Acts - అపొ. కార్యములు 4 | View All

1. వారు ప్రజలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు అధిపతియు సద్దూకయ్యులును

2. వారు ప్రజలకు బోధించుటయు, యేసునుబట్టి మృతులలోనుండి పునరు త్థానము కలుగునని ప్రకటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచ్చి

3. వారిని బలాత్కారముగా పట్టుకొని, సాయంకాలమైనందున మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి.

4. వాక్యము వినినవారిలో అనేకులు నమ్మిరి. వారిలో పురుషుల సంఖ్య యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను.

5. మరునాడు వారి అధికారులును పెద్దలును శాస్త్రులును యెరూషలేములో కూడుకొనిరి.

6. ప్రధాన యాజకుడైన అన్నయు కయపయు, యోహానును అలెక్సంద్రును ప్రధానయాజకుని బంధువులందరు వారితో కూడ ఉండిరి.

7. వారు పేతురును యోహానును మధ్యను నిలువబెట్టి మీరు ఏ బలముచేత ఏ నామమునుబట్టి దీనిని చేసితిరని అడుగగా

8. పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై యిట్లనెను ప్రజల అధికారులారా, పెద్దలారా,

9. ఆ దుర్బలునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూర్చి వాడు దేనివలన స్వస్థత పొందెనని నేడు మమ్మును విమర్శించుచున్నారు గనుక

10. మీరందరును ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరును తెలిసికొనవలసిన దేమనగా, మీరు సిలువవేసినట్టియు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినట్టియు నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామముననే వీడు స్వస్థతపొంది మీ యెదుట నిలుచుచున్నాడు.

11. ఇల్లు కట్టువారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23, దానియేలు 2:34-35

12. మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము క్రింద మనుష్యులలో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను.

13. వారు పేతురు యోహానుల ధైర్యమును చూచినప్పుడు వారు విద్యలేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గుర్తెరిగిరి.

14. స్వస్థత పొందిన ఆ మనుష్యుడు వారితో కూడ నిలిచియుండుట చూచి యేమియు ఎదురు చెప్పలేకపోయిరి.

15. అప్పుడు సభ వెలుపలికి పొండని వారి కాజ్ఞాపించి తమలోతాము ఆలోచన చేసి

16. ఈ మనుష్యులను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత ప్రసిద్ధమైన సూచకక్రియ చేయ బడియున్నదని యెరూషలేములో కాపురమున్న వారి కందరికి స్పష్టమే, అది జరుగలేదని చెప్పజాలము.

17. అయినను ఇది ప్రజలలో ఇంక వ్యాపింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ నామమునుబట్టి యే మనుష్యులతోనైనను మాటలాడ కూడదని మనము వారిని బెదరుపెట్టవలెనని చెప్పుకొనిరి.

18. అప్పుడు వారిని పిలిపించిమీరు యేసు నామమునుబట్టి యెంతమాత్రమును మాటలాడకూడదు, బోధింపనుకూడదని వారికాజ్ఞాపించిరి.

19. అందుకుపేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవుని మాట వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా? మీరే చెప్పుడి;

20. మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని చెప్పక యుండలేమని వారికి ఉత్తరమిచ్చిరి;

21. ప్రజలందరు జరిగిన దానినిగూర్చి దేవుని మహిమపరచుచుండిరి గనుక సభవారు ప్రజలకు భయపడి, వీరిని శిక్షించు విధమేమియు కనుగొన లేక వీరిని గట్టిగా బెదరించి విడుదలచేసిరి.

22. స్వస్థ పరచుట అను ఆ సూచకక్రియ యెవని విషయములో చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండ్లకంటె ఎక్కువ వయస్సు గలవాడు.

23. వారు విడుదల నొంది తమ స్వజనులయొద్దకు వచ్చి, ప్రధానయాజకులును పెద్దలును తమతో చెప్పిన మాటల నన్నిటిని వారికి తెలిపిరి.

24. వారు విని, యేక మనస్సుతో దేవునికిట్లు బిగ్గరగా మొఱపెట్టిరి. నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును కలుగజేసినవాడవు.
నిర్గమకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 146:6

25. అన్యజనులు ఏల అల్లరి చేసిరి? ప్రజలెందుకు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు పెట్టుకొనిరి?
కీర్తనల గ్రంథము 2:1-2

26. ప్రభువుమీదను ఆయన క్రీస్తుమీదను భూరాజులు లేచిరి, అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుద్ధాత్మద్వారా మా తండ్రియు నీ సేవకుడునైన దావీదు నోట పలికించితివి.
కీర్తనల గ్రంథము 2:1-2

27. ఏవి జరుగవలెనని నీ హస్తమును నీ సంకల్పమును ముందు నిర్ణయించెనో,
కీర్తనల గ్రంథము 89:19, యెషయా 61:1

28. వాటి నన్నిటిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్యజనులతోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలతోను ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి.

29. ప్రభువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదరింపులు చూచి

30. రోగులను స్వస్థపరచుటకును, నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయు టకును నీ చెయ్యి చాచియుండగా, నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించునట్లు అనుగ్ర హించుము.
కీర్తనల గ్రంథము 89:19

31. వారు ప్రార్థనచేయగానే వారు కూడి యున్న చోటు కంపించెను; అప్పుడు వారందరు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి.

32. విశ్వసించినవారందరును ఏకహృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమష్టిగా ఉండెను.

33. ఇదియుగాక అపొస్తలులు బహు బలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను.

34. భూములైనను ఇండ్లయినను కలిగినవారందరు వాటిని అమ్మి, అమ్మిన వాటి వెలతెచ్చి అపొస్తలుల పాదములయొద్ద పెట్టుచు వచ్చిరి.

35. వారు ప్రతివానికి వానివాని అక్కరకొలది పంచిపెట్టిరి గనుక వారిలో ఎవనికిని కొదువలేకపోయెను.

36. కుప్రలో పుట్టిన లేవీయుడగు యోసేపు అను ఒక డుండెను. ఇతనికి అపొస్తలులు, హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థమిచ్చు బర్నబా అను పేరు పెట్టియుండిరి. ఇతడు భూమిగలవాడై యుండి దానిని అమ్మి

37. దాని వెలతెచ్చి అపొస్తలుల పాదములయొద్ద పెట్టెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పీటర్ మరియు జాన్ ఖైదు చేయబడ్డారు. (1-4) 
అపొస్తలులు యేసు ద్వారా మృతులలో నుండి పునరుత్థాన సందేశాన్ని అందించారు. ఈ సందేశం భవిష్యత్ స్థితి యొక్క అన్ని ఆనందాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు వారు దానిని సాధించడానికి సాధనంగా యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రత్యేకంగా ప్రకటించారు. క్రీస్తు రాజ్యం యొక్క వైభవం ఎవరికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుందో వారు దురదృష్టవంతులు, ఆ కీర్తి యొక్క శాశ్వతమైన స్వభావం వారి దుఃఖం కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుందని నిర్ధారిస్తుంది.
అపొస్తలుల మాదిరిగానే క్రీస్తుకు అంకితమైన సేవకులు తమ విశ్వాసం మరియు ప్రేమ ప్రయత్నాలలో తరచుగా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు, అయితే అన్యాయం చేసేవారు తరచుగా శిక్షించబడరు. నేటికీ, లేఖనాలను చదవడం, సామూహిక ప్రార్థనలలో పాల్గొనడం మరియు మతపరమైన చర్చలలో పాల్గొనడం వంటి కార్యకలాపాలు అసమ్మతి మరియు ఆటంకాలను ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. అయితే, క్రీస్తు బోధనలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా, మనం మద్దతు మరియు బలాన్ని పొందవచ్చు.

అపొస్తలులు ధైర్యంగా క్రీస్తుకు సాక్ష్యమిస్తారు. (5-14) 
పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి, వారు సిలువ వేయబడిన నజరేయుడైన యేసు, మెస్సీయ యొక్క అధికారం మరియు శక్తి ద్వారా అద్భుతం జరిగిందని స్పష్టంగా చెప్పాలని పీటర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. ఇది మృతులలో నుండి ఆయన పునరుత్థానానికి సంబంధించి వారి సాక్ష్యాన్ని నొక్కిచెప్పింది, ఇది మెస్సీయగా అతని స్థితికి కీలకమైన నిర్ధారణ. పాలకులు కీలకమైన ఎంపికను ఎదుర్కొన్నారు-వారు సిలువ వేసిన యేసు ద్వారా మోక్షాన్ని పొందగలరు లేదా వారు శాశ్వతమైన నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటారు.
యేసు పేరు అన్ని వయసుల మరియు దేశాల ప్రజలకు అందించబడింది, రాబోయే తీర్పు నుండి విశ్వాసులను రక్షించే ఏకైక మార్గంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అయినప్పటికీ, దురాశ, గర్వం లేదా ఇతర అవినీతి అభిరుచులు ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు, వ్యక్తులు తమ కళ్ళు మరియు హృదయాలను మూసుకుని, కాంతికి వ్యతిరేకంగా శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుపై కేంద్రీకృతమై జ్ఞానాన్ని కోరుకునేవారిని వారు అజ్ఞానులు మరియు నేర్చుకోని వారిగా చూస్తారు. క్రీస్తు అనుచరులు యేసుతో తమ సంబంధాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా తమను తాము ప్రవర్తించాలి, వారిని వేరుగా ఉంచే అవగాహనను ఏర్పరచుకోవాలి-వారిని పవిత్రంగా, పరలోకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మరియు ఆనందంగా, ఈ ప్రపంచంలోని ఆందోళనలను అధిగమించి.

పీటర్ మరియు జాన్ నిశ్శబ్దంగా ఉండటానికి నిరాకరించారు. (15-22) 
ప్రజలలో క్రీస్తు సిద్ధాంతం వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడమే పాలకుల ప్రాథమిక ఆందోళన. అయినప్పటికీ, వారు దానిని తప్పుడు, ప్రమాదకరమైన లేదా ఏదైనా హానికరమైన ప్రభావాలతో లేబుల్ చేయలేరు. వారి కపటత్వం, దుర్మార్గం మరియు దౌర్జన్యాన్ని బహిర్గతం చేసే నిజమైన కారణాన్ని గుర్తించడానికి వారు ఇష్టపడరు. క్రీస్తు వాగ్దానాల నిజమైన విలువను గుర్తించే వారు ప్రపంచ బెదిరింపుల శూన్యతను కూడా గుర్తిస్తారు. అపోస్తలులు, వినాశనం అంచున ఉన్న ఆత్మల గురించి లోతుగా ఆందోళన చెందుతున్నారు, శాశ్వతమైన వినాశనం నుండి తప్పించుకునే ఏకైక మార్గం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే అని అర్థం చేసుకున్నారు. కాబట్టి, వారు నమ్మకంగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు మరియు మోక్షానికి మార్గాన్ని సూచిస్తారు.
మానవత్వం యొక్క హెచ్చుతగ్గుల అభిప్రాయాలు మరియు కోరికల కంటే అస్థిరమైన సత్యం ద్వారా వారి చర్యలను నావిగేట్ చేయడం నేర్చుకునే వరకు నిజమైన మనశ్శాంతి మరియు నిటారుగా ఉన్న ప్రవర్తన వ్యక్తులను తప్పించుకుంటుంది. అన్నింటికంటే మించి, దేవుడు మరియు ప్రపంచం అనే ఇద్దరు యజమానులకు సేవ చేయడానికి ప్రయత్నించే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి; అనివార్య ఫలితం పూర్తిగా సేవ చేయలేకపోవడం.

విశ్వాసులు ప్రార్థన మరియు ప్రశంసలలో ఏకం చేస్తారు. (23-31) 
క్రీస్తు అనుచరులు తమ స్వంత సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు, ప్రోత్సాహాన్ని మరియు మద్దతును పొందుతూ అభివృద్ధి చెందుతారు. ఈ సహవాసం దేవుని సేవకుల సేవను వారి చర్యలలో లేదా కష్టాలను సహించడాన్ని బలపరుస్తుంది. వారు ప్రతి సంఘటనపై నియంత్రణతో అన్ని విషయాల సృష్టికర్తకు సేవ చేస్తారనే జ్ఞానం మరియు లేఖనాల నెరవేర్పు వారిని మరింత బలపరుస్తుంది. రక్షకునిగా అభిషేకించబడిన యేసు, పాపపరిహారార్థం బలి అర్పణగా తన విధిని నిర్ణయించాడు. అయినప్పటికీ, దేవుడు దాని నుండి మంచిని తీసుకువచ్చినప్పటికీ, పాపం యొక్క గురుత్వాకర్షణ మారదు.
ప్రమాద సమయాల్లో, కేవలం ఇబ్బందులను నివారించడంపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకూడదు కానీ ఒకరి విధుల్లో ఉల్లాసంగా మరియు ధైర్యంతో కొనసాగడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ప్రమాదకరమైన పని నుండి తొలగించబడమని ప్రార్థించే బదులు, మానవ వ్యతిరేకతకు భయపడకుండా పనులలో స్థిరంగా కొనసాగాలని దైవానుగ్రహం కోసం మనవి. దైవిక సహాయాన్ని కోరుకునే వారు దానిని స్వీకరించడంపై ఆధారపడవచ్చు మరియు ప్రభువైన దేవుని బలంతో ముందుకు సాగాలి. వారి ప్రార్థనలు అంగీకరించిన సంకేతం వారి విశ్వాసాన్ని పటిష్టం చేస్తూ ఆ స్థలం కంపించడంతో వ్యక్తమైంది. వారు మరింత ఎక్కువ ధైర్యంతో దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడేందుకు వీలుగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అధిక చర్యలు మంజూరు చేయబడ్డాయి. తన ఆత్మ ద్వారా ప్రభువైన దేవుని మద్దతును అనుభవించడం, వారు సిగ్గుపడరని వారికి హామీ ఇస్తుంది.

క్రైస్తవుల పవిత్ర దాతృత్వం. (32-37)
శిష్యులు ఒకరికొకరు నిజమైన ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు, క్రీస్తు విడిపోయే సూచనలు మరియు వారి కోసం ప్రార్థనల యొక్క ఆశీర్వాద ఫలితం. ఈ పరస్పర ఆప్యాయత వారి గతాన్ని వర్ణిస్తుంది మరియు పై నుండి వారిపై ఆత్మ కుమ్మరించబడినప్పుడు అది తిరిగి పుంజుకుంటుంది. క్రీస్తు పునరుత్థానం అనేది వారి బోధలో ప్రధాన అంశంగా చెప్పవచ్చు, ఇది ఒక వాస్తవిక సంఘటన, ఇది సరిగ్గా వివరించబడినప్పుడు, క్రైస్తవ విధులు, అధికారాలు మరియు సౌకర్యాలన్నింటినీ సంగ్రహిస్తుంది.
క్రీస్తు కృపకు సంబంధించిన నిస్సందేహమైన సాక్ష్యం వారి అన్ని మాటలు మరియు చర్యలలో స్పష్టంగా కనిపించింది, ప్రాపంచిక ఆందోళనల నుండి వారి నిర్లిప్తతను ప్రదర్శిస్తుంది. ఇతరుల ఆస్తి పట్ల వారి ఉదాసీనత భౌతిక ప్రపంచం నుండి వారి లోతైన విడదీయడం నుండి ఉద్భవించింది. వారు తమ ఆస్తులను తమ సొంతమని క్లెయిమ్ చేయలేదు, క్రీస్తు కోసం అన్నింటినీ విడిచిపెట్టారు మరియు ఆయన పట్ల తమకున్న విధేయత కోసం మరింత నష్టాలను ఆశించారు. ప్రాపంచిక సంపదతో వారి కనీస అనుబంధాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే వారి మధ్య హృదయం మరియు ఆత్మల ఐక్యత ప్రబలంగా ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఆచరణలో, వారు అన్ని విషయాలను ఉమ్మడిగా ఉంచారు, వారి అవసరాలకు శ్రద్ధ వహించినందున వారిలో ఎవరికీ కొరత లేదని నిర్ధారిస్తారు. విరాళాలు అపొస్తలుల పాదాల వద్ద ఉంచబడ్డాయి.
పబ్లిక్ ఛారిటీ విషయానికి వస్తే, నిజంగా అవసరమైన వారికి-వారి జీవనోపాధిని పొందలేని వారికి సహాయం చేరేలా జాగ్రత్త వహించడం జరిగింది. నీతి పట్ల నిబద్ధత మరియు స్పష్టమైన మనస్సాక్షి కారణంగా కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులు ప్రత్యేక శ్రద్ధకు అర్హులు. బర్నబాస్ ఉదారమైన దాతృత్వానికి ఒక ఉదాహరణగా నిలిచాడు, అతను సువార్త ప్రకటించడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు ఈ జీవిత వ్యవహారాల నుండి తనను తాను విడిచిపెట్టాడు. అలాంటి నిస్వార్థ ప్రవృత్తులు, ఆ కాలపు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యక్తీకరించబడినప్పుడు, ఇతరులపై శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని మరియు సాక్ష్యాన్ని కలిగిస్తాయి.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |