Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 10 | View All

1. సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియ కుండుట నాకిష్టములేదు. అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముక్రింద నుండిరి. వారందరును సముద్రములో నడచిపోయిరి;
నిర్గమకాండము 13:21-22, నిర్గమకాండము 14:22-29

2. అందరును మోషేను బట్టి మేఘములోను సముద్రములోను బాప్తిస్మము పొందిరి;

4. అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మసంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీస్తే.
నిర్గమకాండము 17:6, సంఖ్యాకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 78:15

5. అయితే వారిలో ఎక్కువమంది దేవునికిష్టులుగా ఉండకపోయిరి గనుక అరణ్యములో సంహరింపబడిరి.
సంఖ్యాకాండము 14:16, సంఖ్యాకాండము 14:23, సంఖ్యాకాండము 14:29-30, కీర్తనల గ్రంథము 78:31

6. వారు ఆశించిన ప్రకారము మనము చెడ్డవాటిని ఆశించకుండునట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి.
సంఖ్యాకాండము 11:4, సంఖ్యాకాండము 11:34, కీర్తనల గ్రంథము 106:14

7. జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరివలె మీరు విగ్రహారాధకులై యుండకుడి.

8. మరియు వారివలె మనము వ్యభిచరింపక యుందము; వారిలో కొందరు వ్యభిచరించి నందున ఒక్కదినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి.
సంఖ్యాకాండము 25:1, సంఖ్యాకాండము 25:9

9. మనము ప్రభువును శోధింపక యుందము; వారిలో కొందరు శోధించి సర్పములవలన నశించిరి.
నిర్గమకాండము 23:20-21, సంఖ్యాకాండము 21:5-6

10. మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకుని చేత నశించిరి.
సంఖ్యాకాండము 14:2, సంఖ్యాకాండము 14:36, సంఖ్యాకాండము 16:41-49, కీర్తనల గ్రంథము 106:25-27

11. ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి, యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడెను.

12. తాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను.

13. సాధారణముగా మనుష్యులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియు మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగినవాడు; మీరు సహింప గలిగినంతకంటె ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడ నియ్యడు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగ జేయును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9

14. కాబట్టి నా ప్రియులారా, విగ్రహారాధనకు దూర ముగా పారిపొండి.

15. బుద్ధిమంతులతో మాటలాడినట్లు మీతో మాటలాడుచున్నాను; నేను చెప్పు సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి

16. మనము దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్రలోనిది త్రాగుట క్రీస్తు రక్తములో పాలు పుచ్చుకొను టయేగదా? మనము విరుచు రొట్టె తినుట క్రీస్తు శరీరములో పాలుపుచ్చుకొనుటయేగదా?

17. మన మందరము ఆ యొకటే రొట్టెలో పాలుపుచ్చుకొనుచున్నాము; రొట్టె యొక్కటే గనుక అనేకులమైన మనము ఒక్క శరీరమై యున్నాము.

18. శరీరప్రకారమైన ఇశ్రాయేలును చూడుడి. బలి అర్పించినవాటిని తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా?
లేవీయకాండము 7:6, లేవీయకాండము 7:15

19. ఇక నేను చెప్పునదేమి? విగ్రహార్పితములో ఏమైన ఉన్నదనియైనను విగ్రహములలో ఏమైన ఉన్నదనియైనను చెప్పెదనా?

20. లేదు గాని, అన్యజనులర్పించు బలులు దేవునికి కాదు దయ్యములకే అర్పించు చున్నారని చెప్పుచున్నాను. మీరు దయ్యములతో పాలి వారవుట నాకిష్టము లేదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:17, కీర్తనల గ్రంథము 106:37

21. మీరు ప్రభువు పాత్రలోనిది దయ్యముల పాత్రలోనిది కూడ త్రాగనేరరు; ప్రభువు బల్లమీద ఉన్నదానిలోను దయ్యముల బల్లమీదఉన్న దానిలోను కూడ పాలుపొందనేరరు.
మలాకీ 1:7, మలాకీ 1:12

22. ప్రభువునకు రోషము పుట్టించెదమా? ఆయన కంటె మనము బలవంతులమా?
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:21

23. అన్ని విషయములయందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయవు.

24. ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటి వానికొరకు మేలుచేయ చూచుకొనవలెను.

25. మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణయు చేయక కటికవాని అంగడిలో అమ్మునదేదో దానిని తినవచ్చును.

26. భూమియు దాని పరిపూర్ణతయు ప్రభునివైయున్నవి.
కీర్తనల గ్రంథము 24:1, కీర్తనల గ్రంథము 50:12, కీర్తనల గ్రంథము 89:11

27. అవిశ్వాసులలో ఒకడు మిమ్మును విందునకు పిలిచినపుడు వెళ్లుటకు మీకు మనస్సుండినయెడల మీకు వడ్డించి నది ఏదో దానినిగూర్చి మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణయు చేయక తినుడి.

28. అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అర్పింపబడినదని చెప్పినయెడల అట్లు తెలిపినవాని నిమిత్తమును మనస్సాక్షి నిమిత్తమును తినకుడి.

29. మనస్సాక్షి నిమిత్తమనగా నీ సొంత మనస్సాక్షి నిమిత్తము కాదు ఎదుటివాని మనస్సాక్షి నిమిత్తమే యీలాగు చెప్పుచున్నాను. ఎందుకనగా వేరొకని మనస్సాక్షిని బట్టి నా స్వాతంత్ర్య విషయములో తీర్పు తీర్చబడనేల?

30. నేను కృతజ్ఞతతో పుచ్చు కొనినయెడల నేను దేనినిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నానో దానినిమిత్తము నేను దూషింప బడనేల?

31. కాబట్టి మీరు భోజనముచేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి.

32. యూదులకైనను, గ్రీసుదేశస్థుల కైనను, దేవుని సంఘమునకైనను అభ్యంతరము కలుగ జేయకుడి.

33. ఈలాగు నేను కూడ స్వప్రయోజనమును కోరక, అనేకులు రక్షింప బడవలెనని వారి ప్రయోజన మునుకోరుచు, అన్ని విషయములలో అందరిని సంతోష పెట్టుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గొప్ప అధికారాలు, ఇంకా భయంకరమైన ఇజ్రాయెల్‌లను అరణ్యంలో పడగొట్టారు. (1-5) 
విగ్రహారాధకులతో కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనకుండా మరియు పాపాత్మకమైన ప్రవర్తన పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరిని అవలంబించకుండా కొరింథీయులను నిరుత్సాహపరిచేందుకు, అపొస్తలుడు వారికి యూదు దేశం యొక్క చారిత్రక ఉదాహరణను అందించాడు. ఒక అద్భుత సంఘటన ద్వారా, ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రం గుండా మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డారు, వెంబడిస్తున్న ఈజిప్షియన్లు మునిగిపోయేలా చేశారు. ఇది వారికి సూచనార్థక బాప్టిజంలా పనిచేసింది. వారు అరణ్యంలో సేవించిన మన్నా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుకు ప్రతినిధి, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన రొట్టె, అందులో పాలుపంచుకునే వారికి నిత్యజీవాన్ని అందజేస్తుంది. క్రిస్టియన్ చర్చి నిర్మించబడిన పునాది శిలగా క్రీస్తు పనిచేస్తాడు మరియు విశ్వాసులు దాని నుండి ప్రవహించే ప్రవాహాలలో పాల్గొంటారు. ఈ చిత్రం క్రీస్తు ద్వారా విశ్వాసులకు ప్రసాదించబడిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పవిత్ర ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, అపొస్తలుడు ఈ ముఖ్యమైన అధికారాలను ఊహించడం లేదా సత్యం యొక్క వృత్తిపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా హెచ్చరించాడు, ఎందుకంటే అలాంటి హామీలు పరలోక ఆనందానికి హామీ ఇవ్వవు.

అన్ని విగ్రహారాధన మరియు ఇతర పాపపు ఆచారాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు. (6-14) 
కార్నల్ కోరికలు భోగము ద్వారా బలాన్ని సేకరిస్తాయి, కాబట్టి వాటి ప్రారంభ ఆవిర్భావంలో వాటిని అరికట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఇశ్రాయేలుకు వచ్చిన తెగుళ్లను నివారించడానికి, పాపం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం వివేకం. క్రీస్తును ప్రలోభపెట్టే వారు పాత పాము యొక్క శక్తి ద్వారా తమను తాము చిక్కుకుంటారని న్యాయమైన భయం ఉంది. దేవుని శాసనాలు మరియు ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా గొణిగడం తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టడం. గ్రంథంలోని ప్రతి వివరాలు ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి మరియు దాని నుండి పాఠాలు నేర్చుకోవడం తెలివైనది మరియు విధిగా ఉంటుంది. ఇతరులు పొరపాట్లు చేశారు, మరియు మేము మినహాయింపు కాదు. పాపానికి వ్యతిరేకంగా క్రైస్తవుని రక్షణ తనపై ఆరోగ్యకరమైన అపనమ్మకంలో ఉంది. మనం స్వీయ జాగరూకతను నిర్లక్ష్యం చేస్తే దేవుడు మనల్ని పడిపోకుండా కాపాడతానని వాగ్దానం చేయలేదు. ఈ జాగ్రత్తతో పాటు, ఓదార్పునిచ్చే హామీ కూడా ఉంది. ఇతరులు ఇలాంటి భారాలను భరించారు మరియు పోల్చదగిన ప్రలోభాలను ఎదుర్కొంటారు; వారు భరించే మరియు అధిగమించడానికి, మేము అలాగే చేయవచ్చు. దేవుడు, తన జ్ఞానం మరియు విశ్వాసంతో, మన సామర్థ్యాలను తెలుసుకుని, మన బలాన్ని బట్టి మన భారాలను సరిచేస్తాడు. అతను తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాడు, విచారణ నుండి లేదా కనీసం దాని హానికరమైన పర్యవసానాల నుండి మనలను విడిపించాడు. పాపం నుండి పారిపోయి దేవునికి దృఢంగా ఉండమని మనస్ఫూర్తిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ఆయనను గట్టిగా అంటిపెట్టుకుని ఉండటం ద్వారా, ప్రలోభాల నుండి మనం రక్షించబడతాము. ప్రపంచం యొక్క స్వభావంతో సంబంధం లేకుండా-అది నవ్వినా, ముఖం చిట్లించినా-అది విరోధిగానే మిగిలిపోయింది. అయినప్పటికీ, విశ్వాసులు దాని బెదిరింపులు మరియు ఆకర్షణలను అధిగమించి దానిని జయించటానికి అధికారం పొందుతారు. వారి హృదయాలలో నింపబడిన దేవుని యొక్క భయము, భద్రతను నిర్ధారించే ప్రధాన సాధనంగా మారుతుంది.

విగ్రహారాధనలో పాలుపంచుకోవడం క్రీస్తుతో సహవాసం కలిగి ఉండటం సాధ్యం కాదు. (15-22) 
ప్రభువు విందులో పాల్గొనడం అనేది సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుపై విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన మరియు అతని మోక్షానికి ప్రగాఢమైన కృతజ్ఞత యొక్క వ్యక్తీకరణను సూచించలేదా? ఈ మతకర్మ ద్వారా, క్రైస్తవులు, విశ్వాసంతో కట్టుబడి, ఒకే రొట్టెలో గోధుమ గింజలు లేదా మానవ శరీరంలోని అవయవాలు వలె పరస్పరం అనుసంధానించబడ్డారు. వారి ఐక్యత క్రీస్తుతో వారి కనెక్షన్ నుండి ఉద్భవించింది, ఆయనతో మరియు ఒకరితో ఒకరు సహవాసాన్ని పెంపొందించుకుంది. ఈ భావన యూదుల ఆరాధన మరియు బలి ఆచారాల నుండి తీసుకోబడిన సమాంతరాల ద్వారా నొక్కిచెప్పబడింది.
అపొస్తలుడు విగ్రహారాధకులతో విందులలో పాల్గొనకుండా జాగ్రత్త వహించడానికి ఈ సారూప్యతను విస్తరించాడు. అన్యమత త్యాగంలో భాగంగా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం దానితో సంబంధం ఉన్న విగ్రహాన్ని ఆరాధించడం మరియు దానితో సహవాసం లేదా సహవాసం చేయడంతో సమానం. యూదుల బలిపీఠం నుండి బలి అర్పించిన వారితో సమానంగా, ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాలుపంచుకోవడం క్రైస్తవ బలిలో ఎలా పాల్గొంటుందో దానికి ఇది సారూప్యం. సారాంశంలో, విగ్రహారాధన విందులలో చేరడం క్రైస్తవ మతాన్ని తిరస్కరించడంతో సమానం, ఎందుకంటే ఒకరు క్రీస్తుతో మరియు దయ్యాలతో ఏకకాలంలో సహవాసం చేయలేరు.
క్రైస్తవులు స్థలాలకు వెంచర్ చేసి, శరీర కోరికలు, కళ్ళ యొక్క ఆకర్షణ మరియు జీవితం యొక్క గర్వం కోసం అంకితమైన త్యాగాలలో పాల్గొంటే, వారు దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టే ప్రమాదం ఉంది.

మనం చేసేదంతా దేవునికి మహిమ కలిగించేలా మరియు ఇతరుల మనస్సాక్షికి కించపరచకుండా ఉండాలి. (23-33)
క్రైస్తవులు పాపం చేయకుండా విగ్రహాలకు అర్పించే ఆహారాన్ని తినే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మాంసాన్ని మార్కెట్‌లో సాధారణ ఆహారంగా విక్రయిస్తే, ప్రారంభంలో పూజారికి అంకితం చేయబడింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక క్రైస్తవుని పరిశీలన కేవలం చట్టబద్ధతకు మించి ప్రయోజనకరమైనది మరియు నిర్మాణాత్మకమైనది, ప్రత్యేకించి ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కొరకు విస్తరించాలి. క్రైస్తవ మతం దయతో కూడిన చర్యలను నిషేధించదు లేదా ఎవరి పట్ల మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించదు, భిన్నమైన మత విశ్వాసాలు లేదా అభ్యాసాలు ఉన్నవారితో కూడా. విగ్రహారాధనతో కూడిన మతపరమైన పండుగలలో పాల్గొనడానికి ఇది విస్తరించదని గమనించడం ముఖ్యం.
అపొస్తలుడి సలహాను అనుసరించి, క్రైస్తవులు తమ స్వేచ్ఛను ఇతరులకు హాని కలిగించేలా లేదా తమపై నిందలు తెచ్చుకోకుండా దుర్వినియోగం చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తినడం, త్రాగడం మరియు అన్ని చర్యల విషయాలలో, దేవుడిని మహిమపరచడం, ఆయనను సంతోషపెట్టడం మరియు గౌరవించడం వంటి ప్రధాన లక్ష్యం ఉండాలి. ఈ అంతిమ ప్రయోజనం అన్ని మతపరమైన ఆచారాల యొక్క సారాంశాన్ని నొక్కి చెబుతుంది మరియు స్పష్టమైన నియమాలు లోపించే పరిస్థితులలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. పవిత్రత, శాంతి మరియు దయాదాక్షిణ్యాలతో వర్ణించబడిన ఆత్మ అత్యంత బలీయమైన విరోధులను కూడా నిరాయుధులను చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |