Mark - మార్కు సువార్త 7 | View All

1. యెరూషలేమునుండి వచ్చిన పరిసయ్యులును శాస్త్రులలో కొందరును ఆయనయొద్దకు కూడివచ్చి

2. ఆయన శిష్యులలో కొందరు అపవిత్రమైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో భోజనము చేయుట చూచిరి.

3. పరి సయ్యులును యూదులందరును పెద్దల పారంపర్యాచారమునుబట్టి చేతులు కడుగుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు.

4. మరియు వారు సంతనుండి వచ్చినప్పుడు నీళ్లు చల్లుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. ఇదియుగాక గిన్నెలను కుండలను ఇత్తడి పాత్రలను నీళ్లలో కడుగుట మొదలగు అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు.

5. అప్పుడు పరిసయ్యులును శాస్త్రులును నీ శిష్యులెందుకు పెద్దల పారంపర్యాచారముచొప్పున నడుచుకొనక, అపవిత్రమైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడి గిరి.

6. అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెప్పెను ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురుగాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది.
యెషయా 29:13

7. వారు, మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోప దేశములని బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుదురు అని వ్రాయబడినట్టు వేషధారులైన మిమ్మునుగూర్చి యెషయా ప్రవచించినది సరియే.
యెషయా 29:13

8. మీరు దేవుని ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టి, మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును గైకొను చున్నారు.

9. మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపర్యా చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజ్ఞను బొత్తిగా నిరాక రించుదురు.

10. నీ తలిదండ్రులను ఘనపరచవలెననియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెప్పెను గదా.
నిర్గమకాండము 20:12, నిర్గమకాండము 21:17, లేవీయకాండము 20:9, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16

11. అయినను మీరు ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి నావలన నీకు ప్రయోజనమగునది ఏదో అది కొర్బాను, అనగా దేవార్పితమని చెప్పినయెడల,

12. తన తండ్రికైనను తల్లి కైనను వానిని ఏమియు చేయనియ్యక

13. మీరు నియ మించిన మీ పారంపర్యాచారమువలన దేవుని వాక్యమును నిరర్థకము చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెప్పెను.

14. అప్పుడాయన జనసమూహమును మరల తనయొద్దకు పిలిచిమీరందరు నా మాట విని గ్రహించుడి.

15. వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయగలుగునది ఏదియు లేదు గాని,

16. లోపలినుండి బయలు వెళ్లునవే మనుష్యుని అపవిత్రునిగా చేయుననెను.

17. ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటి లోనికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన శిష్యులు ఈ ఉపమానమును గూర్చి ఆయన నడుగగా

18. ఆయన వారితో ఇట్లనెనుమీరును ఇంత అవివేకులై యున్నారా? వెలుపలినుండి మనుష్యుని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవిత్రునిగా చేయజాలదని మీరు గ్రహింపకున్నారా?

19. అది వాని హృదయములో ప్రవేశింపక కడుపులోనే ప్రవేశించి బహిర్బూమిలో విడువబడును; ఇట్లు అది భోజనపదార్థము లన్ని టిని పవిత్రపరచును.

20. మనుష్యుని లోపలినుండి బయలు వెళ్లునది మనుష్యుని అపవిత్రపరచును.

21. లోపలినుండి, అనగా మనుష్యుల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును జారత్వములును దొంగతనములును

22. నరహత్యలును వ్యభి చారములును లోభములును చెడుతనములును కృత్రిమ మును కామవికారమును మత్సరమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచ్చును.

23. ఈ చెడ్డవన్నియు లోపలినుండియే బయలువెళ్లి, మనుష్యుని అపవిత్ర పరచునని ఆయన చెప్పెను.

24. ఆయన అక్కడనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల ప్రాంత ములకు వెళ్లి, యొక ఇంట ప్రవేశించి, ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై యుండ లేక పోయెను.

25. అపవిత్రాత్మ పట్టిన చిన్నకుమార్తెగల యొక స్త్రీ ఆయననుగూర్చి విని, వెంటనే వచ్చి ఆయన పాదములమీద పడెను.

26. ఆ స్త్రీ సురోఫెనికయ వంశ మందు పుట్టిన గ్రీసు దేశస్థురాలు. ఆమె తన కుమార్తెలోనుండి ఆ దయ్యమును వెళ్లగొట్టుమని ఆయనను వేడు కొనెను.

27. ఆయన ఆమెను చూచిపిల్లలు మొదట తృప్తి పొందవలెను; పిల్లల రొట్టె తీసికొని కుక్కపిల్లలకు వేయుట యుక్తము కాదనెను.

28. అందుకామెనిజమే ప్రభువా, అయితే కుక్కపిల్లలు కూడ బల్లక్రింద ఉండి, పిల్లలు పడవేయు రొట్టెముక్కలు తినును గదా అని ఆయనతో చెప్పెను.

29. అందుకాయన ఈ మాట చెప్పినందున వెళ్లుము; దయ్యము నీ కుమార్తెను వదలిపోయినదని ఆమెతో చెప్పెను.

30. ఆమె యింటికి వచ్చి , తన కుమార్తె మంచముమీద పండుకొని యుండుటయు దయ్యము వదలి పోయి యుండుటయు చూచెను.

31. ఆయన మరల తూరు ప్రాంతములు విడిచి, సీదోను ద్వారా దెకపొలి ప్రాంతములమీదుగా గలిలయ సముద్రమునొద్దకు వచ్చెను.

32. అప్పుడు వారు చెవుడుగల నత్తి వాని ఒకని ఆయనయొద్దకు తోడుకొనివచ్చి, వానిమీద చెయ్యి యుంచుమని ఆయనను వేడుకొనిరి.

33. సమూహ ములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొని పోయి, వాని చెవులలో తన వ్రేళ్లుపెట్టి, ఉమ్మివేసి, వాని నాలుక ముట్టి

34. ఆకాశమువైపు కన్నులెత్తి నిట్టూర్పు విడిచి ఎప్ఫతా అని వానితో చెప్పెను; ఆ మాటకు తెరవబడుమని అర్థము.

35. అంతట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా మాటలాడుచుండెను.

36. అప్పుడాయన ఇది ఎవనితోను చెప్పవద్దని వారి కాజ్ఞా పించెను; అయితే ఆయన చెప్పవద్దని వారి కాజ్ఞాపించిన కొలది వారు మరి ఎక్కువగా దానిని ప్రసిద్ధిచేయుచు

37. ఈయన సమస్తమును బాగుగా చేసియున్నాడు; చెవిటి వారు వినునట్లుగాను మూగవారు మాటలాడునట్లుగాను చేయుచున్నాడని చెప్పుకొని అపరిమితముగా ఆశ్చర్యపడిరి.
యెషయా 35:5-6, యెషయా 52:14Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పెద్దల సంప్రదాయాలు. (1-13) 
క్రీస్తు రాక యొక్క ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యం ఆచార చట్టాన్ని రద్దు చేయడం. ఈ లక్ష్య సాధనలో, దేవుని అసలు చట్టానికి ప్రజలు జోడించిన అదనపు ఆచారాలు మరియు అభ్యాసాలను అతను ఖండించాడు. క్రీస్తు తన అనుచరులకు అందించే హృదయ స్వచ్ఛత మరియు చేతుల శుభ్రత చరిత్ర అంతటా పరిసయ్యులు సమర్థించిన బాహ్య మరియు మూఢ ఆచారాలకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. దేవుని ఆజ్ఞలను విస్మరించినందుకు యేసు వారిని మందలించాడు.
నిరుపేద తల్లిదండ్రులకు తమ సామర్థ్యాల మేరకు సహాయం చేయాల్సిన బాధ్యత పిల్లలకు ఉందని స్పష్టమవుతోంది. అంతేకాకుండా, తమ తల్లిదండ్రులను శపించేవారు లేదా నిర్లక్ష్యం చేసేవారు, ప్రత్యేకించి తమ తల్లిదండ్రులను ఆకలితో ఉండేలా అనుమతించే వారు ఖండించబడతారు. అయితే, ఒక వ్యక్తి పరిసయ్యుల సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఉంటే, వారు ఈ విషయంలో తమ బాధ్యత నుండి తప్పించుకోవడానికి మార్గాలను రూపొందించారు.

ఏది మనిషిని అపవిత్రం చేస్తుంది. (14-23) 
మన పాపపు ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, మాటలు మరియు పనులు మనల్ని కలుషితం చేస్తాయి, మరేమీ కాదు. కలుషితమైన మూలం అశుద్ధ జలాలను అందించినట్లే, పాడైన హృదయం పాపపు ఆలోచనలు, కోరికలు, కోరికలు మరియు దాని నుండి ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని చెడు మాటలు మరియు చర్యలకు దారి తీస్తుంది. ఒక వ్యక్తి దేవుని చట్టం యొక్క ఆధ్యాత్మిక అవగాహనను మరియు పాపం యొక్క దుర్మార్గాన్ని గ్రహించినప్పుడు, వారు తమలో రేకెత్తించే పాపపు ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాలను అరికట్టడానికి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దయను వెతకడానికి పురికొల్పబడతారు.

కనాను కుమార్తె స్త్రీ స్వస్థత పొందింది. (24-30) 
బాధలో ఉన్న ఆత్మ చేయగలిగినట్లుగా, వినయపూర్వకంగా తన వద్దకు వచ్చిన ఎవరినైనా క్రీస్తు ఎప్పుడూ తిప్పికొట్టలేదు. ఈ స్త్రీ సద్గుణవంతురాలు మాత్రమే కాదు, అంకితభావం గల తల్లి కూడా, ఇది ఆమెను క్రీస్తు సహాయాన్ని కోరడానికి దారితీసింది. "మొదట పిల్లలకు భోజనం పెట్టనివ్వండి" అనే అతని ప్రకటన, అన్యజనులపై దయ చూపడానికి ఇంకా స్థలం ఉందని సూచిస్తుంది మరియు ఇది సుదూర అవకాశం కాదు. ఆమె దయను తగ్గించడానికి మాట్లాడలేదు కానీ యూదు సమాజంలోని అద్భుతమైన స్వస్థతలను నొక్కిచెప్పడానికి మాట్లాడలేదు, ఇక్కడ ఒక అద్భుతం కూడా పోల్చి చూస్తే చిన్న చిన్న ముక్కలా అనిపించింది. ఆ విధంగా, గర్విష్ఠులైన పరిసయ్యులు కరుణామయుడైన రక్షకునిచే తాకబడకుండా ఉండిపోయినప్పుడు, అతను పిల్లల కోసం ఉద్దేశించిన జీవనోపాధి కోసం తన వైపు చూసే వినయపూర్వకమైన మరియు పశ్చాత్తాపపడిన పాపులకు తన దయను వెల్లడించాడు. పోగొట్టుకున్నవాటిని వెతుక్కోవడానికి మరియు విమోచించడానికి అతను ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాడు.

క్రీస్తు మనిషిని వినికిడి మరియు మాటలను పునరుద్ధరించాడు. (31-37)
మూగ మరియు చెవిటి వ్యక్తి యొక్క వైద్యం గురించి ఇక్కడ వివరించబడింది. ఈ బాధిత వ్యక్తిని క్రీస్తు వద్దకు తీసుకువచ్చిన వ్యక్తులు పరిస్థితిని గమనించి అతని దైవిక శక్తిని ప్రదర్శించమని అభ్యర్థించారు. ఈ సందర్భంగా, మన ప్రభువు వైద్యం చేయడంలో ఆచారం కంటే ఎక్కువ బాహ్య చర్యలను ఉపయోగించాడు. ఈ చర్యలు మనిషిని స్వస్థపరిచే క్రీస్తు సామర్థ్యానికి చిహ్నాలుగా పనిచేశాయి, మనిషి విశ్వాసానికి మరియు అతనిని తీసుకువచ్చిన వారికి భరోసా ఇస్తున్నాయి. క్రీస్తు సహాయాన్ని కోరినవారిలో విభిన్నమైన పరిస్థితులను మరియు ఉపశమన పద్ధతులను మనం గమనిస్తున్నప్పటికీ, వారందరూ చివరికి వారు కోరుతున్న ఉపశమనాన్ని పొందారు. ఇది మన ఆత్మల యొక్క లోతైన విషయాలలో కొనసాగుతున్న వాస్తవికతను ప్రతిబింబిస్తుంది.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |