Proverbs - సామెతలు 14 | View All

1. జ్ఞానవంతురాలు తన యిల్లు కట్టును మూఢురాలు తన చేతులతో తన యిల్లు ఊడబెరుకును.

2. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు యెహోవాయందు భయభక్తులుగలవాడు కుటిలచిత్తుడు ఆయనను తిరస్కరించువాడు,

3. మూఢుల నోట బెత్తమువంటి గర్వమున్నది. జ్ఞానుల పెదవులు వారిని కాపాడును.

4. ఎద్దులు లేని చోట గాదెయందు ధాన్యముండదు ఎద్దుల బలముచేత విస్తారము వచ్చుబడి కలుగును

5. నమ్మక మైన సాక్షి అబద్ధమాడడు కూటసాక్షికి అబద్ధములు ప్రియములు.

6. అపహాసకుడు జ్ఞానము వెదకుట వ్యర్థము. తెలివిగలవానికి జ్ఞానము సులభము.

7. బుద్ధిహీనుని యెదుటనుండి వెళ్లిపొమ్ము జ్ఞానవచనములు వానియందు కనబడవు గదా?

8. తమ ప్రవర్తనను కనిపెట్టి యుండుట వివేకుల జ్ఞానము నకు లక్షణము మోసకృత్యములే బుద్ధిహీనులు కనుపరచు మూఢత.

9. మూఢులు చేయు అపరాధపరిహారార్థబలి వారిని అపహాస్యము చేయును యథార్థవంతులు ఒకరియందు ఒకరు దయ చూపుదురు.

10. ఎవని దుఃఖము వాని హృదయమునకే తెలియును ఒకని సంతోషములో అన్యుడు పాలివాడు కానేరడు.

11. భక్తిహీనుల యిల్లు నిర్మూలమగును యథార్థవంతుల గుడారము వర్థిల్లును.

12. ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మార్గము కలదు అయితే తుదకు అది మరణమునకు త్రోవతీయును.

13. ఒకడు నవ్వుచుండినను హృదయమున దుఃఖముండ వచ్చును. సంతోషము తుదకు వ్యసనమగును.

14. భక్తి విడిచినవాని మార్గములు వానికే వెక్కసమగును మంచివాని స్వభావము వానికే సంతోషమిచ్చును.

15. జ్ఞానము లేనివాడు ప్రతి మాట నమ్మును వివేకియైనవాడు తన నడతలను బాగుగా కనిపెట్టును.

16. జ్ఞానముగలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుద్ధిహీనుడు విఱ్ఱవీగి నిర్భయముగా తిరుగును.

17. త్వరగా కోపపడువాడు మూఢత్వము చూపును. దుర్యోచనలుగలవాడు ద్వేషింపబడును.

18. జ్ఞానము లేనివారికి మూఢత్వమే స్వాస్థ్యము వివేకులు జ్ఞానమును కిరీటముగా ధరించుకొందురు.

19. చెడ్డవారు మంచివారి యెదుటను భక్తిహీనులు నీతిమంతుల తలుపునొద్దను వంగుదురు.

20. దరిద్రుడు తన పొరుగువారికి అసహ్యుడు ఐశ్వర్యవంతుని ప్రేమించువారు అనేకులు.

21. తన పొరుగువాని తిరస్కరించువాడు పాపము చేయు వాడు బీదలను కటాక్షించువాడు ధన్యుడు.

22. కీడు కల్పించువారు తప్పిపోవుదురు మేలు కల్పించువారు కృపాసత్యముల నొందుదురు.

23. ఏ కష్టము చేసినను లాభమే కలుగును వట్టి మాటలు లేమిడికి కారణములు.

24. జ్ఞానుల ఐశ్వర్యము వారికి భూషణము బుద్ధిహీనుల మూఢత్వము మూఢత్వమే.

25. నిజము పలుకు సాక్షి మనుష్యులను రక్షించును అబద్ధములాడువాడు వట్టి మోసగాడు.

26. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట బహు ధైర్యము పుట్టించును

27. అట్టివారి పిల్లలకు ఆశ్రయస్థానము కలదు. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును

28. జనసమృద్ధి కలుగుటచేత రాజులకు ఘనత వచ్చును జనక్షయము రాజులకు వినాశకరము.

29. దీర్ఘశాంతముగలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢత్వమును బహుమానముగా పొందును.

30. సాత్వికమైన మనస్సు శరీరమునకు జీవము మత్సరము ఎముకలకు కుళ్లు.

31. దరిద్రుని బాధించువాడు వాని సృష్టికర్తను నిందించు వాడు బీదను కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు.

32. అపాయము రాగా భక్తిహీనుడు నశించును మరణకాలమందు నీతిమంతునికి ఆశ్రయము కలదు.

33. తెలివిగలవాని హృదయమందు జ్ఞానము సుఖనివా సము చేయును బుద్ధిహీనుల అంతరంగములోనున్నది బయలుపడును

34. నీతి జనములు ఘనతకెక్కుటకు కారణము పాపము ప్రజలకు అవమానము తెచ్చును.

35. బుద్ధిగల సేవకుడు రాజుల కిష్టుడు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు కోపించునుPowered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
దేవుని పట్ల గౌరవం లేని, మొండి మరియు విపరీత స్వభావాన్ని ప్రదర్శించి, సుఖకరమైన జీవితాన్ని గడిపే స్త్రీ నిస్సందేహంగా తన ఇంటిని కూల్చివేసినట్లుగా, నిస్సందేహంగా తన కుటుంబాన్ని పతనానికి గురి చేస్తుంది.

2
ఈ మాటలలో, కృప మరియు పాపం వాటి నిజమైన రూపాలలో వెల్లడి చేయబడడాన్ని మనం చూస్తాము. దేవుని ఆజ్ఞలను మరియు హామీలను ధిక్కరించే వారు, సారాంశంలో, దేవునిపైనే అసహ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు మరియు అతని అపరిమితమైన శక్తిని మరియు కరుణను తిరస్కరించారు.

3
అహంకారం హృదయంలో లోతుగా ఉన్న చేదు నుండి పుడుతుంది. ఈ అహంకారాన్ని అధిగమించడానికి, మనం అంతర్లీన మూలాన్ని నిర్మూలించాలి. వివేకంగల వ్యక్తుల జ్ఞానయుక్తమైన సలహా తరచుగా వారికి సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులలో నావిగేట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

4
చిన్న ప్రాముఖ్యత ఉన్నప్పటికీ, సోమరితనం లేదా ఆత్మసంతృప్తి నిరోధించే ఏదైనా ప్రయోజనం లేకుండా పొందలేము.

5
శ్రద్ధగల సాక్షి వారి జ్ఞానానికి విరుద్ధంగా ఏదైనా వర్ణించడానికి ధైర్యం చేయడు.

6
అపహాస్యం చేసేవాడు దైవానికి సంబంధించిన విషయాలను అసహ్యంగా తోసిపుచ్చాడు. అయినప్పటికీ, తమ జ్ఞానం లేకపోవడాన్ని మరియు అనర్హతను అంగీకరించే వ్యక్తి వినయంతో, అవగాహన కోసం లేఖనాలను సంప్రదిస్తాడు.

7
ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రసంగంలో దైవభక్తి యొక్క సూచన లేకపోవడం వారి దుష్ట స్వభావాన్ని వెల్లడిస్తుంది.

8
మేము ప్రయాణీకులం, అద్భుతాలను వెతకడంపై కాకుండా మన గమ్యాన్ని చేరుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తాము, మన మార్గాన్ని మరియు మనం సాధించడానికి లక్ష్యంగా ఉన్న లక్ష్యాలను మార్గనిర్దేశం చేసే సూత్రాలను అర్థం చేసుకుంటాము. తప్పుదారి పట్టిన వ్యక్తి తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు మరియు వారి తప్పు మార్గంలో కొనసాగుతారు.

9
తెలివితక్కువ మరియు గౌరవం లేని వ్యక్తులు పాపాన్ని కేవలం చిన్నవిషయంగా చూస్తారు, విలపించే బదులు అల్పమైనదిగా పరిగణించాలి. మూర్ఖులు పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అనే భావనను అపహాస్యం చేస్తారు, అయినప్పటికీ పాపాన్ని చిన్నచూపు చేసేవారు క్రీస్తును కూడా అల్పంగా భావిస్తారు.

10
మనస్సాక్షి కుళ్ళు మరియు తీవ్రమైన కోరికల వల్ల కలిగే అంతర్గత కల్లోలం విజయవంతమైన తప్పు చేసిన వ్యక్తిని హింసిస్తుంది మరియు వారి బాధల గురించి మనం తెలియకుండా ఉంటాము. అదేవిధంగా, పేదరికం మరియు అనారోగ్య సమయాల్లో కూడా, భక్తుడైన క్రైస్తవుడు అనుభవించే ప్రగాఢ మనశ్శాంతి గురించి ప్రపంచానికి తెలియదు.

11
పాపం అనేక ప్రసిద్ధ కుటుంబాలను నాశనం చేస్తుంది, అయితే నీతి తరచుగా నిరాడంబరమైన కుటుంబాలను కూడా ఉన్నతపరుస్తుంది మరియు బలపరుస్తుంది.

12-13
నిర్లక్ష్యపు దారులు, ప్రాపంచిక వ్యాపకాలు మరియు భోగములను తొక్కే వారికి సరైనవిగా కనిపించవచ్చు, కానీ తమను తాము మోసం చేసుకునే వారు చివరికి తమ పతనాన్ని తామే తెచ్చుకుంటారు. భూలోక ఉల్లాస శూన్యతకు సాక్షి.

14
పాపులందరిలో, వెనుకబడినవారు తమ స్వంత చర్యల గురించి ఆలోచించినప్పుడు గొప్ప భయాన్ని అనుభవిస్తారు.

15
ఇతరుల మాటలను విశ్వసించాలనే తొందరపాటు చారిత్రాత్మకంగా హానికి దారితీసింది. అంధ విశ్వాసం యొక్క ఈ నమూనా ప్రారంభంలో ప్రపంచం మొత్తం పతనానికి కారణమైంది. ఆధ్యాత్మికంగా తెలివైన వ్యక్తి ఆమోదం కోసం రక్షకునిపై మాత్రమే ఆధారపడతాడు మరియు దేవుని బోధలను జాగ్రత్తగా అనుసరించడం ద్వారా వారి మోక్షానికి వచ్చే ముప్పుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటాడు.

16
పూజ్యమైన భయం అన్ని అశుద్ధ విషయాలకు వ్యతిరేకంగా రక్షణ అవరోధంగా పనిచేస్తుంది.

17
కనికరం మరియు నింద రెండూ కోపంతో ఉన్న వ్యక్తి వైపు మళ్లించబడతాయి, అయినప్పటికీ ప్రతీకారం తీర్చుకునే వ్యక్తి మరింత అసహ్యకరమైనవాడు.

18
పాపం చేసేవారికి అవమానం కలిగిస్తుంది, అయితే జ్ఞానం జ్ఞానులకు గౌరవాన్ని ఇస్తుంది.

19
చెడ్డ వ్యక్తులు కూడా దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజల అసాధారణ లక్షణాలను గుర్తిస్తారు.

20
ప్రపంచంలో స్నేహాలు తరచుగా స్వప్రయోజనాల చుట్టూ తిరుగుతాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుణ్ణి మన స్నేహితుడిగా కలిగి ఉండటం అనేది ఒక ప్రత్యేక బంధం, అది అచంచలంగా ఉంటుంది; ఆయన మనల్ని ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టడు.

21
ఒక వ్యక్తిని వారి వృత్తి లేదా శారీరక రూపాన్ని బట్టి దూషించడం పాపపు చర్య.

22
సత్కార్యాలు చేయడమే కాకుండా వాటిని చురుగ్గా ప్లాన్ చేసి డిజైన్ చేసుకునే వారు తమ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంలో నిజంగా విజ్ఞత ప్రదర్శించేవారు.

23
అది మేధోపరమైన పని అయినా లేదా మాన్యువల్ శ్రమ అయినా, రెండూ ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రజల మతపరమైన భక్తిని పూర్తిగా ఖాళీ పదాలు మరియు శబ్దాల ద్వారా వ్యక్తీకరించినట్లయితే, అది అంతిమంగా ఏమీ చేయదు.

24
జ్ఞానం మరియు భక్తిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు కలిగి ఉన్న సంపద సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే సామర్థ్యాన్ని విస్తరిస్తుంది.

25
ఒక నీతిమంతుడు సత్యాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తుల నుండి కూడా అసమ్మతిని పణంగా పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు.

26-27
ప్రభువు పట్ల భక్తిపూర్వక భయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు, వారికి విధేయత చూపి, ఆయనకు సేవ చేసేలా నడిపిస్తారు, వారి విశ్వాసానికి బలమైన పునాదిని కనుగొంటారు మరియు రక్షించబడతారు. మరణం యొక్క ఉచ్చులను నివారించడానికి మనం ఈ జీవన మూలాన్ని తీవ్రంగా వెతుకుదాం.

28
క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క శ్రేయస్సును కోరుకునే వారందరూ అతని చర్చిలోకి చాలా మందిని స్వాగతించేలా చేయడానికి ప్రతి ప్రయత్నం చేయాలి.

29
సౌమ్యుడు మరియు సహనం గల వ్యక్తి జ్ఞాన స్వరూపుడైన క్రీస్తును కనుగొనే వ్యక్తి. అనియంత్రిత అభిరుచి తనను తాను మూర్ఖత్వంగా వెల్లడిస్తుంది.

30
నైతికంగా నిటారుగా, సంతృప్తిగా మరియు కరుణతో కూడిన మనస్తత్వం మంచి ఆరోగ్యానికి దోహదపడుతుంది.

31
తక్కువ అదృష్టవంతులను అణచివేయడం మన సృష్టికర్తపై విమర్శ.

32
దుర్మార్గుడు వారి ఆత్మను బలవంతంగా వారి నుండి తీసుకుంటాడు, వారి పాపాలు మరియు వారి అపరాధం కారణంగా మరణిస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, నీతిమంతులు, నొప్పి మరియు మరణం గురించి కొంత భయాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు, అసత్యానికి అసమర్థుడైన దేవుడు వారికి ప్రసాదించిన ఆశీర్వాదమైన ఆశను పట్టుకుంటారు.

33
జ్ఞానం హృదయంలో నివసిస్తుంది, ఒకరి భావోద్వేగాలు మరియు స్వభావాన్ని మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది మరియు నియంత్రిస్తుంది.

34
భక్తి మరియు పవిత్రత స్థిరంగా శ్రద్ధ, నియంత్రణ మరియు సమగ్రతను ప్రోత్సహిస్తాయి.

35
ఖగోళ రాజ్యం మరియు మన ప్రపంచం రెండింటికీ అధ్యక్షత వహించే శక్తివంతమైన సార్వభౌమాధికారి, తమ పాత్రలను నమ్మకంగా నెరవేర్చడంలో, అతని సువార్తను సమర్థించే అంకితభావంతో కూడిన సేవకులకు దయతో ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు. అత్యంత నిరాడంబరమైన సేవాకార్యక్రమాలను కూడా ఆయన ఎంతో గౌరవిస్తారు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |