Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 10 | View All

1. బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచ్చుట చూచితిని. ఆయన మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరస్సుమీద ఇంద్రధనుస్సుండెను; ఆయన ముఖము సూర్యబింబమువలెను ఆయన పాదములు అగ్నిస్తంభములవలెను ఉండెను.

2. ఆయన చేతిలో విప్ప బడియున్న యొక చిన్న పుస్తకముండెను. ఆయన తన కుడిపాదము సముద్రముమీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి,

3. సింహము గర్జించునట్లు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించెను. ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబ్దములు పలికెను.

4. ఆ యేడు ఉరుములు పలికినప్పుడు నేను వ్రాయబోవుచుండగా ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముద్రవేయుము, వాటిని వ్రాయవద్దని పరలోకమునుండి యొక స్వరము పలుకుట వింటిని.
దానియేలు 8:26, దానియేలు 12:4, దానియేలు 12:9

5. మరియు సముద్రముమీదను భూమిమీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ దూత తన కుడిచెయ్యి ఆకాశముతట్టు ఎత్తి
ఆదికాండము 14:19, ఆదికాండము 14:22, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:40, Neh-h 9 6:1, దానియేలు 12:7

6. పరలోకమును అందులో ఉన్న వాటిని, భూమిని అందులో ఉన్నవాటిని, సముద్రమును అందులో ఉన్న వాటిని సృష్టించి, యుగయుగములు జీవించుచున్న వానితోడు ఒట్టుపెట్టుకొని ఇక ఆలస్యముండదు గాని
నిర్గమకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 146:6

7. యేడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన దాసులగు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్తప్రకారము దేవుని మర్మము సమాప్తమగునని చెప్పెను.
దానియేలు 9:6, దానియేలు 9:10, ఆమోసు 3:7, జెకర్యా 1:6

8. అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన స్వరము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు వెళ్లి సముద్రముమీదను భూమిమీదను నిలిచియున్న ఆ దూత చేతిలో విప్పబడియున్న ఆ చిన్న పుస్తకము తీసికొనుమని చెప్పుట వింటిని.

9. నేను ఆ దూత యొద్దకు వెళ్లిఈ చిన్న పుస్తకము నాకిమ్మని అడుగగా ఆయనదాని తీసికొని తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండునని నాతో చెప్పెను.
యెహెఙ్కేలు 2:8, యెహెఙ్కేలు 3:1

10. అంతట నేను ఆ చిన్న పుస్తకమును దూత చేతిలోనుండి తీసికొని దానిని తినివేసితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా ఉండెనుగాని నేను దానిని తిని వేసిన తరువాత నా కడుపుకు చేదాయెను
కీర్తనల గ్రంథము 105:38

11. అప్పుడు వారునీవు ప్రజలను గూర్చియు, జనములనుగూర్చియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారినిగూర్చియు, అనేకమంది రాజులనుగూర్చియు మరల ప్రవచింప నగత్యమని నాతో చెప్పిరి.
యిర్మియా 1:10, యిర్మియా 25:30, దానియేలు 3:4, దానియేలు 7:14, కీర్తనల గ్రంథము 105:38Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రకటన 10:1 - 11 బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత ... ... ... ... ... మరల ప్రవచింప నగత్యమని నాతో చెప్పిరి.
మేఘము ధరించుకొనుట, శిరస్సుమీద ఇంద్రధనుస్సు, సూర్యబింబము వంటి ముఖము, అగ్నిస్తంభములవంటి పాదములు, ఒక చిన్న పుస్తకము అను మాటలు చదువుతున్నప్పుడు మనకు ప్రకటన మొదటి అధ్యాయములో 1:13 నుండి 1:16 వరకునూ, 4:3 మరియూ 5:1 గుర్తుకు వస్తున్నాయి కదూ! క్రీస్తు తన రాకడ దర్శనమును సూచించుచు పంపబడిన ఒక దేవ దూత మాత్రమే. అతని చేతిలో వున్నది చిన్న పుస్తకము, గంధము కాదు.
అతడు సింహము వలే గర్జించుట వినబడినప్పుడు అదే సమయమునకు విశ్వాసులను మోసపుచ్చు సాతాను సైతము గర్జిస్తాడు అని వాక్యము సెలవిస్తుంది. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది గర్జించు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచున్నాడు (1 పేతు 5:8).
ఆ ఏడు ఉరుములు ఏమని పలికాయో తెలిస్తే బాగుండును కదా! అనిపిస్తుంది. కాని దేవుడు కొన్ని మర్మాలు మర్మముగానే ఉంచుతారు. అలా లేకపోతే మనిషి నాకు తెలియనిది ఏముంది అంటాడు. దానియేలుతో సైతం దేవుడు: అది వాస్త వము, అది యనేకదినములు జరిగిన పిమ్మట నెరవేరును; నీవైతే ఈ దర్శనము వెల్లడిచేయకుమనెను (దాని 8:26). ఎందుచేత మనుష్యులు అలా అంటారు అంటే; చాలమంది నలుదిశల సంచరించి నందున తెలివి అధికమగును అని నాతో మాటలాడు గబ్రియేలను నతడు చెప్పెను (దాని 12:4).
పోనీ నాకైనా తెలుపవచ్చు కదా అని దానియేలు అడిగినప్పుడు ఈ సంగతులు అంత్యకాలమువరకు మరుగుగా ఉండు నట్లు ముద్రింపబడినవి గనుక, దానియేలూ, నీవు ఊర కుండుమని చెప్పెను (దాని 12:9). రహస్యములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే మనము ఈ ధర్మ శాస్త్ర వాక్యములన్నిటి ననుసరించి నడుచుకొనునట్లు బయలుపరచబడినవి యెల్లప్పుడు మనవియు మన సంతతి వారివియునగునని చెప్పుదురు (ద్వితీ 29:29). కనుక బయలుపరచబడినవి మొదట ధ్యానించుదాము.
ఐతే రక్షణ మర్మము మనకు తెలుపబడినది అని మనము గ్రహించాలి. అలాగే ఒకటి పరలోకం మరొకటి పాతాళం లేక నరకం అనే మర్మం తెలిస్తే అంతే చాలు ప్రియ సోదరీ సోదరుడా.
ఈ చిన్ని పుస్తకము దేవుని పరిశుద్ధ బైబిలు గ్రంధమును సూచించుచున్నది. యోహాను గారు ప్రకటన దర్శనము పొందిననాటికి లేక వ్రాసిననాటికి ఇట్టి గంధము ప్రచురింపను ముద్రింపను బడలేదు. ప్రియ స్నేహితుడా, దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంధమును ఎలా చదువుచున్నావు? దేవ దూత దానిని తినివేయుము అంటున్నాడు.
ప్రవక్తయైన యిర్మియా అంటున్నాడు: నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని (యిర్మీ 15:16). అవును, భుజించాలి నెమరువేయాలి మరల మరల స్మరణ చేయాలి; అప్పుడుగాని ఆ మాటల మాధుర్యము అనుభవం కాదు. యేహెజ్కేలు ప్రవక్తతో ప్రభువు: ఈలాగు సెలవిచ్చెనునరపుత్రుడా, నీకు కనబడినదానిని భక్షించుము, ఈ గ్రంథమును భక్షించి ఇశ్రాయేలీయులయొద్దకు పోయి వారికి ప్రకటన చేయుము.
నేను నోరు తెరువగా ఆయన ఆ గ్రంథము నాకు తినిపించి నరపుత్రుడా, నేనిచ్చుచున్న యీ గ్రంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియ్యగా నేను దాని భక్షించితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధుర ముగా నుండెను (యెహే 3:1-3). ఐతే “నీవు ప్రవచింప నగత్యము”, “ప్రకటన చేయుము” అని చెప్పబడుచున్నది.
పరిశుద్ధ గ్రంధమును చదివిన నీవు ఒక సువార్తికునిగా మారావా? ఎవరికైనా దేవుని మాటలు చెపుతున్నావా? అంటే పెద్ద ప్రసంగాలు చెయ్యమని కాదు, క్రీస్తుకు సజీవ సాక్షిగా బ్రతుకుతున్నావా లేదా!! బైబిలులో అన్నీ మధురమైన సంగతులే ఉన్నాయా, ఎలా బోధించాలి అనుకుంటున్నావా; గ్రంథమును విప్పగా అది లోపటను వెలుపటను మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వ్రాయబడియుండెను (యెహే 2:10). దానిని ఆకళింపు చేసుకొనుటకు అది చేదు అనుసరించుటకు క్లిష్టమైనది.
ఏడు సంఘములకు వ్రాయుము అని పలికిన దేవుడు మరల మరల వ్రాయుము వ్రాయుము అని చెప్పలేదు గాని, సంభవింపనైయున్న ప్రతి కీడును గూర్చి కూడా, యోహాను గారు వ్రాసి మనకు అందించారు. అందుకు దేవునికి స్తోత్రము. ఏడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు సిద్ధముగానుండి వూదుటకు మొదలు పెట్టిన ఆరవ దూత బూర విషయము ధ్యానించుచున్నాము. ముందుకు సాగునట్లు దేవుడు మనతో నుండును గాక. ఆమెన్Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |