Exodus - నిర్గమకాండము 8 | View All

1. యెహోవా ఏటిని కొట్టి యేడు దినములైన తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్లి అతనితో నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము;

2. నీవు వారిని పోనియ్యనొల్లని యెడల ఇదిగో నేను నీ పొలి మేరలన్నిటిని కప్పలచేత బాధించెదను.

3. ఏటిలో కప్పలు విస్తారముగా పుట్టును; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ మంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండ్లలోనికి నీ జనులమీదికి నీ పొయిలలోనికి నీ పిండి పిసుకు తొట్లలోనికి ఎక్కి వచ్చును;
ప్రకటన గ్రంథం 16:13

4. ఆ కప్పలు నీ మీదికి నీ జనుల మీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచ్చునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుమ నెను.
లూకా 8:24

5. మరియయెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱ్ఱ పట్టుకొని యేటిపాయల మీదను కాలువలమీదను చెరువుల మీదను నీ చెయ్యి చాపి ఐగుప్తు దేశముమీదికి కప్పలను రాజేయుమని అతనితో చెప్పుమనగా

6. అహరోను ఐగుప్తు జలములమీద తన చెయ్యి చాపెను; అప్పుడు కప్పలు ఎక్కివచ్చి ఐగుప్తు దేశమును కప్పెను.

7. శకునగాండ్రు కూడ తమ మంత్రములవలన అలాగు చేసి ఐగుప్తు దేశము మీదికి కప్పలను రాజేసిరి.

8. అప్పుడు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి నా యొద్దనుండి నా జనులయొద్ద నుండి ఈ కప్పలను తొలగించుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అప్పుడు యెహోవాకు బలి అర్పించుటకు ఈ ప్రజలను అగత్యముగా పోనిచ్చెదననెను.

9. అందుకు మోషే నన్ను గెలిచినట్టుగా నీవు అతిశయింపవచ్చును, ఈ కప్పల శేషము ఏటిలోనే ఉండునట్లును అవి నీ మీదను నీ యిండ్లలోను ఉండకుండ చంపబడునట్లును నీ కొరకును నీ సేవకులకొరకును నీ ప్రజలకొరకును నేనెప్పుడూ వేడుకొనవలెనో చెప్పుమని ఫరోను అడుగగా అతడు రేపే అనెను.

10. అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు తెలిసికొనునట్లు నీ మాట చొప్పున జరుగును;

11. అనగా కప్పలు నీ యొద్ద నుండియు నీ యిండ్లలో నుండియు నీ సేవకుల యొద్ద నుండియు నీ ప్రజలయొద్దనుండియు తొలగి పోవును; అవి యేటిలోనే ఉండుననెను.

12. మోషే అహరోనులు ఫరో యొద్దనుండి బయలు వెళ్లినప్పుడు యెహోవా ఫరో మీదికి రాజేసిన కప్పల విషయములో మోషే అతనికొరకు మొఱపెట్టగా

13. యెహోవా మోషే మాటచొప్పున చేసెను గనుక ఇండ్లలో నేమి వెలుపల నేమి పొలములలో నేమి కప్పలు ఉండకుండ చచ్చిపోయెను.

14. జనులు వాటిని కుప్పలుగా చేసినప్పుడు భూమి కంపుకొట్టెను.

15. ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచ్చినట్టు తన హృదయమును కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను.

16. అందుకు యెహోవా మోషేతో నీవు నీ కఱ్ఱ చాపి యీ దేశపు ధూళిని కొట్టుము. అది ఐగుప్తు దేశమందంతటను పేలగునని అహరోనుతో చెప్పుమనగా వారు అట్లు చేసిరి.

17. అహరోను తన కఱ్ఱను పట్టుకొని చెయ్యి చాపి ఆ దేశపు ధూళిని కొట్టినప్పుడు పేలు మనుష్యులమీదను జంతువులమీదను ఉండెను; ఐగుప్తు దేశమందంతటను ఆ దేశపు ధూళి అంతయు పేలాయెను¸

18. శకునగాండ్రు కూడ పేలను పుట్టించవలెనని తమ మంత్రములచేత అట్లు చేసిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుష్యులమీదను జంతువులమీదను ఉండగా

19. శకునగాండ్రు ఇది దైవశక్తి అని ఫరోతో చెప్పిరి. అయితే యెహోవా చెప్పినట్టు ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను.
అపో. కార్యములు 11:20

20. కాబట్టి యెహోవా మోషేతొ నీవు ప్రొద్దున లేచి ఫరో యెదుట నిలువుము, ఇదిగో అతడు ఏటియొద్దకు పోవును. నీవు అతని చూచి నన్ను సేవించుటకు నా ప్రజలను పోనిమ్ము.

21. నీవు నా ప్రజలను పోనియ్యని యెడల చూడుము నేను నీ మీదికిని నీ సేవకుల మీదికిని నీ ప్రజలమీదికిని నీ యిండ్లలోనికి ఈగల గుంపులను పంపెదను; ఐగుప్తీయుల యిండ్లును వారున్న ప్రదేశమును ఈగల గుంపులతో నిండియుండును.

22. మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునట్లు, ఆ దినమున నేను నా ప్రజలు నివసించుచున్న గోషెనుదేశమును వినాయించెదను, అక్కడ ఈగల గుంపులుండవు.

23. నా ప్రజలను నీ ప్రజలనుండి ప్రత్యేకపరచెదను, రేపు ఈ సూచక క్రియ జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చినట్టు నీవు చెప్పవలెననెను.

24. యెహోవా ఆలాగు చేసెను. బాధకరమైన ఈగలగుంపులు ఫరో యింటిలోకిని అతని సేవకుల యిండ్లలోకిని వచ్చి ఐగుప్తు దేశమంతట వ్యాపించెను. ఆ దేశము ఈగల గుంపులవలన చెడిపోయెను.
ప్రకటన గ్రంథం 8:24

25. అప్పుడు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి మీరు వెళ్లి ఈ దేశములో మీ దేవునికి బలి అర్పించుడని వారితో చెప్పగా

26. మోషే అట్లు చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము అర్పించవలసిన బలి ఐగుప్తీయులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుప్తీయులకు హేయమైన బలిని వారి కన్నుల యెదుట అర్పించిన యెడల వారు మమ్ము రాళ్లతో కొట్టి చంపుదురు గదా.

27. మేము అరణ్యములోనికి మూడు దినముల ప్రయాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవా మాకు సెలవిచ్చినట్లు ఆయనకు బలి నర్పించుదుమనెను.

28. అందుకు ఫరోమీరు అరణ్యములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి నర్పించుటకు మిమ్మును పోనిచ్చెదను గాని దూరము పోవద్దు; మరియు నాకొరకు వేడుకొనుడనెను.

29. అందుకు మోషే - నేను నీ యొద్దనుండి వెళ్లి రేపు ఈ యీగల గుంపులు ఫరో యొద్దనుండియు అతని సేవకుల యొద్దనుండియు అతని జనుల యొద్ద నుండియు తొలగి పోవునట్లు యెహోవాను వేడుకొందును గాని, యెహోవాకు బలి అర్పించుటకు ఫరో జనులను పోనియ్యక ఇకను వంచన చేయకూడదని చెప్పి

30. ఫరో యొద్దనుండి బయలువెళ్లి యెహోవాను వేడుకొనెను.

31. యెహోవా మోషే మాట చొప్పున చేయగా ఈగల గుంపులు ఫరో యొద్ద నుండియు అతని సేవకుల యొద్ద నుండియు అతని ప్రజల యొద్దనుండియు తొలగిపోయెను; ఒక్కటియైనను నిలువలేదు.

32. అయితే ఫరో ఆ సమయమున కూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని జనులను పోనియ్యడాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
కప్పల ప్లేగు. (1-15) 
ఫారోకు కప్పలతో పెద్ద సమస్య వచ్చింది. వారు అతనికి మరియు ఈజిప్టు ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారు. దేవుడు వాటిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఇతర భయానక జంతువులను పంపగలడు, కానీ అతను కప్పలను ఉపయోగించడాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఇది ఫరోకు చాలా అసౌకర్యంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే అతను వెళ్లిన ప్రతిచోటా కప్పలు అతనిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. దేవుడు చాలా శక్తిమంతుడని మరియు చిన్న విషయాలకు కూడా పెద్ద సమస్యలను కలిగించగలడని ఇది చూపించింది. అన్ని కప్పల కారణంగా ఫరో చివరికి వదులుకున్నాడు. రాజు ప్రజలను విడిచిపెట్టమని వాగ్దానం చేశాడు, కానీ అతనికి పరిస్థితులు మెరుగుపడినప్పుడు అతను తన మనసు మార్చుకున్నాడు. దేవుడు చెప్పేది వినని లేదా ప్రార్థన చేయని వ్యక్తులు చివరికి తాము రెండింటినీ చేయవలసి ఉంటుందని గ్రహిస్తారు. కానీ రాజు మనసు మార్చుకోలేదు మరియు తన వాగ్దానాన్ని మరచిపోయాడు. ఇది విషయాలు మెరుగుపడటం ప్రారంభించినప్పుడు లాగా ఉంటుంది, కానీ నిజంగా ఏమీ మారలేదు కాబట్టి అవి మళ్లీ చెడ్డవి. 

పేనుల ప్లేగు. (16-19)
దేవుడు తనకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన ఈజిప్షియన్లను శిక్షించడానికి భూమి యొక్క ధూళి నుండి ఈ పేనులను సృష్టించాడు. ధూళి కూడా దేవుని ఆజ్ఞలను పాటిస్తుంది. పేను ఒక పెద్ద సమస్య మరియు ఈజిప్షియన్లను ఇబ్బంది పెట్టింది, వారు తమను తాము ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా ఉంచుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. వారి చెడు ప్రవర్తన మరియు ఆచారాల ఫలితంగా ఈజిప్టును ప్రభావితం చేసిన తెగుళ్లు. మాంత్రికులు పేనును కాపీ చేయడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ సాధ్యం కాలేదు, మరియు దేవుడు మాత్రమే దీన్ని చేయగలడని వారు గ్రహించారు. దేవుడు తన శక్తిని చూపించినప్పటికీ, ఫరో వినడానికి నిరాకరించాడు మరియు మరింత మొండిగా అయ్యాడు. 


ఫ్లైస్ ప్లేగు. (20-32)
ఫరో నదిని ఆరాధించడం ప్రారంభించాడు, కానీ దేవుని సేవ విషయంలో మనం సోమరితనం చేయకూడదు. ఈగల తెగులులో, దేవుడు ఈజిప్షియన్లు మరియు హెబ్రీయుల మధ్య తేడాను నిర్ధారించాడు. తనకు ఎవరు చెందినవారో దేవునికి తెలుసు మరియు దానిని ఈ జన్మలో కావచ్చు కానీ తరువాతి జన్మలో ఖచ్చితంగా చూపిస్తాడు. ఈజిప్టులో తమ దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మోషే మరియు అహరోనులను అనుమతించడానికి ఫరో చివరికి అంగీకరించాడు. ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్షియన్లు చేసిన అదే బలులు అర్పిస్తే అది దేవునికి చాలా అసంతృప్తిని కలిగిస్తుంది మరియు ఇశ్రాయేలీయులు తమ స్వంత దేవుళ్ళను ఆరాధించడం ప్రారంభించినట్లయితే ఈజిప్షియన్లు కలత చెందుతారు. దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి, ఇశ్రాయేలీయులు చెడు విషయాలకు మరియు వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండాలి మరియు వారు లోకానికి దూరంగా ఉండాలి. వారు ఈజిప్టులో నివసిస్తున్నప్పుడు మరియు పని చేస్తున్నప్పుడు వారి మతపరమైన సెలవులను జరుపుకోలేరు. వారు ఫరోకు బానిసలుగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు వారికి చెప్పిన విధంగా మాత్రమే బలులు అర్పించగలరు. వారు దేవుని నియమాలకు లోబడవలసి వచ్చింది. ప్రజలు అరణ్యంలోకి వెళ్లగలరని ఫరో చెప్పాడు, అయితే వారు చాలా దూరం వెళ్లకపోతే మరియు అతను అలా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే తిరిగి వస్తాడు. కొన్నిసార్లు వ్యక్తులు ఏదైనా తప్పు చేయడం గురించి చెడుగా భావిస్తారు మరియు ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ వారు చెడు విషయాన్ని పూర్తిగా వదులుకోవడానికి ఇష్టపడరు, కాబట్టి వారు తర్వాత దానికి తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. జరుగుతున్న చెడు పనులను ఆపుతానని మోషే వాగ్దానం చేశాడు, కానీ ఫరో తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు. ప్రజలు నిజంగా ఏదైనా చెడు కోరుకున్నప్పుడు, వారు తమ వాగ్దానాలను ఉల్లంఘించవచ్చు లేదా చెడు పనులు చేయవచ్చు. కొందరు వ్యక్తులు క్షమించండి అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు, కానీ వారు ఇప్పటికీ చెడు పనులు చేస్తూనే ఉంటారు మరియు చెడు పరిణామాల గురించి ఆలోచించకూడదు. వారు కొన్ని మార్గాల్లో మంచిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ వారు వదులుకోకూడదనుకునే రహస్యమైన చెడు విషయం ఇప్పటికీ ఉంది. కొన్నిసార్లు ప్రజలు తమ పాపాలను పూర్తిగా విడనాడి యేసును అనుసరించే బదులు తాము చేస్తున్న కొన్ని చెడు పనులను మాత్రమే ఆపాలని ఎంచుకుంటారు. శాశ్వత జీవితానికి అవకాశం లేకుండా పోయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం వారికి ముఖ్యమైనవిగా అనిపించే వాటిని ఉంచడంలో వారు ఎక్కువ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు. కానీ చివరికి, వారు పూర్తిగా యేసును అంగీకరించలేదు మరియు వారి పాపపు మార్గాలను వదులుకోనందున వారు కోల్పోయినట్లు మరియు నిస్సహాయంగా మిగిలిపోతారు. 


Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |