John - యోహాను సువార్త 3 | View All

1. యూదుల అధికారియైన నీకొదేమను పరిసయ్యు డొకడుండెను.

2. అతడు రాత్రియందు ఆయనయొద్దకు వచ్చి బోధకుడా, నీవు దేవునియొద్దనుండి వచ్చిన బోధ కుడవని మే మెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచున్న సూచక క్రియలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెప్పెను.

3. అందుకు యేసు అతనితోఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.

4. అందుకు నీకొదేము ముసలి వాడైన మనుష్యుడేలాగు జన్మింపగలడు? రెండవమారు తల్లి గర్బమందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయనను అడుగగా

5. యేసు ఇట్లనెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆత్మమూలము గాను జన్మించితేనేగాని దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింప లేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

6. శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మమూలముగా జన్మించినది ఆత్మయునై యున్నది.

7. మీరు క్రొత్తగా జన్మింపవలెనని నేను నీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు.

8. గాలి తన కిష్టమైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబ్దము విందువేగాని అది యెక్కడనుండి వచ్చునో యెక్కడికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆత్మమూలముగా జన్మించిన ప్రతివాడును ఆలాగే యున్నాడనెను.
ప్రసంగి 11:5

9. అందుకు నీకొదేము ఈ సంగతులేలాగు సాధ్యములని ఆయనను అడుగగా

10. యేసు ఇట్లనెను నీవు ఇశ్రాయేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా?

11. మేము ఎరిగిన సంగతియే చెప్పుచున్నాము, చూచినదానికే సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాము, మా సాక్ష్యము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 55:4

12. భూసంబంధమైన సంగతులు నేను మీతో చెప్పితే మీరు నమ్మకున్నప్పుడు, పరలోకసంబంధ మైనవి మీతో చెప్పినయెడల ఏలాగు నమ్ముదురు?

13. మరియు పరలోకమునుండి దిగివచ్చినవాడే, అనగా పరలోకములో ఉండు మనుష్యకుమారుడే తప్ప పరలోకము నకు ఎక్కిపోయిన వాడెవడును లేడు.
సామెతలు 30:4

14. అరణ్యములో మోషే సర్పమును ఏలాగు ఎత్తెనో,
సంఖ్యాకాండము 21:9

15. ఆలాగే విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవము పొందునట్లు మనుష్యకుమారుడు ఎత్తబడవలెను.

16. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను.

17. లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంప లేదు.

18. ఆయనయందు విశ్వాసముంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు; విశ్వసింపనివాడు దేవుని అద్వితీయకుమారుని నామమందు విశ్వాస ముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీర్పు తీర్చబడెను.

19. ఆ తీర్పు ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుష్యులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి.

20. దుష్కార్యము చేయు ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును, తన క్రియలు దుష్‌క్రియలుగా కనబడకుండునట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు.

21. సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడియున్నవని ప్రత్యక్షపరచ బడునట్లు వెలుగునొద్దకు వచ్చును.

22. అటు తరువాత యేసు తన శిష్యులతో కూడ యూదయ దేశమునకు వచ్చి అక్కడ వారితో కాలము గడుపుచు బాప్తిస్మమిచ్చుచు ఉండెను.

23. సలీము దగ్గర నున్న ఐనోనను స్థలమున నీళ్లు విస్తారముగా ఉండెను గనుక యోహాను కూడ అక్కడ బాప్తిస్మమిచ్చుచు ఉండెను; జనులు వచ్చి బాప్తిస్మముపొందిరి.

24. యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండ లేదు.

25. శుద్ధీకరణాచారమును గూర్చి యోహాను శిష్యులకు ఒక యూదునితో వివాదము పుట్టెను.

26. గనుక వారు యోహాను నొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, యెవడు యొర్దానుకు అవతల నీతో కూడ ఉండెనో, నీ వెవనిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చితివో, యిదిగో, ఆయన బాప్తిస్మ మిచ్చుచున్నాడు; అందరు ఆయనయొద్దకు వచ్చు చున్నారని అతనితో చెప్పిరి.

27. అందుకు యోహాను ఇట్లనెను తనకు పరలోకమునుండి అనుగ్రహింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొంద నేరడు.

28. నేను క్రీస్తును కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు చెప్పినట్టు మీరే నాకు సాక్షులు.
మలాకీ 3:1

29. పెండ్లికుమార్తెగలవాడు పెండ్లి కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండ్లి కుమారుని స్వరము వినెడి స్నేహితుడు ఆ పెండ్లి కుమారుని స్వరము విని మిక్కిలి సంతోషించును; ఈ నా సంతోషము పరిపూర్ణమై యున్నది.

30. ఆయన హెచ్చవలసియున్నది, నేను తగ్గవలసి యున్నది.

31. పైనుండి వచ్చువాడు అందరికి పైనున్నవాడు; భూమి నుండి వచ్చువాడు భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూర్చి మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచ్చు వాడు అందరికి పైగానుండి
కీర్తనల గ్రంథము 97:9

32. తాను కన్నవాటినిగూర్చియు విన్నవాటినిగూర్చియు సాక్ష్యమిచ్చును; ఆయన సాక్ష్యము ఎవడును అంగీకరింపడు.
యెషయా 55:4

33. ఆయన సాక్ష్యము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సత్యవంతుడను మాటకు ముద్రవేసి యున్నాడు.

34. ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలతలేకుండ ఆత్మననుగ్రహించును గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును.

35. తండ్రి కుమారుని ప్రేమించుచున్నాడు. గనుక ఆయన చేతికి సమస్తము అప్పగించి యున్నాడు.

36. కుమారునియందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్యజీవముగలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వానిమీద నిలిచి యుండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
John - యోహాను సువార్త 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నికోడెమస్‌తో క్రీస్తు ప్రసంగం. (1-21) 
నికోడెమస్, భయం లేదా సిగ్గుతో, బహిరంగ ప్రదేశంలో కాకుండా రాత్రిపూట కవర్ కింద క్రీస్తుతో కలవడానికి ఎంచుకున్నాడు. మత విశ్వాసాలు ప్రాచుర్యం పొందని సమయాల్లో, చాలామంది నికోడెమస్ మాదిరిగానే ఇలాంటి రహస్య విధానాన్ని అవలంబిస్తారు. అయితే, రహస్య సమావేశం ఉన్నప్పటికీ, యేసు అతనిని స్వాగతించాడు, నీతి కోసం బలహీనమైన ప్రయత్నాలకు కూడా మద్దతు ఇవ్వడం మరియు పోషించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రదర్శించాడు. నికోడెమస్ మొదట నీడలో యేసును సంప్రదించగా, తరువాత అతను బహిరంగంగా అతనిని అంగీకరించాడు.
వారి సంభాషణ ఒక పాలకుడైన నికోడెమస్ యొక్క రాజకీయ ఆందోళనల కంటే వ్యక్తిగత మోక్షానికి సంబంధించిన విషయాలను పరిశోధించింది. యేసు పునరుత్పత్తి యొక్క ఆవశ్యకతను మరియు స్వభావాన్ని నొక్కి చెప్పాడు, దానిని కొత్త పుట్టుకతో పోల్చాడు-ముఖ్యంగా మునుపు తప్పుగా లేదా ప్రయోజనం లేకుండా జీవించిన వారికి జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించే అవకాశం. ఈ పరివర్తనకు పూర్తి సమగ్ర మార్పు అవసరం-కొత్త స్వభావం, సూత్రాలు, ఆప్యాయతలు మరియు లక్ష్యాలు. పుట్టుక యొక్క రూపకం ఒకరి స్థితి మరియు స్వభావంలో లోతైన మరియు విశేషమైన మార్పును నొక్కి చెప్పింది.
స్వర్గం నుండి ఉద్భవించిన ఈ కొత్త జన్మ భావన సంఖ్యాకాండము 21:6-9లో చూసినట్లుగా, పాపం యొక్క ఘోరమైన స్వభావాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. పాపం యొక్క ప్రారంభ ఆకర్షణ ఉన్నప్పటికీ, అది చివరికి హానిని కలిగిస్తుంది, పాము కాటుతో పోల్చబడింది. మన ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలకు పరిష్కారంగా సువార్తలో అందించబడిన క్రీస్తులో పరిహారం ఉంది. తమ పాపభరితమైన స్థితిని విస్మరించేవారు లేదా రక్షణ కొరకు క్రీస్తు యొక్క నిబంధనలను తిరస్కరించేవారు తమ మీద తాము నాశనం చేసుకుంటారు.
సువార్త సందేశం యేసుక్రీస్తును విశ్వసించే బాధ్యతను నొక్కి చెబుతూ, ప్రపంచానికి తన కుమారుడిని ఇవ్వడంలో దేవుని ప్రేమను వెల్లడిస్తుంది. ఈ విశ్వాసం ఆయనను విశ్వసించే వారికి శాశ్వత జీవితానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ప్రయోజనానికి దారి తీస్తుంది. మోక్షం అనేది క్రీస్తుకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనది, క్రీస్తు ద్వారా దేవుడు ప్రపంచాన్ని తనతో సమాధానపరచుకోవడం ద్వారా ప్రదర్శించబడింది. నిజమైన విశ్వాసులు తమ గత పాపాలు చేసినప్పటికీ దేవుని క్షమాపణ మరియు దయను అనుభవిస్తూ సంతోషాన్ని పొందుతారు మరియు నింద నుండి తప్పించుకుంటారు.
మరోవైపు, అవిశ్వాసం అనేది పరిహారం యొక్క తిరస్కరణగా ఖండించబడింది, ఇది దేవుని పట్ల హృదయ శత్రుత్వం మరియు పాపం పట్ల ప్రేమ నుండి ఉద్భవించింది. క్రీస్తును తిరస్కరించేవారి విధి భయంకరమైనది, ఖండించడం, దేవుని కోపం మరియు తనను తాను ఖండించుకునే హృదయంతో ఉంటుంది.
ఈ ప్రకరణం క్రీస్తుకు ప్రతిస్పందనను కూడా విభేదిస్తుంది: దుష్ట ప్రపంచం కాంతిని దూరం చేస్తుంది ఎందుకంటే అది వారి పాపపు పనులను బహిర్గతం చేస్తుంది, అయితే పునరుద్ధరించబడిన హృదయాలు దానిని స్వాగతిస్తాయి. రూపాంతరం చెందిన వ్యక్తి హృదయపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తాడు, దేవుని చిత్తంతో మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు మరియు అతని పట్ల ప్రేమతో ప్రేరేపించబడ్డాడు. పునరుత్పత్తి, ప్రధాన ఇతివృత్తం, భౌతిక విజయాలు మరియు ప్రాపంచిక విజయాలను కప్పివేస్తూ, పారామౌంట్ ఆందోళనగా ప్రదర్శించబడుతుంది.
ముగింపులో, కథనం పాఠకులను ప్రాపంచిక సాధనల కంటే ఆధ్యాత్మిక పునర్జన్మకు ప్రాధాన్యతనివ్వమని కోరింది, పునరుత్పత్తి లేని జీవితం దుఃఖానికి దారితీస్తుందని మరియు దేవుని నుండి శాశ్వతంగా విడిపోవడానికి దారితీస్తుందని నొక్కి చెబుతుంది.

క్రీస్తు జాన్ యొక్క బాప్టిజం జాన్ యొక్క సాక్ష్యం. (22-36)
జాన్ తనకు అప్పగించిన స్థలం మరియు పనులు రెండింటిలోనూ పూర్తి సంతృప్తిని పొందాడు, అయినప్పటికీ యేసుకు మరింత ముఖ్యమైన మిషన్ ఉందని అతను గుర్తించాడు. యేసు పరిపాలన మరియు శాంతి శాశ్వతంగా ఉంటాయని, ఆయన నిరంతరం గౌరవం మరియు ప్రభావాన్ని పొందుతారని అతను అర్థం చేసుకున్నాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, జాన్ తనకు తగ్గ ఫాలోయింగ్‌ను ఊహించాడు. దేవుని కుమారుడైన యేసు పరలోకం నుండి దిగివచ్చాడని తెలుసుకున్న జాన్, మరింత సూటిగా మతపరమైన విషయాలను ప్రస్తావించడానికే పరిమితమైన తన పాపాత్మకమైన, మర్త్య స్వభావాన్ని గుర్తించాడు. యేసు మాటలు దైవిక అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, పూర్తి స్థాయిలో ఆత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డాయి, ప్రవక్తల మాటల వలె పరిమితం కాలేదు. యేసుపై విశ్వాసాన్ని ఆలింగనం చేసుకోవడం శాశ్వత జీవితానికి ఏకైక మార్గం అని జాన్ నొక్కిచెప్పాడు, అయితే దేవుని కుమారుడిని తిరస్కరించిన వారు మోక్షానికి దూరంగా ఉంటారు, దేవుని శాశ్వతమైన కోపాన్ని సహిస్తారు.Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |