Matthew - మత్తయి సువార్త 20 | View All

1. ఏలాగనగా పరలోకరాజ్యము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియున్నది. అతడు తన ద్రాక్షతోటలో పని వారిని కూలికి పెట్టుకొనుటకు ప్రొద్దున బయలుదేరి

2. దినమునకు ఒక దేనారము చొప్పున పనివారితో ఒడబడి, తన ద్రాక్షతోటలోనికి వారిని పంపెను.

3. తరువాత అతడు దాదాపు తొమ్మిది గంటలకు వెళ్లి సంత వీధిలో ఊరక నిలిచియున్న మరికొందరిని చూచి మీరును నా ద్రాక్షతోటలోనికి వెళ్లుడి, యేమి న్యాయమో అది మీకిత్తునని వారితో చెప్పగా వారును వెళ్లిరి.

4. మీరును నా ద్రాక్షతోటలోనికి వెళ్లుడి, యేమి న్యాయమో అది మీకిత్తునని వారితో చెప్పగా వారును వెళ్లిరి.

5. దాదాపు పండ్రెండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళ్లి, ఆలాగే చేసెను.

6. తిరిగి దాదాపు అయిదు గంట లకు వెళ్లి, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచిఇక్కడ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియున్నారని వారిని అడుగగా

7. వారు ఎవడును మమ్మును కూలికి పెట్టుకొన లేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా ద్రాక్షతోటలోనికి వెళ్లుడనెను.

8. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆ ద్రాక్షతోట యజమానుడు తన గృహనిర్వాహకుని చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచ్చినవారు మొదలుకొని మొదట వచ్చిన వారివరకు వారికి కూలి ఇమ్మని చెప్పెను.
లేవీయకాండము 19:13, ద్వితీయోపదేశకాండము 24:15

9. దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచ్చి ఒక్కొక దేనారముచొప్పున తీసికొనిరి.

10. మొదటి వారు వచ్చి తమకు ఎక్కువ దొరకుననుకొనిరి గాని వారికిని ఒక్కొక దేనారముచొప్పుననే దొరకెను.

11. వారది తీసికొని చివర వచ్చిన వీరు ఒక్కగంట మాత్రమే పనిచేసినను,

12. పగలంతయు కష్టపడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే అని ఆ యింటి యజ మానునిమీద సణుగుకొనిరి.

13. అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచిస్నేహితుడా, నేను నీకు అన్యాయము చేయలేదే; నీవు నాయొద్ద ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొమ్ము నీవు తీసికొని పొమ్ము;

14. నీ కిచ్చినట్టే కడపట వచ్చిన వీరికిచ్చుటకును నాకిష్టమైనది;

15. నాకిష్టమువచ్చి నట్టు నా సొంత సొమ్ముతో చేయుట న్యాయము కాదా? నేను మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉన్నదా అని చెప్పెను.

16. ఈ ప్రకారమే కడపటివారు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారు కడపటివారగుదురు.

17. యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లనైయున్నప్పుడు ఆయన పండ్రెండుమంది శిష్యులను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మార్గమందు వారితో ఇట్లనెను.

18. ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళ్లుచున్నాము; అక్కడ మనుష్యకుమారుడు ప్రధానయాజకులకును శాస్త్రులకును అప్పగింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి

19. ఆయనను అపహసించు టకును కొరడాలతో కొట్టుటకును సిలువవేయుటకును అన్యజనులకు ఆయనను అప్పగింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును.

20. అప్పుడు జెబెదయి కుమారుల తల్లి తన కుమారులతో ఆయనయొద్దకు వచ్చి నమస్కారముచేసి యొక మనవి చేయబోగా

21. నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజ్యమందు ఈ నా యిద్దరు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూర్చుండ సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను.

22. అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచున్నారో అది మీకు తెలియదు; నేను త్రాగబోవు గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగ గలరా? అని అడుగగా వారు త్రాగగలమనిరి.

23. ఆయనమీరు నా గిన్నెలోనిది త్రాగుదురు గాని నా కుడివైపునను నా యెడమవైపునను కూర్చుండనిచ్చుట నా వశమునలేదు; నా తండ్రిచేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడెనో వారికే అది దొరకునని చెప్పెను.

24. తక్కిన పదిమంది శిష్యులు ఈ మాట విని ఆ యిద్దరు సహోదరులమీద కోపపడిరి

25. గనుక యేసు తనయొద్దకు వారిని పిలిచి అన్యజనులలో అధికారులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదురనియు, వారిలో గొప్పవారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు తెలియును.

26. మీలో ఆలాగుండ కూడదు; మీలో ఎవడు గొప్పవాడై యుండగోరునో వాడు మీ పరిచారకుడై యుండవలెను;

27. మీలో ఎవడు ముఖ్యుడై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండ వలెను.

28. ఆలాగే మనుష్యకుమారుడు పరిచారము చేయించు కొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము నిచ్చుటకును వచ్చెనని చెప్పెను.

29. వారు యెరికోనుండి వెళ్లుచుండగా బహు జనసమూ హము ఆయనవెంట వెళ్లెను.

30. ఇదిగో త్రోవప్రక్కను కూర్చున్న యిద్దరు గ్రుడ్డివారు యేసు ఆ మార్గమున వెళ్లుచున్నాడని వినిప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, మమ్ము కరుణింపుమని కేకలువేసిరి.

31. ఊరకుండుడని జనులు వారిని గద్దించిరి గాని వారు ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, మమ్ము కరుణింపుమని మరి బిగ్గరగా కేకవేసిరి.

32. యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచున్నారని అడుగగా

33. వారుప్రభువా, మా కన్నులు తెరవవలెననిరి.

34. కాబట్టి యేసు కనికరపడి వారి కన్నులు ముట్టెను; వెంటనే వారు దృష్టిపొంది ఆయన వెంట వెళ్లిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ద్రాక్షతోటలోని కూలీల ఉపమానం. (1-16) 
ఈ ఉపమానంలోని ప్రాథమిక సందేశం ఏమిటంటే, యూదులు మొదట్లో ద్రాక్షతోటలో సేవ చేయడానికి పిలువబడినప్పటికీ, చివరికి సువార్త అన్యులకూ విస్తరింపబడి, వారికి సమానమైన అధికారాలు మరియు ప్రయోజనాలను అందజేస్తుంది. ఉపమానం విస్తృతమైన అనువర్తనాలను కూడా కలిగి ఉంది, అనేక కీలక అంశాలను వివరిస్తుంది:
1. దేవుడు ఎవరికీ ఏమీ రుణపడి లేడని ఇది నొక్కి చెబుతుంది; ఆయన ఆశీస్సులు, అనుగ్రహం ఉచితంగా అందజేస్తారు.
2. మతపరమైన సేవలో ఆలస్యంగా ప్రవేశించి, మొదట్లో ఆశాజనకంగా కనిపించని వ్యక్తులు దేవుని ఆశీర్వాదంతో గణనీయమైన జ్ఞానం, దయ మరియు ఉపయోగాన్ని పొందగలరనే భావనను ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.
3. విశ్వాసులకు బహుమానం వారి మార్పిడి సమయంపై ఆధారపడి ఉండదని ఇది నొక్కి చెబుతుంది, కనిపించే చర్చి యొక్క స్థితిని వివరిస్తుంది మరియు వివిధ సందర్భాలలో "చివరిది మొదటిది మరియు మొదటిది చివరిది" అనే సామెతను వివరిస్తుంది.
మనం దేవుని సేవలోకి పిలవబడే వరకు, మనం పనిలేకుండా ఉంటాము, ఇది సాతానుకు బానిసత్వం యొక్క రూపంగా ఉన్నప్పటికీ, పాపాత్మకమైన పనిలేకుండా పరిగణించబడుతుంది. మార్కెట్ ప్లేస్ ప్రపంచానికి ప్రతీక, దాని నుండి సువార్త మనల్ని వచ్చి దేవుని కోసం పని చేయమని పిలుస్తుంది, పని యొక్క తీవ్రతను నొక్కి చెబుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఒక వ్యక్తి నిస్సత్తువగా శాపానికి గురి కావచ్చు, స్వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే వారు శ్రద్ధగా శ్రమించాలి.
రోమన్ పెన్నీ ఒక రోజు మద్దతును సూచించే సూచన మన ముందు ఒక ప్రతిఫలం ఉందని సూచిస్తుంది, కానీ దేవుని అనుగ్రహం పనులు లేదా అప్పుల ద్వారా సంపాదించబడిందని ఇది సూచించదు. మేము అవసరమైనవన్నీ చేసినప్పటికీ, మేము ఇప్పటికీ లాభదాయక సేవకులమే. ఈ అంశం వృద్ధాప్యం వరకు పశ్చాత్తాపాన్ని ఆలస్యం చేయకూడదని రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. కొంతమందిని పదకొండవ గంటలో ద్రాక్షతోటలోకి పిలిచారు, ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ నియమించబడలేదు, ఇది అన్యులు తరువాత సువార్తను స్వీకరించడాన్ని సూచిస్తుంది.
దేవుని దయ అన్యాయంగా కనిపిస్తుందనే ఫిర్యాదుకు ప్రతిస్పందనగా, గర్వించదగిన పరిసయ్యులు మరియు నామమాత్రపు క్రైస్తవులలో దేవుని దాతృత్వం అసూయ లేదా అసూయకు మూలంగా ఉండకూడదని ఉపమానం బోధిస్తుంది. మనకు చాలా తక్కువ లేదా ఇతరులకు దేవుని అనుగ్రహం చాలా ఎక్కువ అని మనం అనుకోకూడదు లేదా దేవుని పనిలో ఇతరులకన్నా మనం ఎక్కువ చేస్తాం అని నమ్మకూడదు. దేవునితో ప్రతి ఒక్కరి ఒప్పందం వ్యక్తిగతమైనది. కొందరు ఈ జీవితంలో ప్రాపంచిక బహుమతులను ఎంచుకుంటారు, అయితే విధేయులైన విశ్వాసులు పరలోకంలో తమ ప్రతిఫలాన్ని ఎంచుకుంటారు. అసూయ అనేది చెడు కన్ను, ఇతరుల ఆశీర్వాదాల పట్ల అసంతృప్తిని కలిగించడం మరియు వారికి హాని కలిగించాలని కోరుకోవడం. ఇది తనకు హాని కలిగించేది, దేవునికి అభ్యంతరకరమైనది మరియు ఇతరులకు హాని కలిగించేది, ఆనందం, లాభం లేదా గౌరవాన్ని అందించదు. బదులుగా, మనం మన గర్వించదగిన వాదనలను విడిచిపెట్టి, ఉచిత బహుమతిగా మోక్షాన్ని వెతకాలి, ఇతరులకు మరియు మనకు సమానంగా దేవుని కరుణ కోసం సంతోషిస్తూ మరియు స్తుతించాలి.

యేసు మళ్లీ తన బాధలను ప్రవచించాడు. (17-19) 
ఈ సందర్భంలో, యేసు తన మునుపటి ప్రస్తావనలతో పోల్చితే రాబోయే బాధల గురించి మరింత నిర్దిష్ట వివరాలను అందించాడు. మునుపటిలాగే, అతను తన శిష్యులను బలపరిచే మరియు ఓదార్పునిచ్చే ఉద్దేశ్యంతో తన పునరుత్థానం మరియు అతని కోసం వేచి ఉన్న మహిమ గురించి, రాబోయే మరణం మరియు బాధల గురించి ప్రస్తావించాడు. ఒకప్పుడు శిలువ వేయబడిన మరియు ఇప్పుడు మహిమపరచబడిన మన విమోచకుని గురించి ఆలోచించడం, మనం అతనిని విశ్వసించినప్పుడు, ఏదైనా గర్వం మరియు స్వీయ-సమర్థనను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తప్పిపోయిన పాపుల మోక్షానికి దేవుని కుమారుని అవమానం మరియు బాధ యొక్క ఆవశ్యకత గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు, దైవిక మోక్షం యొక్క దయ సమృద్ధిగా మరియు ఉచితంగా ఇవ్వబడిందని స్పష్టమవుతుంది.

జేమ్స్ మరియు యోహాను యొక్క ఆశయం. (20-28) 
శిష్యులను ఓదార్చడానికి ఉద్దేశించిన క్రీస్తు మాటలను జెబెదీ కుమారులు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. కొంతమంది వ్యక్తులు తమ స్వంత ప్రయోజనాల కోసం సుఖాలను తప్పుగా అన్వయించే ధోరణిని కలిగి ఉంటారు. గర్వం అనేది మనల్ని తరచుగా వలలో వేసుకునే పాపం; ఇది గొప్పతనం మరియు ప్రదర్శనతో ఇతరులను అధిగమించాలనే పాపపు కోరిక. వారి వ్యర్థం మరియు ఆశయాన్ని తగ్గించడానికి, క్రీస్తు వారి ఆలోచనలను బాధ అనే భావనకు మళ్లించాడు. ఇది భరించాల్సిన చేదు కప్పు, భయంతో నిండిన కప్పు, అయితే దుర్మార్గుల కప్పు కాదు. ఇది కేవలం ఒక కప్పు, కేవలం ఒక పానీయం, బహుశా చేదు, కానీ అది త్వరగా వినియోగించబడుతుంది, ఒక తండ్రి చేతిలో ఉంచబడుతుంది ఫిలిప్పీయులకు 1:29లో వివరించినట్లు).
అయినప్పటికీ, క్రీస్తు యొక్క "కప్పు" మరియు "బాప్టిజం" నిజంగా ఏమిటో వారికి తెలియదు. సాధారణంగా, అత్యంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తులు సిలువ వాస్తవికతతో కనీసం పరిచయం ఉన్నవారు. గొప్పతనం కోసం కోరిక కంటే కొన్ని విషయాలు సోదరుల మధ్య ఎక్కువ అసమ్మతిని కలిగిస్తాయి. క్రీస్తు శిష్యులు గొడవపడినప్పుడల్లా, ఈ ఆశయం యొక్క ఏదో ఒక రూపం దాని మూలంలో ఉన్నట్లు అనిపించింది.
శ్రద్ధగా శ్రమించే, ఓపికగా కష్టాలను సహించే వ్యక్తి, తన సోదరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలని కోరుకుంటాడు మరియు ఆత్మల మోక్షానికి మరింత కృషి చేస్తాడు, క్రీస్తును చాలా దగ్గరగా పోలి ఉంటాడు మరియు అతని నుండి శాశ్వతమైన గౌరవాన్ని పొందుతాడు. మన ప్రభువు అతని మరణాన్ని పురాతన త్యాగ వ్యవస్థను గుర్తుచేసే పదజాలాన్ని ఉపయోగించి వర్ణించాడు. అతని మరణం మానవత్వం యొక్క పాపాలకు ఒక త్యాగం వలె పనిచేస్తుంది మరియు పాత చట్టాలు కేవలం అసంపూర్ణంగా ప్రాతినిధ్యం వహించే నిజమైన మరియు గణనీయమైన త్యాగం. ఇది చాలా మందికి విమోచన క్రయధనం, అందరికీ సరిపోతుంది, చాలా మందికి ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ఇది చాలా మందికి అయితే, చాలా పిరికి ఆత్మ కూడా "నా కోసం ఎందుకు కాదు?"

యెరికో దగ్గర యేసు ఇద్దరు అంధులకు చూపు ఇచ్చాడు. (29-34)
సారూప్య పరీక్షలు లేదా శారీరక మరియు మానసిక బలహీనతలను ఎదుర్కొంటున్న వారు ఉపశమనం పొందేందుకు మరియు ఒకరినొకరు ఉద్ధరించడానికి ప్రార్థనలో కలిసి రావడం ప్రయోజనకరం. క్రీస్తు దయ కోరుకునే వారందరికీ పుష్కలంగా ఉంది. వారి ప్రార్థనలు శ్రద్ధతో గుర్తించబడ్డాయి; వారు నిజమైన సంకల్పంతో అరిచారు. మోస్తరు కోరికలు తిరస్కారాలను పొందుతాయి. వారు హృదయపూర్వకంగా ఆశ్రయించి మధ్యవర్తి దయకు లొంగిపోవడంతో వారి వినయం వారి ప్రార్థనలలో ప్రకాశించింది. వారు క్రీస్తును ప్రభువుగా గుర్తించి, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావానికి నిదర్శనంగా ఎలా సంబోధించారో వారి విశ్వాసం స్పష్టంగా కనిపించింది.
వారు తమ ప్రార్థనలలో పట్టుదలతో ఉన్నారు. అటువంటి దయ కోరినప్పుడు, అది సంకోచం లేదా పిరికితనం కోసం ఒక క్షణం కాదు; వారు తీవ్రంగా అరిచారు. క్రీస్తు వారికి ప్రోత్సాహాన్ని అందించాడు. మన భౌతిక శరీరాల అవసరాలు మరియు భారాలను మేము త్వరగా గుర్తించగలము మరియు వాటిని సులభంగా వ్యక్తీకరించగలము. మన ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలను, ప్రత్యేకించి మన ఆత్మీయ అంధత్వాన్ని, అదే ఆవశ్యకతతో వ్యక్తపరుద్దాం. చాలామంది ఆధ్యాత్మికంగా అంధులు అయినప్పటికీ తమకు చూపు ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు. యేసు ఈ గ్రుడ్డివారిని స్వస్థపరిచాడు మరియు వారి దృష్టిని పొందిన తరువాత, వారు ఆయనను అనుసరించారు. ఎవరూ క్రీస్తును గుడ్డిగా అనుసరించరు; అతని దయ మొదట వారి కళ్ళు తెరుస్తుంది, వారి హృదయాలను అతని వైపుకు ఆకర్షిస్తుంది.
ఈ అద్భుతాలు యేసుకు మన పిలుపుగా పనిచేస్తాయి. మనము ఈ పిలుపును వినండి మరియు ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపలో మరియు జ్ఞానంలో ఎదగాలని మన రోజువారీ ప్రార్థనగా చేద్దాము.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |