Jeremiah - యిర్మియా 8 | View All

1. యెహోవా వాక్కు ఆ కాలమున శత్రువులు యూదారాజుల యెముకలను అధిపతుల యెముకలను యాజకుల యెముకలను ప్రవక్తల యెముకలను యెరూషలేము నివాసుల యెముకలను సమాధుల లోనుండి వెలుపలికి తీసి

2. వారు ప్రేమించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు నమస్కరించుచు వచ్చిన ఆ సూర్య చంద్ర నక్షత్రముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూర్చబడకయు పాతిపెట్టబడకయు భూమిమీద పెంట వలె పడియుండును.
అపో. కార్యములు 7:42

3. అప్పుడు నేను తోలివేసిన స్థలము లన్నిటిలో మిగిలియున్న యీ చెడ్డ వంశములో శేషించిన వారందరు జీవమునకు ప్రతిగా మరణమును కోరుదురు; సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ఇదే.
ప్రకటన గ్రంథం 9:6

4. మరియయెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని వారితో చెప్పుముమనుష్యులు పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత మనుష్యులు తిరిగిరారా?

5. యెరూషలేము ప్రజలు ఏల విశ్వాసఘాతకులై నిత్యము ద్రోహము చేయుచున్నారు? వారు మోసమును ఆశ్రయము చేసికొని తిరిగిరామని యేల చెప్పుచున్నారు?

6. నేను చెవియొగ్గి వారి మాటలు వినియున్నాను, పనికిమాలిన మాటలు వారాడుకొనుచున్నారు నేనేమి చేసితినని చెప్పితన చెడుతనమునుగూర్చి పశ్చాత్తాపపడువాడొకడును లేక పోయెను? యుద్ధమునకు చొరబడు గుఱ్ఱమువలె ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన మార్గమునకు తిరుగుచున్నాడు.

7. ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెల్ల గువ్వయు మంగలకత్తిపిట్టయు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా ప్రజలు యెహోవా న్యాయవిధిని ఎరుగరు.

8. మేము జ్ఞానులమనియు, యెహోవా ధర్మశాస్త్రము మాయొద్దనున్న దనియు మీరేల అందురు? నిజమే గాని శాస్త్రుల కల్లకలము అబద్ధముగా దానికి అపార్థము చేయుచున్నది.

9. జ్ఞానులు అవమానము నొందిన వారైరి, వారు విస్మయమొంది చిక్కున పడియున్నారు, వారు యెహోవా వాక్యమును నిరాక రించినవారు, వారికి ఏపాటి జ్ఞానము కలదు?

10. గనుక వారి భార్యలను అన్యుల కప్పగింతును, వారిని జయించువారికి వారి పొలములను అప్పగింతును. అల్పులేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు.

11. సమాధానము లేని సమయమున సమాధానము సమాధానము అని వారు చెప్పుచు, నా జనుల గాయమును పైపైన మాత్రమే బాగు చేయుదురు.
1 థెస్సలొనీకయులకు 5:3

12. తాము హేయమైన క్రియలు చేయుచున్నందున సిగ్గుపడవలసి వచ్చెనుగాని వారేమాత్రమును సిగ్గుపడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమర్శించుకాలమున వారు తొట్రిల్లుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు

13. ద్రాక్షచెట్టున ఫల ములు లేకుండునట్లును, అంజూరపుచెట్టున అంజూరపు పండ్లు లేకుండునట్లును, ఆకులు వాడిపోవునట్లును నేను వారిని బొత్తిగా కొట్టివేయుచున్నాను; వారిమీదికి వచ్చు వారిని నేనాలాగున పంపుచున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

14. మనమేల కూర్చుండియున్నాము? మనము పోగు బడి ప్రాకారములుగల పట్టణములలోనికి పోదము, అక్కడనే చచ్చిపోదము రండి; యెహోవాయే మనలను నాశనము చేయుచున్నాడు, ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా మనకు విషజలమును త్రాగించుచున్నాడు.

15. మనము సమాధానము కొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నాము గాని మేలేమియు రాదా యెను; క్షేమముకొరకు కనిపెట్టుచున్నాముగాని భీతియే కలుగుచున్నది అని చెప్పుదురు.

16. దానునుండి వచ్చువారి గుఱ్ఱముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱ్ఱముల సకిలింపు ధ్వనిచేత దేశమంతయు కంపించుచున్నది, వారు వచ్చి దేశమును అందులోనున్న యావత్తును నాశనము చేయుదురు, పట్టణమును అందులో నివసించువారిని నాశ నము చేయుదురు.

17. నేను మిడునాగులను మీలోనికి పంపు చున్నాను, అవి మిమ్మును కరచును, వాటికి మంత్రము లేదు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

18. నా గుండె నా లోపల సొమ్మసిల్లుచున్నది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి నొందుదును?

19. యెహోవా సీయో నులో లేకపోయెనా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేకపోయెనా? అని బహు దూరదేశమునుండి నా ప్రజల రోదనశబ్దము విన బడుచున్నది; వారి విగ్రహముల చేతను అన్యమైన మాయా రూపములచేతను నాకేల కోపము తెప్పించిరి?

20. కోత కాలము గతించియున్నది, గ్రీష్మకాలము జరిగిపోయెను, మనము రక్షణనొందకయే యున్నాము అని చెప్పుదురు.

21. నా జనుల వేదననుబట్టి నేను వేదనపడుచున్నాను, వ్యాకుల పడుచున్నాను, ఘోరభయము నన్ను పట్టియున్నది.

22. గిలాదులో గుగ్గిలము ఏమియు లేదా? అక్కడ ఏ వైద్యు డును లేడా? నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలుగక పోవు చున్నది?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

చనిపోయినవారి అవశేషాలు బయటపడ్డాయి. (1-3) 
మరణించిన శరీరం హానిని అనుభవించలేనప్పటికీ, దుర్మార్గుల అవశేషాలపై పడే అవమానం జీవించి ఉన్నవారికి హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది. దైవిక న్యాయం మరియు ప్రతీకారం సజీవుల రంగాన్ని అధిగమిస్తుందని ఇది రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది. ఈ జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే సవాళ్లతో సంబంధం లేకుండా, మనం వినయంగా దేవుని వైపు తిరిగి, ఆయన దయను వేడుకుందాం.

క్రూరమైన సృష్టి యొక్క ప్రవృత్తితో పోలిస్తే, ప్రజల మూర్ఖత్వం. (4-13) 
ఈ పతనానికి దారితీసింది ఏమిటి?
1. ప్రజలు హేతువును పట్టించుకోకపోవడమే మూలకారణం; వారు తమ ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన విషయాలలో తెలివిగా వ్యవహరించడాన్ని విస్మరించారు. పాపం, సారాంశంలో, తిరోగమనం, మోక్షానికి దారితీసే మార్గం నుండి మరియు వినాశన మార్గం వైపు తిరగడం.
2. ఇంకా, వారు తమ సొంత మనస్సాక్షి హెచ్చరికలను పట్టించుకోలేదు. పశ్చాత్తాపం వైపు తొలి అడుగు వేయడంలో వారు విఫలమయ్యారు, ఎందుకంటే ఒకరి చర్యలను నిజాయితీగా పరిశీలించడం ద్వారా నిజమైన పశ్చాత్తాపం ప్రారంభమవుతుంది.
3. అదనంగా, వారు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క పనితీరుపై శ్రద్ధ చూపలేదు మరియు వారిలోని దేవుని స్వరాన్ని గుర్తించడంలో విఫలమయ్యారు. దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన అవకాశాలను వారు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయారు. చాలామంది తమ మతపరమైన జ్ఞానం గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ అది దేవుని ఆత్మ ద్వారా అందించబడకపోతే, జంతువుల ప్రవృత్తి కూడా వారి ఊహించిన జ్ఞానం కంటే మరింత నమ్మదగిన మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది.
4. అంతేకాక, వారు దేవుని వ్రాసిన వాక్యాన్ని పట్టించుకోలేదు. వారికి బైబిళ్లు మరియు పరిచారకులతో సహా పుష్కలమైన దయ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, వారు వాటి నుండి ప్రయోజనం పొందలేకపోయారు. వారు తమ తప్పుదారి పట్టించినందుకు త్వరలోనే పశ్చాత్తాపపడతారు. జ్ఞానులుగా భావించబడే వ్యక్తులు పూజారులు మరియు తప్పుడు ప్రవక్తలు, వారు ప్రజలను వారి పాపపు మార్గాల్లో మెచ్చుకోవడం ద్వారా వారిని తప్పుదారి పట్టించారు, తద్వారా వారిని వారి స్వంత నాశనం వైపు నడిపించారు. "ఆల్ ఈజ్ వెల్" అనే ఖాళీ హామీలతో వారు తమ భయాలను మరియు ఫిర్యాదులను నిశ్శబ్దం చేశారు. స్వయం సేవ చేసే ఉపాధ్యాయులు ఎవరూ లేనప్పుడు శాంతిని వాగ్దానం చేయవచ్చు మరియు అలా చేయడం ద్వారా, వారు దుర్మార్గంలో ఒకరినొకరు ప్రోత్సహిస్తారు. అయితే, లెక్కింపు రోజు వచ్చినప్పుడు, తప్పించుకోవడానికి వారికి ఆశ్రయం ఉండదు.

దండయాత్ర యొక్క అలారం, మరియు విలాపం. (14-22)
చివరికి, వారు తమకు వ్యతిరేకంగా లేచిన దేవుని హస్తాన్ని గుర్తించడం ప్రారంభిస్తారు. దేవుడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఒక వైఖరిని తీసుకున్నప్పుడు, మనల్ని వ్యతిరేకించే ప్రతిదీ భయంకరంగా కనిపిస్తుంది. దేవునిలో మాత్రమే మోక్షం లభిస్తుంది కాబట్టి, ప్రస్తుత క్షణాన్ని వృధా చేయకూడదు. అనారోగ్యంతో మరణిస్తున్న రాజ్యానికి తగిన ఔషధం లేదా? ఈ పరిహారాన్ని నిర్వహించడానికి నైపుణ్యం, నమ్మకమైన హస్తం లేదా? నిజానికి, దేవుడు సహాయం మరియు వైద్యం అందించడానికి పూర్తిగా సమర్థుడు. పాపులు తమ గాయాల నుండి నశిస్తే, వారి బాధ్యత వారిదే. క్రీస్తు రక్తం గిలియడ్‌లో వైద్యం చేసే ఔషధతైలం వలె పనిచేస్తుంది మరియు అతని ఆత్మ అన్నింటికి సరిపోయే వైద్యునిగా పనిచేస్తుంది. దీని అర్థం ప్రజలు స్వస్థత పొందగలరు, కానీ వారు అలా ఉండకూడదని ఎంచుకుంటారు. పర్యవసానంగా, వ్యక్తులు క్షమాపణ లేకుండా మరియు పరివర్తన లేకుండా మరణిస్తారు ఎందుకంటే వారు మోక్షం కోసం క్రీస్తుని చేరుకోవడానికి నిరాకరించారు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |