Genesis - ఆదికాండము 9 | View All

1. మరియదేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి.

2. మీ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులన్నిటికిని ఆకాశపక్షులన్నిటికిని నేలమీద ప్రాకు ప్రతి పురుగుకును సముద్రపు చేపలన్నిటికిని కలుగును; అవి మీ చేతి కప్పగింపబడి యున్నవి.

3. ప్రాణముగల సమస్త చరములు మీకు ఆహారమగును; పచ్చని కూర మొక్కల నిచ్చినట్లు వాటిని మీకిచ్చియున్నాను.
రోమీయులకు 14:2, 1 తిమోతికి 4:3

4. అయినను మాంసమును దాని రక్తముతో మీరు తినకూడదు; రక్తమే దాని ప్రాణము.
అపో. కార్యములు 15:20-29

5. మరియు మీకు ప్రాణమైన మీ రక్తమును గూర్చి విచారణ చేయుదును; దానిగూర్చి ప్రతిజంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; ప్రతి నరుని ప్రాణమును గూర్చి వాని సహోదరుని విచారణ చేయుదును.

6. నరుని రక్తమును చిందించు వాని రక్తము నరునివలననే చిందింపబడును; ఏలయనగా దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని చేసెను.
మత్తయి 26:52, 1 కోరింథీయులకు 11:7

7. మీరు ఫలించి అభివృద్ధి నొందుడి; మీరు భూమిమీద సమృద్ధిగా సంతానము కని విస్తరించుడని వారితో చెప్పెను.

8. మరియదేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో

9. ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము మీ సంతానముతోను మీతోకూడనున్న ప్రతి జీవితోను,

10. పక్షులేమి పశువులేమి మీతోకూడ సమస్తమైన భూజంతువులేమి ఓడలోనుండి బయటికి వచ్చిన సమస్త భూజంతువులతోను నా నిబంధన స్థిరపరచుచున్నాను.

11. నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును; సమస్త శరీరులు ప్రవాహ జలములవలన ఇకను లయపరచబడరు; భూమిని నాశనము చేయుటకు ఇకను జలప్రవాహము కలుగదని పలికెను.

12. మరియదేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడనున్న సమస్త జీవరాసులకును మధ్య నేను తరతరములకు ఏర్ప రచుచున్న నిబంధనకు గురుతు ఇదే.

13. మేఘములో నా ధనుస్సును ఉంచితిని; అది నాకును భూమికిని మధ్య నిబంధనకు గురుతుగా నుండును.

14. భూమిపైకి నేను మేఘమును రప్పించునప్పుడు ఆ ధనుస్సు మేఘములో కనబడును.

15. అప్పుడు నాకును మీకును సమస్త జీవరాసులకును మధ్యనున్న నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందును గనుక సమస్త శరీరులను నాశనము చేయుటకు ఆలాగు ప్రవాహముగా నీళ్లు రావు.

16. ఆ ధనుస్సు మేఘములో నుండును. నేను దాని చూచి దేవునికిని భూమిమీదనున్న సమస్త శరీరులలో ప్రాణముగల ప్రతి దానికిని మధ్యనున్న నిత్య నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొందుననెను.

17. మరియదేవుడు నాకును భూమిమీదనున్న సమస్తశరీరులకును మధ్య నేను స్థిరపరచిన నిబంధనకు గురుతు ఇదే అని నోవహుతో చెప్పెను.

18. ఓడలోనుండి వచ్చిన నోవహు కుమారులు షేము హాము యాపెతనువారు; హాము కనానుకు తండ్రి.

19. ఈ ముగ్గురు నోవహు కుమారులు; వీరి సంతానము భూమియందంతట వ్యాపించెను.

20. నోవహు వ్యవసాయము చేయనారంభించి, ద్రాక్షతోట వేసెను.

21. పిమ్మట ద్రాక్షారసము త్రాగి మత్తుడై తన గుడారములో వస్త్రహీనుడుగా నుండెను.

22. అప్పుడు కనానుకు తండ్రియైన హాము తన తండ్రి వస్త్రహీనుడై యుండుట చూచి బయటనున్న తన యిద్దరు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను.

23. అప్పుడు షేమును యాపెతును వస్త్రమొకటి తీసికొని తమ యిద్దరి భుజములమీద వేసికొని వెనుకకు నడిచి వెళ్లి తమ తండ్రి దిసమొలను కప్పిరి; వారి ముఖములు వెనుకతట్టు ఉండుట వలన తమ తండ్రి దిసమొలను చూడలేదు.

24. అప్పుడు నోవహు మత్తునుండి మేలుకొని తన చిన్నకుమారుడు చేసినదానిని తెలిసికొని -

25. కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను.

26. మరియు అతడు షేము దేవుడైన యెహోవా స్తుతింపబడునుగాక కనాను అతనికి దాసుడగును.

27. దేవుడు యాపెతును విశాలపరచును అతడు షేము గుడారములలో నివసించును అతనికి కనాను దాసుడగును అనెను.

28. ఆ జలప్రవాహము గతించిన తరువాత నోవహు మూడువందల ఏబది యేండ్లు బ్రదికెను.

29. నోవహు బ్రదికిన దినములన్నియు తొమ్మిదివందల ఏబది యేండ్లు; అప్పుడతడు మృతిబొందెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు నోవహును ఆశీర్వదిస్తాడు మరియు ఆహారం కోసం మాంసాన్ని ఇస్తాడు. (1-3) 
దేవుడు మనకు బాగా సహాయం చేస్తాడు మరియు మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. జంతువులు మరియు వాటి మాంసం నుండి మనకు లభించే సహాయం మరియు ఆనందానికి కూడా మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. దేవుడు కూడా ప్రమాదకరమైన జంతువులు మనకు భయపడేలా చూస్తాడు, అది మనల్ని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. ఇది మనం రోజూ చూస్తూనే ఉంటాం. మనం జంతువులను ఆహారం కోసం ఉపయోగించవచ్చు, కానీ మనం వాటి పట్ల అత్యాశతో లేదా క్రూరంగా ఉండకూడదు. వారు జీవించి ఉన్నప్పుడు లేదా వారి ప్రాణాలను తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎటువంటి కారణం లేకుండా వారిని బాధించకూడదు. 

రక్తం మరియు హత్య నిషేధించబడింది. (4-7) 
పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి చేసిన త్యాగాన్ని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం కాబట్టి ప్రజలు రక్తం తినడానికి అనుమతించబడలేదు. ప్రజలు జంతువుల పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించకుండా మరియు హింసకు తక్కువ సున్నితంగా మారకుండా నిరోధించడం కూడా ఇది. మానవులు తమ ప్రాణాలను తీయకూడదు మరియు దేవుడు సమయం అని నిర్ణయించినప్పుడు మాత్రమే వాటిని వదులుకోవాలి. ఎవరైనా వేరొకరి ప్రాణం తీస్తే, వారు దేవునికి జవాబుదారీగా ఉంటారు. అమాయకులకు రక్షణ కల్పించే బాధ్యత తప్పు చేసిన వారిని శిక్షించి న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు. రోమీయులకు 13:4 ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా మరొకరిని చంపినట్లయితే, వారికి మరణశిక్ష విధించాలి. ఎందుకంటే దేవుడు తన స్వరూపంలో మానవులను సృష్టించాడు మరియు ఎవరైనా మరొక వ్యక్తిని చంపినప్పుడు, వారు ఆ ప్రతిమను నాశనం చేస్తారు మరియు దేవుడిని అగౌరవపరుస్తారు.

మేఘములో దేవుని ధనుస్సు ద్వారా దేవుని ఒడంబడిక. (8-17) 
చాలా కాలం క్రితం, ప్రజలు చేసిన చెడు పనుల కారణంగా ప్రపంచం నాశనం చేయబడింది. కానీ ఇప్పుడు, దేవుని దయ వల్ల ఈ ప్రపంచం ఇంకా ఇక్కడ ఉంది. ప్రజలు ఒకరికొకరు వాగ్దానాలు చేసుకుంటారు మరియు వారు తమ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకుంటారని చూపించడానికి మేఘములో దేవుని ధనుస్సు వంటి ప్రత్యేక చిహ్నాన్ని ఉపయోగిస్తారు. మీరు మేఘములో దేవుని ధనుస్సును చూసినప్పుడు, అది చాలా వర్షం పడుతుందని అనిపించినప్పటికీ, అది కురవదని అర్థం. మేఘములో దేవుని ధనుస్సు ఆశ మరియు ఓదార్పుకు చిహ్నం వంటిది. వర్షపు చినుకుల మీద ప్రకాశించే సూర్యుడి ద్వారా మేఘములో దేవుని ధనుస్సు తయారు చేయబడింది మరియు ఇది విచారంగా ఉన్న ప్రజలకు ఆశను కలిగించే యేసును గుర్తు చేస్తుంది. విల్లు మరియు బాణం భయానకంగా అనిపించినప్పటికీ, ఈ మేఘములో దేవుని ధనుస్సు సంతోషకరమైన చిహ్నం మరియు అది భూమికి కాకుండా ఆకాశం వైపు చూపుతుంది. మనం మేఘములో దేవుని ధనుస్సును చూసినప్పుడు, దేవుడు మనపట్ల ఎల్లప్పుడూ దయ చూపుతానని వాగ్దానం చేశాడని గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ఈ వాగ్దానాన్ని విశ్వసించాలి మరియు దానికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి.

నోవహు ద్రాక్షతోటను నాటాడు, హామ్ తాగి వెక్కిరించాడు. (18-23) 
మంచి వ్యక్తులు కూడా తప్పులు చేయగలరని చూపించడానికి నోవహు తాగిన కథ బైబిల్లో ఉంది. తప్పులు చేయకుండా సహాయం చేయడానికి మనం దేవునిపై ఆధారపడాలని కూడా ఇది మనకు గుర్తు చేస్తుంది. నోవహు కుమారుడు హామ్ చాలా మంచి వ్యక్తి కాదు మరియు అతని తండ్రిని చెడు పరిస్థితిలో చూసి ఆనందించి ఉండవచ్చు. నోవహు మంచి వ్యక్తి అయినప్పటికీ, మన తల్లిదండ్రులను మరియు బాధ్యత వహించే ఇతర వ్యక్తులను గౌరవించడం చాలా ముఖ్యం. అలా చేయకపోతే, మనకు దురదృష్టం కలుగుతుంది.

నోవహు కనానును శపించాడు, షేమ్‌ను ఆశీర్వదించాడు, జాఫెత్ కోసం ప్రార్థించాడు, అతని మరణం. (24-29)
నోవహు తన మనవడు కనానుతో కలత చెందాడు, అతను ఏదో తప్పు చేశాడని నమ్మాడు. కనాను ఎల్లప్పుడూ ఇతరులకు సేవకునిగా ఉంటాడని మరియు తన స్వంత కుటుంబాన్ని హీనంగా చూసుకుంటానని అతను ప్రకటించాడు. కనాను కుటుంబం గతంలో చేసిన చెడ్డ పనులే దీనికి కారణం కావచ్చు. ఇశ్రాయేలీయులు కనానీయులను ఓడించినప్పుడు మరియు ఆఫ్రికాలో చాలా మంది ప్రజలు బానిసలుగా మరియు చెడుగా ప్రవర్తించినప్పుడు ఈ ప్రవచనం నిజమైంది. అయితే, ప్రజలను బానిసలుగా చేయడం సరైందేనని దీని అర్థం కాదు. మనం ఇతరులతో క్రూరంగా ప్రవర్తించాలని దేవుడు కోరుకోడు మరియు అలా చేసిన వారిని శిక్షిస్తాడు. నోవహు తన ఇతర మనవరాలైన షేమ్ మరియు జాఫెత్‌లకు కూడా ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు. చర్చిని నిర్మించడంలో షేమ్ వారసులు ముఖ్యమైనవారు మరియు జాఫెత్ వారసులు చివరికి యేసును విశ్వసిస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కలిసి వస్తారని ఇది చూపిస్తుంది. నోవహు నమ్మకమైన వ్యక్తి, అతను ప్రపంచంలో చాలా మార్పులను చూడడానికి జీవించాడు, అయితే ఇంకా ఉత్తమమైనది రాబోతోందని అతను నమ్మాడు.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |