Kings I - 1 రాజులు 19 | View All

1. ఏలీయా చేసినదంతయును అతడు ఖడ్గముచేత ప్రవక్తల నందరిని చంపించిన సంగతియును అహాబు యెజెబెలునకు తెలియజెప్పగా

2. యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వర్తమానము పంపించెనురేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణ మును వారిలో ఒకని ప్రాణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాక.

3. కాబట్టి అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన ప్రాణము కాపాడు కొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరషెబాకు చేరి, అచ్చట ఉండుమని తన దాసునితో చెప్పి

4. తాను ఒక దినప్రయాణము అరణ్యములోనికి పోయి యొక బదరీవృక్షముక్రింద కూర్చుండి, మరణా పేక్షగలవాడైయెహోవా, నా పితరులకంటె నేను ఎక్కువవాడను కాను, ఇంతమట్టుకు చాలును, నా ప్రాణము తీసికొనుము అని ప్రార్థనచేసెను.

5. అతడు బదరీవృక్షము క్రింద పరుండి నిద్రించుచుండగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతని ముట్టినీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెప్పెను.

6. అతడు చూచినంతలో అతని తలదగ్గర నిప్పుల మీద కాల్చబడిన అప్పమును నీళ్ల బుడ్డియు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను.

7. అయితే యెహోవా దూత రెండవమారు వచ్చి అతని ముట్టినీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై యున్నది, నీవు లేచి భోజనము చేయుమని చెప్పినప్పుడు

8. అతడు లేచి భోజనముచేసి, ఆ భోజనపు బలముచేత నలువది రాత్రింబగళ్లు ప్రయాణముచేసి, దేవుని పర్వతమని పేరుపెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చి

9. అచ్చట ఉన్న యొక గుహలోచేరి బసచేసెను. యెహోవావాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమైఏలీయా, యిచ్చట నీవేమి చేయుచున్నావని అతని నడుగగా

10. అతడుఇశ్రాయేలు వారు నీ నిబంధనను త్రోసి వేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను ఖడ్గముచేత హతము చేసిరి. సైన్యముల కధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒక డనుమాత్రమే మిగిలియుండగా వారు నా ప్రాణమును కూడ తీసివేయుటకై చూచుచున్నారని మనవిచేసెను.
రోమీయులకు 11:3

11. అందుకాయననీవు పోయి పర్వతముమీద యెహోవా సముఖమందు నిలిచి యుండుమని సెలవిచ్చెను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి లేచెను, యెహోవా భయమునకు పర్వతములు బద్దలాయెను; శిలలు ఛిన్నా భిన్నములాయెను గాని యెహోవా ఆ గాలి దెబ్బయందు ప్రత్యక్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు.

12. ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టెను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను.

13. ఏలీయా దాని విని తన దుప్పటితో ముఖము కప్పుకొని బయలుదేరి గుహవాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచ్చట నీవేమి చేయుచున్నావని యొకడు పలికిన మాట అతనికి వినబడెను.

14. అందుకతడుఇశ్రా యేలువారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను ఖడ్గముచేత హతము చేసిరి. సైన్య ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాత్రమే మిగిలియుండగా వారు నా ప్రాణము తీసివేయుటకై చూచు చున్నారని చెప్పెను.
రోమీయులకు 11:3

15. అప్పుడు యెహోవా అతనికి సెల విచ్చిన దేమనగానీవు మరలి అరణ్యమార్గమున దమస్కు నకు పోయి దానిలో ప్రవేశించి సిరియ దేశముమీద హజాయేలునకు పట్టాభిషేకము చేయుము;

16. ఇశ్రాయేలు వారిమీద నింషీకుమారుడైన యెహూకు పట్టాభిషేకము చేయుము; నీకు మారుగా ప్రవక్తయైయుండుటకు ఆబేల్మె హోలావాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకము చేయుము.

17. హజాయేలుయొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకొనువారిని యెహూ హతముచేయును; యెహూ యొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకొనువారిని ఎలీషా హతము చేయును.

18. అయినను ఇశ్రాయేలు వారిలో బయలునకు మోకాళ్లూనకయు, నోటితో వాని ముద్దు పెట్టుకొనకయునుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను మిగిలియుందురు.
రోమీయులకు 11:4

19. ఏలీయా అచ్చటనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనున్న పండ్రెండు అరకల యెడ్లచేత దుక్కి దున్నించుచు పండ్రెండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేర బోయి తన దుప్పటి అతనిమీద వేయగా

20. అతడు ఎడ్లను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెత్తినేను పోయి నా తలిదండ్రులను ముద్దుపెట్టుకొని తిరిగి వచ్చి నిన్ను వెంబ డించెదనని చెప్పి అతనిని సెలవడుగగా అతడుపోయి రమ్ము, నావలన నీకు నిర్బంధము లేదని చెప్పెను.
మత్తయి 8:21, లూకా 9:61

21. అందు కతడు అతనిని విడిచి వెళ్లి కాడి యెడ్లను తీసి, వధించి వాటిమాంసమును గొర్తినొగల చేత వంటచేసి జనులకు వడ్డిం చెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళ్లి అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 19 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఏలీయా అరణ్యానికి పారిపోతాడు. (1-8) 
యెజెబెల్ ఒక భయంకరమైన సందేశాన్ని ఏలీయాకు తెలియజేసింది. ప్రాపంచిక కోరికలచే నడపబడే హృదయాలు దేవుని పట్ల నిష్కపటంగా మరియు ఆగ్రహానికి గురవుతాయి, వాటిని ఒప్పించే మరియు లొంగదీసుకునే సాక్ష్యాలను సమర్పించినప్పుడు కూడా. అపారమైన విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ అచంచలమైన బలానికి సమానం కాదు. ఈ కాలంలో ఇజ్రాయెల్‌కు సహాయం చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ మరియు అతని విధులను నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు దేవుని రక్షణపై ఆధారపడటానికి ప్రతి కారణం ఉన్నప్పటికీ, ఎలిజా పారిపోవాలని ఎంచుకున్నాడు. కృపను విడిచిపెట్టి క్రీస్తుతో ఉండాలని పౌలు ఉద్దేశపూర్వక కోరిక వలె కాకుండా, ఎలిజా యొక్క నిర్ణయం ఉద్దేశపూర్వక ఆధ్యాత్మిక కోరికతో గుర్తించబడలేదు. ఈ సంఘటన ఎలిజాను తన స్వంత బలంపై ఆధారపడటానికి దేవుడు ఎలా అనుమతించాడో చూపిస్తుంది, అతని ధైర్యం మరియు శక్తి అతని స్వాభావిక సామర్థ్యాల నుండి కాకుండా ప్రభువు నుండి వచ్చాయని హైలైట్ చేస్తుంది. అతను తన స్వంత పరికరాలకు వదిలివేసినప్పుడు అతను తన పూర్వీకుల నుండి భిన్నంగా లేడని ఇది రిమైండర్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది. మన పట్ల దేవుని ఉద్దేశాలను మనం పూర్తిగా గ్రహించలేనప్పటికీ-అవి సేవ లేదా పరీక్షలను కలిగి ఉన్నా-ఆయనకు తెలుసు మరియు మనం తగినంత దయతో ఉన్నామని నిర్ధారిస్తాడు.

దేవుడు ఏలీయాకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. (9-13) 
"ఎలిజా, నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు?" అని దేవుడు వేసిన ప్రశ్న. మందలింపుగా పనిచేస్తుంది. మనం సరైన స్థలంలో ఉన్నామా మరియు మన బాధ్యతల మార్గంలో ఉన్నామా అని విచారించడం మనకు తరచుగా అవసరం. దేవుడు నన్ను పిలిపించి, నా బాధ్యతలకు హాజరవుతూ, అర్థవంతంగా సహకరిస్తున్న తగిన ప్రదేశంలో నేను ఉన్నానా? ఎలిజా పాపంలో ప్రజల మొండితనం గురించి విలపించాడు, తాను మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు భావించాడు. విజయాన్ని సాధించాలనే ఆశ కోల్పోవడం వల్ల అనేక విలువైన ప్రయత్నాలకు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. దేవుడిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలిజా ఇక్కడికి వచ్చాడా? దేవుడు తనను కలుస్తాడని అతను నిజంగానే కనుగొంటాడు. గాలి, భూకంపం మరియు మంటలు అతని ముఖాన్ని కప్పి ఉంచడానికి అతనిని ప్రేరేపించలేకపోయాయి, కానీ అది మృదువైన గుసగుసలాడేలా చేసింది. దయగల ఆత్మలు అతని భయంకరమైన అంశాల కంటే ప్రభువు యొక్క కరుణామయమైన దయతో మరింత లోతుగా కదిలిపోతాయి. సిలువ నుండి లేదా కరుణాసనం నుండి మాట్లాడే వ్యక్తి యొక్క సున్నితమైన స్వరం హృదయ ఆధిపత్యాన్ని క్లెయిమ్ చేయడంలో ప్రత్యేకమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.

ఏలీయాకు దేవుని సమాధానం. (14-18) 
దేవుడు తన విచారణను పునరావృతం చేస్తూ, "ఎందుకు వచ్చావు?" దీని తర్వాత, ఎలిజా తన నిరుత్సాహ భావాలను వ్యక్తం చేశాడు. దేవుని ప్రవక్తలు తమ యజమానికి కాకపోతే అలాంటి ఆందోళనలతో మరెక్కడా తిరగాలి? ప్రతిస్పందనగా, ప్రభువు సమాధానం ఇచ్చాడు. అతను అహాబు దుష్ట ఇంటి నిర్మూలనను మరియు ఇశ్రాయేలు పాపాలకు రాబోయే శిక్షను ప్రకటించాడు. అదనంగా, దేవుడు తాను నమ్మినట్లుగా ఏలీయా ఒంటరిగా లేడని మరియు ఆలస్యం చేయకుండా అతని కోసం ఒక సహాయకుడు లేవనెత్తబడతాడని దేవుడు వెల్లడించాడు. ఆ విధంగా, ఎలిజా యొక్క అన్ని ఫిర్యాదులు పరిష్కరించబడ్డాయి మరియు పరిష్కరించబడ్డాయి. తరచుగా, దేవుని నమ్మకమైన వారు దాచబడతారు, కీర్తనల గ్రంథము 83:3లో ఆయన దాచబడిన వారిగా సూచించబడతారు. కనిపించే చర్చి మసకబారినట్లుగా కనిపించవచ్చు, గోధుమలు చాఫ్‌తో కప్పబడి ఉంటాయి మరియు జల్లెడ పట్టడం, శుద్ధి చేయడం మరియు వేరుచేసే రోజు వచ్చే వరకు బంగారాన్ని అస్పష్టంగా ఉంచుతుంది. మనం చేయలేనప్పుడు కూడా ప్రభువు తనకు చెందిన వారిని గుర్తిస్తాడు; అతని చూపు గోప్యతా రాజ్యాన్ని మించిపోయింది. స్వర్గానికి చేరుకున్న తర్వాత, మనం ఊహించిన వ్యక్తులు లేకపోవడాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు, అయితే ఊహించని విధంగా మనం కలుసుకోలేమని ఊహించలేదు. దేవుని ప్రేమ తరచుగా మానవ దాతృత్వాన్ని మించిపోతుంది మరియు మన అంచనాలకు మించి ఉంటుంది.

ఎలీషా పిలుపు. (19-21)
ఎలిజా ఎలీషాను దైవిక మార్గదర్శకత్వం ద్వారా ఎదుర్కొన్నాడు, ప్రవక్తల పాఠశాలల పరిధిలో కాకుండా బహిరంగ మైదానంలో. ఎలీషా చదవడం, ప్రార్థన చేయడం లేదా త్యాగం చేయడంలో నిమగ్నమై లేదు; బదులుగా, అతను శ్రద్ధగా దున్నుతున్నాడు. పనిలేకుండా ఉండటం గౌరవాన్ని తీసుకురాదు మరియు నిజాయితీతో కూడిన వ్యాపారంలో పాల్గొనడం అవమానాన్ని తీసుకురాదు. ఎలీషా కేసు ద్వారా రుజువు చేయబడినట్లుగా, ప్రాపంచిక వృత్తి మన స్వర్గపు పిలుపు నుండి మనల్ని మళ్లించదు. పరిశుద్ధాత్మ అతని హృదయాన్ని తాకింది, మరియు అతను ఏలీయాతో పాటుగా అన్నిటినీ విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. క్రీస్తు యొక్క అధికారం ప్రబలంగా ఉన్న సమయాల్లో ఈ సుముఖత ఉద్భవిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ పద్ధతిలో ఆకర్షించబడకుండా ఎవరూ క్రీస్తు వద్దకు రాలేరు.
ప్రవచనాత్మక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇది ఒక సవాలుగా ఉన్న కాలం అయినప్పటికీ, ఎలీషా ఏలీయాను అనుసరించే అవకాశాన్ని వెంటనే స్వీకరించాడు. మానవ తార్కికంపై ఆధారపడిన వ్యక్తి ఎలిజా యొక్క మాంటిల్‌ను తీసుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఉండకపోవచ్చు. అయితే, ఎలీషా ఏలీయాకు తోడుగా ఉండేందుకు ఇష్టపూర్వకంగా అందరినీ విడిచిపెట్టాడు. అదేవిధంగా, "నన్ను అనుసరించండి" అని రక్షకుడు వ్యక్తులను పిలిచినప్పుడు, ప్రియమైన స్నేహితులు మరియు లాభదాయకమైన వృత్తులు ఆనందంగా విడిచిపెట్టబడ్డాయి మరియు అతని పేరుపై ప్రేమతో డిమాండ్ చేసే పనులు చేపట్టబడ్డాయి.
మనలో శక్తివంతంగా పని చేస్తున్న ఆయన కృప యొక్క శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని మనం కూడా అనుభవిద్దాం. హృదయపూర్వక లొంగిపోవడం ద్వారా, ఎలీషా చేసినట్లుగానే మనం మన దైవిక పిలుపును మరియు ఎన్నికను తక్షణమే పటిష్టం చేసుకుందాం.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |