Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 15 | View All

1. మరియు సహోదరులారా, నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచుచున్నాను.

2. మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియున్నారు. మీ విశ్వా సము వ్యర్థమైతేనే గాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించితినో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొనియున్న యెడల ఆ సువార్తవలననే మీరు రక్షణపొందువారై యుందురు.

3. నాకియ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించితిని. అదేమనగా, లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపములనిమిత్తము మృతిపొందెను, సమాధిచేయబడెను,
యెషయా 53:8-9

4. లేఖనముల ప్రకారము మూడవదినమున లేపబడెను.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10, హోషేయ 6:2, యోనా 1:17

5. ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండ్రెండుగురికిని కనబడెను.

6. అటుపిమ్మట ఐదు వందలకు ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక్కసమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇప్పటివరకు నిలిచియున్నారు, కొందరు నిద్రించిరి.

7. తరువాత ఆయన యాకోబుకును, అటుతరువాత అపొస్తలుల కందరికిని కన బడెను.

8. అందరికి కడపట అకాలమందు పుట్టినట్టున్న నాకును కనబడెను;

9. ఏలయనగా నేను అపొస్తలులందరిలో తక్కువవాడను దేవుని సంఘమును హింసించినందున అపొస్తలుడనబడుటకు యోగ్యుడనుకాను.

10. అయినను నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయియున్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయనకృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని, వారందరికంటె నేనెక్కువగా ప్రయాసపడితిని. ప్రయాసపడినది నేను కాను, నాకు తోడైయున్న దేవుని కృపయే.

11. నేనైననేమి వారైననేమి, ఆలాగుననే మేము ప్రకటించుచున్నాము, ఆలాగుననే మీరును విశ్వసించితిరి.

12. క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడని ప్రకటింపబడుచుండగా మీలో కొందరుమృతుల పునరుత్థానము లేదని యెట్లు చెప్పుచున్నారు?

13. మృతుల పునరుత్థానము లేనియెడల, క్రీస్తుకూడ లేపబడి యుండలేదు.

14. మరియక్రీస్తు లేపబడియుండనియెడల మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే, మీ విశ్వాసమును వ్యర్థమే.

15. దేవుడు క్రీస్తును లేపెనని, ఆయననుగూర్చి మేము సాక్ష్యము చెప్పియున్నాము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవు డాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని విషయమై అబద్ధపు సాక్షులముగా అగపడుచున్నాము.

16. మృతులు లేపబడని యెడల క్రీస్తుకూడ లేపబడలేదు.

17. క్రీస్తు లేపబడని యెడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే, మీరింకను మీ పాపములలోనే యున్నారు.

18. అంతేకాదు, క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారును నశించిరి.

19. ఈ జీవితకాలముమట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించువారమైనయెడల మనుష్యు లందరి కంటె దౌర్భాగ్యులమై యుందుము.

20. ఇప్పుడైతే నిద్రించినవారిలో ప్రథమఫలముగా క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేపబడియున్నాడు.

21. మనుష్యుని ద్వారా మరణము వచ్చెను గనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల పునరుత్థానమును కలిగెను.
ఆదికాండము 3:17-19

22. ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచున్నారో, ఆలాగుననే క్రీస్తునందు అందరు బ్రదికింపబడుదురు.

23. ప్రతివాడును తన తన వరుసలోనే బ్రదికింపబడును; ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు; తరువాత క్రీస్తు వచ్చినపుడు ఆయనవారు బ్రది కింపబడుదురు.

24. అటుతరువాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును, సమస్తమైన అధికారమును, బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రియైన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును; అప్పుడు అంతము వచ్చును.
దానియేలు 2:44

25. ఎందుకనగా తన శత్రువులనందరిని తన పాదముల క్రింద ఉంచువరకు ఆయన రాజ్యపరిపాలన చేయుచుండవలెను.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1, యెషయా 32:1

26. కడపట నశింపజేయబడు శత్రువు మరణము.

27. దేవుడు సమస్తమును క్రీస్తు పాదములక్రింద లోపరచియుంచెను. సమస్తమును లోపరచబడి యున్నదని చెప్పినప్పుడు ఆయనకు సమస్తమును లోపరచినవాడు తప్ప సమస్తమును లోపరచబడి యున్నదను సంగతి విశదమే.
కీర్తనల గ్రంథము 8:6

28. మరియు సమస్తమును ఆయనకు లోపరచబడి నప్పుడు దేవుడు సర్వములో సర్వమగు నిమిత్తము కుమారుడు తనకు సమస్తమును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును.

29. ఇట్లు కానియెడల మృతులకొరకై బాప్తిస్మము పొందు వారేమి చేతురు? మృతులేమాత్రమును లేపబడనియెడల మృతులకొరకు వారు బాప్తిస్మము పొందనేల?

30. మరియు మేము గడియగడియకు ప్రాణభయముతో నుండనేల?

31. సహోదరులారా, మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు మిమ్మునుగూర్చి నాకు కలిగియున్న అతిశయముతోడు నేను దినదినమును చనిపోవుచున్నాను అని చెప్పుదును.

32. మనుష్యరీతిగా, నేను ఎఫెసులో మృగములతో పోరాడినయెడల నాకు లాభమేమి? మృతులు లేపబడనియెడల రేపు చనిపోదుము గనుక తిందము త్రాగుదము.
యెషయా 22:13, యెషయా 56:12

33. మోసపోకుడి. దుష్టసాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును.

34. నీతిప్రవర్తనగలవారై మేల్కొని, పాపము చేయకుడి; దేవునిగూర్చిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు. మీకుసిగ్గు కలుగుటకై యిట్లు చెప్పుచున్నాను.

35. అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెట్టి శరీరముతో వత్తురని యొకడు అడుగును.

36. ఓ అవివేకీ, నీవు విత్తునది చచ్చితేనే గాని బ్రదికింపబడదు గదా.

37. నీవు విత్తుదానిని చూడగా అది గోధుమగింజయైనను సరే, మరి ఏ గింజయైనను సరే, వట్టి గింజనే విత్తుచున్నావు గాని పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుట లేదు.

38. అయితే దేవుడే తన చిత్తప్రకారము నీవు విత్తినదానికి శరీరము ఇచ్చును. మరియు ప్రతి విత్తనమునకును దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు. మాంసమంతయు ఒక విధమైనది కాదు.
ఆదికాండము 1:11

39. మనుష్య మాంసము వేరు, మృగమాంసము వేరు, పక్షి మాంసమువేరు, చేప మాంసము వేరు.

40. మరియు ఆకాశవస్తు రూపములు కలవు, భూవస్తురూపములు కలవు; ఆకాశ వస్తురూపముల మహిమ వేరు, భూవస్తురూపముల మహిమ వేరు.

41. నూర్యుని మహిమ వేరు, చంద్రుని మహిమవేరు, నక్షత్రముల మహిమ వేరు. మహిమనుబట్టి యొక నక్షత్రమునకును మరియొక సక్షత్రమునకును భేదముకలదు గదా

42. మృతుల పునరుత్థానమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును;

43. ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమగలదిగా లేపబడును; బలహీనమైనదిగా విత్తబడి, బలమైనదిగా లేపబడును;

44. ప్రకృతిసంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మసంబంధ శరీరముగా లేపబడును. ప్రకృతిసంబంధమైన శరీరమున్నది గనుక ఆత్మసంబంధమైన శరీరముకూడ ఉన్నది.

45. ఇందు విషయమై ఆదామను మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి ఆయెనని వ్రాయబడియున్నది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మ ఆయెను.
ఆదికాండము 2:7

46. ఆత్మసంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు, ప్రకృతిసంబంధమైనదే మొదట కలిగినది; తరువాత ఆత్మసంబంధమైనది.

47. మొదటి మనుష్యుడు భూసంబంధియై మంటినుండి పుట్టిన వాడు, రెండవ మనుష్యుడు పరలోకమునుండి వచ్చినవాడు.
ఆదికాండము 2:7

48. మంటినుండి పుట్టినవాడెట్టివాడో మంటినుండి పుట్టినవారును అట్టివారే, పరలోకసంబంధి యెట్టివాడో పరలోకసంబంధులును అట్టి వారే.

49. మరియు మనము మంటినుండి పుట్టినవాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోకసంబంధిపోలికయు ధరింతుము.
ఆదికాండము 5:3

50. సహోదరులారా, నేను చెప్పునది ఏమనగా రక్తమాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొన నేరవు; క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనదు.

51. ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను; మన మందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో, ఒక రెప్ప పాటున, కడబూర మ్రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము.

52. బూర మ్రోగును; అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, మనము మార్పు పొందుదుము.

53. క్షయమైన యీ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి యున్నది; మర్త్యమైన యీ శరీరము అమర్త్యతను ధరించు కొనవలసియున్నది.

54. ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు, ఈ మర్త్య మైనది అమర్త్యతను ధరించు కొనినప్పుడు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వ్రాయబడిన వాక్యము నెరవేరును.
యెషయా 25:8

55. ఓ మరణమా, నీ విజయమెక్కడ? ఓ మరణమా, నీ ముల్లెక్కడ?
హోషేయ 13:14

56. మరణపు ముల్లు పాపము; పాపమునకున్న బలము ధర్మశాస్త్రమే.

57. అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలముగా మనకు జయము అనుగ్రహించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక.

58. కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థముకాదని యెరిగి, స్థిరులును, కదలనివారును, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై యుండుడి.
2 దినవృత్తాంతములు 15:7Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు మృతులలోనుండి క్రీస్తు పునరుత్థానాన్ని నిరూపించాడు. (1-11) 
పునరుత్థానం అనే భావన సాధారణంగా మరణానికి మించిన మన ఉనికిని సూచిస్తుంది. తత్వవేత్తల బోధనలలో అపొస్తలుల సిద్ధాంతం యొక్క సూచనను గుర్తించలేము. క్రైస్తవ మతం యొక్క ప్రాథమిక సిద్ధాంతం క్రీస్తు మరణం మరియు పునరుత్థానం యొక్క సిద్ధాంతంలో ఉంది. ఈ పునాదిని తీసివేయండి మరియు శాశ్వతత్వం కోసం అన్ని ఆకాంక్షలు తక్షణమే కూలిపోతాయి. ఈ సత్యంలో స్థిరంగా నిలబడడం వల్ల క్రైస్తవులు కష్టాలను సహించగలుగుతారు మరియు దేవునికి నమ్మకంగా ఉండగలుగుతారు. మనం సువార్త విశ్వాసాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటే తప్ప మన నమ్మకం వ్యర్థం. పాత నిబంధన ప్రవచనాలు ఈ సత్యాన్ని ధృవీకరిస్తాయి మరియు క్రీస్తు పునరుత్థానం తర్వాత అనేకమంది సాక్షులు అతనిని ఎదుర్కొన్నారు. అపొస్తలుడు అత్యంత ఆదరణ పొందినప్పటికీ, తన గురించి వినయపూర్వకమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.
దైవానుగ్రహం ద్వారా పాపులు పవిత్రులుగా మారినప్పుడు, గత పాపాలను స్మరించుకోవడం వారిని వినయం, శ్రద్ధ మరియు విశ్వాసపాత్రులుగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అపొస్తలుడిలో విలువైనదంతా దైవిక దయకు ఆపాదించబడింది. నిజమైన విశ్వాసులు, ప్రభువు వారి కోసం, మరియు వారి ద్వారా ఏమి చేసాడో తెలుసుకుని, వారి ప్రవర్తన మరియు బాధ్యతలను ప్రతిబింబించేటప్పుడు వారి స్వంత అనర్హతను గుర్తిస్తారు. ఎవరూ తమంత విలువ లేనివారు కాదని వారు అంగీకరిస్తారు.
సిలువ వేయబడిన మరియు మృతులలో నుండి లేచిన యేసుక్రీస్తు క్రైస్తవ మతం యొక్క సారాంశం అని నిజమైన క్రైస్తవులందరూ ధృవీకరిస్తారు. అపొస్తలులు ఈ సత్యానికి ఏకగ్రీవంగా సాక్ష్యమిచ్చారు, ఈ విశ్వాసంలో జీవించి మరణిస్తున్నారు.

శరీరం యొక్క పునరుత్థానాన్ని ఎవరు తిరస్కరించారో వారు సమాధానం ఇచ్చారు. (12-19) 
క్రీస్తు పునరుత్థానాన్ని స్థాపించిన తరువాత, అపొస్తలుడు పునరుత్థానం యొక్క అవకాశాన్ని తిరస్కరించిన వారిని సంబోధించాడు. క్రీస్తు పునరుత్థానం లేకపోవటం వల్ల సమర్థన లేదా మోక్షం ఉండదు. అంతేకాదు, క్రీస్తు చనిపోయినవారి రాజ్యంలో ఉండిపోతే ఆయనపై విశ్వాసం అర్థరహితంగా మరియు అసమర్థంగా మారుతుంది. మన స్వంత శరీరాల పునరుత్థానానికి సాక్ష్యం మన ప్రభువు పునరుత్థానంలో ఉంది. క్రీస్తు పునరుత్థానం లేకుండా, విశ్వాసంతో మరణించిన వారు కూడా తమ పాపాలలో నశించి ఉండేవారు.
క్రీస్తును విశ్వసించే వారందరూ తమ విమోచకునిగా ఆయనపై నిరీక్షణను కలిగి ఉన్నారు, అతని ద్వారా విమోచన మరియు మోక్షాన్ని ఆశించారు. అయితే, పునరుత్థానం లేదా భవిష్యత్తులో ప్రతిఫలం లేకపోతే, అతనిపై వారి ఆశ ఈ ప్రస్తుత జీవితానికే పరిమితం. ఇది వారిని మిగిలిన మానవాళి కంటే అధ్వాన్నమైన స్థితిలో ఉంచుతుంది, ప్రత్యేకించి క్రైస్తవులు విశ్వవ్యాప్తంగా తృణీకరించబడినప్పుడు మరియు హింసించబడినప్పుడు అపొస్తలులు వ్రాసిన సందర్భాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఈ భయంకరమైన దృశ్యానికి విరుద్ధంగా, వాస్తవికత భిన్నంగా ఉంది. క్రైస్తవులు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, తీవ్రమైన హింసల సమయాల్లో కూడా తమ కష్టాలు మరియు పరీక్షల మధ్య నిజమైన ఓదార్పును అనుభవిస్తారు.

నిత్యజీవానికి విశ్వాసుల పునరుత్థానం. (20-34) 
విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తుతో ఐక్యమైన వారు అతని ద్వారా తమ స్వంత పునరుత్థానానికి హామీని పొందుతారు. మొదటి ఆడమ్ యొక్క పాపం మానవాళిని మర్త్యులుగా చేసినట్లే, అదే పాపపు స్వభావాన్ని పంచుకుంటూ, క్రీస్తు పునరుత్థానం ఆత్మ మరియు ఆధ్యాత్మిక స్వభావంలో పాలుపంచుకునే వారందరూ పునరుద్ధరించబడి శాశ్వతంగా జీవిస్తారని నిర్ధారిస్తుంది. పునరుత్థానం ఒక నిర్దిష్ట క్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది: క్రీస్తు, మొదటి ఫలంగా, ఇప్పటికే లేచాడు; అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అతని విమోచించబడిన అనుచరులు ఇతరుల కంటే ముందు పెంచబడతారు మరియు చివరికి, దుష్టులు కూడా లేస్తారు. ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి యొక్క ముగింపును సూచిస్తుంది.
ఆ ముఖ్యమైన క్షణంలో విజయం సాధించాలంటే, మనం ఇప్పుడు క్రీస్తు పాలనకు లోబడి, ఆయన మోక్షాన్ని అంగీకరించి, ఆయన మహిమ కోసం జీవించాలి. ఇది అతని మిషన్ నెరవేర్పులో సంతోషించటానికి దారి తీస్తుంది, దేవుడు మన మోక్షానికి సంబంధించిన మొత్తం మహిమను పొందేలా చేస్తుంది మరియు ఆయనను నిత్యం సేవించేలా మరియు ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందేలా చేస్తుంది. పునరుత్థానం లేకపోతే చనిపోయినవారి కోసం బాప్తిస్మం తీసుకున్న వారి ప్రాముఖ్యతను అపొస్తలుడు ప్రశ్నిస్తాడు. బాప్టిజం బాధలు, బాధలు లేదా బలిదానం సూచిస్తుంది. సంబంధం లేకుండా, ఈ వాదనను కొరింథీయులు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నారు.
క్రైస్తవ మతం కేవలం దేవుని పట్ల విశ్వసనీయతపై ఆధారపడి ప్రయోజనాలను వాగ్దానం చేస్తే అది మూర్ఖపు వృత్తి అవుతుందని స్పష్టమవుతుంది. మన పరిశుద్ధత నిత్యజీవానికి దారితీయాలి. క్రూరమృగాలలా కాకుండా, మనం వాటిలాగా చనిపోలేము కాబట్టి మనం అలా జీవించకూడదు. పునరుత్థానం మరియు భవిష్యత్తు జీవితంలో అవిశ్వాసం దేవుని అజ్ఞానం నుండి ఉద్భవించింది. దేవుడిని మరియు ప్రావిడెన్స్‌ను అంగీకరించేవారు, ప్రస్తుత జీవితంలో అసమానతలను చూసేవారు, ముఖ్యంగా ఉత్తమ వ్యక్తులు తరచుగా ఎలా ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు, ప్రతిదీ సరిదిద్దబడే అనంతర స్థితి ఉనికిని అనుమానించలేరు. భక్తిహీనులతో సహవాసం చేయకుండా, మన చుట్టూ ఉన్నవారిని, ముఖ్యంగా పిల్లలు మరియు యువకులను వారి నుండి దూరంగా ఉండమని హెచ్చరిద్దాం. ధర్మానికి మెలగడం మరియు పాపాన్ని నివారించడం చాలా ముఖ్యం.

దానిపై అభ్యంతరాలు సమాధానమిచ్చాయి. (35-50) 
1. చనిపోయినవారు పునరుత్థానాన్ని ఎలా అనుభవిస్తారు? వాటిని ఏ పద్ధతిలో మరియు ఏ పద్ధతిలో తిరిగి బ్రతికించవచ్చు?
2. పునరుత్థానం చేయబడే శరీరాల గురించి-అవి ఒకే విధమైన ఆకారం, రూపం, పొట్టితనాన్ని, సభ్యులు మరియు లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయా? మొదటి ప్రశ్న సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించిన వారి నుండి పుడుతుంది, రెండవది పరిశోధనాత్మక సంశయవాదుల నుండి వస్తుంది. మొదటిదాన్ని పరిష్కరించడానికి, ప్రతిస్పందన ఏమిటంటే, ఈ పునరుత్థానం దైవిక శక్తి ద్వారా సాధించబడుతుంది-ఇది ప్రతి సంవత్సరం పంటల మరణం మరియు పునరుజ్జీవనంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సహజ ప్రపంచంలో ఇలాంటి పునరుజ్జీవనాన్ని మనం క్రమం తప్పకుండా చూసినప్పుడు, చనిపోయినవారిని లేపడానికి సర్వశక్తిమంతుడి సామర్థ్యాన్ని ప్రశ్నించడం అవివేకం.
రెండవ విచారణకు సంబంధించి, ఒక గింజ ద్వారా పరివర్తన చెందడాన్ని పరిగణించండి; అదేవిధంగా, చనిపోయిన వారు మళ్లీ లేచినప్పుడు తీవ్ర మార్పుకు లోనవుతారు. మేము ప్రక్రియను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయినా, సృష్టి మరియు ప్రొవిడెన్స్ యొక్క పాఠాలు మనకు వినయాన్ని బోధిస్తాయి మరియు సృష్టికర్త యొక్క జ్ఞానం మరియు మంచితనం పట్ల విస్మయాన్ని ప్రేరేపిస్తాయి. ఇతర శరీరాలు మరియు స్వర్గపు శరీరాలలో వైవిధ్యం ఉన్నట్లే, పునరుత్థానం చేయబడిన మృతుల శరీరాలు అనేక రకాల మహిమలతో స్వర్గ స్థితికి అనుగుణంగా ఉంటాయి.
చనిపోయినవారిని పాతిపెట్టే చర్యను భూమిలో విత్తనం నాటడం వంటిది, దాని ఆవిర్భావాన్ని మరోసారి ఊహించడం. నిర్జీవమైన శరీరం యొక్క అసహ్యత ఉన్నప్పటికీ, విశ్వాసులు, పునరుత్థానం వద్ద, పరిపూర్ణమైన ఆత్మలతో శాశ్వతమైన ఐక్యతకు సరిగ్గా సరిపోయే శరీరాలను పొందుతారు. దేవునితో, ప్రతిదీ సాధ్యమే. అతను ఆధ్యాత్మిక జీవితం మరియు పవిత్రత యొక్క మూలం, ఆత్మకు తన పరిశుద్ధాత్మను సరఫరా చేస్తాడు. అంతేకాకుండా, అతను తన ఆత్మ ద్వారా శరీరాన్ని మార్చాడు మరియు ఉత్తేజపరుస్తాడు. క్రీస్తులో చనిపోయినవారు లేవడమే కాకుండా అద్భుతమైన పరివర్తనను అనుభవిస్తారు. పునరుత్థానం చేయబడిన వారి శరీరాలు మహిమాన్వితమైనవి మరియు ఆధ్యాత్మికమైనవి, వారు శాశ్వతంగా నివసించే పరలోక రాజ్యానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. ప్రస్తుత మానవ రూపం, దాని బలహీనతలు మరియు అవసరాలతో, దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి మరియు ఆనందించడానికి విరుద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి, అవినీతిని మాత్రమే ఇచ్చే మాంసానికి విత్తడం మానుకుందాం. శరీరం యొక్క స్థితి ఆత్మ యొక్క స్థితిని అనుసరిస్తుంది మరియు ఆత్మ యొక్క జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వలన ప్రస్తుత దీవెనలు వృధా అవుతాయి.

క్రీస్తు రెండవ రాకడలో జీవించే వారిపై జరిగే మార్పు యొక్క రహస్యం. (51-54)  మరణం మరియు సమాధిపై విశ్వాసి యొక్క విజయం, శ్రద్ధకు ఒక ప్రబోధం. (55-58)
సాధువులందరూ మరణాన్ని అనుభవించరు, కానీ అందరూ పరివర్తన చెందుతారు. సువార్త గతంలో రహస్యంగా దాచబడిన అనేక సత్యాలను ఆవిష్కరిస్తుంది. మన ప్రభువు తన పునరుత్థాన పరిశుద్ధులను మోసుకెళ్లే రాజ్యంలో, మరణం ఎన్నటికీ దాని నీడను వేయదు. కాబట్టి, విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ యొక్క పూర్తి హామీని మనం శ్రద్ధగా కోరుకుందాం. నొప్పి మరియు మరణం యొక్క సంభావ్యత మధ్యలో, మన ఆత్మలు విమోచకుని సమక్షంలోనే మన శరీరాలు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటాయని తెలుసుకుని, ప్రశాంతతతో సమాధి యొక్క భయాలను మనం ఆలోచించవచ్చు.
పాపం మరణానికి దాని విధ్వంసక శక్తిని అందజేస్తుంది మరియు మరణం యొక్క కుట్టడం పాపం. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు, తన బలి మరణం ద్వారా, ఈ కుట్టను తొలగించాడు, పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం పొందాడు మరియు దాని క్షమాపణ పొందాడు. చట్టం పాపం యొక్క బలాన్ని కలిగి ఉంది మరియు ఎవరూ దాని డిమాండ్లను సంతృప్తిపరచలేరు, దాని శాపాన్ని భరించలేరు లేదా వారి స్వంత అతిక్రమణలను విమోచించలేరు. ఈ వాస్తవికత భయాందోళనలకు మరియు వేదనకు దారి తీస్తుంది, అవిశ్వాసులకు మరియు పశ్చాత్తాపపడనివారికి మరణాన్ని భయంకరమైన అవకాశంగా మారుస్తుంది. మరణం విశ్వాసిని పట్టుకున్నప్పటికీ, అది వారిపై తన పట్టును కొనసాగించదు.
విమోచకుని మరణం, పునరుత్థానం, బాధలు మరియు విజయాలు సాధువులకు ఆనందాన్ని మరియు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి అనేక కారణాలను తెరుస్తాయి. 58వ వచనంలో, అపొస్తలుడు బోధించిన మరియు వారిచే స్వీకరించబడిన సువార్త విశ్వాసంలో స్థిరంగా మరియు అచంచలంగా ఉండమని విశ్వాసులకు ఒక ప్రబోధం ఉంది. అవి నాశనమైన మరియు అమరత్వంతో ఎదగబడే అసాధారణమైన ఆధిక్యత కోసం వారి ఆశతో కదలకుండా ఉండేందుకు ప్రోత్సహించబడ్డారు. అదనంగా, వారు ప్రభువు యొక్క పనిలో సమృద్ధిగా ఉండాలని, నిరంతరం ప్రభువు సేవలో నిమగ్నమై, ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడాలని కోరారు. క్రీస్తు మనకు విశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుగాక, మరియు మన విశ్వాసం వృద్ధి చెంది, మన భద్రతను మాత్రమే కాకుండా మన ఆనందం మరియు విజయాన్ని కూడా నిర్ధారిస్తుంది.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |