. దేవుని ఉగ్రత చెలరేగినప్పుడు, బలమైన కొండలు కూడా వణుకుతున్నాయి, గొప్ప వ్యక్తుల హృదయాలలో భయాన్ని కలిగిస్తాయి. దేవుడు తిరుగుబాటు చేసే ప్రజల పతనాన్ని తీసుకురావాలని అనుకున్నప్పుడు, యూదులను నిర్మూలించడానికి కల్దీయులను మరియు తరువాత రోమన్లను పిలిపించినట్లే, ఆయన తన చిత్తాన్ని అమలు చేయడానికి సాధనాలను సులభంగా కనుగొనగలడు. దేవుని ప్రవక్తలను వినడానికి నిరాకరించిన వారు చివరికి తమ శత్రువుల ఉరుములతో కూడిన స్వరాన్ని వింటారు. బాధతో కూడిన చూపులు ఏ దిశలో చూసినా, వారికి కనిపించేదంతా అంధకారమే. దేవుడు మనల్ని అసహ్యంగా చూస్తే, ఏ జీవి అయినా మనపై దయ చూపుతుందని మనం ఎలా ఆశించగలం? బదులుగా, భూసంబంధమైన ఆసరా మరియు సౌకర్యాలన్నీ కూలిపోయినప్పుడు, దేవుడే మన హృదయాలకు బలం మరియు మన శాశ్వతమైన భాగం అవుతాడనే దృఢమైన హామీని మనం హృదయపూర్వకంగా కోరుకుందాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |