Lamentations - విలాపవాక్యములు 3 | View All

1. నేను ఆయన ఆగ్రహదండముచేత బాధ ననుభవించిన నరుడను.

2. ఆయన కటిక చీకటిలోనికి దారి తీసి దానిలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు.

3. మాటి మాటికి దినమెల్ల ఆయన నన్ను దెబ్బలు కొట్టుచున్నాడు

4. ఆయన నా మాంసమును నా చర్మమును క్షీణింప జేయుచున్నాడు. నా యెముకలను విరుగగొట్టుచున్నాడు

5. నాకు అడ్డముగా కంచె వేసియున్నాడు విషమును మాచిపత్రిని నా చుట్టు మొలిపించి యున్నాడు

6. పూర్వకాలమున చనిపోయినవారు నివసించునట్లు ఆయన చీకటిగల స్థలములలో నన్ను నివసింపజేసి యున్నాడు

7. ఆయన నా చుట్టు కంచె వేసియున్నాడు నేను బయలు వెళ్లకుండునట్లు బరువైన సంకెళ్లు నాకు వేసియున్నాడు

8. నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా ప్రార్థన వినబడకుండ తన చెవి మూసికొని యున్నాడు.

9. ఆయన నా మార్గములకు అడ్డముగా చెక్కుడురాళ్లు కట్టియున్నాడు నేను పోజాలకుండ నా త్రోవలను కట్టివేసి యున్నాడు

10. నా ప్రాణమునకు ఆయన పొంచియున్న ఎలుగుబంటి వలె ఉన్నాడు చాటైన చోటులలోనుండు సింహమువలె ఉన్నాడు

11. నాకు త్రోవలేకుండచేసి నా యవయవములను విడదీసి యున్నాడు నాకు దిక్కు లేకుండ చేసియున్నాడు

12. విల్లు ఎక్కుపెట్టి బాణమునకు గురిగా ఆయన నన్ను నిలువబెట్టియున్నాడు

13. తన అంబులపొదిలోని బాణములన్నియు ఆయన నా ఆంత్రములగుండ దూసిపోజేసెను.

14. నావారికందరికి నేను అపహాస్యాస్పదముగా ఉన్నాను దినమెల్ల వారు పాడునట్టి పాటలకు నేను ఆస్పదుడ నైతిని.

15. చేదువస్తువులు ఆయన నాకు తినిపించెను మాచిపత్రి ద్రావకముచేత నన్ను మత్తునిగా చేసెను
అపో. కార్యములు 8:23

16. రాళ్లచేత నా పండ్లు ఊడగొట్టెను బుగ్గిలో నన్ను పొర్లించెను.

17. నెమ్మదికిని నాకును ఆయన బహు దూరము చేసి యున్నాడు మేలు ఎట్టిదో నేను మరచియున్నాను.

18. నాకు బలము ఉడిగెను అనుకొంటిని యెహోవాయందు నాకిక ఆశలు లేవనుకొంటిని.

19. నా శ్రమను నా దురవస్థను నేను త్రాగిన మాచి పత్రిని చేదును జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

20. ఎడతెగక నా ఆత్మ వాటిని జ్ఞాపకము చేసికొని నాలో క్రుంగియున్నది అది నీకింకను జ్ఞాపకమున్నది గదా.

21. నేను దీని జ్ఞాపకము చేసికొనగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది.

22. యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది గనుక మనము నిర్మూలము కాకున్నవారము.

23. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది నీవు ఎంతైన నమ్మదగినవాడవు.

24. యెహోవా నా భాగమని నేననుకొనుచున్నాను ఆయనయందు నేను నమ్మిక యుంచుకొనుచున్నాను.

25. తన్ను ఆశ్రయించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తన్ను వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు.

26. నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగ్రహించు రక్షణ కొరకు ఓపికతో కనిపెట్టుట మంచిది.

27. యౌవనకాలమున కాడి మోయుట నరునికి మేలు.

28. అతనిమీద దానిని మోపినవాడు యెహోవాయే. గనుక అతడు ఒంటరిగా కూర్చుండి మౌనముగా ఉండ వలెను.

29. నిరీక్షణాధారము కలుగునేమోయని అతడు బూడిదెలో మూతి పెట్టుకొనవలెను.

30. అతడు తన్ను కొట్టువానితట్టు తన చెంపను త్రిప్ప వలెను. అతడు నిందతో నింపబడవలెను

31. ప్రభువు సర్వకాలము విడనాడడు.

32. ఆయన బాధపెట్టినను తన కృపాసమృద్ధినిబట్టి జాలిపడును.

33. హృదయపూర్వకముగా ఆయన నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను కలుగజేయడు.

34. దేశమునందు చెరపట్టబడినవారినందరిని కాళ్లక్రింద త్రొక్కుటయు

35. మహోన్నతుని సన్నిధిని నరులకు న్యాయము తొలగించుటయు

36. ఒకనితో వ్యాజ్యెమాడి వానిని పాడుచేయుటయు ప్రభువు మెచ్చుకార్యములు కావు.

37. ప్రభువు సెలవులేనిది మాట యిచ్చి నెరవేర్చగలవాడెవడు?

38. మహోన్నతుడైన దేవుని నోటనుండి కీడును మేలును బయలు వెళ్లునుగదా?

39. సజీవులేల మూల్గుదురు? నరులు తమ పాపశిక్షనుబట్టి ఏల మూల్గుదురు?

40. మన మార్గములను పరిశోధించి తెలిసికొని మనము యెహోవాతట్టు తిరుగుదము.

41. ఆకాశమందున్న దేవునితట్టు మన హృదయమును మన చేతులను ఎత్తికొందము.

42. మేము తిరుగుబాటు చేసినవారము ద్రోహులము నీవు మమ్మును క్షమింపలేదు.

43. కోపము ధరించుకొనినవాడవై నీవు మమ్మును తరుముచున్నావు దయ తలచక మమ్మును చంపుచున్నావు.

44. మా ప్రార్థన నీయొద్ద చేరకుండ నీవు మేఘముచేత నిన్ను కప్పుకొనియున్నావు.

45. జనముల మధ్య మమ్మును మష్టుగాను చెత్తగాను పెట్టియున్నావు.
1 కోరింథీయులకు 4:13

46. మా శత్రువులందరు మమ్మును చూచి యెగతాళి చేసెదరు.

47. భయమును గుంటయు పాడును నాశనమును మాకు తటస్థించినవి.

48. నా జనులకు కలిగిన నాశనమును నేను చూడగా నా కన్నీరు ఏరులై పారుచున్నది.

49. యెహోవా దృష్టియుంచి ఆకాశమునుండి చూచు వరకు

50. నా కన్నీరు ఎడతెగక కారుచుండును.

51. నా పట్టణపు కుమార్తెలనందరిని చూచుచు నేను దుఃఖాక్రాంతుడనైతిని.

52. ఒకడు పక్షిని తరుమునట్లు శత్రువులు నిర్నిమిత్తముగా నన్ను వెనువెంట తరుముదురు.
యోహాను 15:25

53. వారు చెరసాలలో నా ప్రాణము తీసివేసిరి నాపైన రాయి యుంచిరి

54. నీళ్లు నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని.

55. యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ నామమునుబట్టి మొరలిడగా

56. నీవు నా శబ్దము ఆలకించితివి సహాయముకొరకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా చెవిని మూసికొనకుము.

57. నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొద్దకు వచ్చితివి భయపడకుమి అని నీవు చెప్పితివి.

58. ప్రభువా, నీవు నా ప్రాణవిషయమైన వ్యాజ్యెములను వాదించితివి నా జీవమును విమోచించితివి.

59. యెహోవా, నాకు కలిగిన అన్యాయము నీవు చూచి యున్నావు నా వ్యాజ్యెము తీర్చుము.

60. పగతీర్చుకొనవలెనని వారు నామీద చేయు ఆలోచనలన్నియు నీవెరుగుదువు.

61. యెహోవా, వారి దూషణయు వారు నామీద చేయు ఆలోచనలన్నిటిని

62. నామీదికి లేచినవారు పలుకు మాటలును దినమెల్ల వారు నామీద చేయు ఆలోచనయు నీవు వినియున్నావు.

63. వారు కూర్చుండుటను వారు లేచుటను నీవు కనిపెట్టుము నేను వారి పాటలకు ఆస్పదమైతిని.

64. యెహోవా, వారి చేతిక్రియనుబట్టి నీవు వారికి ప్రతీ కారము చేయుదువు.

65. వారికి హృదయకాఠిన్యము నిత్తువు వారిని శపించుదువు.

66. నీవు కోపావేశుడవై వారిని తరిమి యెహోవాయొక్క ఆకాశము క్రింద నుండకుండ వారిని నశింపజేయుదువు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Lamentations - విలాపవాక్యములు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విశ్వాసులు తమ విపత్తుల గురించి విలపిస్తారు మరియు దేవుని దయపై ఆశిస్తారు.

1-20
ప్రవక్త తన ప్రయాణంలోని చీకటి మరియు నిరుత్సాహపరిచే అంశాలను మరియు అతను ఓదార్పు మరియు సహాయాన్ని ఎలా కనుగొన్నాడు. అతని కష్టాల కాలంలో, ప్రభువు అతనికి భయం కలిగించాడు. ఈ బాధ స్వచ్ఛమైన దుఃఖంలా ఉంది, ఎందుకంటే పాపం బాధల కప్పును కలుషితం చేస్తుంది, దానిని చేదుగా అసహ్యంగా మారుస్తుంది. సందేహం మరియు విశ్వాసం మధ్య సంఘర్షణ కొన్నిసార్లు చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, తమ బలాన్ని మరియు నిరీక్షణను ప్రభువు విడిచిపెట్టాడని వారు విశ్వసిస్తే చాలా పెళుసుగా ఉన్న విశ్వాసి కూడా తప్పుగా భావిస్తారు.

21-36
ప్రవక్త తన బాధను మరియు అతను ఎదుర్కొన్న పరీక్షలను వ్యక్తం చేసిన తర్వాత, వాటి నుండి తాను ఎలా బయటపడ్డాడో వివరిస్తాడు. పరిస్థితులు ఎంత సవాలుగా ఉన్నా, అవి మరింత అధ్వాన్నంగా ఉండకపోవడానికి దేవుని దయకు ధన్యవాదాలు. మనకు వ్యతిరేకంగా ఏది పని చేస్తుందో అలాగే మనకు అనుకూలంగా పని చేసే వాటిని కూడా మనం గమనించాలి. దేవుని కరుణ అచంచలమైనది, ప్రతి ఉదయం కొత్త సందర్భాలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. భూసంబంధమైన ఆస్తులు నశ్వరమైనవి, కానీ దేవుడు శాశ్వతమైన భాగం. నిరీక్షణను కొనసాగించడం మరియు ప్రభువు మోక్షం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడడం మన కర్తవ్యం మరియు ఓదార్పు మరియు సంతృప్తికి మూలం.
బాధలు, అవి ఎంత కష్టమైనా, గొప్ప ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి: చాలామంది తమ యవ్వనంలో ఈ భారాన్ని భరించే మంచితనాన్ని కనుగొన్నారు. ఇది చాలా మందిని అణకువగా మరియు గంభీరంగా చేసింది, వారిని గర్వించదగినదిగా మరియు వికృతంగా చేసే ప్రపంచ ఆకర్షణల నుండి వారిని దూరం చేసింది. కష్టాలు సహనాన్ని పెంపొందించినట్లయితే, ఆ సహనం అనుభవాన్ని ఇస్తుంది మరియు ఆ అనుభవం ఎటువంటి అవమానం కలిగించని ఆశను పెంచుతుంది. పాపం యొక్క గంభీరత మరియు మన స్వంత పాపం గురించి ఆలోచించడం, ప్రభువు యొక్క దయ వల్ల మాత్రమే మనం సేవించబడలేదని స్పష్టమవుతుంది. "ప్రభువు నా భాగము" అని మనము అచంచలమైన నిశ్చయతతో ప్రకటించలేక పోయినప్పటికీ, "నేను ఆయనను నా భాగముగా మరియు రక్షణగా కోరుకుంటున్నాను, మరియు ఆయన వాక్యముపై నా నిరీక్షణను ఉంచుచున్నాను" అని మనం చెప్పవచ్చు. బాధలను దైవిక నియామకంగా అంగీకరించడం నేర్చుకుంటే మనం ఆనందాన్ని పొందుతాము.

37-41
జీవితం ఉన్నంత కాలం, ఆశ కొనసాగుతుంది. మన పరిస్థితులలోని ప్రతికూల అంశాల గురించి ఆలోచించే బదులు, అవి మెరుగుపడతాయనే నిరీక్షణతో మన ఉత్సాహాన్ని పెంచుకోవాలి. మనం, లోపభూయిష్ట వ్యక్తులుగా, మన పాపాలకు అర్హమైన పర్యవసానాల కంటే చాలా తక్కువ తీవ్రమైన పరిస్థితుల గురించి తరచుగా ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటాము. దేవుని గురించి ఫిర్యాదు చేయడం కంటే, మన ఫిర్యాదులను ఆయన వద్దకు తీసుకురావాలి.
ప్రతికూల సమయాల్లో, మనం ఇతరుల చర్యలను నిశితంగా పరిశీలించడం మరియు వారిపై నిందలు వేయడం సర్వసాధారణం. అయితే, మన బాధ్యత మన స్వంత ప్రవర్తనను నిశితంగా పరిశీలించడం, మనల్ని మనం తప్పు చేయకుండా దేవుని వైపు మళ్లించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం. మన ప్రార్థనలు హృదయపూర్వకంగా ఉండాలి; మన అంతర్గత విశ్వాసాలు మన బాహ్య వ్యక్తీకరణలతో సరిపోలకపోతే, మనం తప్పనిసరిగా దేవుణ్ణి వెక్కిరిస్తున్నాము మరియు మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాము.

42-54
శిథిలాలను చూచినప్పుడు ప్రవక్త యొక్క దుఃఖం తీవ్రమైంది. అయితే, ఈ బాధల మధ్య, ఓదార్పు యొక్క మూలం ఉంది. వారు తమ కన్నీళ్లను కొనసాగించినప్పుడు, వారు తమ ఓపికతో ఎదురుచూస్తూ, ఉపశమనం మరియు సహాయం కోసం ప్రభువుపై మాత్రమే స్థిరంగా ఆధారపడ్డారు.

55-56
ప్రవక్త ఓదార్పు మాటలతో ముగించినప్పుడు విశ్వాసం ఈ శ్లోకాలలో విజేతగా ఉద్భవించింది. ప్రార్థన అనేది ఒక పునరుద్ధరించబడిన వ్యక్తి యొక్క జీవశక్తి వంటిది, పిటిషన్ల దయతో ఊపిరి పీల్చుకోవడం మరియు దానిని ప్రశంసలతో ఊపిరి పీల్చుకోవడం; ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి సాక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది మరియు నిలబెట్టుకుంటుంది. ప్రవక్త వారి భయాందోళనలను పోగొట్టాడు మరియు వారి హృదయాలకు శాంతిని తెచ్చాడు: "భయపడకు." ఇది దేవుని దయ యొక్క భాష, వారి ఆత్మలలోని అతని ఆత్మ యొక్క సాక్షి ద్వారా ధృవీకరించబడింది. మరియు మన కష్టాలన్నిటినీ పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు, విమోచకుని భరించిన వాటితో పోల్చితే అవి లేతగా ఉంటాయి. అతను తన ప్రజలను ప్రతి కష్టాల నుండి రక్షిస్తాడు మరియు ఎలాంటి హింసల మధ్య తన చర్చిని పునరుజ్జీవింపజేస్తాడు. ఆయన విరోధులు నిత్య నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఆయన విశ్వాసులకు శాశ్వతమైన మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు.Shortcut Links
విలాపవాక్యములు - Lamentations : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |