Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 2 | View All

1. కావున క్రీస్తునందు ఏ హెచ్చరికయైనను, ప్రేమ వలన ఆదరణయైనను, ఆత్మయందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాత్సల్యమైనను ఉన్నయెడల

2. మీరు ఏకమనస్కులగునట్లుగా ఏకప్రేమకలిగి, యేక భావముగలవారుగా ఉండి, ఒక్కదానియందే మనస్సుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి.

3. కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన మనస్సుగలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగ్యుడని యెంచుచు

4. మీలో ప్రతివాడును తన సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను.

5. క్రీస్తుయేసునకు కలిగిన యీ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి.

6. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని

7. మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసికొనెను.
జెకర్యా 3:8

8. మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి, మరణము పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందు నంతగా విధేయత చూపినవాడై, తన్నుతాను తగ్గించుకొనెను.

9. అందుచేతను పరలోకమందున్నవారిలో గాని, భూమిమీద ఉన్నవారిలో గాని,

10. భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో గాని, ప్రతివాని మోకాలును యేసునామమున వంగునట్లును,
యెషయా 45:23

11. ప్రతివాని నాలుకయు తండ్రియైన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకొనునట్లును, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి, ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను.
యెషయా 45:23

12. కాగా నా ప్రియులారా, మీరెల్లప్పుడును విధేయులై యున్న ప్రకారము, నాయెదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి యెక్కువగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి.
కీర్తనల గ్రంథము 2:11

13. ఎందుకనగా మీరు ఇచ్ఛయించుట కును కార్యసిద్ధి కలుగజేసికొనుటకును, తన దయాసంకల్పము నెరవేరుటకై మీలో కార్యసిద్ధి కలుగజేయువాడు దేవుడే.

14. మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య, నిరపరాధులును నిష్కళంకులును అనింద్యులునైన దేవుని కుమారులగునట్లు,

15. సణుగులును సంశయములును మాని, సమస్త కార్యములను చేయుడి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:5

16. అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేతపట్టుకొని, లోకమందు జ్యోతులవలె కనబడు చున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరుగెత్త లేదనియు, నేను పడిన కష్టము నిష్‌ప్రయోజనము కాలేదనియు క్రీస్తుదినమున నాకు అతిశయకారణము కలుగును
యెషయా 49:4, యెషయా 65:23

17. మరియు మీ విశ్వాసయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను పానార్పణముగా పోయబడినను, నేనా నందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును.

18. ఇటువలెనే మీరును ఆనందించి నాతోకూడ సంతోషించుడి.

19. నేనును మీ క్షేమము తెలిసికొని ధైర్యము తెచ్చు కొను నిమిత్తము తిమోతిని శీఘ్రముగా మీయొద్దకు పంపుటకు ప్రభువైన యేసునందు నిరీక్షించుచున్నాను.

20. మీ క్షేమవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతని వంటివాడెవడును నాయొద్ద లేడు.

21. అందరును తమ సొంత కార్యములనే చూచుకొనుచున్నారు గాని, యేసుక్రీస్తు కార్యములను చూడరు.

22. అతని యోగ్యత మీరెరుగు దురు. తండ్రికి కుమారుడేలాగు సేవచేయునో ఆలాగే అతడు నాతోకూడ సువార్త వ్యాపకము నిమిత్తము సేవ చేసెను.

23. కాబట్టి నాకేమి సంభవింపనైయున్నదో చూచిన వెంటనే అతనిని పంపవలెనని అనుకొనుచున్నాను.

24. నేనును శీఘ్రముగా వచ్చెదనని ప్రభువునుబట్టి నమ్ము చున్నాను.

25. మరియు నా సహోదరుడును, జతపనివాడును, నాతోడి యోధుడును, మీ దూతయు, నా అవసరమునకు ఉపచరించిన వాడునైన ఎపఫ్రొదితును మీ యొద్దకు పంపుట అగత్యమని అనుకొంటిని.

26. అతడురోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిమ్మునందరిని చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను.

27. నిజముగా అతడు రోగియై చావునకు సిద్ధమై యుండెను గాని దేవుడతనిని కనికరించెను; అతనిమాత్రమే గాక నాకు దుఃఖముమీద దుఃఖము కలుగకుండుటకై నన్నును కనికరించెను.

28. కాబట్టి మీరు అతనిని చూచి మరల సంతోషించు నిమిత్తమును నా కున్న దుఃఖము తగ్గు నిమిత్తమును అతనిని మరి శీఘ్రముగా పంపితిని.

29. నాయెడల మీ ఉపచర్యలో ఉన్న కొదువను తీర్చుటకై అతడు తన ప్రాణమునైనను లక్ష్యపెట్టక క్రీస్తుయొక్క పని నిమిత్తము చావునకు సిద్ధమైయుండెను

30. గనుక పూర్ణా నందముతో ప్రభువునందు అతనిని చేర్చుకొని అట్టివారిని ఘనపరచుడి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఒక రకమైన, వినయపూర్వకమైన ఆత్మ మరియు ప్రవర్తనకు ఉపదేశాలు. (1-4) 
ఇక్కడ క్రైస్తవ బాధ్యతల కోసం అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి, యేసు ప్రభువు నమూనాలో ఐక్యత మరియు వినయాన్ని నొక్కిచెప్పారు. దయ అనేది క్రీస్తు రాజ్యంలో మార్గదర్శక సూత్రం, ఆయన బోధనలలో ప్రాథమిక పాఠం మరియు ఆయన అనుచరుల విలక్షణమైన వస్త్రధారణ. సోదర ప్రేమను పెంపొందించడానికి వివిధ ప్రేరణలు హైలైట్ చేయబడ్డాయి. మీరు దేవుని కనికరాన్ని కోరుకుంటే లేదా అనుభవించినట్లయితే, ఒకరికొకరు కనికరం చూపండి. ప్రజలు ఉమ్మడి దృక్కోణాలను పంచుకోవడం మంత్రులకు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. క్రీస్తు మనలో వినయాన్ని పెంపొందించడానికి వచ్చాడు కాబట్టి, మనం గర్వించే స్ఫూర్తిని కలిగి ఉండకూడదు. మనం మన స్వంత తప్పులను గుర్తించడంలో కఠినంగా ఉండాలి, మన లోపాలను వెంటనే గుర్తించాలి, అయితే ఇతరులకు అర్థం చేసుకోవడంలో తక్షణమే ఉండాలి. ఇతరులపట్ల నిజమైన శ్రద్ధ కనబరుస్తూనే, మనం వారి వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండాలి. నిజమైన శాంతి, లోపల మరియు వెలుపల రెండూ, వినయపూర్వకమైన మనస్తత్వం ద్వారా మాత్రమే సాధించబడతాయి.

క్రీస్తు ఉదాహరణ. (5-11) 
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు జీవితం మనకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. అతని త్యాగం యొక్క ప్రతిఫలాన్ని పొందాలంటే, మనం అతని జీవన విధానాన్ని అనుకరించాలి. క్రీస్తు యొక్క ద్వంద్వ స్వభావాన్ని-ఆయన దివ్య సారాంశం మరియు మానవ స్వభావాన్ని గుర్తించడం చాలా కీలకం. అతను దేవుని రూపంలో ఉన్నాడు, శాశ్వతమైన మరియు దేవుని ఏకైక కుమారునిగా దైవిక స్వభావాన్ని పంచుకున్నాడు (యోహాను 5:23). ఈ ద్యోతకం నిస్వార్థ ప్రేమను అభ్యసించడానికి అసమానమైన ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తుంది. మనం, దేవుని కుమారుని పట్ల అలాంటి ప్రేమను మరియు విధేయతను ప్రదర్శిస్తున్నామా?

మోక్షానికి సంబంధించిన విషయాలలో శ్రద్ధ, మరియు ప్రపంచానికి ఉదాహరణగా ఉండాలి. (12-18) 
మనం మన మోక్షానికి దారితీసే అన్ని మార్గాలను శ్రద్ధగా ఉపయోగించాలి, చివరి వరకు ఈ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలి, మనకు ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ తక్కువకు గురికాకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. "మీ మోక్షానికి కృషి చేయండి," మీలో పని చేస్తున్నది దేవుడే అని గుర్తించండి. ఈ ప్రోత్సాహం మా శ్రమ వృధా కాదనే భరోసాతో మన వంతుగా అందించమని ప్రేరేపిస్తుంది. అయితే, మనం నిరంతరం దేవుని దయపై ఆధారపడాలి. మనలో దేవుని దయ యొక్క ఆపరేషన్ మన ప్రయత్నాలను ఉత్తేజపరిచేందుకు మరియు ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనపట్ల దేవుని చిత్తశుద్ధి మనలో ఆయన పరివర్తన కలిగించే పనికి ఉత్ప్రేరకం. ఫిర్యాదు లేకుండా మీ విధులను నిర్వహించండి-తప్పు కనుగొనకుండా వాటిని నిర్వహించండి. మీ పనితో గొడవ పడకుండా మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. శాంతియుతతను ప్రదర్శించండి, నేరానికి ఎటువంటి న్యాయమైన కారణాన్ని నివారించండి. దేవుని పిల్లలుగా, మనం మిగిలిన మానవాళికి భిన్నంగా నిలబడాలి. ఇతరులు ఎంత మొండిగా ఉంటారో, మనల్ని మనం నిందారహితంగా మరియు ప్రమాదకరం కాకుండా ఉంచుకోవడంలో మనం అంత మనస్సాక్షిగా ఉండాలి. విశ్వాసుల యొక్క స్థిరమైన ప్రవర్తన, సిద్ధాంతం మరియు ఉదాహరణ రెండింటిలోనూ, ఇతరులను జ్ఞానోదయం చేయడానికి మరియు క్రీస్తు మరియు పవిత్రత వైపు వారిని మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది-ఒక లైట్‌హౌస్ ప్రమాదాల గురించి నావికులను హెచ్చరిస్తుంది మరియు వారి మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రకాశించేలా కృషి చేద్దాం. సువార్త, జీవిత వాక్యం, యేసుక్రీస్తు ద్వారా శాశ్వత జీవితాన్ని వెల్లడిస్తుంది. "రన్నింగ్" అనేది గంభీరత మరియు శక్తిని సూచిస్తుంది, ఇది కొనసాగుతున్న మరియు ఉత్సాహపూరితమైన అన్వేషణ; "శ్రమ" అనేది స్థిరత్వం మరియు అచంచలమైన అంకితభావాన్ని సూచిస్తుంది. విశ్వాసులు సంతోషించడం దేవుని చిత్తం, మరియు మంచి పరిచారకులను కలిగి ఉండే అదృష్టవంతులు వారితో పాటు సంతోషించడానికి తగినంత కారణం ఉంది.

ఫిలిప్పీని సందర్శించాలనే అపొస్తలుడి ఉద్దేశ్యం. (19-30)
మన బాధ్యతలు అంతర్లీనంగా భావించినప్పుడు మన ఉత్తమ స్థితిని పొందవచ్చు, అంటే అవి కేవలం ముఖభాగంగా కాకుండా నిజాయితీగా మరియు నిజాయితీగా నిర్వహించబడతాయి. ఇది ఇష్టపడే హృదయంతో మరియు నిజమైన ఉద్దేశ్యాలతో పనులను చేరుకోవడం. సత్యం, పవిత్రత మరియు కర్తవ్యం కంటే వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట, సౌలభ్యం మరియు భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే సహజ ధోరణి ఉన్నప్పటికీ, తిమోతి అలాంటి ప్రాధాన్యతలకు లొంగిపోలేదు. పౌలు స్వేచ్చ కోసం కాదు కానీ మంచి చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో స్వేచ్ఛను కోరాడు. ఎపఫ్రొడిటస్ తన అనారోగ్యం సమయంలో తన గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన వారిలో ఓదార్పుని పొందేందుకు ఫిలిప్పీయుల వద్దకు ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్లాడు. దేవుని పని పట్ల ఆయనకున్న నిబద్ధత వల్లనే అతని జబ్బు వచ్చిందని తెలుస్తోంది. అపొస్తలుడు ఈ వెలుగులో తనను మరింత ఎక్కువగా ప్రేమించమని ఫిలిప్పీయులను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. నష్టం యొక్క ఆసన్నమైన ముప్పును ఎదుర్కొన్న తర్వాత దేవుని ఆశీర్వాదాల పునరుద్ధరణను అనుభవించడం రెట్టింపు సంతృప్తినిస్తుంది మరియు వారి ప్రశంసలను మెరుగుపరచాలి. ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా మంజూరు చేయబడిన బహుమతులు రసీదుపై లోతైన కృతజ్ఞత మరియు సంతోషాన్ని కలిగి ఉంటాయి.Shortcut Links
ఫిలిప్పీయులకు - Philippians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |