Kings II - 2 రాజులు 21 | View All

1. మనష్షే యేలనారంభించినప్పుడు పండ్రెండేండ్లవాడై యెరూషలేములో ఏబదియయిదు సంవత్సరములు ఏలెను; అతని తల్లిపేరు హెఫ్సిబా.

2. అతడు యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశ్రా యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన జనములు చేసినట్లు హేయక్రియలు చేయుచు వచ్చెను.

3. తన తండ్రియైన హిజ్కియా పడగొట్టిన ఉన్నత స్థలములను అతడు తిరిగి కట్టించి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కట్టించి ఇశ్రా యేలురాజైన అహాబు చేసినట్లు దేవతాస్తంభములను చేయించి, నక్షత్రములకు మ్రొక్కి వాటిని పూజించు చుండెను.

4. మరియునా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచ్చిన యెరూషలేములో అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కట్టించెను.

5. మరియయెహోవా మందిరమునకున్న రెండుసాలలలో ఆకాశ సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కట్టించెను.

6. అతడు తన కుమారుని అగ్నిగుండము దాటించి, జ్యోతిషమును శకునములను వాడుక చేసి, యక్షిణిగాండ్రతోను సోదెగాండ్రతోను సాంగత్యము చేసెను. ఈ ప్రకారము అతడు యెహోవా దృష్టికి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుట్టించెను

7. యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజ్ఞ ఇచ్చిఈ మందిరమున ఇశ్రాయేలు గోత్రస్థానములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచ్చిన యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన అషేరా ప్రతిమను ఉంచెను.

8. మరియుఇశ్రాయేలీయులకు నేను ఆజ్ఞా పించిన దంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే వారికి వ్రాసి యిచ్చిన ధర్మశాస్త్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచ్చిన దేశములోనుండి వారి పాదములను ఇక తొలగి పోనియ్యనని యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వారు వినక

9. ఇశ్రాయేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునట్లు మనష్షే వారిని రేపెను.

10. కాగా యెహోవా తన సేవకులైన ప్రవక్తల ద్వారా ఈలాగు సెలవిచ్చెను.

11. యూదారాజైన మనష్షే యీ హేయమైన కార్యములను చేసి, తనకు ముందున్న అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెట్టుకొనిన విగ్రహములవలన యూదావారు పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను.

12. కావున ఇశ్రా యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగావినువాని రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూష లేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రప్పించుచు

13. నేను షోమ్రోనును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన మట్టపు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళ్లెమును తుడుచునప్పుడు దాని బోర్లించి తుడుచునట్లు నేను యెరూషలేమును తుడిచి వేసెదను.

14. మరియు నా స్వాస్థ్యములో శేషించినవారిని నేను త్రోసివేసి వారి శత్రువులచేతికి వారిని అప్పగించె దను.

15. వారు తమ పితరులు ఐగుప్తుదేశములోనుండి వచ్చిన నాటనుండి నేటివరకు నా దృష్టికి కీడుచేసి నాకు కోపము పుట్టించుచున్నారు గనుక వారు తమ శత్రువు లందరిచేత దోచబడి నష్టము నొందుదురు.

16. మరియు మనష్షే యెహోవా దృష్టికి చెడు నడతనడిచి, యూదా వారిని పాపములో దింపినదిగాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రక్తముతో నిండునట్లు నిరపరాధుల రక్తమును బహుగా ఒలికించెను.

17. మనష్షే చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు చేసిన దాని నంతటినిగూర్చియు, అతడు చేసిన దోషమునుగూర్చియు, యూదారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

18. మనష్షే తన పితరులతో కూడ నిద్రించి ఉజ్జా యొక్క తోటలో తన నగరుదగ్గర సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను.

19. ఆమోను ఏలనారంభించినప్పుడు ఇరువది రెండేండ్ల వాడై యెరూషలేమునందు రెండు సంవత్సరములు ఏలెను, అతని తల్లి యొట్బయూరివాడగు హారూసు కుమార్తెయైన మెషుల్లెమెతు.

20. అతడు తన తండ్రియైన మనష్షే నడిచినట్లు యెహోవా దృష్టికి చెడునడత నడిచెను.

21. తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించి యెహోవా మార్గమందు నడువక తన తండ్రి ప్రవర్తించినట్లు తానును ప్రవర్తించుచు,

22. తన తండ్రి పూజించిన విగ్రహములను తానును పూజించెను.

23. ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుట్రచేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా

24. దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుట్రచేసిన వారినందరిని చంపి అతని కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పట్టాభిషేకము చేసిరి.

25. ఆమోను చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చి యూదారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథ మందు వ్రాయబడియున్నది.

26. ఉజ్జాయొక్క తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెట్టబడెను; అతని కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మనష్షే యొక్క దుష్ట పాలన. (1-9) 
యౌవనస్థులు తరచుగా స్వాతంత్ర్యం పొందాలని మరియు ప్రారంభ దశలో సంపద మరియు అధికారాన్ని పొందాలని కోరుకుంటారు. అయినప్పటికీ, ఈ ముసుగు తరచుగా వారి భవిష్యత్తు శ్రేయస్సును దెబ్బతీస్తుంది మరియు ఇతరులకు హాని కలిగిస్తుంది. వయస్సుతో పాటు వచ్చే వివేకం మరియు వివేకాన్ని పొందే వరకు యువకులు వారి తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల సంరక్షణ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయడం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ యువకులు తక్కువ విలాసాలను అనుభవించినప్పటికీ, వారు ఈ పెంపకానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు. మనష్షే ఉద్దేశపూర్వకంగా చెడ్డ పనులలో నిమగ్నమై, ప్రభువు కోపాన్ని రేకెత్తించాడు; అతని చర్యలు ప్రభువు నాశనం చేసిన దేశాల చెడును అధిగమించాయి. చివరికి బాబిలోన్‌కు బందీగా తీసుకెళ్లబడే వరకు మనష్షే ప్రవర్తన క్రమంగా క్షీణించింది. వారి అవినీతి ధోరణులకు అనుగుణంగా, అతని అభిమానాన్ని పొందాలనే అతని కోరికలను ప్రజానీకం వెంటనే అంగీకరించింది. పెద్ద-స్థాయి సంస్కరణల్లో, ప్రజలలో గణనీయమైన భాగం కేవలం అవకాశవాదులు మరియు ప్రలోభాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు వారు తడబడతారు.

యూదాకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచనాత్మక ఖండనలు. (10-18) 
యూదా మరియు జెరూసలేం యొక్క విధి ఇక్కడ ఉంది. ఉపయోగించబడిన భాష నగరాన్ని ఖాళీగా మరియు పూర్తిగా నిర్జనంగా చిత్రీకరిస్తుంది, ఇంకా కోలుకోలేని విధంగా నాశనం చేయబడదు, బదులుగా ప్రక్షాళన చేయబడింది మరియు యూదు ప్రజల భవిష్యత్తు నివాసం కోసం ప్రత్యేకించబడింది. బాహ్యంగా విడిచిపెట్టబడినప్పటికీ, ఈ సందర్శన సమయంలో వ్యక్తిగత విశ్వాసులు భద్రపరచబడినందున, ఇది చివరి పరిత్యాగం కాదు. తప్పు చేయడం ద్వారా తనను తాను అవమానించుకునే ఏ సంఘాన్ని ప్రభువు తిరస్కరించవచ్చు, కానీ అతను భూమిపై తన మిషన్‌ను ఎప్పటికీ వదులుకోడు. క్రానికల్స్‌లో, మనస్సే యొక్క పశ్చాత్తాపం మరియు దేవునితో సయోధ్య యొక్క వృత్తాంతాన్ని మనం ఎదుర్కొంటాము, ఘోరమైన పాపుల విముక్తి కోసం కూడా నిరీక్షణను కోల్పోకూడదని బోధిస్తాము. అయినప్పటికీ, వారు పశ్చాత్తాపపడి తమ సౌలభ్యం మేరకు సవరించుకోవచ్చని భావించి, పాపంలో కొనసాగడానికి ఎవరూ సాహసించకూడదు. కొన్ని ఉదాహరణలు నిరాశను నిరోధించడానికి అపఖ్యాతి పాలైన తప్పిదస్థులను మార్చడాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి, అయితే అవి ఊహను నిరుత్సాహపరిచేంత అరుదు.

ఆమోను దుష్ట పాలన మరియు మరణం. (19-26)
ఆమోన్ తన విగ్రహాలతో దేవుని అభయారణ్యం అపవిత్రం చేసాడు మరియు దాని పర్యవసానంగా, దేవుడు అతని నివాసాన్ని అతని రక్తంతో కలుషితం చేయడానికి అనుమతించాడు. ఈ చర్యకు పాల్పడిన వారి దుర్మార్గంతో సంబంధం లేకుండా, అది జరగడానికి అనుమతించింది దేవుని నీతి. ఇది యూదా చరిత్రలో అత్యంత అవినీతిపరుడైన రాజులలో ఒకరి నుండి అత్యంత నీతిమంతులలో ఒకరిగా సానుకూల పరివర్తనను గుర్తించింది. యూదా రాజ్యం సంస్కరణల కాలంలో మరొక పరీక్షకు గురైంది. అహంకారంతో అతిక్రమించే వారి పట్ల ప్రభువు సహనం చూపినా లేదా త్వరగా వారిపై తీర్పును తీసుకువచ్చినా, అతని మార్గాన్ని తిరస్కరించడంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారందరూ చివరికి నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటారు.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |