Ephesians - ఎఫెసీయులకు 3 | View All

1. ఈ హేతువుచేత అన్యజనులైన మీనిమిత్తము క్రీస్తు యేసుయొక్క ఖైదీనైన పౌలను నేను ప్రార్థించుచున్నాను.

2. మీకొరకు నాకనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపవిషయమైన యేర్పాటును గూర్చి మీరు వినియున్నారు.

3. ఎట్లనగాక్రీస్తు మర్మము దేవదర్శనమువలన నాకు తెలియపరచ బడినదను సంగతినిగూర్చి మునుపు సంక్షేపముగా వ్రాసి తిని.

4. మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబట్టి ఆ క్రీస్తు మర్మమునుగూర్చి నాకు కలిగిన జ్ఞానము గ్రహించుకొన గలరు.

5. ఈ మర్మమిప్పుడు ఆత్మమూలముగా దేవుని పరిశుద్ధులగు అపొస్తలులకును ప్రవక్తలకును బయలుపరచబడి యున్నట్టుగా పూర్వకాలములయందు మనుష్యులకు తెలియ పరచబడలేదు.

6. ఈ మర్మమేదనగా అన్యజనులు, సువార్తవలన క్రీస్తుయేసునందు, యూదులతోపాటు సమానవారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవ ములును, వాగ్దానములో పాలివారలునై యున్నారను నదియే.

7. దేవుడు కార్యకారియగు తన శక్తినిబట్టి నాకు అనుగ్రహించిన కృపావరము చొప్పున నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతిని.

8. దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్యసంకల్పము చొప్పున,

9. పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును, సంఘముద్వారా తనయొక్క నానావిధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడ వలెనని ఉద్దేశించి,

10. శోధింపశక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్య మును అన్యజనులలో ప్రకటించుటకును,

11. సమస్తమును సృష్టించిన దేవునియందు పూర్వకాలమునుండి మరుగై యున్న ఆ మర్మమునుగూర్చిన యేర్పాటు ఎట్టిదో అందరి కిని తేటపరచుటకును, పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించెను.

12. ఆయనయందలి విశ్వాసముచేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయననుబట్టి మనకు కలిగియున్నవి.

13. కాబట్టి మీ నిమిత్తమై నాకు వచ్చిన శ్రమలను చూచి మీరు అధైర్యపడవద్దని వేడుకొనుచున్నాను, ఇవి మీకు మహిమ కరములైయున్నవి.

14. ఈ హేతువుచేత పరలోకమునందును, భూమిమీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రినిబట్టి కుటుంబమని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రియెదుట నేను మోకాళ్లూని

15. మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శక్తికలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడునట్లుగాను,

16. క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసముద్వారా నివసించునట్లుగాను,

17. తన మహిమైశ్వ ర్యముచొప్పున మీకు దయచేయవలెననియు,

18. మీరు దేవుని సంపూర్ణతయందు పూర్ణులగునట్లుగా, ప్రేమయందు వేరు పారి స్థిరపడి, సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడ దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకొనుటకును,

19. జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలిసికొనుటకును తగిన శక్తిగలవారు కావలెననియు ప్రార్థించుచున్నాను.

20. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగువాటన్నిటికంటెను, ఊహించువాటన్నిటికంటెను అత్యధికముగా చేయ శక్తిగల దేవునికి,

21. క్రీస్తుయేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్‌.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ephesians - ఎఫెసీయులకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తన కార్యాలయాన్ని, దాని కోసం తన అర్హతలను మరియు దానికి తన పిలుపును నిర్దేశిస్తాడు. (1-7)
సత్యం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ప్రకటించిన తరువాత, అపొస్తలుడు ఖైదీగా ఉన్నాడు-కేవలం సాంప్రదాయిక కోణంలో మాత్రమే కాకుండా యేసుక్రీస్తు బందీగా ఉన్నాడు, తన విశ్వాసాల కోసం బాధల మధ్య కూడా ప్రత్యేక రక్షణ మరియు సంరక్షణను పొందుతున్నాడు. సువార్త యొక్క దయతో కూడిన ఆఫర్లు, అది తెలియజేసే సంతోషకరమైన వార్తలతో పాటు, దేవుని యొక్క సమృద్ధిగా ఉన్న దయ నుండి ఉద్భవించి, వ్యక్తుల హృదయాలలో ఆత్మ దయను కలిగించే శక్తివంతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందడం యొక్క రహస్యమైన, అంతర్లీన ఉద్దేశ్యంలో రహస్యం ఉంది, ఇది కొత్త నిబంధన ప్రవక్తలకు ఉన్నట్లుగా క్రీస్తుకు ముందు పూర్వ యుగాలలో పూర్తిగా వ్యక్తపరచబడలేదు. క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా అన్యజనులకు రక్షణ కల్పించాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడనే లోతైన సత్యంతో అపొస్తలుడికి జ్ఞానోదయం జరిగింది. దైవిక శక్తి దైవిక కృపను ప్రసాదించడంతో పాటుగా చురుకుగా ఉంటుంది మరియు దేవుడు పాల్‌ను తన పాత్రకు నియమించినట్లే, దానితో పాటు వచ్చిన బాధ్యతలకు కూడా అతను అతనిని సన్నద్ధం చేశాడు.

 దాని ద్వారా సమాధానమిచ్చిన గొప్ప ఉద్దేశ్యాలు కూడా. (8-12) 
దేవుడు ఎవరిని గౌరవప్రదమైన స్థానాలకు పెంచుతాడో, వారి స్వంత అంచనాలో ఆయన అణకువగా ఉంటాడు. దేవుడు వినయం యొక్క దయను ప్రసాదించే చోట, అతను అవసరమైన అన్ని ఇతర కృపలను అందిస్తాడు. యేసుక్రీస్తుకు అత్యున్నతమైన ప్రశంసలు ప్రతిధ్వనించాయి, ఆయనలో ఉన్న అపారమైన సంపదను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఐశ్వర్యంలో పాలుపంచుకోకపోయినప్పటికీ, వాటిని మన మధ్య ప్రకటించడం మరియు వాటిని స్వీకరించడానికి ఆహ్వానం పొందడం ప్రత్యేకత. మనం సుసంపన్నంగా ఉండకపోతే, అది మన స్వంత ఎంపికల పరిణామం. దేవుడు ఏమీ లేకుండా ప్రతిదానిని ఆకృతి చేసిన ప్రారంభ సృష్టి మరియు తదుపరి కొత్త సృష్టి, ఇందులో పాపులు కృపను మార్చడం ద్వారా కొత్త జీవులుగా రూపాంతరం చెందారు, రెండూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుని నుండి ఉద్భవించాయి. అతని సంపదలు ఎప్పటిలాగే లోతైనవి మరియు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ, దేవదూతలు అతని చర్చిని విమోచించడంలో దేవుని జ్ఞానాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతారు, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు ప్రాపంచిక వ్యక్తుల అజ్ఞానం అన్నింటినీ మూర్ఖత్వంగా గ్రహిస్తుంది.

అతను ఎఫెసీయుల కోసం ప్రార్థించాడు. (13-19) 
అపొస్తలుడు తన సొంత కష్టాల గురించి కంటే విశ్వాసులు తన కష్టాల కారణంగా నిరుత్సాహానికి మరియు అలసిపోయే అవకాశం ఉన్నవారి గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తాడు. అతను ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను కోరుకుంటాడు, వాటిని అత్యంత విలువైనవిగా గుర్తిస్తాడు. ప్రత్యేకంగా, అతను దేవుని ఆత్మ నుండి అంతర్గత స్వీయ-ఆత్మలో బలం, ఒకరి విధులను నెరవేర్చడానికి మరియు దేవునికి సేవ చేయడానికి విశ్వాసం యొక్క బలం కోసం ప్రార్థిస్తాడు. క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం మన హృదయాలపై లిఖించబడినప్పుడు మరియు అతని ప్రేమ సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు, క్రీస్తు మనలో నివాసం ఉంటాడు. అతని ఆత్మ యొక్క నివాసము అతని ఉనికిని సూచిస్తుంది. సద్గుణ అనురాగాలు మనలో దృఢంగా స్థిరపడాలని మన ఆకాంక్ష. మన ఆత్మల పట్ల క్రీస్తులో దేవుని ప్రేమను గూర్చిన స్థిరమైన అవగాహనను కొనసాగించడం ఎంత విలువైనది! క్రీస్తు ప్రేమ యొక్క పరిమాణాన్ని అపొస్తలుడు ఉద్వేగభరితంగా నొక్కిచెప్పాడు-అన్ని దేశాలను మరియు సామాజిక స్థితిగతులతో కూడిన దాని వెడల్పు, శాశ్వతత్వం నుండి శాశ్వతత్వం వరకు విస్తరించి ఉంది, దాని లోతు పాపం మరియు నిరాశ యొక్క అగాధంలో మునిగిపోయిన వారిని రక్షించడం మరియు దాని ఔన్నత్యాన్ని ఖగోళ ఆనందం మరియు కీర్తికి పెంచడం. . క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత నుండి కృపపై కృపను పొందిన వారు దేవుని సంపూర్ణతతో నిండినట్లు వర్ణించవచ్చు. మానవత్వానికి ఇది సరిపోదా? అలాంటి అన్వేషణలు తమ ఆనందాన్ని పూర్తి చేస్తాయని తప్పుగా నమ్ముతూ, లెక్కలేనన్ని చిన్నవిషయాలతో తమను తాము నింపుకోవాలని ఎవరైనా పట్టుబట్టాలా?

మరియు థాంక్స్ గివింగ్ జతచేస్తుంది. (20,21)
స్తుతి వ్యక్తీకరణలతో ప్రార్థనలను స్థిరంగా ముగించడం సముచితం. మన ఆత్మల కోసం క్రీస్తు ఇప్పటికే సాధించిన దాని నుండి ప్రేరణ పొందడం ద్వారా మనం గొప్ప విషయాలను అంచనా వేద్దాం మరియు మరిన్నింటిని అభ్యర్థిద్దాము. పాపుల పరివర్తన మరియు విశ్వాసుల ఓదార్పు ఆయనకు శాశ్వతమైన మహిమను తెస్తుందని మనం నమ్మకంగా ఉండవచ్చు.Shortcut Links
ఎఫెసీయులకు - Ephesians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |