Samuel I- 1 సమూయేలు 15 | View All

1. ఒకానొక దినమున సమూయేలు సౌలును పిలిచి యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనులమీద నిన్ను రాజుగా అభిషేకించుటకై నన్ను పంపెను; యెహోవా మాట వినుము

2. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెల విచ్చినదేమనగా అమాలేకీయులు ఇశ్రాయేలీయులకు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే, వారు ఐగుప్తులోనుండి రాగానే అమాలేకీయులు వారికి విరోధులై మార్గమందు వారిమీదికి వచ్చిరి గదా.

3. కాబట్టి నీవు పోయి కనికరింపక అమాలే కీయులను హతము చేయుచు, పురుషులనేమి స్త్రీలనేమి బాలురనేమి పసిపిల్లలనేమి యెద్దులనేమి గొఱ్ఱెలనేమి ఒంటెలనేమి గార్దభములనేమి అన్నిటిని హతముచేసి వారికి కలిగినదంతయు బొత్తిగా పాడుచేసి అమాలేకీయు లను నిర్మూలము చేయుమని చెప్పెను.

4. అంతట సౌలు జనులను పోగుచేసి తెలాయీములో వారిని లెక్క పెట్టగా, కాలుబలము రెండు లక్షలమందియు యూదావారు పదివేలమందియు నుండిరి.

5. అప్పుడు సౌలు అమాలేకీయుల పట్టణములలో నొకదానికి వచ్చిన లోయలో పొంచియుండి

6. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చినప్పుడు మీరు వారికి ఉపకారము చేసితిరి గనుక అమాలేకీయులతోకూడ నేను మిమ్మును నాశనము చేయ కుండునట్లు మీరు వారిలోనుండి బయలుదేరి పోవుడని కేనీయులకు వర్తమానము పంపగా కేనీయులు అమాలేకీ యులలోనుండి వెళ్లిపోయిరి.

7. తరువాత సౌలు అమాలేకీ యులను హవీలానుండి ఐగుప్తుదేశపు మార్గముననున్న షూరువరకు తరిమి హతముచేసి

8. అమాలేకీయుల రాజైన అగగును ప్రాణముతో పట్టుకొని జనులనందరిని కత్తిచేత నిర్మూలము చేసెను

9. సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱ్ఱెలలోను ఎడ్లలోను క్రొవ్విన గొఱ్ఱెపిల్లలు మొదలైన వాటిలోను మంచి వాటిని నిర్మూలము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచపశువులన్నిటిని నిర్మూలముచేసిరి.

10. అప్పుడు యెహోవా వాక్కు సమూయేలునకు ప్రత్య క్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

11. సౌలు నన్ను అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజ్ఞలను గైకొనకపోయెను గనుక అతనిని రాజుగా నిర్ణయించినందుకు నేను పశ్చాత్తాపపడు చున్నాను. అందుకు సమూయేలు కోపావేశుడై రాత్రి అంత యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టుచుండెను.

12. ఉదయమున సమూయేలు లేచి సౌలును ఎదుర్కొనుటకు పోగా సౌలు కర్మెలునకువచ్చి అక్కడ జయసూచకమైన శిలను నిలిపి తిరిగి గిల్గాలునకు పోయెనన్న సమాచారము వినెను.

13. తరువాత అతడు సౌలు నొద్దకు రాగా సౌలుయెహోవా వలన నీకు ఆశీర్వాదము కలుగునుగాక, యెహోవా ఆజ్ఞను నేను నెరవేర్చితిననగా

14. సమూయేలుఆలాగైతే నాకు వినబడుచున్న గొఱ్ఱెల అరుపులును ఎడ్ల రంకెలును ఎక్క డివి? అని అడిగెను.

15. అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొద్దనుండి జనులు వీటిని తీసికొనివచ్చిరి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనర్పించుటకు జనులు గొఱ్ఱెలలోను ఎడ్లలోను మంచివాటిని ఉండనిచ్చిరి; మిగిలినవాటినన్నిటిని మేము నిర్మూలముచేసితి మనగా

16. సమూయేలునీవు మాటలాడ పనిలేదు. యెహోవా రాత్రి నాతో సెలవిచ్చిన మాట నీకు తెలియజేతును వినుమని సౌలుతో అనగా, సౌలుచెప్పుమనెను.

17. అందుకు సమూయేలునీ దృష్టికి నీవు అల్పుడవుగా ఉన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములకు శిరస్సువైతివి, యెహోవా నిన్ను ఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా అభిషేకించెను.

18. మరియయెహోవా నిన్ను సాగనంపినీవు పోయి పాపాత్ములైన అమాలేకీయులను నిర్మూలము చేయుము, వారు లయమగు వరకు వారితో యుద్ధము చేయుమని సెలవియ్యగా

19. నీవు ఎందుచేత యెహోవా మాట వినక దోపుడుమీద ఎగబడి ఆయన దృష్టికి కీడు చేసితివనెను.

20. అందుకు సౌలుఆ మాట అనవద్దు; నేను యెహోవా మాట విని యెహోవా నన్ను పంపిన మార్గమున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచ్చితిని కాని అమాలేకీయులను నిర్మూలము చేసితిని.

21. అయితే గిల్గాలులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అర్పించుటకై జనులు శపితములగు గొఱ్ఱెలలోను ఎడ్లలోను ముఖ్యమైనవాటిని తీసికొనివచ్చిరని సమూయేలుతో చెప్పెను.

22. అందుకు సమూయేలుతాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనుటవలన యెహోవా సంతోషించునట్లు, ఒకడు దహనబలులను బలులను అర్పిం చుటవలన ఆయన సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అర్పించుటకంటె ఆజ్ఞను గైకొనుటయు, పొట్టేళ్ల క్రొవ్వు అర్పించుటకంటె మాట వినుటయు శ్రేష్ఠము.
మార్కు 12:32-33

23. తిరుగుబాటు చేయుట సోదె చెప్పుటయను పాపముతో సమానము; మూర్ఖతను అగపరచుట మాయావిగ్రహము గృహదేవతలను పూజించుటతో సమానము. యెహోవా ఆజ్ఞను నీవు విసర్జింతివి గనుక నీవు రాజుగా ఉండకుండ ఆయన నిన్ను విసర్జించెననగా

24. సౌలుజనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజ్ఞను నీ మాట లను మీరి పాపము తెచ్చుకొంటిని.

25. కాబట్టి నీవు నా పాపమును పరిహరించి నేను యెహోవాకు మ్రొక్కు నట్లు నాతోకూడ తిరిగి రమ్మని సమూయేలును వేడు కొనెను.

26. అందుకు సమూయేలునీతోకూడ నేను తిరిగి రాను; నీవు యెహోవా ఆజ్ఞను విసర్జించితివి గనుక ఇశ్రా యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ యెహోవా నిన్ను విసర్జించెనని చెప్పి

27. వెళ్లిపోవలెనని తిరుగగా, సౌలు అతని దుప్పటిచెంగు పట్టుకొనినందున అది చినిగెను.

28. అప్పుడు సమూయేలు అతనితో ఇట్లనెనునేడు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్యమును నీ చేతిలోనుండి లాగివేసి నీకంటె ఉత్తముడైన నీ పొరుగువానికి దానిని అప్పగించి యున్నాడు.

29. మరియు ఇశ్రాయేలీయులకు ఆధారమైన వాడు నరుడుకాడు, ఆయన అబద్ధమాడడు, పశ్చాత్తాప పడడు.
హెబ్రీయులకు 6:18

30. అందుకు సౌలునేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెద్దలయెదుటను ఇశ్రాయేలీయుల యెదు టను నన్ను ఘనపరచిన యెహోవాకు మ్రొక్కుటకై నేను పోగా నాతో కూడ తిరిగి రమ్మని అతనిని వేడుకొనినందున

31. సమూయేలు తిరిగి సౌలు వెంట వెళ్లెను. సౌలు యెహోవాకు మ్రొక్కిన తరువాత

32. సమూయేలు అమాలేకీ యులరాజైన అగగును నా దగ్గరకు తీసికొనిరండనిచెప్పెను. అగగు సంతోషముగా అతని దగ్గరకు వచ్చి - మరణశ్రమ నాకు గడచిపోయెనే అని చెప్పగా

33. సమూయేలునీ కత్తి స్త్రీలకు సంతులేకుండ చేసినట్లు నీ తల్లికిని స్త్రీలలో సంతులేకపోవునని అతనితో చెప్పి గిల్గాలులో యెహోవా సన్నిధిని అగగును తుత్తునియలుగా నరికెను.

34. అప్పుడు సమూయేలు రామాకు వెళ్లిపోయెను, సౌలును సౌలు గిబియాలోని తన యింటికి వెళ్లెను.

35. సౌలు బ్రదికిన దినములన్నిటను సమూయేలు అతని దర్శింప వెళ్లలేదు గాని సౌలునుగూర్చి దుఃఖాక్రాంతు డాయెను. మరియు తాను సౌలును ఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా నిర్ణయించి నందుకు యెహోవా పశ్చాత్తాపము పడెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అమాలేకులను నాశనం చేయడానికి సౌలు పంపబడ్డాడు. (1-9) 
ప్రకటన గ్రంథం 18:4లో పేర్కొనబడినట్లుగా, అమాలేకీయులపై ఖండన తీర్పు చాలా కాలం క్రితమే ప్రకటించబడింది. ఆ ఆజ్ఞ స్పష్టంగా ఉంది, సౌలు విధేయతకు పరీక్షగా ఉపయోగపడింది మరియు అతని చర్యలు గర్వంగా మరియు తిరుగుబాటు వైఖరిని స్పష్టంగా ప్రదర్శించాయి. అతను అమాలేకీయుల ఆస్తులలో పనికిరాని మరియు అమూల్యమైన భాగాన్ని మాత్రమే నాశనం చేయడానికి ఎంచుకున్నాడు, అయితే ఇప్పుడు తొలగించబడినది దేవుని న్యాయానికి అర్పణ.

సౌలు క్షమించి తనను తాను మెచ్చుకున్నాడు. (10-23) 
దేవుని పశ్చాత్తాపం మనకు భిన్నంగా ఉంటుంది; ఇది ఆలోచన యొక్క మార్పు కాదు కానీ విధానం యొక్క మార్పు. సౌలు విషయానికొస్తే, అతనిలో మార్పు సంభవించింది, అతను దేవుణ్ణి అనుసరించడం నుండి వైదొలగడానికి దారితీసింది, తద్వారా దేవుణ్ణి అతని ప్రత్యర్థిగా చేసింది. ఒక రాత్రంతా, సమూయేలు సౌలు కోసం మనస్ఫూర్తిగా వేడుకున్నాడు, పాపులను తిరస్కరించడం విశ్వాసులకు దుఃఖాన్ని తెస్తుంది, ఎందుకంటే వారి మరణం పట్ల దేవుడు సంతోషించడు, మనం కూడా సంతోషించకూడదు.
సౌలు తన విధేయత గురించి సమూయేలు‌తో ప్రగల్భాలు పలికాడు, తనను తాను సమర్థించుకోవాలని మరియు ప్రభువు తీర్పును నివారించాలని కోరుకున్నాడు. అయితే, దోచుకునే సమయంలో పశువులు చేసిన శబ్దం, వెండిపై తుప్పు పట్టినట్లు యాకోబు 5:3 అతనికి వ్యతిరేకంగా సాక్షిగా పనిచేసింది, అతని కపటత్వాన్ని బట్టబయలు చేసింది. చాలా మంది దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపుతున్నారని గొప్పలు చెప్పుకుంటారు, అయితే ప్రాపంచిక కోరికల పట్ల వారికున్న అభిరుచి, వస్తు సంపదల పట్ల ప్రేమ, కోపం మరియు దయలేని వైఖరులు మరియు పవిత్ర విధులను నిర్లక్ష్యం చేయడం ఇవన్నీ వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.
చెడు యొక్క మూలం దురాశగా వెల్లడి చేయబడింది మరియు పాపం యొక్క పాపం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, ముఖ్యంగా అవిధేయతలో, ఇది ప్రభువు దృష్టిలో అసహ్యంగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం: "నీవు ప్రభువు స్వరానికి లోబడలేదు." సౌలు మాదిరిగానే కార్నల్ మరియు మోసపూరిత హృదయాలు తమ స్వంత ఆనందాలను వెతకడం ద్వారా దేవుని ఆజ్ఞల నుండి తమను తాము క్షమించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. అవిధేయులను ఒప్పించడం సవాలుతో కూడుకున్నది, అయితే అన్ని దహనబలులు మరియు బలుల కంటే దేవుని చిత్తానికి వినయపూర్వకంగా, నిజాయితీగా మరియు మనస్సాక్షితో విధేయత చూపడం ఆయనకు మరింత సంతోషకరమైనది మరియు ఆమోదయోగ్యమైనది. విధేయత దేవునికి గొప్ప మహిమను తెస్తుంది మరియు నిజమైన స్వీయ-తిరస్కరణకు దారితీస్తుంది.
బలిపీఠం మీద ఎద్దు లేదా గొర్రెపిల్లను అర్పించడం సులభమే అయినప్పటికీ, ప్రతి ఉన్నతమైన ఆలోచనను దేవుని అధికారానికి సమర్పించడం మరియు మన చిత్తాన్ని ఆయన చిత్తంతో సమం చేయడం చాలా ఎక్కువ డిమాండ్. దేవుడు తమ జీవితాలను పరిపాలించడానికి ఇష్టపడని వారు ఇతరులను పరిపాలించడానికి అనర్హులు మరియు అనర్హులు. నిజమైన నాయకులు వినయ విధేయతకు ఉదాహరణగా తమపై దేవుని పరిపాలనను ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరిస్తారు.

సౌలు యొక్క అసంపూర్ణ అవమానం. (24-31) 
సౌలు యొక్క పశ్చాత్తాపం అనేక కపట సంకేతాలను ప్రదర్శించింది. మొదటిగా, అతను సమూయేలు దృష్టిలో నిజమైన పశ్చాత్తాపం కంటే అనుకూలమైన అభిప్రాయాన్ని కొనసాగించడం గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతూ అన్నింటికంటే ఎక్కువగా సమూయేలు ఆమోదాన్ని కోరాడు. రెండవది, తన తప్పును ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు కూడా, అతను తన చర్యలను క్షమించటానికి ప్రయత్నించాడు-ఇది నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి సంబంధించిన లక్షణం కాదు. చివరగా, అతని ప్రధాన ఆందోళన తన ప్రతిష్టను కాపాడుకోవడం మరియు ప్రజలపై ప్రభావాన్ని నిలుపుకోవడం.
మార్పులకు లోనయ్యే మానవుల వలె కాకుండా, వారి ప్రణాళికలను అడ్డుకునే ఊహించలేని పరిస్థితులు, దేవుడు స్థిరంగా మరియు అస్థిరంగా ఉంటాడు. సర్వశక్తిమంతుడు, ఇజ్రాయెల్ యొక్క బలం, వాగ్దానాలను మోసం చేయడు లేదా ఉల్లంఘించడు. ఆయన మాట స్థిరమైనది, ఆయన ఉద్దేశాలు దృఢంగా ఉంటాయి.

అగగు మరణశిక్ష విధించబడింది, సమూయేలు మరియు సౌలు విడిపోయారు. (32-35)
నిజానికి, అది ఇప్పటికీ ఆలస్యమైనప్పుడు మరణం యొక్క చేదు గడిచిపోయిందని చాలామంది నమ్ముతారు; వారు మూర్ఖంగా లెక్కింపు యొక్క అనివార్యమైన రోజును దూరంగా నెట్టివేస్తారు, ఇది వాస్తవానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. సమూయేలు తన పూర్వీకుల క్రూరత్వాన్ని అనుకరిస్తూ, అమాలేకీయులు చిందించిన నీతియుక్తమైన రక్తాలన్నిటికీ అగగు‌ను న్యాయబద్ధంగా బాధ్యులను చేసినందున, అగగు‌ను తన స్వంత పాపాలకు జవాబుదారీగా ఉంచాడు. ఆశ్చర్యకరంగా, సౌలు తనపై దేవుని అసంతృప్తికి సంబంధించిన సూచన గురించి పట్టించుకోనట్లు కనిపిస్తాడు, అయితే సమూయేలు అతని తరపున పగలు మరియు రాత్రి దుఃఖిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా, యెరూషలేము తన ప్రాపంచిక మార్గాల్లో సురక్షితమైనదిగా భావించాడు, అయితే క్రీస్తు దాని ఆధ్యాత్మిక అంధత్వం గురించి ఏడ్చాడు. మనం నిజంగా దేవుని చిత్తానికి విధేయత చూపాలని కోరుకుంటే, మనం కేవలం బాహ్య రూపంలో మరియు స్వరూపంతో కాకుండా నిజమైన చిత్తశుద్ధితో ఆయన వైపు మళ్లాలి.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |