Joshua - యెహోషువ 5 | View All

1. వారు దాటుచుండగా ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట నుండి యెహోవా యొర్దాను నీళ్లను ఎండచేసిన సంగతి యొర్దానుకు పడమటిదిక్కుననున్న అమోరీయుల రాజు లందరును సముద్రమునొద్దనున్న కనానీయుల రాజు లందరును వినినప్పుడు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. ఇశ్రా యేలీయుల భయముచేత వారి కిక ధైర్యమేమియు లేక పోయెను.

2. ఆ సమయమున యెహోవారాతికత్తులు చేయించు కొని మరల ఇశ్రాయేలీయులకు సున్నతి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజ్ఞాపింపగా

3. యెహోషువ రాతికత్తులు చేయించుకొని సున్నతి గిరి అను స్థలము దగ్గర ఇశ్రాయేలీ యులకు సున్నతి చేయించెను.

4. యెహోషువ సున్నతి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుప్తులోనుండి బయలు దేరినవారందరిలో యుద్ధసన్నద్ధులైన పురుషులందరు ఐగుప్తు మార్గమున అరణ్యములో చనిపోయిరి.

5. బయలుదేరిన పురుషులందరు సున్నతి పొందినవారే కాని ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరిన తరువాత అరణ్యమార్గమందు పుట్టిన వారిలో ఎవరును సున్నతి పొందియుండలేదు.

6. యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచ్చెదనని వారి పితరులతో ప్రమా ణముచేసెనో, పాలు తేనెలు ప్రవహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా ప్రమాణము చేసి యుండెను గనుక ఐగుప్తులోనుండి వచ్చిన ఆ యోధు లందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున వారు నశించువరకు ఇశ్రాయేలీయులు నలువది సంవత్సరములు అరణ్యములో సంచరించుచు వచ్చిరి.

7. ఆయన వారికి ప్రతిగా పుట్టించిన వారి కుమారులు సున్నతి పొంది యుండలేదు గనుక వారికి సున్నతి చేయించెను; ఏల యనగా మార్గమున వారికి సున్నతి జరుగలేదు.

8. కాబట్టి ఆ సమస్త జనము సున్నతి పొందుట తీరిన తరువాత తాము బాగుపడు వరకు పాళెములోని తమ చోట్ల నిలిచిరి.

9. అప్పుడు యెహోవానేడు నేను ఐగుప్తు అవమానము మీ మీద నుండకుండ దొరలించివేసి యున్నానని యెహో షువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిల్గా లను పేరు.

10. ఇశ్రాయేలీయులు గిల్గాలులో దిగి ఆ నెల పదు నాలుగవ తేదిని సాయంకాలమున యెరికో మైదానములో పస్కాపండుగను ఆచరించిరి.

11. పస్కా పోయిన మరు నాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే వారు పొంగకయు వేచబడియునున్న భక్ష్య ములను తినిరి.

12. మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మన్నా మానిపోయెను; అటుతరువాత ఇశ్రాయేలీయులకు మన్నా దొరకకపోయెను. ఆ సంవత్సరమున వారు కనానుదేశపు పంటను తినిరి.

13. యెహోషువ యెరికో ప్రాంతమున నున్నప్పుడు అతడు కన్నులెత్తి చూడగా, దూసిన కత్తి చేత పట్టుకొనియున్న ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతనియొద్దకు వెళ్లినీవు మా పక్షముగా నున్నవాడవా, మా విరోధులపక్షముగా నున్నవాడవా? అని అడుగగా

14. అతడుకాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచ్చి యున్నాననెను. యెహోషువ నేలమట్టుకు సాగిలపడి నమస్కారముచేసినా యేలినవాడు తన దాసునికి సెల విచ్చునదేమని అడిగెను.
మత్తయి 14:33, మత్తయి 15:25

15. అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియున్న యీ స్థలము పరిశుద్ధమైనది, నీ పాద రక్షలను తీసి వేయుమని యెహోషువతో చెప్పగా యెహో షువ ఆలాగు చేసెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Joshua - యెహోషువ 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని ఉగ్రతకు గురికావడాన్ని చూసేవారి దుస్థితి ఎంత భయంకరమైనది! అటువంటి భయంకరమైన విధి దుర్మార్గులకు ఎదురుచూస్తుంది మరియు వారి వేదన మరియు భయం యొక్క తీవ్రతను ఏ పదాలు తగినంతగా తెలియజేయలేవు. వారు ఇప్పుడే హెచ్చరికను లక్ష్యపెట్టి, చాలా ఆలస్యం కాకముందే సువార్త ద్వారా వారికి అందించబడిన నిరీక్షణలో ఆశ్రయం పొందినట్లయితే. దేవుడు కనానీయులలో ఈ భయాలను కలిగించి, వారిని నిరుత్సాహపరిచినట్లే, ఇశ్రాయేలీయులు కూడా సున్నతి ద్వారా వారి గత అవమానం నుండి క్లుప్తమైన ఉపశమనం మరియు విముక్తిని అనుభవించారు. ఈ చర్య ద్వారా, వారు అతని ఒడంబడిక యొక్క ముద్రను కలిగి ఉన్న దేవుని ఎన్నుకోబడిన పిల్లలుగా గుర్తించబడ్డారు. దేవుడు తన ప్రజల రక్షణను పూర్తి చేయడం ద్వారా తన మహిమను వ్యక్తపరచినప్పుడు, వారి శత్రువులందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండటమే కాకుండా, వారు కలిగించాలని కోరుకున్న అవమానం వారిపైకి తిరిగి వస్తుంది. (1-9)

చట్టం నిర్దేశించిన నిర్ణీత సమయంలో, తమ చుట్టూ ఉన్న కనానీయులను ధైర్యంగా ధిక్కరిస్తూ జెరిఖో మైదానంలో గంభీరమైన పస్కాను పాటించారు. నిర్గమకాండము 34:24లో పేర్కొన్నట్లుగా, వారు ఈ విందులను ఆచరించినప్పుడు, వారి భూమి దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క ప్రత్యేక రక్షణలో ఉంటుందనే వాగ్దానాన్ని ఈ వేడుక నెరవేర్చింది. వారు భూమిలోని పంటను తిన్న వెంటనే మన్నాను నిలిపివేయడం గమనార్హం. మన్నా వారికి అవసరమైనప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు అందించాడు మరియు వారికి అవసరమైనంత కాలం వాటిని నిలబెట్టాడు. సాధారణ మార్గాల ద్వారా మన అవసరాలు తీర్చుకోగలిగినప్పుడు అద్భుతాలను ఆశించకూడదని ఇది మనకు పాఠంగా ఉపయోగపడుతుంది. దేవుని వాక్యం మరియు ఆయన శాసనాలు ఆధ్యాత్మిక మన్నాగా పనిచేస్తాయి, మన భూసంబంధమైన ప్రయాణంలో ఆయన ప్రజలను పోషిస్తాయి. తరచుగా అవిధేయతతో తప్పిపోయినప్పటికీ, మనం ఈ జీవిత అరణ్యంలో ఉన్నంత కాలం దేవుడు వాటిని అందిస్తూనే ఉంటాడు. అయితే, మనం చివరకు స్వర్గపు కనానుకు చేరుకున్నప్పుడు, ఈ ఆధ్యాత్మిక మన్నా ఇకపై అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే మనం దేవుని సన్నిధిలో పూర్తి నెరవేర్పు మరియు జీవనోపాధిని పొందుతాము. (10-12)

ఈ సమయం వరకు, జాషువా దేవుని మహిమాన్వితమైన అభివ్యక్తిని చూసిన దాఖలాలు లేవు. అయినప్పటికీ, ఒక అసాధారణ వ్యక్తి అతని ముందు కనిపించాడు-తగినంతగా గుర్తించబడాలి. ఈ మనుష్యుడు మరెవరో కాదు, దైవత్వమును మూర్తీభవించిన నిత్య వాక్యమైన దేవుని కుమారుడు. విశేషమేమిటంటే, జాషువా ఆయనకు దైవిక గౌరవాలను అందించాడు, దీనిని ఒక సాధారణ దేవదూత అంగీకరించలేదు. నిజానికి, ఆయన యెహోషువా 6:2లో యెహోవాగా సూచించబడ్డాడు. ఇది పూర్వావతారమైన క్రీస్తుతో జరిగిన దైవిక కలయిక అని స్పష్టమవుతుంది. గతంలో, క్రీస్తు అబ్రహాముకు ప్రయాణీకుడిగా కనిపించాడు, కానీ జాషువాకు, అతను తనను తాను యోధునిగా వెల్లడించాడు. క్రీస్తు తన ప్రజలు వారి పరిస్థితులు మరియు విశ్వాసం ఆధారంగా కోరుకునే రూపం మరియు పాత్రను తీసుకుంటాడు. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో, క్రీస్తు గీసిన కత్తితో చిత్రీకరించబడ్డాడు, కొత్త శక్తితో యుద్ధాన్ని కొనసాగించడానికి జాషువాలో ధైర్యాన్ని మరియు దృఢనిశ్చయాన్ని నింపాడు. ఇది తన ప్రజలను రక్షించడానికి మరియు రక్షించడానికి క్రీస్తు యొక్క తిరుగులేని సంసిద్ధతను సూచిస్తుంది. అతని ఖడ్గం అన్ని వైపులా తిరుగుతుంది, ఇది అతని సర్వశక్తిని సూచిస్తుంది మరియు ఈ దైవిక సందర్శకుడు స్నేహితుడా లేదా శత్రువా అని జాషువా వివేచించగలడనే హామీని సూచిస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయులు మరియు కనానీయుల మధ్య పరిస్థితి, క్రీస్తు మరియు బీల్‌జెబబ్ మధ్య జరిగిన ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి సమానమైనది, తటస్థతకు చోటు లేదు. ప్రాపంచిక పోటీలలో వలె, ఒక పక్షం వహించకుండా ఉండకూడదు; అదేవిధంగా, నిజమైన క్రైస్తవులు కొనసాగుతున్న ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో క్రీస్తు బ్యానర్ క్రింద తమను తాము సమం చేసుకోవాలి. క్రీస్తు సన్నిధి మరియు సహాయంతో, వారు విజయం సాధించడం ఖాయం. జాషువా యొక్క హృదయపూర్వక విచారణ, అచంచలమైన దృఢ నిశ్చయంతో క్రీస్తు చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకొని అనుసరించాలనే ప్రగాఢమైన కోరికకు ఉదాహరణ. అలాగే, నిజ క్రైస్తవులందరూ స్వయంగా క్రీస్తు మార్గదర్శకత్వం మరియు మద్దతుతో జయిస్తారు. (13-15)

Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |