Jeremiah - యిర్మియా 15 | View All

1. అప్పుడు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను మోషేయు సమూయేలును నాయెదుట నిలువబడినను ఈ ప్రజలను అంగీకరించుటకు నాకు మనస్సుండదు, నాసన్నిధి నుండకుండ వారిని వెళ్లగొట్టుము.

2. మే మెక్కడికి పోదుమని వారు నిన్నడిగినయెడల నీవు వారితో నిట్లనుము. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడుచావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడ్గమునకు నియమింప బడినవారు ఖడ్గమునకును, క్షామమునకు నియమింపబడిన వారు క్షామమునకును, చెరకు నియమింపబడినవారు చెర కును పోవలెను.
ప్రకటన గ్రంథం 13:10

3. యెహోవా వాక్కు ఇదే - చంపుటకు ఖడ్గము, చీల్చుటకు కుక్కలు, తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపక్షులు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల బాధలు వారికి నియమించియున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

4. యూదారాజైన హిజ్కియా కుమారుడగు మనష్షే యెరూషలేములో చేసిన క్రియలనుబట్టి భూమిమీదనున్న సకల రాజ్యములలోనికి యిటు అటు చెదరగొట్టబడునట్లు వారిని అప్పగించుచున్నాను.

5. యెరూషలేమా, నిన్ను కరుణించువాడెవడు? నీయందు జాలిపడువాడెవడు? కుశల ప్రశ్నలు అడుగుటకు ఎవడు త్రోవవిడిచి నీయొద్దకు వచ్చును?

6. యెహోవా వాక్కు ఇదేనీవు నన్ను విసర్జించి యున్నావు వెనుకతీసియున్నావు గనుక నిన్ను నశింప జేయునట్లు నేను నీ మీదికి నాచేతిని చాచియున్నాను; సంతాపపడి పడి నేను విసికియున్నాను.

7. దేశద్వారములో నేను వారిని చేటతో తూర్పారపట్టుచున్నాను, నా జనులు తమ మార్గములను విడిచి నాయొద్దకు రారు గనుక వారిని సంతానహీనులుగా చేయుచున్నాను, నశింపజేయు చున్నాను.

8. వారి విధవరాండ్రు సముద్రపు ఇసుకకంటె విస్తారముగా ఉందురు; మధ్యాహ్నకాలమున ¸యౌవనుల తల్లిమీదికి దోచుకొనువారిని నేను రప్పింతును; పరితాపమును భయములను ఆకస్మాత్తుగా వారిమీదికి రాజేతును.

9. ఏడుగురిని కనిన స్త్రీ క్షీణించుచున్నది; ఆమె ప్రాణము విడిచియున్నది; పగటివేళనే ఆమెకు ప్రొద్దు గ్రుంకి యున్నది. ఆమె సిగ్గుపడి అవమానము నొందియున్నది; వారిలో శేషించిన వారిని తమ శత్రువులయెదుట కత్తి పాలు చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. అయ్యో నాకు శ్రమ; నా తల్లీ, జగడమాడువాని గాను దేశస్థులందరితో కలహించువానిగాను నీవేల నన్ను కంటివి? వడ్డికి నేను బదులియ్యలేదు, వారు నాకు బదులిచ్చినవారు కారు అయినను వారందరు నన్ను శపించు చున్నారు.

11. అందుకు యెహోవా నిశ్చయముగా నీకు మేలుచేయవలెనని నేను నిన్ను బలపరచుచున్నాను, కీడు కాలమున ఆపత్కాలమున నీ శత్రువులు నిశ్చయముగా నీకు మొరలిడునట్లు చేయుదునని సెలవిచ్చెను.

12. ఇనుమునైనను ఉత్తరమునుండి వచ్చు యినుము నైనను కంచునైనను ఎవడైన విరువగలడా?

13. నా జనులారా మీ ప్రాంతములన్నిటిలో మీరు చేయు సమస్త పాపములను బట్టి మీ స్వాస్థ్యమును నిధులను క్రయములేకుండ నేను దోపుడు సొమ్ముగా అప్పగించుచున్నాను.

14. నీవెరుగని దేశములో నీ శత్రువులకు నిన్ను దాసునిగా చేతును, నా కోపాగ్ని రగులుకొనుచు నిన్ను దహించును.

15. యెహోవా, నా శ్రమ నీకే తెలిసియున్నది; నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుము, నన్ను దర్శించుము, నన్ను హింసించువారికి నాకొరకై ప్రతిదండన చేయుము, నీవు దీర్ఘశాంతి కలిగినవాడవై నన్ను కొనిపోకుము, నీ నిమిత్తము నాకు నింద వచ్చుచున్నదని తెలిసి కొనుము.

16. నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైన్యముల కధిపతివగు యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెట్టబడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచున్నవి.

17. సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూర్చుండలేదు నేను ఉల్ల సింపలేదు. కడుపు మంటతో నీవు నన్ను నింపి యున్నావు గనుక, నీ హస్తమునుబట్టి నేను ఏకాకినై కూర్చుంటిని.

18. నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? అది స్వస్థత నొందకపోనేల? నిశ్చయముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని జలములవవుదువా?

19. కాబట్టి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు నాతట్టు తిరిగినయెడల నీవు నా సన్నిధిని నిలుచునట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పింతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు గురుతుపట్టినయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతట్టునకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి తట్టునకు తిరుగకూడదు

20. అప్పుడు నిన్ను ఈ ప్రజలను పడగొట్టజాలని యిత్తడి ప్రాకారముగా నేను నియమించె దను; నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక వారు నీమీద యుద్ధము చేయుదురు గాని నిన్ను జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

21. దుష్టుల చేతిలోనుండి నిన్ను విడిపించెదను, బలాత్కారుల చేతిలోనుండి నిన్ను విమోచించెదను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దుష్టుల విధ్వంసం వర్ణించబడింది. (1-9) 
మోషే మరియు శామ్యూల్ ఇతరుల తరపున మధ్యవర్తిత్వం వహించినప్పటికీ, వారి విజ్ఞప్తులు ఫలించవు అని ప్రభువు ప్రకటన పేర్కొంది. దానిని ఊహాజనిత దృష్టాంతంగా రూపొందించి, వారు ప్రభువు ముందు నిలబడి, అటువంటి మధ్యవర్తిత్వం జరగడం లేదని హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది స్వర్గంలోని పరిశుద్ధులు భూమిపై ఉన్నవారి కోసం ప్రార్థించరని సూచిస్తుంది.
దేవుని న్యాయమైన తీర్పు ఫలితంగా యూదులు వివిధ రకాల బాధలను ఎదుర్కొన్నారు, మరియు మిగిలిన జనాభా చెదిరిపోయి, పనికిరాని పొట్టులాగా, చెరలో పడిపోతుంది. పర్యవసానంగా, ఒకప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరం నిర్జనమైపోయింది. వ్యక్తులు మరణించిన తర్వాత లేదా వారి తప్పుల గురించి పశ్చాత్తాపపడిన తర్వాత కూడా ప్రతికూల ఉదాహరణలు మరియు అధికార దుర్వినియోగం శాశ్వత, హానికరమైన పరిణామాలను ఎలా కలిగిస్తుందో వివరిస్తూ, ఇది ఒక హెచ్చరిక కథగా పనిచేస్తుంది. ఇతరులను పాపంలోకి నడిపించడానికి ఎవరూ కారణం కాకూడదు కాబట్టి ఇది ప్రతి ఒక్కరిలో తీవ్ర భయాందోళనలను కలిగించాలి.

ప్రవక్త అటువంటి సందేశాల గురించి విలపిస్తాడు మరియు మందలించబడ్డాడు. (10-14) 
నిజానికి, ప్రజలు అతనికి మరియు దేవునికి ఆశీర్వాదాలు మరియు కృతజ్ఞతలు అందించవలసి ఉన్నప్పుడు యిర్మీయా గణనీయమైన అవమానాన్ని మరియు నిందను ఎదుర్కొన్నాడు. విశ్వాసులకు ఓదార్పునిచ్చే సత్యం ఏమిటంటే, వారు తమ ప్రయాణంలో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, వారి అంతిమ గమ్యం మంచిదే. దేవుడు ఇప్పుడు ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు. వారి అత్యంత దృఢమైన మరియు దృఢమైన ప్రయత్నాలు నిజంగా దేవుని దైవిక ప్రణాళికతో పోరాడగలవా లేదా కల్దీయుల సైన్యాన్ని తట్టుకోగలవా? వారు ఇప్పుడు వారి విధిని వినాలి. శత్రువులు ప్రవక్త పట్ల దయ చూపిస్తారు, అయితే ధనవంతులు మరియు ప్రజలలో ప్రభావం ఉన్నవారు కఠినమైన చికిత్సను ఎదుర్కొంటారు. దేశంలోని ప్రతి ప్రాంతం దేశం యొక్క అపరాధానికి దోహదపడింది మరియు ప్రతి ఒక్కరూ తమ స్వంత అవమానాన్ని భరించాలి.

అతను క్షమాపణను వేడుకున్నాడు మరియు రక్షణ వాగ్దానం చేయబడ్డాడు. (15-21)
అన్ని విషయాల్లో మార్గనిర్దేశం చేసే దేవుడు మనకు ఉన్నాడని ఓదార్పునిస్తుంది. యిర్మీయా తన శత్రువులు, హింసించేవారి నుండి మరియు తనపై అపనింద వేసేవారి నుండి దయ మరియు ఉపశమనం కోసం దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాడు. ప్రజలు తమను తృణీకరించినప్పటికీ, వారు తమ స్వంత మనస్సాక్షి యొక్క సాక్ష్యంపై ఆధారపడగలరని తెలుసుకోవడం ద్వారా దేవుని పరిచారకులు ఓదార్పును పొందుతారు. అయినప్పటికీ, తన వృత్తి నుండి తాను తక్కువ ఆనందాన్ని పొందానని జెరెమియా విలపించాడు. కొంతమంది నీతిమంతులు తమ సహజంగా చిరాకుగా మరియు చంచలమైన స్వభావం కారణంగా వారి విశ్వాసం యొక్క ఆనందాన్ని తగ్గించుకుంటారు, వారు మునిగిపోతారు. ప్రభువు తన సందేహాలను విడిచిపెట్టి, అతని పిలుపుకు తిరిగి రావాలని ప్రవక్తను పిలిచాడు. అతను ఈ పిలుపును పాటిస్తే, ప్రభువు తన విరోధుల నుండి అతనిని రక్షిస్తాడని అతను హామీ ఇవ్వగలడు. దేవునితో నడిచి, ఆయనకు నమ్మకంగా ఉండేవారు కష్టాల నుండి విముక్తి పొందుతారు లేదా దాని ద్వారా తీసుకువెళతారు. చాలా విషయాలు భయపెట్టేవిగా అనిపించవచ్చు, కానీ అవి క్రీస్తులో నిజమైన విశ్వాసికి ఎటువంటి హాని కలిగించవు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |