Colossians - కొలస్సయులకు 1 | View All

1. కొలొస్సయిలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు, అనగా క్రీస్తు నందు విశ్వాసులైన సహోదరులకు.

2. దేవుని చిత్తమువలన క్రీస్తుయేసు అపొస్తలుడైన పౌలును సహోదరుడైన తిమోతియును శుభమనిచెప్పి వ్రాయునది. మన తండ్రియైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక.

3. పరలోకమందు మీకొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణనుబట్టి, క్రీస్తుయేసునందు మీకు కలిగియున్న విశ్వాసమును గూర్చియు, పరిశుద్ధులందరిమీద మీకున్న ప్రేమను గూర్చియు, మేము విని యెల్లప్పుడు మీ నిమిత్తము ప్రార్థనచేయుచు,

4. మన ప్రభువగు యేసు క్రీస్తుయొక్క తండ్రియైన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.

5. మీయొద్దకు వచ్చిన సువార్త సత్యమునుగూర్చిన బోధవలన ఆ నిరీక్షణనుగూర్చి మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి.

6. ఈ సువార్త సర్వలోకములో ఫలించుచు, వ్యాపించుచున్నట్టుగా మీరు దేవుని కృపనుగూర్చి విని సత్యముగా గ్రహించిన నాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వ్యాపించుచున్నది.

7. ఎపఫ్రా అను మా ప్రియుడైన తోడిదాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను నేర్చుకొంటిరి.

8. అతడు మా విషయములో నమ్మకమైన క్రీస్తు పరిచారకుడు; అతడు ఆత్మయందలి మీ ప్రేమను మాకు తెలిపినవాడు.

9. అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానక, మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును ఆత్మ సంబంధమైన వివేకముగనులవారును,

10. ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించినవారునై, ప్రతి సత్కార్యములో సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జ్ఞాన మందు అభివృద్ధి పొందుచు, అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోషపెట్టునట్లు,

11. ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకొనవలెననియు, ఆనందముతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనుపరచునట్లు ఆయన మహిమ శక్తినిబట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలెననియు,

12. తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలివారమగుటకు మనలను పాత్రులనుగాచేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లింపవలెననియు దేవుని బతిమాలు చున్నాము.

13. ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి విడుదలచేసి, తాను ప్రేమించిన తన కుమారునియొక్క రాజ్యనివాసులనుగా చేసెను.

14. ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ కలుగుచున్నది.

15. ఆయన అదృశ్యదేవుని స్వరూపియై సర్వసృష్టికి ఆదిసంభూతుడై యున్నాడు.

16. ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవియు భూమియందున్న వియు, దృశ్యమైనవిగాని, అదృశ్యమైనవిగాని, అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను, సర్వమును ఆయనయందు సృజింప బడెను, సర్వమును ఆయనద్వారాను ఆయననుబట్టియు సృజింపబడెను.
సామెతలు 16:4

17. ఆయన అన్నిటికంటె ముందుగా ఉన్న వాడు; ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు.
సామెతలు 8:22-25

18. సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు; ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తము, ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో ఆదిసంభూతుడాయెను.

19. ఆయనయందు సర్వసంపూర్ణత నివసింపవలెననియు,

20. ఆయన సిలువరక్తముచేత సంధిచేసి, ఆయనద్వారా సమస్తమును, అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోక మందున్నవైనను, వాటినన్నిటిని ఆయనద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొన వలెననియు తండ్రి అభీష్టమాయెను.

21. మరియు గతకాల మందు దేవునికి దూరస్థులును, మీ దుష్‌క్రియలవలన మీ మనస్సులో విరోధభావముగలవారునై యుండిన మిమ్మును కూడ

22. తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలువబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణమువలన ఇప్పుడు మిమ్మును సమాధానపరచెను.

23. పునాదిమీద కట్టబడినవారై స్థిరముగా ఉండి, మీరు విన్నట్టియు, ఆకాశముక్రింద ఉన్న సమస్తసృష్టికి ప్రకటింపబడినట్టియు ఈ సువార్తవలన కలుగు నిరీక్షణనుండి తొలగిపోక, విశ్వాసమందు నిలిచి యుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువార్తకు పరిచారకుడనైతిని.

24. ఇప్పుడు మీకొరకు నేను అనుభవించుచున్న శ్రమల యందు సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు క్రీస్తు పడినపాట్లలో కొదువైన వాటియందు నా వంతు నా శరీరమందు సంపూర్ణము చేయుచున్నాను.

25. దేవుని వాక్యమును, అనగా యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడియున్న మర్మమును సంపూర్ణముగా ప్రక టించుటకు,

26. మీ నిమిత్తము నాకు అప్పగింపబడిన దేవుని యేర్పాటు ప్రకారము, నేను ఆ సంఘమునకు పరిచార కుడనైతిని.

27. అన్యజనులలో ఈ మర్మముయొక్క మహి మైశ్వర్యము ఎట్టిదో అది, అనగా మీ యందున్న క్రీస్తు, మహిమ నిరీక్షణయై యున్నాడను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుద్ధులకు తెలియపరచగోరి యిప్పుడు ఆ మర్మమును వారికి బయలుపరచెను.

28. ప్రతి మనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయనయెదుట నిలువబెట్టవలెనని, సమస్తవిధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతి మనుష్యునికి బుద్ధిచెప్పుచు, ప్రతి మనుష్యునికి బోధించుచు, ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము.

29. అందు నిమిత్తము నాలో బలముగా, కార్యసిద్ధికలుగజేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Colossians - కొలస్సయులకు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడైన పౌలు కొలొస్సయులకు నమస్కరిస్తాడు మరియు వారి విశ్వాసం, ప్రేమ మరియు నిరీక్షణ కోసం దేవుణ్ణి ఆశీర్వదించాడు. (1-8) 
క్రీస్తు యొక్క నిజమైన అనుచరులందరూ సోదరులు మరియు సోదరీమణులుగా పరస్పరం అనుసంధానించబడ్డారు. క్రైస్తవ ప్రయాణంలో విశ్వాసం ప్రతి అంశం మరియు సంబంధాన్ని విస్తరించింది. విశ్వాసం, నిరీక్షణ మరియు ప్రేమ క్రైస్తవ అనుభవంలో ప్రాథమిక ధర్మాలుగా నిలుస్తాయి, ప్రార్థన మరియు కృతజ్ఞతా భావానికి తగిన అంశాలుగా పనిచేస్తాయి. మరణానంతర జీవితం యొక్క ప్రతిఫలాలలో మనం మన అంచనాలను ఎంత ఎక్కువగా ఉంచుతాము, మన భూసంబంధమైన వనరులను దయతో కూడిన ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించడంలో మనం మరింత విముక్తి పొందుతాము. ఈ నిధి విశ్వాసుల కోసం సురక్షితంగా రిజర్వ్ చేయబడింది, శత్రువులు దానిని తీసివేయడానికి చేసే ఎలాంటి ప్రయత్నాలకు లోనుకాదు. సువార్త, సత్యం యొక్క వాక్యం కావడం వల్ల, మనం మన ఆత్మలను నమ్మకంగా ఉంచగలిగే విశ్వసనీయమైన పునాదిని అందిస్తుంది. సువార్త సందేశాన్ని ఎదుర్కొనే వారు ఆ సందేశం యొక్క ఫలాన్ని వ్యక్తపరచడానికి పిలుస్తారు, దాని బోధనలకు కట్టుబడి మరియు వారి నమ్మకాలు మరియు చర్యలను దానితో సమలేఖనం చేయడానికి అనుమతిస్తారు. స్వార్థం లేదా భాగస్వామ్య ప్రవర్తనల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రాపంచిక ప్రేమ మరియు ఆనందాన్ని వెంబడించే శారీరక ప్రేమ వలె కాకుండా, క్రైస్తవ ప్రేమ పవిత్రాత్మ నుండి ఉద్భవిస్తుంది మరియు దాని సంపూర్ణంగా పవిత్రతను కలిగి ఉంటుంది.

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో వారి ఫలవంతం కోసం ప్రార్థిస్తుంది. (9-14) 
అపొస్తలుడు ప్రార్థనలో స్థిరంగా ఉన్నాడు, విశ్వాసులు దేవుని చిత్తానికి సంబంధించిన జ్ఞానంతో నింపబడాలని కోరుతూ, ప్రతి అంశంలో జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. సంబంధిత పనులు లేకుండా కేవలం పదాలు సరిపోవు. వారి ప్రజలను శక్తివంతం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నవాడు బలీయమైన మరియు మహిమాన్వితమైన శక్తిగల దేవుడు, మరియు అలాంటి బలాన్ని కలిగించేది ఆశీర్వదించబడిన ఆత్మ. ఆత్మీయ దృఢత్వం కోసం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, వాగ్దానాల ద్వారా మనం పరిమితం చేయబడినట్లు భావించకూడదు, బదులుగా మన ఆశలు మరియు కోరికలను విస్తృతం చేసుకోవాలి.
విశ్వాసుల హృదయాలలో దేవుని దయ అతని శక్తిగా వ్యక్తమవుతుంది మరియు ఈ దైవిక శక్తిలో నిజమైన మహిమ ఉంది. ఈ బలం, ప్రత్యేకంగా, పరీక్షలు మరియు బాధలను భరించడం కోసం ఉద్దేశించబడింది. వారి సవాళ్ల మధ్య కూడా, వారు మన ప్రభువైన యేసు తండ్రికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు, పరిశుద్ధులకు కేటాయించబడిన వారసత్వంలో భాగస్వామ్యం చేయడానికి వారిని సిద్ధం చేసిన ఆయన ప్రత్యేక కృపను అంగీకరిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సాతానుకు బానిసలుగా ఉన్నవారు ఇష్టపూర్వకంగా క్రీస్తు యొక్క పౌరులుగా మారడంతో పరివర్తన సంభవించింది.
భవిష్యత్తులో స్వర్గానికి గమ్యస్థానం పొందిన వారందరూ వర్తమానంలో దాని కోసం ఇప్పటికే సిద్ధమవుతున్నారు. కుమారుల స్థితిని వారసత్వంగా పొందిన వారు కూడా కుమారుల విద్య మరియు స్వభావాన్ని పొందుతారు. క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా, పాప క్షమాపణ మరియు అన్ని ఇతర ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలను ప్రసాదించే అతని పాపపరిహారం రక్తం ఫలితంగా వారు విమోచనను అనుభవిస్తారు. కాబట్టి, సాతాను ఆధిపత్యం నుండి విముక్తి పొందడం మరియు క్రీస్తు రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడం అనేది నిజానికి ఒక ఉపకారం, చివరికి పరీక్షలు ఆగిపోతాయని మరియు ప్రతి విశ్వాసి గొప్ప కష్టాల నుండి విజయం సాధించగలడనే హామీతో.

క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన వీక్షణను ఇస్తుంది. (15-23) 
తన మానవ రూపంలో, క్రీస్తు అదృశ్య దేవుని యొక్క కనిపించే అభివ్యక్తిగా పనిచేస్తాడు మరియు అతనిని చూడటం తండ్రిని చూడడానికి సమానం. విశ్వాసంతో ఈ లోతైన రహస్యాలను వినమ్రంగా స్వీకరించి, క్రీస్తుయేసులో బయలుపరచబడిన ప్రభువు మహిమను సాక్ష్యమిద్దాము. అతను అన్ని సృష్టికి ముందే ఉన్నాడు, ఏదైనా జీవి ఉనికిలోకి రాకముందే ఉనికిలో ఉంది, ఇది దేవుని శాశ్వతమైన స్వభావాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. అన్ని విషయాలు ఆయన చేత మాత్రమే కాకుండా ఆయన కోసం కూడా సృష్టించబడ్డాయి, అతని శక్తితో అతని ప్రశంసలు మరియు మహిమ కోసం అతని ఆనందం ప్రకారం వాటిని రూపొందించారు. అతను సృష్టిని ప్రారంభించడమే కాకుండా తన శక్తి వాక్యం ద్వారా దానిని కొనసాగించాడు.
మధ్యవర్తిగా, క్రీస్తు శరీరానికి అధిపతి, చర్చి, అన్ని దయ మరియు బలానికి మూలం. చర్చి, క్రమంగా, అతని శరీరాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరియు అతనిలో మన కొరకు యోగ్యత, నీతి, బలం మరియు దయ యొక్క సంపూర్ణత నివసిస్తుంది. పూర్తి సంతృప్తిని కోరడం ద్వారా దేవుడు తన న్యాయాన్ని ప్రదర్శించాడు మరియు క్రీస్తు మరణం ద్వారా మానవాళిని విమోచించే పద్ధతి అత్యంత సముచితమైనది. ఈ ప్రదర్శన సయోధ్యకు మార్గాన్ని వివరిస్తుంది.
పాపం పట్ల దేవునికి విరక్తి ఉన్నప్పటికీ, పడిపోయిన మానవాళిని తనతో సరిదిద్దుకోవడంలో అతను ఆనందించాడు. మనం ఒకప్పుడు చెడు పనుల ద్వారా మన మనస్సులలో శత్రువులుగా ఉన్నామని మరియు మన స్వభావంలో క్రీస్తు త్యాగం మరియు మరణం ద్వారా మనం ఇప్పుడు దేవునితో రాజీపడి ఉన్నామని గుర్తించినప్పుడు, ఈ రహస్యాలను పూర్తిగా వివరించడానికి లేదా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, ఈ విమోచన ప్రణాళిక యొక్క మహిమను మనం చూడవచ్చు మరియు మన ముందు ఉంచబడిన నిరీక్షణలో ఆనందించవచ్చు.
దేవుడు మనపై చూపిన అపారమైన ప్రేమను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మన ప్రతిస్పందన తీవ్రంగా ప్రార్థన, పవిత్ర విధుల సమృద్ధి మరియు మన కోసం కాకుండా క్రీస్తు కోసం జీవించాలనే నిబద్ధతగా ఉండాలి. క్రీస్తు మన కోసం మరణించాడు, పాపంలో కొనసాగడానికి అనుమతించడం కోసం కాదు, మన మరణాన్ని పాపానికి అనుమతించడం కోసం, మన కోసం కాదు, అతని కోసం జీవించమని బలవంతం చేశాడు.

మరియు అన్యజనుల అపొస్తలుడిగా తన స్వంత పాత్రను నిర్దేశించాడు. (24-29)
శిరస్సు (క్రీస్తు) మరియు సభ్యులు (విశ్వాసులు) ఇద్దరూ భరించే బాధలను సమిష్టిగా క్రీస్తు బాధలుగా సూచిస్తారు, ఇది ఏకీకృత బాధల శరీరాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, చర్చి యొక్క విముక్తి కోసం క్రీస్తు బాధలు అనుభవించినప్పుడు, విశ్వాసులు వివిధ కారణాల వల్ల బాధలను అనుభవిస్తున్నారని గమనించడం చాలా ముఖ్యం. క్రీస్తు గాఢంగా త్రాగిన బాధల కప్పును మన అనుభవం తేలికగా తాకుతుంది.
ఒక క్రైస్తవుడు "క్రీస్తు యొక్క బాధలలో మిగిలి ఉన్న వాటిని పూరించమని" చెప్పబడినప్పుడు, దాని అర్థం సిలువను చేపట్టడం మరియు క్రీస్తు మాదిరిని అనుసరించడం, దేవుడు అప్పగించిన బాధలను సహనంతో భరించడం. దేవుడు మన మధ్య తన మహిమ యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, యుగయుగాలుగా దాగి ఉన్న రహస్యాలను మనకు వెల్లడించినందుకు మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. క్రీస్తు మన మధ్య ప్రకటించబడినందున, ఆయన నిజంగా మనలో నివసిస్తున్నాడా మరియు పరిపాలిస్తున్నాడా అని మనం తీవ్రంగా పరిశీలిద్దాం, ఎందుకంటే ఇది మాత్రమే ఆయన మహిమపై మనకున్న నమ్మకమైన నిరీక్షణను సమర్థిస్తుంది.
జీవితపు కిరీటాన్ని స్వీకరించడానికి మరియు మన విశ్వాసం యొక్క అంతిమ లక్ష్యాన్ని-మన ఆత్మల మోక్షాన్ని గ్రహించడానికి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండటం, అన్ని పరీక్షలను సహించడం చాలా అవసరం.Shortcut Links
కొలొస్సయులకు - Colossians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |