Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 8 | View All

1. ఆరవ సంవత్సరము ఆరవ నెల అయిదవ దినమున నేను నా యింట కూర్చునియుండగాను యూదా పెద్దలు నా యెదుట కూర్చుండియుండగాను ప్రభువైన యెహోవా హస్తము నామీదికి వచ్చెను.

2. అంతట నేను చూడగా అగ్నిని పోలిన ఆకారము నాకు కనబడెను, నడుము మొదలుకొని దిగువకు అగ్నిమయమైనట్టుగాను, నడుము మొదలుకొని పైకి తేజోమయమైనట్టుగాను, కరుగుచున్న అపరంజియైనట్టుగాను ఆయన నాకు కనబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:13

3. మరియు చెయ్యివంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండ్రుకలు పట్టుకొనగా ఆత్మ భూమ్యాకాశముల మధ్యకు నన్నెత్తి, నేను దేవుని దర్శనములను చూచుచుండగా యెరూష లేమునకు ఉత్తరపువైపుననున్న ఆవరణ ద్వారముదగ్గర రోషము పుట్టించు విగ్రహస్థానములో నన్ను దించెను.

4. అంతట లోయలో నాకు కనబడిన దర్శనరూపముగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని ప్రభావము అచ్చట కనబడెను.

5. నర పుత్రుడా, ఉత్తరపువైపు తేరి చూడుమని యెహోవా నాకు సెలవియ్యగా నేను ఉత్తరపువైపు తేరి చూచితిని; ఉత్తరపువైపున బలిపీఠపు గుమ్మము లోపల రోషము పుట్టించు ఈ విగ్రహము కనబడెను.

6. అంతట ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునరపుత్రుడా, వారు చేయు దానిని నీవు చూచుచున్నావు గదా; నా పరిశుద్ధస్థలమును నేను విడిచిపోవునట్లుగా ఇశ్రాయేలీయులు ఇక్కడ చేయు అత్యధికమైన హేయకృత్యములు చూచితివా? యీతట్టు తిరిగినయెడల వీటికంటె మరి యధికమైన హేయక్రియలు చూచెదవు.

7. అప్పుడు ఆవరణద్వారముదగ్గర నన్ను ఆయన దింపగా గోడలోనున్న సందు ఒకటి నాకు కన బడెను.

8. నరపుత్రుడా, ఆ గోడకు కన్నము త్రవ్వు మని ఆయన నాకు సెలవియ్యగా నేను గోడకు కన్నము త్రవ్వినంతలో ద్వారమొకటి కనబడెను.

9. నీవు లోపలికి చొచ్చి, యిక్కడ వారెట్టి హేయకృత్యములు చేయు చున్నారో చూడుమని ఆయన నాకు సెలవియ్యగా

10. నేను లోపలికి పోయి చూచితిని; అప్పుడు ప్రాకెడి సకల జంతువుల ఆకారములును హేయమైన మృగముల ఆకారములును, అనగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవతల విగ్రహ ములన్నియు గోడమీద చుట్టును వ్రాయబడియున్నట్టు కనబడెను.

11. మరియు ఒక్కొకడు తన చేతిలో ధూపార్తి పట్టుకొని ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలు డెబ్బది మందియు, వారిమధ్యను షాఫాను కుమారుడైన యజన్యాయు, ఆ యాకారములకు ఎదురుగా నిలిచి యుండగా, చిక్కని మేఘమువలె ధూపవాసన ఎక్కుచుండెను.

12. అప్పుడా యన నాకు సెలవిచ్చినదేమనగానరపుత్రుడా యెహోవా మమ్మును కానక యుండును, యెహోవా దేశ మును విసర్జించెను అని యనుకొని, ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలు చీకటిలో తమ విగ్రహపు గదులలో వారిలో ప్రతివాడు చేయుదానిని నీవు చూచుచున్నావు గదా.

13. మరియు ఆయననీవు ఈతట్టు తిరుగుము, వీటిని మించిన అతి హేయకృత్యములు వారు చేయుట చూతువని నాతో చెప్పి

14. యెహోవా మందిరపు ఉత్తర ద్వారము దగ్గర నన్ను దింపగా, అక్కడ స్త్రీలు కూర్చుండి తమ్మూజు దేవతనుగూర్చి యేడ్చుట చూచితిని.

15. అప్పుడాయననరపుత్రుడా, యిది చూచితివి గాని నీవు తిరిగి చూచిన యెడల వీటిని మించిన హేయకృత్యములు చూతువని నాతో చెప్పి

16. యెహోవా మందిరపు లోపలి ఆవరణ ములో నన్ను దింపగా, అక్కడ యెహోవా ఆలయ ద్వారము దగ్గరనున్న ముఖమంటపమునకును బలిపీఠమున కును మధ్యను ఇంచుమించు ఇరువది యయిదుగురు మను ష్యులు కనబడిరి. వారి వీపులు యెహోవా ఆలయము తట్టును వారి ముఖములు తూర్పుతట్టును తిరిగి యుండెను; వారు తూర్పున నున్న సూర్యునికి నమస్కారము చేయు చుండిరి.

17. అప్పుడాయన నాతో ఇట్లనెనునరపుత్రుడా, నీవు చూచితివే; యూదావారు ఇక్కడ ఇట్టి హేయ కృత్యములు జరిగించుట చాలదా? వారు దేశమును బలా త్కారముతో నింపుచు నాకు కోపము పుట్టించుదురు, తీగె ముక్కునకు పెట్టుచు మరి ఎక్కువగా నాకు కోపము పుట్టించుదురు.

18. కాబట్టి కటాక్షము లేకయు కనికరము చూపకయు నేను నా క్రోధమునగుపరచి, వారు నా చెవులలో ఎంత బిగ్గరగా మొఱ్ఱపెట్టినను నేను ఆలకింప కుందును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదు పాలకులు చేసిన విగ్రహారాధనలు. (1-6) 
యెహెజ్కేల్, తన దైవిక దర్శనంలో, ఒక గంభీరమైన వ్యక్తిని చూశాడు, అది అతని ఉనికిని గ్రహించి, అతనిని ఆత్మతో యెరూషలేముకు రవాణా చేసింది. ఆలయ లోపలి ఆస్థానం యొక్క పవిత్ర పరిమితుల్లో, అతను అసహ్యకరమైన విగ్రహం కోసం కేటాయించిన స్థలాన్ని చూశాడు. ఈ మొత్తం దృశ్యం ఒక దర్శనంలో ఉన్నట్లుగా ప్రవక్త ముందు ఆవిష్కృతమైంది. దేవుడు ఎవరికైనా తన మహిమ మరియు మహిమ యొక్క లోతైన సంగ్రహావలోకనంతో పాటు, ఒకే నగరంలో జరుగుతున్న హేయమైన చర్యల గురించి పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తే, ఆ వ్యక్తి నిస్సందేహంగా దేవుడు దానిపై విధించే కఠినమైన శిక్షల యొక్క ధర్మాన్ని అంగీకరిస్తాడు.

యూదులు అప్పుడు అంకితం చేయబడిన మూఢనమ్మకాలు, ఈజిప్షియన్. (7-12) 
దాచిన గదిలో, గోడలను అలంకరించే జీవుల చిత్రాలను బహిర్గతం చేస్తూ, ఒక వీల్ ఎత్తివేయబడినట్లు అనిపించింది. ఈ వర్ణనలకు ముందు, ఇజ్రాయెల్ పెద్దల సమూహం వారి ఆరాధనను అందించింది. లౌకిక విజయాలన్నీ వ్యక్తులను ప్రలోభాల నుండి రక్షించలేవు, అది కామం యొక్క ఆకర్షణ అయినా లేదా విగ్రహారాధన యొక్క లాగడం అయినా, వారు వారి హృదయాల మోసపూరిత వంపులకు వదిలివేయబడినప్పుడు. ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, దేవుణ్ణి సేవించడంలో త్వరగా అలసిపోయేవారు తమ మూఢనమ్మకాలను వెంబడించడంలో తరచు ఎలాంటి శ్రమను లేదా ఖర్చును విడిచిపెట్టరు.
కపటవాదులు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి బయటి ముఖభాగాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు, సాధారణంగా కవచంలో కొంత చింక్ ఉంటుంది, అది వారిని నిశితమైన పరిశీలకులకు బహిర్గతం చేస్తుంది. ప్రపంచం దాచిన తప్పుల సంపదను కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే అవి దేవుని దృష్టికి మించినవని చాలా మంది నమ్ముతారు. అయితే, తమ పాపాల నిందను ప్రభువుపై మోపేవారు తమ స్వంత పతనానికి నిజంగా పండినవారే.

ది ఫోనిషియన్. (13,14)  పర్షియన్. (15,16)  వారి పాపపు హీనత. (17,18)
తమ్ముజ్ కోసం వార్షిక సంతాపం అవమానకరమైన ఆచారాలతో కూడి ఉంటుంది, ఇక్కడ వివరించిన వ్యక్తులు సూర్యుని పూజారులుగా ఉండవచ్చు. దేవుడు ప్రవక్తను ఈ అతిక్రమం యొక్క ఘోరతను సాక్ష్యమివ్వమని పిలుస్తాడు, వారు "కొమ్మను వారి ముక్కుకు ఎలా ఉంచారు" అని నొక్కిచెప్పారు, ఇది విగ్రహారాధకులు తమ సేవించిన విగ్రహాలను గౌరవిస్తూ ఆచరించే నిర్దిష్ట ఆచారాన్ని సూచిస్తుంది. మేము మానవ స్వభావాన్ని లోతుగా పరిశోధించి, మన స్వంత హృదయాలను అన్వేషించేటప్పుడు, మేము అనేక అసహ్యకరమైన అభ్యాసాలను వెలికితీస్తాము. విశ్వాసులు తమను తాము ఎంత ఎక్కువగా పరీక్షించుకుంటారో, వారు దేవుని యెదుట తమను తాము ఎక్కువగా తగ్గించుకుంటారు, పాపం కోసం తెరిచిన ఫౌంటెన్‌ను మెచ్చుకుంటారు మరియు దానిలో శుద్ధీకరణను కోరుకుంటారు.
Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |