Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 11 | View All

1. నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొనుచున్న ప్రకారము మీరును నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి.

2. మీరు అన్ని విషయములలో నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుచు, నేను మీకు అప్పగించిన కట్టడలను గైకొను చున్నారని మిమ్మును మెచ్చుకొనుచున్నాను.

3. ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తనియు, స్త్రీకి శిరస్సు పురుషు డనియు, క్రీస్తునకు శిరస్సు దేవుడనియు మీరు తెలిసి కొనవలెనని కోరుచున్నాను.
ఆదికాండము 3:16

4. ఏ పురుషుడు తలమీదముసుకు వేసికొని ప్రార్థన చేయునో లేక ప్రవచించునో, ఆ పురుషుడు తన తలను అవమానపరచును.

5. ఏ స్త్రీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక ప్రార్థనచేయునో లేక ప్రవ చించునో, ఆ స్త్రీ తన తలను అవమానపరచును; ఏలయనగా అది ఆమెకు క్షౌరము చేయబడినట్టుగానే యుండును.

6. స్త్రీ ముసుకు వేసికొననియెడల ఆమె తల వెండ్రుకలు కత్తిరించుకొనవలెను. కత్తిరించుకొనుటయైనను క్షౌరము చేయించు కొనుటయైనను స్త్రీ కవమానమైతే ఆమె ముసుకు వేసికొనవలెను.

7. పురుషుడైతే దేవుని పోలికయు మహిమయునై యున్నాడు గనుక తలమీద ముసుకు వేసికొనకూడదు గాని స్త్రీ పురుషుని మహిమయై యున్నది.
ఆదికాండము 1:27, ఆదికాండము 5:1, ఆదికాండము 9:6

8. ఏలయనగా స్త్రీ పురుషునినుండి కలిగెనే గాని పురుషుడు స్త్రీనుండి కలుగలేదు.
ఆదికాండము 2:21-23

9. మరియు స్త్రీ పురుషునికొరకే గాని పురుషుడు స్త్రీకొరకు సృష్టింప బడలేదు.
ఆదికాండము 2:18

10. ఇందువలన దేవదూతలనుబట్టి అధికార సూచన స్త్రీకి తలమీద ఉండవలెను.

11. అయితే ప్రభువునందు స్త్రీకి వేరుగా పురుషుడు లేడు పురుషునికి వేరుగా స్త్రీలేదు.

12. స్త్రీ పురుషునినుండి ఏలాగు కలిగెనో ఆలాగే పురుషుడు స్త్రీ మూలముగా కలిగెను, గాని సమస్తమైనవి దేవునిమూలముగా కలిగియున్నవి.

13. మీలో మీరే యోచించుకొనుడి; స్త్రీ ముసుకులేనిదై దేవుని ప్రార్థించుట తగునా?

14. పురుషుడు తల వెండ్రుకలు పెంచుకొనుట అతనికి అవమానమని స్వభావసిద్ధముగా మీకు తోచును గదా?

15. స్త్రీకి తల వెండ్రుకలు పైటచెంగుగా ఇయ్యబడెను గనుక ఆమె తలవెండ్రుకలు పెంచుకొనుట ఆమెకు ఘనము.

16. ఎవడైనను కలహప్రియుడుగా కనబడినయెడల మాలోనైనను దేవుని సంఘములోనైనను ఇట్టి ఆచారములేదని వాడు తెలిసికొనవలెను.

17. మీకు ఈ యాజ్ఞను ఇచ్చుచు మిమ్మును మెచ్చుకొనను. మీరుకూడి వచ్చుట యెక్కువ కీడుకేగాని యెక్కువమేలుకు కాదు.

18. మొదటి సంగతి యేమనగా, మీరు సంఘమందు కూడియున్నప్పుడు మీలో కక్షలు కలవని వినుచున్నాను. కొంతమట్టుకు ఇది నిజమని నమ్ముచున్నాను.

19. మీలో యోగ్యులైన వారెవరో కనబడునట్లు మీలో భిన్నాభిప్రాయము లుండక తప్పదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 13:3

20. మీరందరు కూడి వచ్చుచుండగా మీరు ప్రభువు రాత్రి భోజనము చేయుట సాధ్యము కాదు.

21. ఏలయనగా మీరు ఆ భోజనము చేయునప్పుడు ఒకనికంటె ఒకడు ముందుగా తనమట్టుకు తాను భోజనము చేయుచున్నాడు; ఇందువలన ఒకడు ఆకలిగొనును మరియొకడు మత్తుడవును.

22. ఇదేమి? అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకు మీకు ఇండ్లులేవా? దేవుని సంఘమును తిరస్కరించి పేదలను సిగ్గుపరచు దురా? మీతో ఏమి చెప్పుదును? దీనినిగూర్చి మిమ్మును మెచ్చుదునా? మెచ్చను.

23. నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభువువలన పొందితిని. ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింప బడిన రాత్రి యొక రొట్టెను ఎత్తికొని కృతజ్ఞ తాస్తుతులు చెల్లించి

24. దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పెను.

25. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తికొనియీ పాత్ర నా రక్తమువలననైన క్రొత్తనిబంధన; మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడెల్లనన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, యిర్మియా 32:40, జెకర్యా 9:11

26. మీరు ఈ రొట్టెను తిని, యీ పాత్రలోనిది త్రాగు నప్పుడెల్ల ప్రభువు వచ్చువరకు ఆయన మరణమును ప్రచు రించుదురు.

27. కాబట్టి యెవడు అయోగ్యముగా ప్రభువు యొక్క రొట్టెను తినునో, లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో, వాడు ప్రభువుయొక్క శరీరమును గూర్చియు రక్తమును గూర్చియు అపరాధియగును.

28. కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను; ఆలాగుచేసి ఆ రొట్టెను తిని, ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను.

29. ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు.

30. ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగు లునై యున్నారు; చాలమంది నిద్రించుచున్నారు.

31. అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకొనినయెడల తీర్పు పొందక పోదుము.

32. మనము తీర్పు పొందినయెడల లోకముతోపాటు మనకు శిక్షావిధి కలుగకుండునట్లు ప్రభువుచేత శిక్షింపబడు చున్నాము.

33. కాబట్టి నా సహోదరులారా, భోజనము చేయుటకు మీరు కూడి వచ్చునప్పుడు ఒకనికొరకు ఒకడు కనిపెట్టుకొని యుండుడి.

34. మీరు కూడి వచ్చుట శిక్షావిధికి కారణము కాకుండునట్లు, ఎవడైనను ఆకలిగొనినయెడల తన యింటనే భోజనము చేయవలెను. నేను వచ్చినప్పుడు మిగిలిన సంగతులను క్రమపరతును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు, తనను అనుసరించమని ఉద్బోధించిన తర్వాత, (1) 
ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రారంభ విభాగం ముగింపుతో సముచితంగా అనుసంధానించబడినట్లు కనిపిస్తుంది. అపొస్తలుడు సరైన నమ్మకాలకు అనుగుణంగా బోధలను అందించడమే కాకుండా సరైన ప్రవర్తనకు అనుగుణంగా జీవనశైలిని కూడా ఉదహరించాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, క్రీస్తును మన అంతిమ నమూనాగా పరిగణిస్తూ, స్క్రిప్చర్స్‌లో చిత్రీకరించబడిన వ్యక్తుల ప్రవర్తనలు మరియు చర్యలు అతని ఉదాహరణను ప్రతిబింబించేంత వరకు మాత్రమే అనుకరించబడాలి.

కొన్ని దుర్వినియోగాలను సరిదిద్దాడు. (2-16) 
1 కొరింథీయులు 14లో చర్చించినట్లుగా ప్రజల సమావేశాలకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ ప్రారంభించండి. కొరింథీయులకు ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు సమృద్ధిగా లభించినప్పటికీ, కొన్ని దుర్వినియోగాలు వెలువడ్డాయి. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు దేవుని చిత్తానికి కట్టుబడి మరియు అతని మహిమను కోరినట్లే, క్రైస్తవులు ఆయన చిత్తాన్ని అనుసరించడం ద్వారా మరియు ఆయన గౌరవాన్ని వెదకడం ద్వారా క్రీస్తుకు తమ సమర్పణను ప్రకటించమని ప్రోత్సహించబడ్డారు. వస్త్రధారణ విషయంలో కూడా, క్రీస్తును అగౌరవపరిచే దేనికైనా దూరంగా ఉండాలి.
పురుషునికి స్త్రీ లొంగిపోవడమనేది ఆమె సృష్టిలో అతనికి సహాయకుడిగా మరియు ఓదార్పునిస్తుంది. క్రైస్తవ సమ్మేళనాలలో, ఆమె సమానత్వం కోసం దావాను సూచించే చర్యల నుండి దూరంగా ఉండాలి మరియు "శక్తి" కలిగి ఉండాలని సలహా ఇవ్వబడుతుంది, ఆమె తలపై ముసుగును సూచిస్తుంది, అక్కడ ఉన్న దేవదూతల పట్ల గౌరవం కారణంగా, ఆరాధన సమయంలో తప్పు చేయకుండా క్రైస్తవులను మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ఈ వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ, పురుషులు మరియు స్త్రీలు ఇద్దరూ ఒకరికొకరు విధేయత మరియు మరొకరు ఆధిపత్యం వహించకుండా, సౌఖ్యం మరియు ఆశీర్వాదాల పరస్పర మూలాలుగా రూపొందించబడ్డారు. ప్రతి పక్షం యొక్క అధికారం మరియు లొంగడం అనేది ప్రొవిడెన్స్ మరియు దయ యొక్క రెండు రంగాలలో పరస్పర మద్దతు మరియు ప్రయోజనాలకు దోహదపడేలా దేవుడు దానిని ఏర్పాటు చేసాడు.
చారిత్రాత్మకంగా, బహిరంగ ఆరాధన సమయంలో ముసుగులతో అలంకరించబడిన బహిరంగ సభలలో మహిళలు పాల్గొనడం ఆచారం మరియు ఈ పద్ధతి తగినదిగా భావించబడింది. క్రైస్తవ విశ్వాసం స్థానిక ఆచారాలను సత్యం మరియు పవిత్రత యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలతో సమలేఖనం చేసినంత కాలం వాటిని సమర్థిస్తుంది; ఈ సూత్రాల నుండి వైదొలగిన విపరీతత్వానికి బైబిల్‌లో ఎటువంటి ఆమోదం లేదు.

వివాదాలు, విబేధాలు మరియు ప్రభువు భోజనం యొక్క క్రమరహిత వేడుకలు. (17-22) 
అపొస్తలుడు వారు ప్రభువు రాత్రి ఆచరిస్తున్నప్పుడు గమనించిన రుగ్మతలను ఖండిస్తాడు. క్రీస్తు స్థాపించిన ఆచారాలు, మనలను మెరుగుపరచడంలో విఫలమైతే, మన స్వభావం క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది. ఈ అభ్యాసాలలో నిశ్చితార్థం సానుకూల మార్పును తీసుకురాకపోతే, అది గట్టిపడడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. సేకరించిన తర్వాత, సంఘం విభజనలు మరియు విభేదాలను ఎదుర్కొంది. క్రైస్తవులు, కమ్యూనియన్‌లో విడిపోయినప్పటికీ, ఒకరి పట్ల మరొకరు దాతృత్వ వైఖరిని కొనసాగించాలి. దీనికి విరుద్ధంగా, వారు ఒకే సంఘములో ఉన్నప్పటికీ, నిష్కపటమైన వైఖరులను కలిగి ఉండటం ఒక రకమైన విభేదాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది మునుపటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అపరాధభావనకు దోహదపడే ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాల్గొనడానికి నిర్లక్ష్యంగా మరియు క్రమరహితమైన విధానం ఉంది. చాలా మంది ధనవంతులైన కొరింథీయులు ప్రభువు బల్ల వద్ద మరియు దానితో పాటు ప్రేమ విందుల సమయంలో అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. సంపన్నులు పేదలను విస్మరించారు, తక్కువ అదృష్టవంతులను పాల్గొనడానికి అనుమతించే ముందు వారు తీసుకువచ్చిన నిబంధనలను వినియోగిస్తారు. పర్యవసానంగా, కొన్ని లేకుండా పోయాయి, మరికొన్ని అధికంగా ఉన్నాయి. పరస్పర ప్రేమ యొక్క ఏకీకృత వ్యక్తీకరణగా ఉద్దేశించబడినది అసమ్మతి మరియు విభజనకు మూలంగా మారింది. ప్రభువు బల్ల వద్ద మన ప్రవర్తన ఆ పవిత్ర సంస్థ పవిత్రతను చిన్నబుచ్చకుండా చూసుకోవడం చాలా కీలకం.
ప్రభువు భోజనం ఇకపై తిండిపోతు లేదా ఉల్లాసానికి ఒక సందర్భం కానప్పటికీ, ఇది తరచుగా స్వీయ-నీతిమంతమైన అహంకారానికి లేదా వంచనకు ముసుగుగా మారుతుంది. ఆరాధన యొక్క బాహ్య ఆచారాలతో మనం సంతృప్తి చెందకుండా మన హృదయాల స్థితిని పరిశీలిద్దాం.

అతను దాని సంస్థ యొక్క స్వభావం మరియు రూపకల్పన గురించి వారికి గుర్తు చేస్తాడు. (23-26)  మరియు దానికి తగిన పద్ధతిలో ఎలా హాజరు కావాలో నిర్దేశిస్తుంది. (27-34)
అపొస్తలుడు పవిత్ర మతకర్మను వివరిస్తాడు, క్రీస్తు నుండి ద్యోతకం ద్వారా అతను పొందిన జ్ఞానం. కనిపించే మూలకాలు రొట్టె మరియు వైన్, "రొట్టె" అనే పదాన్ని లార్డ్ యొక్క శరీరంగా సూచిస్తారు. రొట్టె మాంసంగా మారడాన్ని అపొస్తలుడు సూచించలేదని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. మాథ్యూ రికార్డులు యేసు కప్పు నుండి త్రాగమని అందరికీ సూచించాడు, బహుశా ఏ విశ్వాసి దానిని కోల్పోకుండా ఉండేలా చూసుకుంటాడు.
బాహ్య సంకేతాలు క్రీస్తు శరీరం మరియు రక్తాన్ని సూచిస్తాయి, అతని విరిగిన శరీరం, చిందిన రక్తం మరియు అతని మరణం మరియు త్యాగం నుండి పొందిన ప్రయోజనాలను సూచిస్తాయి. రొట్టె మరియు గిన్నె తీసుకోవడం, కృతజ్ఞతలు చెప్పడం, రొట్టె విరగడం మరియు రెండింటినీ పంచడం యేసు చర్యలలో ఉన్నాయి. కమ్యూనికేట్లు, క్రమంగా, రొట్టె తీసుకోవాలి, తినాలి, కప్పు తీసుకోవాలి, త్రాగాలి మరియు క్రీస్తు జ్ఞాపకార్థం అలా చేయాలి. అయితే, బాహ్య చర్యలు పూర్తి కాదు; క్రీస్తును ప్రభువుగా మరియు జీవుడిగా అంగీకరించడం, ఆయనకు లొంగిపోవడం మరియు ఆయనపై ఆధారపడడం ప్రధానాంశం.
ఈ శాసనం క్రీస్తు త్యాగాన్ని మరియు దేవుని కుడిపార్శ్వంలో కొనసాగుతున్న ఆయన మధ్యవర్తిత్వాన్ని గుర్తుచేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది క్రీస్తు చేసిన వాటిని స్మరించుకోవడం మాత్రమే కాదు, మన విమోచనలో ఆయన కృపకు సంబంధించిన వేడుక. అతని మరణాన్ని మన జీవితానికి మూలంగా ప్రకటించడం ద్వారా, మేము అతని త్యాగం మరియు విమోచన క్రయధనాన్ని ప్రకటిస్తాము. ప్రభువు రాత్రి భోజనం తాత్కాలిక ఆచారం కాదు, నిరంతరాయంగా నిర్వహించబడుతుంది. అపొస్తలుడు కొరింథీయులకు అనుచితమైన మనస్తత్వంతో పాలుపంచుకునే ప్రమాదం గురించి హెచ్చరించాడు, దేవునితో ఒడంబడికను పునరుద్ధరిస్తానని చెప్పుకుంటూ పాపం మరియు మరణం పట్ల విధేయతను కొనసాగించాడు.
సంభావ్య అపరాధం మరియు ఆధ్యాత్మిక తీర్పులను అంగీకరిస్తున్నప్పుడు, భయపడే విశ్వాసులు ఈ పవిత్ర శాసనానికి హాజరుకాకుండా నిరోధించకూడదు. దేవుడు తన అవిధేయులైన సేవకులపై విధించే తాత్కాలిక తీర్పులకు వ్యతిరేకంగా క్రైస్తవులను హెచ్చరించడం అపొస్తలుడి ఉద్దేశం. తీర్పు మధ్యలో, దేవుడు దయను గుర్తుంచుకుంటాడు మరియు అతను ప్రేమించే వారిని తరచుగా శిక్షిస్తాడు. శాశ్వతంగా దుర్భరంగా ఉండడం కంటే ఈ లోకంలో కష్టాలను భరించడమే మేలు.
ప్రభువు బల్ల దగ్గరకు వచ్చేవారి కర్తవ్యాన్ని అపొస్తలుడు నొక్కిచెప్పాడు, స్వీయ-పరిశీలన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. క్షుణ్ణంగా ఆత్మపరిశీలన, ఖండించడం మరియు తప్పులను సరిదిద్దడం దైవిక తీర్పులను నివారించవచ్చు. ప్రభువు టేబుల్ వద్ద కొరింథీయులు చేసిన అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా అపొస్తలుడు ఒక హెచ్చరికతో ముగించాడు, వారి ఆరాధన దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టకుండా మరియు తమపై తీర్పు తీసుకురాకుండా చూసుకోవాలని అందరినీ కోరింది.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |