Kings II - 2 రాజులు 20 | View All

1. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా, ఆమోజు కుమారుడును ప్రవక్త యునైన యెషయా అతనియొద్దకు వచ్చినీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రదుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు చక్కబెట్టుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

2. అతడు తన ముఖము గోడతట్టు త్రిప్పుకొని

3. యెహోవా, యథార్థ హృదయుడనై, సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడుచు కొంటినో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించితినో కృపతో జ్ఞాపకము చేసికొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థించెను.

4. యెషయా నడిమి శాలలోనుండి అవతలకు వెళ్లకమునుపే యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెల విచ్చెను.

5. నీవు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతియైన హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుమునీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచ్చున దేమనగానీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచితిని; నీ ప్రార్థన నేనంగీకరించి యున్నాను; నేను నిన్ను బాగుచేసెదను; మూడవ దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎక్కి పోవుదువు.

6. ఇంక పదునయిదు సంవత్సరముల ఆయుష్యము నీకిచ్చెదను; మరియు నా నిమిత్తమును నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తమును ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు, నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరు రాజు చేతిలో పడకుండ నేను విడిపించెదను.

7. పిమ్మట యెషయా అంజూరపుపండ్ల ముద్ద తెప్పించుడని చెప్పగా వారు దాని తెచ్చి కురుపుమీద వేసినతరువాత అతడు బాగుపడెను.

8. యెహోవా నన్ను స్వస్థపరచు ననుటకును, నేను మూడవ దినమున ఆయన మందిరమునకు ఎక్కి పోవుదు ననుటకును సూచన ఏదని హిజ్కియా యెషయాను అడుగగా యెషయా ఇట్లనెను

9. తాను సెలవిచ్చిన మాట యెహోవా నెరవేర్చుననుటకు ఆయన దయచేసిన సూచన ఏదనగా, నీడ పదిమెట్లు ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెట్లు వెనుకకు నడిచినయెడల అవునా?

10. అందుకు హిజ్కియా యిట్లనెనునీడ పదిమెట్లు ముందరికి నడుచుట అల్పము గాని నీడ పది గడులు వెనుకకు నడుచుట చాలును.

11. ప్రవక్తయగు యెషయా యెహో వాను ప్రార్థింపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు పలక మీద పదిమెట్లు ముందరికి నడిచిన నీడ పది మెట్లు వెనుకకు తిరిగి పోవునట్లు చేసెను.

12. ఆ కాలమందు బబులోనురాజును బలదాను కుమారుడు నైన బెరోదక్బలదాను హిజ్కియా రోగియైయుండిన సంగతివిని, పత్రికలను కానుకను అతని యొద్దకు పంపగా

13. హిజ్కియా, దూతలు వచ్చినమాట విని వారిని లోపలికిరప్పించి, తన నగరునందేమి రాజ్యమందేమి కలిగిన సమస్త వస్తువులలో దేనిని మరుగుచేయక తన పదార్థములుగల కొట్టును, వెండి బంగారములను, గంధవర్గములను, పరిమళ తైలమును, ఆయుధశాలను, తన పదార్థములలోనున్న సమస్తమును వారికి చూపించెను.

14. పమ్మట ప్రవక్తయైన యెషయా రాజైన హిజ్కియాయొద్దకు వచ్చిఆ మను ష్యులు ఏమనిరి? నీయొద్దకు ఎక్కడనుండి వచ్చిరి? అని అడుగగా హిజ్కియాబబులోనను దూరదేశమునుండి వారువచ్చి యున్నారని చెప్పెను.

15. నీ యింటిలో వారు ఏమేమి చూచిరని అతడడుగగా హిజ్కియానా పదార్థములలో దేనిని మరుగుచేయక నా యింటిలోనున్న సమస్తమును నేను వారికి చూపించి యున్నాననెను.

16. అంతట యెషయా హిజ్కియాతో ఇట్లనెనుయెహోవా సెలవిచ్చుమాట వినుము

17. వచ్చు దినములలో ఏమియు మిగులకుండ నీ నగరునందున్న సమస్తమును, నేటివరకు నీ పితరులు సమకూర్చి దాచిపెట్టిన దంతయును బబులోను పట్టణమునకు ఎత్తికొని పోబడునని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

18. మరియు నీ గర్భమందు పుట్టిన నీ పుత్రసంతును బబులోనురాజు నగరునందు నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొని పోవుదురు.

19. అందుకు హిజ్కియానీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజ్ఞ చొప్పున జరుగుట మేలే; నా దినములలో సమాధానము సత్యము కలిగిన యెడల మేలేగదా అని యెషయాతో అనెను.

20. హిజ్కియా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతని పరాక్రమమంతటిని గూర్చియు, అతడు కొలను త్రవ్వించి కాలువ వేయించి పట్టణములోనికి నీళ్లు రప్పిం చినదానిని గూర్చియు, యూదారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

21. హిజ్కియా తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా అతని కుమారుడైన మనష్షే అతనికి మారుగా రాజాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హిజ్కియా అనారోగ్యం, ప్రార్థనకు సమాధానంగా అతని కోలుకోవడం. (1-11) 
అష్షూరు రాజు యెరూషలేమును ముట్టడించిన అదే సంవత్సరంలో, హిజ్కియా తీవ్ర అనారోగ్యంతో మరణించే అవకాశాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ క్లిష్టమైన క్షణంలో, యెషయా హిజ్కియాకు గంభీరమైన సందేశాన్ని అందించాడు, అనివార్యమైన వాటి కోసం సిద్ధం చేయమని అతనిని కోరారు. మరణానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన సన్నాహాల్లో ప్రార్థన ఉంది, ఎందుకంటే ఇది దేవుని నుండి బలాన్ని మరియు దయను పొందేందుకు మనకు శక్తినిస్తుంది, ఇది మనోహరమైన నిష్క్రమణను అనుమతిస్తుంది.
హిజ్కియా యొక్క ప్రతిస్పందన తీవ్ర భావోద్వేగంతో కూడినది, మరణాన్ని స్వీకరించడానికి అతని అయిష్టతను వెల్లడిచేసే కన్నీరు కార్చింది. శరీరం నుండి ఆత్మ విడిపోతుందనే ఆలోచన భయానికి మూలం కాబట్టి, అలాంటి భయం మానవాళికి సహజంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, హిజ్కియా యొక్క పరిస్థితి ప్రత్యేకమైనది; అతను తన ఉపయోగం మరియు ప్రభావం యొక్క ఎత్తులో ఉన్నాడు. హిజ్కియా ప్రార్థనను పరిశీలిస్తే (యెషయా 38ని చూడండి), అతని కన్నీళ్ల సారాంశాన్ని ఒకరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ కన్నీళ్లు పక్షవాతం లేదా హింసించే భయంతో పుట్టలేదు; బదులుగా, వారు జీవితం నుండి వైదొలగడం గురించి నిజమైన ఆందోళన నుండి ఉద్భవించారు.
హిజ్కియా యొక్క భక్తి అతని అనారోగ్య పడకకు ఓదార్పునిచ్చింది. అతని ప్రార్థన, "ఓ ప్రభూ, ఇప్పుడు గుర్తుంచుకో," దేవునికి ఏదో గుర్తు చేయమని వేడుకోలేదు, లేదా ఇవ్వాల్సిన ప్రతిఫలం కోసం డిమాండ్ కాదు. బదులుగా, ఇది దేవుని దయ మరియు దయ కోసం ఒక విజ్ఞప్తిని వ్యక్తం చేసింది, ఇది క్రీస్తు యొక్క నీతి ద్వారా మాత్రమే సాధించబడుతుంది. హిజ్కియా యొక్క ప్రార్థన కేవలం జీవితాన్ని పొడిగించమని వేడుకోలేదు, కానీ దేవునితో శాశ్వతమైన సంబంధాన్ని కోరింది-జీవితంలో లేదా మరణం ద్వారా, దైవిక ఆలింగనంలో ఉండటానికి.
పశ్చాత్తాపపడిన హృదయం యొక్క విన్నపాలను దేవుడు తప్పకుండా వింటాడు, ఆరోగ్యాన్ని, దీర్ఘాయువును ప్రసాదిస్తాడు మరియు నిజమైన ప్రయోజనకరమైన వాటికి అనుగుణంగా సకాలంలో రక్షిస్తాడు. హిజ్కియా కోలుకోవడానికి ఆచరణాత్మక చర్యలను కోరినప్పటికీ, అతని తీవ్రమైన అనారోగ్యం ఆకస్మికంగా ఆగిపోవడం మరియు తిరిగి రావడం అద్భుత జోక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు, మన శరీరం యొక్క సహజ వైద్యం ప్రక్రియలకు మద్దతు ఇచ్చే సరైన మార్గాలను ఉపయోగించడం మా బాధ్యత, దానిని సవాలు చేయడం కంటే దేవుని ప్రొవిడెన్స్‌పై నమ్మకం ఉంచడం.
విశ్వాసం యొక్క పునరుద్ధరణగా, ఒక అద్భుత ఖగోళ సంఘటన జరిగింది-ఒక తిరోగమన నీడ మరియు సుదీర్ఘమైన పగటి వెలుగు. ఈ అసాధారణ సంఘటన భూసంబంధమైన విషయాలపై మాత్రమే కాకుండా ఖగోళ రాజ్యంలో కూడా దేవుని ఆధిపత్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ప్రార్థనకు దేవుడు ఏర్పరచిన ప్రాముఖ్యతను మరియు తాను ఎంచుకున్న వారిపట్ల ఆయనకున్న ప్రగాఢమైన అనుగ్రహాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది.

హిజ్కియా తన సంపదలను బాబిలోన్ నుండి వచ్చిన రాయబారులకు చూపాడు, అతని మరణం. (12-21)
ఈ కాలంలో, బాబిలోన్ రాజు అస్సిరియా రాజు నుండి స్వతంత్రంగా పనిచేశాడు, అయినప్పటికీ అతను త్వరలోనే తరువాతి లొంగిపోతాడు. హిజ్కియా గర్వంతో మరియు తన సంపద మరియు శక్తిని ప్రదర్శించాలనే కోరికతో ప్రేరేపించబడ్డాడు, తన సంపదలను, కవచాన్ని మరియు ఇతర శక్తి చిహ్నాలను ప్రదర్శించాడు. దేవునిపై సాధారణ ఆధారపడటం నుండి ఈ నిష్క్రమణ అతన్ని తప్పుదారి పట్టించింది. కల్దీయుల దృష్టిని ఆకర్షించిన అద్భుతాలు చేసిన వ్యక్తి గురించి సంభాషణలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని కూడా అతను కోల్పోయాడు. అతను విగ్రహారాధన యొక్క అసంబద్ధత మరియు హానిని హైలైట్ చేయగలడు. మన స్నేహితులకు మన ఆస్తులు మరియు ఇళ్లను చూపించడం ఒక సాధారణ వంపు, కానీ ఇది దేవునికి స్తుతించటానికి బదులుగా మానవ ప్రశంసలను కోరుకునేలా చేస్తే, అది హిజ్కియా విషయంలో చేసినట్లుగానే పాపం అవుతుంది. మనం ఆనందించే ఏదైనా వస్తువు పట్ల అనవసరమైన అనుబంధం తరచుగా నిరాశను కలిగిస్తుంది.
గతంలో హిజ్కియాకు ఓదార్పునిచ్చిన యెషయా ఇప్పుడు మందలించే పాత్రను పోషించాడు. యోహాను 16:7-8లో పేర్కొన్నట్లుగా, ఈ ద్వంద్వ పాత్రలు పవిత్రాత్మకు ప్రతీక. పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు మంత్రులు కూడా రెండు అంశాలను తప్పనిసరిగా పొందుపరచాలి. హిజ్కియా తీర్పు యొక్క న్యాయాన్ని మరియు అతనికి ఉపశమనం ఇవ్వడంలో దేవుని దయను అంగీకరించాడు. అయినప్పటికీ, అతని కుటుంబం మరియు దేశం యొక్క భవిష్యత్తు అవకాశాలు గణనీయమైన బాధను రేకెత్తించి ఉండాలి.
హిజ్కియా తన హృదయంలో పాతుకుపోయిన గర్వానికి ప్రతిస్పందనగా యథార్థంగా వినయాన్ని ప్రదర్శించాడు. దేవుని కౌగిలిలో మరణించిన వారు నిజంగా ఆశీర్వదించబడ్డారు, వారి శ్రమల నుండి విశ్రాంతి పొందుతారు మరియు వారి పనులు ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటాయి.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |