Kings I - 1 రాజులు 8 | View All

1. అప్పుడు సీయోను అను దావీదు పురములోనుండి యెహోవా నిబంధన మందసమును పైకి తీసికొని వచ్చుటకు యెరూషలేములోనుండు రాజైన సొలొమోను ఇశ్రా యేలీయుల పెద్దలను గోత్రప్రధానులను, అనగా ఇశ్రా యేలీయుల పితరుల కుటుంబముల పెద్దలను తనయొద్దకు సమకూర్చెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

2. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులందరును ఏతనీ మను ఏడవ మాసమందు పండుగకాలమున రాజైన సొలొ మోను నొద్దకు కూడుకొనిరి.

3. ఇశ్రాయేలీయుల పెద్ద లందరును రాగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎత్తి

4. దాని తీసికొనివచ్చిరి. ప్రత్యక్షపు గుడారమును గుడారములోనున్న పరిశుద్ధ ఉపకరణములను యాజకు లును లేవీయులును తీసికొనిరాగా

5. రాజైన సొలొమోనును అతనియొద్దకు కూడి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులగు సమాజకులందరును మందసము ముందర నిలువబడి, లెక్కింప శక్యముగాని గొఱ్ఱెలను ఎడ్లను బలిగా అర్పించిరి.

6. మరియు యాజకులు యెహోవానిబంధన మందస మును తీసికొని దాని స్థలములో, అనగా మందిరపు గర్బా ల యమగు అతిపరిశుద్ధ స్థలములో, కెరూబుల రెక్కల క్రింద దానిని ఉంచిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

7. కెరూబుల రెక్కలు మందస స్థానము మీదికి చాపబడెను, ఆ కెరూబులు మందసమును దాని దండెలను పైతట్టున కమ్మెను.

8. వాటి కొనలు గర్భాలయము ఎదుట పరిశుద్ధ స్థలములోనికి కనబడునంత పొడ వుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడ లేదు. అవి నేటివరకు అక్కడనే యున్నవి.

9. ఇశ్రా యేలీయులు ఐగుప్తు దేశములోనుండి వచ్చినప్పుడు యెహోవా వారితో నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచెను. దానిలో ఆ రెండు రాతిపలకలు తప్ప మరి ఏమియు లేక పోయెను.

10. యాజకులు పరిశుద్ధస్థల ములోనుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు మేఘము యెహోవా మందిరమును నింపెను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

11. కాబట్టి యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిర ములో నిండుకొనగా ఆ మేఘమున్న హేతువుచేత యాజ కులు సేవచేయుటకు నిలువలేక పోయిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

12. సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.

13. నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కట్టించి యున్నాను; సదాకాలము అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకస్థలము ఏర్పరచియున్నాను అని చెప్పి
మత్తయి 23:21

14. ముఖమును ప్రజలతట్టు త్రిప్పుకొని, ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతయు నిలిచియుండగా ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను.

15. నా తండ్రియైన దావీదు నకు మాట యిచ్చి దాని నెరవేర్చిన ఇశ్రాయేలీయుల దేవు డైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగియుండును గాక.

16. నేను ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులను ఐగుప్తులోనుండి రప్పించిన నాటనుండి నా నామము దానియందుండు నట్లుగా ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రస్థానములలో ఏ పట్టణములో నైనను మందిరమును కట్టించుటకు నేను కోరలేదు గాని ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులమీద దావీదును ఉంచుటకు నేను కోరియున్నాను అని ఆయన సెల విచ్చెను.

17. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించవ లెనని నా తండ్రియైన దావీదునకు మనస్సు పుట్టగా
అపో. కార్యములు 7:45-46

18. యెహోవా నా తండ్రియైన దావీదుతో సెలవిచ్చినదేమనగానా నామఘనతకు ఒక మందిరము కట్టించుటకు నీవు తాత్పర్యము కలిగి యున్నావు, ఆ తాత్పర్యము మంచిదే;
అపో. కార్యములు 7:45-46

19. అయినను నీవు మందిరమును కట్టించకూడదు; నీ నడుములోనుండి పుట్ట బోవు నీ కుమారుడు నా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించును.
అపో. కార్యములు 7:47

20. తాను సెలవిచ్చిన మాటను యెహోవా నెరవేర్చియున్నాడు. నేను నా తండ్రియైన దావీదునకు ప్రతిగా నియమింపబడి, యెహోవా సెలవుచొప్పున ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడనై యుండి, ఇశ్రా యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామఘనతకు మందిర మును కట్టించియున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:47

21. అందులో యెహోవా నిబంధన మందసమునకు స్థలమును ఏర్పరచితిని, ఐగుప్తుదేశ ములోనుండి ఆయన మన పితరులను రప్పించినప్పుడు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే యున్నది.

22. ఇశ్రాయేలీయుల సమాజకులందరు చూచుచుండగా సొలొమోను యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట నిలువబడి ఆకాశముతట్టు చేతులెత్తి యిట్లనెను

23. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, పైనున్న ఆకాశమందైనను క్రిందనున్న భూమియందైనను నీవంటి దేవుడొకడునులేడు; పూర్ణమనస్సుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేర్చుచు కనికరము చూపుచు ఉండువాడవై యున్నావు,

24. నీ దాసుడైన నా తండ్రియగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగ్దానమును స్థిరపరచి, నీవిచ్చిన మాటను నేడు నెరవేర్చి యున్నావు.

25. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల దేవానీ కుమారులు సత్‌ ప్రవర్తనగలవారై, నీవు నా యెదుట నడచి నట్లు నా యెదుట నడచినయెడల, నా దృష్టికి అనుకూలుడై ఇశ్రాయేలీయులమీద సింహాసనాసీనుడగువాడు నీకుండక మానడని సెలవిచ్చితివి. నీవు నీ దాసుడును నా తండ్రియునగు దావీదునకు ఇచ్చిన వాగ్దానమును స్థిర పరచుము.

26. ఇశ్రాయేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదుతో నీవు సెలవిచ్చిన మాటను నిశ్చయపరచుము.

27. నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నిన్ను పట్టజాలవు; నేను కట్టించిన యీ మందిరము ఏలాగు పట్టును?
అపో. కార్యములు 17:24

28. అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా ప్రార్థనను విన్నపమును అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను పెట్టు మొఱ్ఱను ఆలకించుము.

29. నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను దయతో అంగీ కరించునట్లునా నామము అక్కడ ఉండునని యే స్థలమునుగూర్చి నీవు సెలవిచ్చితివో ఆ స్థలమైన యీ మందిరముతట్టు నీ నేత్రములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక.

30. మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశ్రాయేలీయులును ఈ స్థలముతట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేయునప్పుడెల్ల, నీ నివాసస్థానమైన ఆకాశమందు విని మా విన్న పము అంగీకరించుము; వినునప్పుడెల్ల మమ్మును క్షమించుము.

31. ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేయగా అతనిచేత ప్రమాణము చేయించు టకు అతనిమీద ఒట్టు పెట్టబడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందున్న నీ బలిపీఠము ఎదుట ఆ ఒట్టు పెట్టు నప్పుడు

32. నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు న్యాయము తీర్చి, హాని చేసినవాని తలమీదికి శిక్ష రప్పించి నీతిపరుని నీతిచొప్పున వానికి ఇచ్చి వాని నీతిని నిర్ధారణ చేయుము.

33. మరియు ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపముచేయుటచేత తమ శత్రువులయెదుట మొత్తబడి నప్పుడు, వారు నీతట్టు తిరిగి నీ నామమును ఒప్పుకొని యీ మందిరమందు నిన్నుగూర్చి ప్రార్థన విన్నపములు చేయునప్పుడెల్ల

34. నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశ్రాయేలీయు లగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచ్చిన దేశములోనికి వారిని తిరిగి రప్పించుము.

35. మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి వర్షము లేక పోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శ్రమపెట్టుటవలన వారు నీ నామమును ఒప్పుకొని తమ పాపములను విడిచి యీ స్థలముతట్టు తిరిగి ప్రార్థనచేసిన యెడల

36. నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సన్మార్గమును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన భూమి మీద వర్షము కురిపింపుము.

37. దేశమందు క్షామము గాని తెగులు గాని గాడ్పు దెబ్బ గాని చిత్తపట్టుట గాని మిడతలు గాని చీడపురుగు గాని కలిగినను, వారి శత్రువువారి దేశపు పట్టణములలో వారిని ముట్టడి వేసినను, ఏ తెగులు గాని వ్యాధి గాని కలిగినను,

38. ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులలో ప్రతి మనిషి తన తన మనోవ్యాధిని తెలిసికొనును గదా; ఒక్కడైనను జనులందరైనను ఈ మందిరము తట్టు తమ చేతులు చాపి ప్రార్థన విన్నపములు చేసినయెడల

39. ప్రతి మనిషియొక్క హృదయము నీ వెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి ప్రవర్తననుబట్టి వారికి ప్రతిఫలమిచ్చి

40. మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బ్రదుకు దినములన్నిటను వారు నీయందు భయ భక్తులు కలిగియుండునట్లు చేయుము; నరపుత్రులందరి హృదయములను నీవు మాత్రమే తెలిసికొని యున్నావు.

41. మరియు ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ నామమునుబట్టి దూరదేశ మునుండి వచ్చి

42. నీ ఘనమైన నామమును గూర్చియు, నీ బాహుబలమునుగూర్చియు, నీవు చాపిన బాహువు ప్రసిద్ధిని గూర్చియు విందురు. వారు వచ్చి యీ మందిరము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినయెడల

43. ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు నీవు విని, పరదేశులు నిన్ను వేడుకొనుదాని ప్రకారము సమస్తము ననుగ్రహించుము, అప్పుడు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, ఇశ్రా యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభక్తులు కలిగి, నేను కట్టించిన యీ మందిరమునకు నీ పేరు పెట్టబడినదని తెలిసికొందురు.

44. మరియు నీ జనులు తమ శత్రువు లతో యుద్ధము చేయుటకై నీవు వారిని పంపించు ఏ స్థలమునకైనను బయలుదేరునప్పుడు, నీవు కోరుకొనిన పట్టణముతట్టును నీ నామఘనతకు నేను కట్టించిన మంది రముతట్టును యెహోవావగు నీకు వారు ప్రార్థన చేసిన యెడల

45. ఆకాశమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని, వారి కార్యమును నిర్వహించుము.

46. పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శత్రువులచేతికి అప్పగించినయెడలనేమి, వారు వీరిని దూరమైనట్టి గాని దగ్గరయైనట్టి గాని ఆ శత్రువుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినప్పుడు

47. వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనస్సునకు తెచ్చుకొనిమేము దుర్మార్గులమై ప్రవర్తించి పాపము చేసితిమని చెప్పి, తమ్మును చెరగా కొనిపోయిన వారిదేశమందు చింతించి పశ్చాత్తాపపడి నీకు విన్నపము చేసినయెడల

48. తమ్మును చెరగా కొని పోయిన వారియొక్క దేశమందు పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను వారు నీ తట్టు తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశముతట్టును నీవు కోరుకొనిన పట్టణము తట్టును నీ నామఘనతకు నేను కట్టించిన మందిరముతట్టును నిన్నుగూర్చి ప్రార్థనచేసిన యెడల

49. ఆకాశమను నీ నివాసస్థలమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని వారి కార్యమును నిర్వహించి

50. నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తప్పులచేత నీ విషయమై అపరాధులైరో ఆ తప్పులను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని కనికరించునట్లు వారియెడల కని కరము పుట్టించుము.

51. వారు ఐగుప్తుదేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రప్పించిన నీ జనులును నీ స్వాస్థ్యమునై యున్నారు.

52. కాబట్టి నీ దాసుడనైన నేను చేయు విన్నపముమీదను, ఇశ్రాయేలీయులగు నీ జనులు చేయు విన్నపముమీదను, దృష్టియుంచి, వారు ఏ విషయములయందు నిన్ను వేడుకొందురో ఆ విషయముల యందు వారి విన్నపముల నాలకించుము.

53. ప్రభువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుప్తులోనుండి రప్పించి నప్పుడు నీవు నీ దాసుడైన మోషేద్వారా ప్రమాణమిచ్చినట్లు నీ స్వాస్థ్యమగునట్లుగా లోకమందున్న జనులందరిలోనుండి వారిని ప్రత్యేకించితివి గదా.

54. సొలొమోను ఈలాగు ప్రార్థించుటయు విన్నపము చేయుటయు ముగించి ఆకాశముతట్టు తన చేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళ్లూనుట మాని, లేచి నిలిచిన తరువాత

55. అతడు మహాశబ్దముతో ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతటిని దీవించెను.

56. ఎట్లనగాతాను చేసిన వాగ్దానమంతటినిబట్టి ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనులకు నెమ్మది దయచేసిన యెహోవాకు స్తోత్రము కలిగియుండును గాక. తన దాసుడైన మోషేద్వారా ఆయన చేసిన శుభవాగ్దానములో ఒక మాటైన తప్పి పోయినదికాదు

57. కాబట్టి మన దేవుడైన యెహోవా మనల ను వదలకను విడువకను, మన పితరులకు తోడుగా నున్నట్లు మనకును తోడుగా ఉండి

58. తన మార్గములన్నిటిని అనుసరించి నడుచుకొనునట్లుగాను, తాను మన పిత రులకిచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను చేకొనునట్లుగాను, మన హృదయములను తనతట్టు త్రిప్పుకొనును గాక.

59. ఆయన తన దాసుడనైన నా కార్యమును ఇశ్రాయేలీయులగు తన జనుల కార్యమును అవసరముచొప్పున, ఎల్లప్పుడును నిర్వహించునట్లుగా నేను యెహోవా యెదుట విన్నపము చేసిన యీ మాటలు రేయింబగలు మన దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఉండును గాక.

60. అప్పుడు లోకమందున్న జనులందరును యెహోవాయే దేవుడనియు, ఆయన తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలిసికొందురు.

61. కాబట్టి ఆయన నియమించిన కట్టడలను అనుసరించి నడుచు కొనుటకును, ఈ దినమందున్నట్లు ఆయన చేసిన నిర్ణయ ములను చేకొనుటను, మీ హృదయము మీ దేవుడైన యెహోవా విషయమై సర్వసిద్ధముగా నుండునుగాక.

62. అంతట రాజును, అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును యెహోవా సముఖమందు బలులు అర్పించుచుండగా

63. ఇరువది రెండువేల యెడ్లను, లక్ష యిరువదివేల గొఱ్ఱెలను సొలొమోను సమాధానబలులగా యెహోవాకు అర్పించెను. ఈ ప్రకారము రాజును ఇశ్రాయేలీయు లందరును యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠ చేసిరి.

64. ఆ దినమున యెహోవా సముఖమందున్న యిత్తడి బలిపీఠముఆ దహనబలులను నైవేద్యములను సమాధానబలి పశువుల క్రొవ్వును అర్పించుటకు బహు చిన్నదై చాలకపోయెను గనుక రాజు యెహోవా మందిరము ముందరనున్న ఆవర ణము మధ్యనుండు స్థలమును ప్రతిష్ఠించి అచ్చట దహన బలులను నైవేద్యములను సమాధానబలి పశువుల క్రొవ్వును అర్పించెను.

65. మరియు ఆ సమయమున సొలొమోనును అతనితో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరును హమాతునకు పోవుమార్గము మొదలుకొని ఐగుప్తునది వరకు నున్న సకల ప్రాంతములనుండి వచ్చిన ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు, అనగా పదునాలుగు దినములు యెహోవా సముఖమందు ఉత్సవముచేసిరి.

66. ఎనిమిదవ దినమున అతడు జను లకు సెలవియ్యగా, వారు రాజును పొగడి యెహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇశ్రాయేలీయులగు తన జను లకును చేసిన మేలంతటిని బట్టి సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళ్లి పోయిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఆలయ సమర్పణ. (1-11) 
మందసమును లోపలి గదులలో దాని నియమించబడిన ప్రదేశంలో ఉంచడం వారి ప్రయత్నాల పరాకాష్టగా గుర్తించబడింది. ఈ చర్య చాలా గంభీరంగా జరిగింది. మందసము ఇంటి లోపలి గర్భగుడిలో దాని విశ్రాంతి స్థలంలో సురక్షితంగా ఉంచబడింది, ఆ స్థలం నుండి వారు దైవిక సంభాషణను అందుకుంటారు. మందసాన్ని మోయడానికి ఉపయోగించిన స్తంభాలు ఇప్పుడు విస్తరించబడ్డాయి, ప్రధాన యాజకుడిని మందసము పైన ఉన్న కరుణాసనం వైపు నడిపించాయి. మందసము రవాణా చేయబడనప్పటికీ, వారి ఔచిత్యాన్ని కాపాడుకుంటూ, సంవత్సరానికి ఒకసారి, రక్తాన్ని చిలకరించడానికి అతను ప్రవేశించే సీటు ఇది.
మేఘం లోపల దేవుని మహిమ యొక్క అభివ్యక్తి రెండు విషయాలను సూచిస్తుంది: మొదటిది, సువార్త యొక్క ప్రకాశించే ప్రకాశంతో విభేదించినప్పుడు మునుపటి కాలం యొక్క తులనాత్మక అస్పష్టత. సువార్త ద్వారా, మనం ఇప్పుడు ప్రభువు యొక్క మహిమను బహిరంగంగా మరియు స్పష్టంగా చూస్తాము, అద్దంలోకి చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. రెండవది, ఇది భవిష్యత్తులో దేవుని దృష్టికి సంబంధించి మన భూసంబంధమైన స్థితి యొక్క ప్రస్తుత పరిమితులను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది స్వర్గం యొక్క ఆనందకరమైన స్థితిని వర్ణిస్తుంది. అక్కడ, పూర్తి దివ్య వైభవం ఆవిష్కృతమవుతుంది మరియు నిగ్రహం లేకుండా చూస్తుంది.

సందర్భం. (12-21) 
అస్పష్టమైన మేఘాన్ని గమనించినప్పుడు ఆశ్చర్యపోయిన పూజారులకు సొలొమోను ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు అందించాడు. సువార్త అందించిన స్వర్గధామంలో అత్యవసరంగా ఆశ్రయం పొందేందుకు ప్రొవిడెన్స్ విప్పుతున్న నిస్సత్తువ మార్గాలు మనకు ఉత్ప్రేరకంగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ పరిస్థితులతో శాంతిని నెలకొల్పడానికి దేవుని ప్రకటనలను ప్రతిబింబించడం మరియు అతని బోధలను అతని చర్యలతో సమన్వయం చేయడం కంటే మెరుగైన మార్గం మరొకటి లేదు. మనం చేసే ప్రతి మంచి పనిని దేవుడు మనకు చేసిన వాగ్దానాల నెరవేర్పుగా పరిగణించాలి.

సొలొమోను ప్రార్థన. (22-53) 
ఈ అద్భుతమైన ప్రార్థనలో, ప్రతి ప్రార్థనలో మనం ఏమి చేయాలో సొలొమోను ఉదాహరణగా చెప్పాడు: దేవునికి మహిమను అర్పించండి. దేవుని వాగ్దానాలలో సత్యానికి సంబంధించిన తాజా ధృవీకరణలను మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మన స్తుతులను విస్తరించడం మరింత సముచితం అవుతుంది. అతను వినయంగా దేవుని నుండి దయ మరియు అనుగ్రహాన్ని కోరుకుంటాడు. దేవుడు తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడాన్ని మనం చూసే సందర్భాలు, వాటిపై ఆధారపడటానికి మరియు అతని ముందు వాటిని ప్రార్థనలుగా సమర్పించడానికి మనల్ని ప్రోత్సహించాలి. తదుపరి ఆశీర్వాదాలను ఆశించేవారు ఇప్పటికే పొందిన ఆశీర్వాదాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. దేవుని వాగ్దానాలు మన కోరికలను మరియు ప్రార్థనలో మన ఆశలు మరియు ఎదురుచూపులకు మార్గనిర్దేశం చేసే దిక్సూచిగా ఉపయోగపడాలి.
త్యాగం యొక్క ఆచారాలు, ధూపం యొక్క సువాసన మరియు మొత్తం ఆలయ సేవ అన్నీ విమోచకుని పాత్రలు, అర్పణలు మరియు న్యాయవాదానికి ప్రతీక. తత్ఫలితంగా, ఆలయాన్ని నిత్యం స్మరించుకోవాలి. "క్షమించు" అనే ఒకే పదంలో తన అభ్యర్థనను సంక్షిప్తీకరించిన సొలొమోను తన ప్రజల కోసం తాను కోరేవన్నీ పొందుపరిచాడు. అన్ని బాధలు పాపం నుండి ఉద్భవించాయి కాబట్టి, పాప క్షమాపణ అన్ని బాధల నిర్మూలనకు మరియు ప్రతి దీవెనల స్వీకరణకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. అది లేకుండా, ఏ విముక్తి నిజంగా ఒక వరం కాదు.
దేవుని వాక్యం కాకుండా, ప్రతి అనుభవం నుండి, వారి కష్టాల నుండి కూడా జ్ఞానాన్ని సేకరించమని ప్రజలకు వ్యక్తిగతంగా సూచించమని సొలొమోను ప్రభువును వేడుకుంటున్నాడు. ప్రతి వ్యక్తి తన స్వంత హృదయాన్ని కలవరపెట్టే బాధను గుర్తించి, ప్రార్థనలో దేవుని ముందు సమర్పించాడు. అంతర్గత భారాలకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. పాపం మన హృదయాలలో ప్లేగులా నివసిస్తుంది; మన స్వాభావిక లోపాలు మన ఆధ్యాత్మిక అనారోగ్యాలను ఏర్పరుస్తాయి. ప్రతి నిజాయితీగల దేవుని అనుచరుడు ఈ అంతర్గత పోరాటాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు పోరాడటానికి ప్రయత్నిస్తాడు, ప్రార్థనలో చేతులు చాచినప్పుడు వాటిని విలాపంగా అందజేస్తాడు.
అనేక నిర్దిష్ట విజ్ఞాపనలను అనుసరించి, సొలొమోను ఒక విపరీతమైన అభ్యర్థనతో ముగించాడు: దేవుడు తన వేడుకున్న ప్రజల ప్రార్థనలను వినాలని. సువార్త కింద ఏ ప్రత్యేక స్థానం, దాని లోపల లేదా దాని వైపు చేసిన ప్రార్థనలలో ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉండదు. మన ప్రార్థనల సారాంశం క్రీస్తులో ఉంది; ఆయన నామమున మనము ఏది అడిగినా అది మనకు అనుగ్రహింపబడును. అందువలన, దేవుని విశ్వాసకుల సంఘం స్థాపించబడింది మరియు పవిత్రం చేయబడుతుంది, పడిపోయినవారు పునరుద్ధరించబడతారు మరియు స్వస్థత పొందుతారు. ఈ విధంగా అపరిచితులను కౌగిలించుకుంటారు, దుఃఖితులను ఓదార్చారు మరియు దేవుని పేరు మహిమపరచబడుతుంది. మన కష్టాలన్నిటికీ మూలం పాపం; అయినప్పటికీ, పశ్చాత్తాపం మరియు క్షమాపణ ద్వారా, మనం మానవ ఆనందానికి మార్గాన్ని కనుగొంటాము.

అతని ఆశీర్వాదం మరియు ప్రబోధం. (54-61) 
వారిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే మరియు వారి హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉన్న సంఘాన్ని ఎన్నడూ తొలగించలేదు. ఈ ప్రార్థనలో సొలొమోను శ్రద్ధగా కోరుకునేది ఇప్పటికీ క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా మంజూరు చేయబడింది, దాని వాస్తవికత అతని ప్రార్థన పూర్వరూపంగా పనిచేసింది. మనకు అవసరమైనప్పుడల్లా విస్తారమైన, తగిన మరియు సమయానుకూలమైన దయను మనం స్థిరంగా పొందుతాము.
స్వభావరీత్యా, పశ్చాత్తాపం, విశ్వాసం మరియు ప్రభువు ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించడానికి అంకితమైన పునరుద్ధరించబడిన జీవితానికి సువార్త పిలుపును ఏ మానవ హృదయం ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించదు. అయినప్పటికీ, ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నించమని సొలొమోను ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఇది స్క్రిప్చర్‌లో నిర్దేశించిన విధానంతో సమలేఖనం చేయబడింది - చట్టం యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించడం మరియు సువార్త పిలుపుకు ప్రతిస్పందించడం మన బాధ్యత, ముఖ్యంగా మన గత చట్ట ఉల్లంఘనలను బట్టి. మన హృదయాలు ఈ దిశలో మొగ్గు చూపినప్పుడు, మన స్వంత పాపం మరియు బలహీనతలను పసిగట్టినప్పుడు, మనం దైవిక మార్గదర్శకత్వం కోసం ప్రార్థిస్తాము. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా, యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి సేవ చేసేందుకు మనకు అధికారం లభిస్తుంది.

సొలొమోను శాంతి సమర్పణలు. (62-66)
సొలొమోను గణనీయమైన నైవేద్యాన్ని సమర్పించాడు మరియు అతను గుడారాల పండుగను గమనించాడు, అకారణంగా సమర్పణ పండుగను అనుసరించాడు. అదే విధంగా, దేవుని మంచితనానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, సంతోషంతో నిండిన హృదయాలతో మనం పవిత్రమైన ఆచారాల నుండి బయలుదేరాలి.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |