Samuel II - 2 సమూయేలు 7 | View All

1. యెహోవా నలుదిక్కుల అతని శత్రువులమీద అతనికి విజయమిచ్చి అతనికి నెమ్మది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను ప్రవక్తను పిలువ నంపి

2. నేను దేవదారుమ్రానుతో కట్టిన నగరియందు వాసము చేయుచుండగా దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియున్నదనగా
అపో. కార్యములు 7:45-46

3. నాతానుయెహోవా నీకు తోడుగా నున్నాడు, నీకు తోచినదంతయు నెరవేర్చుమనెను.

4. అయితే ఆ రాత్రి యెహోవా వాక్కు నాతానునకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా

5. నీవు పోయి నా సేవకుడగు దావీదుతో ఇట్లనుముయెహోవా నీకాజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగానాకు నివాసముగా ఒక మందిరమును కట్టింతువా?

6. ఐగుప్తులోనుండి నేను ఇశ్రాయేలీయులను రప్పించిన నాటనుండి నేటివరకు మందిరములో నివసింపక డేరాలోను గుడారములోను నివసించుచు సంచరించితిని.

7. ఇశ్రాయేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాల మంతయు నా జనులను పోషించుడని నేను ఆజ్ఞాపించిన ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములలో ఎవరితోనైనను దేవ దారుమయమైన మందిరమొకటి మీరు నాకు కట్టింపక పోతిరే అని నేనెన్నడైనను అనియుంటినా?

8. కాబట్టి నీవు నా సేవకుడగు దావీదుతో ఈలాగు చెప్పుముసైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చునదేమనగాగొఱ్ఱెల కాపులోనున్న నిన్ను గొఱ్ఱెలదొడ్డిలోనుండి తీసి ఇశ్రాయేలీయులను నా జనులమీద అధిపతిగా నియమించి తిని.
2 కోరింథీయులకు 6:18

9. నీవు పోవు చోట్లనెల్లను నీకు తోడుగానుండి నీ శత్రువులనందరిని నీ యెదుట నిలువకుండ నిర్మూలముచేసి, లోకము లోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసి యున్నాను.

10. మరియు ఇశ్రాయేలీయులను నా జనులు ఇకను కదిలింపబడకుండ తమ స్వస్థలమందు నివసించునట్లు దానియందు వారిని నాటి, పూర్వము ఇశ్రాయేలీయులను నా జనులమీద నేను న్యాయాధిపతులను నియమించిన తరువాత జరుగుచు వచ్చినట్లు దుర్బుద్ధి గల జనులు ఇకను వారిని కష్టపెట్టకయుండునట్లుగా చేసి

11. నీ శత్రువుల మీద నీకు జయమిచ్చి నీకు నెమ్మది కలుగజేసియున్నాను. మరియయెహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయు నదేమనగానేను నీకు సంతానము కలుగజేయుదును.

12. నీ దినములు సంపూర్ణములగునప్పుడు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిద్రించిన తరువాత నీ గర్భములోనుండి వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చించి, రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరచెదను.
లూకా 1:32-33, యోహాను 7:42, అపో. కార్యములు 2:30, అపో. కార్యములు 13:23

13. అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కట్టించును; అతని రాజ్య సింహాసనమును నేను నిత్యముగా స్థిరపరచెదను;
లూకా 1:32-33, యోహాను 7:42, అపో. కార్యములు 2:30, అపో. కార్యములు 13:23

14. నేనతనికి తండ్రినై యుందును. అతడు నాకు కుమారుడై యుండును; అతడు పాపముచేసినయెడల నరులదండముతోను మనుష్యులకు తగులు దెబ్బలతోను అతని శిక్షింతును గాని
2 కోరింథీయులకు 6:18, హెబ్రీయులకు 1:5, ప్రకటన గ్రంథం 21:7, హెబ్రీయులకు 12:7

15. నిన్ను స్థాపించుటకై నేను కొట్టి వేసిన సౌలునకు నా కృప దూరమైనట్లు అతనికి నా కృప దూరము చేయను.

16. నీ మట్టుకు నీ సంతానమును నీ రాజ్యమును నిత్యము స్థిరమగును, నీ సింహాసనము నిత్యము స్థిరపరచబడును అనెను.
లూకా 1:32-33

17. తనకు కలిగిన దర్శన మంతటినిబట్టి యీ మాటలన్నిటి చొప్పున నాతాను దావీదునకు వర్తమానము తెలియ జెప్పెను.

18. దావీదు రాజు లోపల ప్రవేశించి యెహోవా సన్నిధిని కూర్చుండి ఈలాగున మనవి చేసెనునా ప్రభువా యెహోవా, ఇంతగా నీవు నన్ను హెచ్చించుటకు నే నెంతటివాడను? నా కుటుంబము ఏ పాటిది?

19. ఇంత హెచ్చుగా చేసినదంతయు నీ దృష్టికి కొంచెమై, మానవుల పద్ధతినిబట్టి, బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడ నైన నా సంతానమునకు కలుగబోవుదానిని గూర్చి నీవు సెలవిచ్చియున్నావు. యెహోవా నా ప్రభువా, దావీదు అను నేను ఇక నీతో ఏమి చెప్పుకొందును?

20. యెహోవా నా ప్రభువా, నీ దాసుడనైన నన్ను నీవు ఎరిగియున్నావు.

21. నీ వాక్కునుబట్టి నీ యిష్టానుసారముగా ఈ ఘనకార్యములను జరిగించి నీ దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి.

22. కాబట్టి దేవా యెహోవా, నీవు అత్యంతమైన ఘనతగలవాడవు, నీవంటి దేవుడొకడును లేడు; మేము వినిన దానినంత టిని బట్టి చూడగా నీవు తప్ప దేవుడెవడును లేడు.

23. నీకు జనులగుటకై వారిని నీవు విమోచించునట్లును, నీకు ఖ్యాతి కలుగునట్లును, నీ జనులనుబట్టి నీ దేశమునకు భీకరమైన మహాకార్యములను చేయునట్లును దేవుడవైన నీవు ఐగుప్తుదేశములోనుండియు, ఆ జనుల వశములోనుండియు, వారి దేవతల వశములో నుండియు నీవు విమోచించిన ఇశ్రాయేలీయులనునట్టి నీ జనులవంటి జనము లోకమునందు మరి ఎక్కడనున్నది.

24. మరియయెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవైయుండి, వారు నిత్యము నీకు ఇశ్రాయేలీయులను పేరుగల జనులై యుండునట్లుగా వారిని నిర్ధారణ చేసితివి.

25. దేవా యెహోవా, నీ దాసుడనగు నన్ను గూర్చియు నా కుటుంబ మునుగూర్చియు నీవు సెలవిచ్చినమాట యెన్నటికి నిలుచు నట్లు దృఢపరచి

26. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడై యున్నాడను మాటచేత నీ నామమునకు శాశ్వత మహిమ కలుగునట్లును, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ సన్నిధిని స్థిరపరచబడునట్లును నీవు సెలవిచ్చినమాట నెరవేర్చుము.

27. ఇశ్రాయేలీయుల దేవా సైన్యములకధిపతియగు యెహోవానీకు సంతానము కలుగజేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు తెలియపరచితివి గనుక ఈలాగున నీతో మనవి చేయుటకై నీ దాసుడనైన నాకు ధైర్యము కలిగెను.

28. యెహోవా నా ప్రభువా, మేలు దయచేయుదునని నీవు నీ దాసుడనైన నాకు సెలవిచ్చుచున్నావే; నీవు దేవుడవు గనుక నీ మాట సత్యము.

29. దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వ దించుము; యెహోవా నా ప్రభువా, నీవు సెలవిచ్చి యున్నావు; నీ ఆశీర్వాదమునొంది నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదింపబడును గాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మందసము కొరకు డేవిడ్ యొక్క శ్రద్ధ. (1-3) 
డేవిడ్ తన రాజభవనంలో నివసిస్తున్నప్పుడు, దేవుని సేవ చేయడానికి తన విశ్రాంతి మరియు శ్రేయస్సును ఎలా ఉపయోగించవచ్చో ఆలోచించాడు. మందసానికి ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి అతను ఒక ప్రణాళికను రూపొందించాడు. నాథన్, ఈ సమయంలో ప్రవక్తగా వ్యవహరించడం లేదు కానీ భక్తిపరుడైన వ్యక్తిగా డేవిడ్‌కు తన వ్యక్తిగత మద్దతు మరియు ప్రోత్సాహాన్ని అందించాడు. ఇతరుల గొప్ప ఉద్దేశాలు మరియు ప్రణాళికలను చురుకుగా ప్రోత్సహించడం మరియు మద్దతు ఇవ్వడం మాకు చాలా ముఖ్యం మరియు సాధ్యమైనప్పుడల్లా, ధర్మబద్ధమైన పనుల పురోగతికి తోడ్పడుతుంది.

దావీదుతో దేవుని ఒడంబడిక. (4-17) 
డేవిడ్ కుటుంబం మరియు భవిష్యత్తు తరాల గొప్ప ఆశీర్వాదాలు వాగ్దానం చేయబడ్డాయి. ఈ వాగ్దానాలు డేవిడ్ యొక్క తక్షణ వారసుడైన సొలొమోను మరియు యూదా రాజ వంశానికి మాత్రమే కాకుండా, తరచుగా డేవిడ్ మరియు దావీదు కుమారుడిగా సూచించబడే క్రీస్తుకు కూడా సంబంధించినవి. దేవుడు అతనికి స్వర్గం మరియు భూమిపై అన్ని అధికారాలను ఇచ్చాడు, తీర్పును అమలు చేయడానికి అతనికి అధికారం ఇచ్చాడు. క్రీస్తు యొక్క లక్ష్యం సువార్త ఆలయాన్ని నిర్మించడం, దేవుని పేరు కోసం ఒక నివాస స్థలం - నిజమైన విశ్వాసుల ఆధ్యాత్మిక ఆలయం, ఇక్కడ దేవుడు ఆత్మ ద్వారా నివసించేవాడు.
క్రీస్తు ఇల్లు, సింహాసనం మరియు రాజ్యం యొక్క శాశ్వతమైన స్థాపన అతనికి మరియు అతని రాజ్యానికి తప్ప మరే ఇతర అన్వయాన్ని కనుగొనలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, డేవిడ్ యొక్క భూసంబంధమైన ఇల్లు మరియు రాజ్యం చాలా కాలం క్రితం ముగిసింది. అన్యాయానికి పాల్పడే ప్రస్తావన మెస్సీయకు ఆపాదించబడదు, కానీ అతని ఆధ్యాత్మిక వారసులకు - బలహీనతలను కలిగి ఉండవచ్చు కానీ విడిచిపెట్టబడని నిజమైన విశ్వాసులు. బదులుగా, వారు దిద్దుబాటు మరియు మార్గదర్శకత్వాన్ని ఆశించవచ్చు.

అతని ప్రార్థన మరియు కృతజ్ఞతలు. (18-29)
దావీదు ప్రార్థన దేవునిపట్ల భక్తిపూర్వక ప్రేమతో పొంగిపొర్లుతుంది. అతను వినయంతో తన స్వంత అనర్హతను గుర్తించి, తనకు ఉన్నదంతా దైవం నుండి వచ్చినదని అంగీకరిస్తాడు. ప్రభువు తనపై ప్రసాదించిన అనుగ్రహాన్ని స్తుతిస్తూ మాట్లాడుతాడు. మానవాళి యొక్క స్వభావాన్ని మరియు స్థితిని పరిశీలిస్తే, దేవుడు మనల్ని ఇంత దయ మరియు దయతో చూస్తాడనేది నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఉంది.
క్రీస్తు వాగ్దానం ప్రతిదీ ఆవరిస్తుంది; మన పక్షాన ప్రభువైన దేవుడు ఉన్నప్పుడు, మనం ఇంకా ఏమి కోరుకుంటాము లేదా ఊహించగలము?  ఎఫెసీయులకు 3:20.మన గురించి మనకు తెలిసిన దానికంటే దేవుడు మనకు బాగా తెలుసు, కాబట్టి అతను మన కోసం చేసిన దానిలో మనం సంతృప్తిని పొందాలి. మన ప్రార్థనలలో, దేవుడు మనకు ఇప్పటికే వాగ్దానం చేసిన దానికంటే ఎక్కువ అడగలేము.
దావీదు అన్నింటినీ దేవుని ఉచిత దయకు ఆపాదించాడు-అతని కోసం చేసిన అద్భుతమైన విషయాలు మరియు అతనికి తెలిసిన లోతైన వెల్లడి రెండూ. ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ శాశ్వతమైన వాక్యమైన క్రీస్తు కొరకు ఇవ్వబడ్డాయి. చాలా మంది ప్రార్థనకు చేరుకున్నప్పుడు, వారి హృదయాలు తిరుగుతూ మరియు పరధ్యానంలో ఉంటాయి, కానీ డేవిడ్ హృదయం స్థిరంగా ఉంది, పూర్తిగా ప్రార్థన విధికి అంకితం చేయబడింది.
నిజమైన ప్రార్థన బిగ్గరగా మాట్లాడే మాటలకు మించినది; అది హృదయం నుండి ఉద్భవించి, పైకి లేపి దేవుని ముందు కుమ్మరించాలి. దావీదు విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణ దేవుని వాగ్దానాల నిశ్చయతలో దృఢంగా ఉన్నాయి. దేవుని వాక్యం చేసినట్లే మంచిదని తెలుసుకుని, ఈ వాగ్దానాల నెరవేర్పు కోసం అతను హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తాడు. దేవుని వాగ్దానాలు డేవిడ్ వంటి నిర్దిష్ట వ్యక్తికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు; వారు యేసుక్రీస్తును విశ్వసించే వారందరికీ చెందినవారు మరియు అతని పేరులో వాటిని క్లెయిమ్ చేస్తారు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |