Luke - లూకా సువార్త 21 | View All

1. కానుక పెట్టెలో తమ కానుకలను వేయుచున్న ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను.

2. ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి

3. ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎక్కువ వేసెనని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను.

4. వారందరు తమకు కలిగిన సమృద్ధిలోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెప్పెను.

5. కొందరు ఇది అందమైన రాళ్లతోను అర్పితములతోను శృంగారింపబడియున్నదని దేవాలయమును గూర్చి, మాటలాడుచుండగా

6. ఆయన ఈ కట్టడములు మీరు చూచుచున్నారే, వాటిలో రాతిమీద రాయి యుండ కుండ అవి పడద్రోయబడు దినములు వచ్చు చున్నవని చెప్పెను.

7. అప్పుడు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెప్పుడు జరుగును? ఇవి జరుగబోవు నని సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా

8. ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచ్చినేనే ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెప్పుదురు; మీరు వారి వెంబడిపోకుడి.
దానియేలు 7:22

9. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు కలహములను గూర్చియు వినినప్పుడు జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెప్పెను.
దానియేలు 2:28

10. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెనుజనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును;
2 దినవృత్తాంతములు 15:6, యెషయా 19:2

11. అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును, తెగుళ్లును కరవు లును తటస్థించును, ఆకాశమునుండి మహా భయోత్పాత ములును గొప్ప సూచనలును పుట్టును.

12. ఇవన్నియు జరుగక మునుపు వారు మిమ్మును బలాత్కారముగా పట్టి, నా నామము నిమిత్తము మిమ్మును రాజులయొద్దకును అధి పతుల యొద్దకును తీసికొనిపోయి, సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అప్పగించి హింసింతురు.

13. ఇది సాక్ష్యా ర్థమై మీకు సంభవించును.

14. కాబట్టి మేమేమి సమాధానము చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని మీ మనస్సులో నిశ్చయించుకొనుడి.

15. మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాక్కును జ్ఞానమును నేను మీకు అనుగ్రహింతును.

16. తలిదండ్రులచేతను సహోదరులచేతను బంధువులచేతను స్నేహితులచేతను మీరు అప్పగింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు;

17. నా నామము నిమిత్తము మీరు మనుష్యులందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు.

18. గాని మీ తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నశింపదు.
1 సమూయేలు 14:45

19. మీరు మీ ఓర్పుచేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకొందురు.

20. యెరూషలేము దండ్లచేత చుట్టబడుట మీరు చూచునప్పుడు దాని నాశనము సమీపమైయున్నదని తెలిసి కొనుడి.

21. అప్పుడు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని మధ్యనుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పల్లెటూళ్లలోనివారు దానిలో ప్రవేశింప కూడదు.

22. లేఖనములలో వ్రాయబడిన వన్నియు నెర వేరుటకై అవి ప్రతి దండన దినములు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35, యిర్మియా 46:10, హోషేయ 9:7

23. ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చువారికిని శ్రమ. భూమిమీద మిక్కిలి యిబ్బందియు ఈ ప్రజలమీద కోపమును వచ్చును.

24. వారు కత్తివాత కూలుదురు; చెరపట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్యజనముల మధ్యకు పోవుదురు; అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమగువరకు యెరూష లేము అన్యజనములచేత త్రొక్కబడును.
ఎజ్రా 9:6, కీర్తనల గ్రంథము 79:1, యెషయా 63:18, యిర్మియా 21:7, దానియేలు 9:26, దానియేలు 12:7, జెకర్యా 12:3, యెషయా 24:19, యెహెఙ్కేలు 32:7, యోవేలు 2:30, యోవేలు 2:31

25. మరియు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలును, భూమిమీద సముద్రతరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శ్రమయు కలుగును.
కీర్తనల గ్రంథము 46:2-3, కీర్తనల గ్రంథము 65:7, యెషయా 13:10

26. ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింప బడును గనుక లోకము మీదికి రాబోవుచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుష్యులు ఎదురుచూచుచు ధైర్యముచెడి కూలుదురు.
యెషయా 34:4, హగ్గయి 2:6, హగ్గయి 2:21

27. అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు ప్రభావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూతురు.
దానియేలు 7:13

28. ఇవి జరుగ నారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలలెత్తికొనుడి, మీ విడుదల సమీపించుచున్నదనెను.

29. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను అంజూరపు వృక్షమును సమస్త వృక్ష ములను చూడుడి.

30. అవి చిగిరించుటచూచి వసంత కాలమప్పుడే సమీపమాయె నని మీ అంతట మీరు తెలిసి కొందురు గదా?

31. అటువలె మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచినప్పుడు దేవుని రాజ్యము సమీపమాయెనని తెలిసికొనుడి.

32. అవన్నియు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

33. ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాత్రమును గతింపవు.

34. మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మత్తువలనను ఐహిక విచారములవలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదికి ఉరివచ్చినట్టు రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

35. ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చును.
యెషయా 24:17

36. కాబట్టి మీరు జరుగబోవు వీటినెల్లను తప్పించు కొని, మనుష్యకుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు శక్తిగల వారగునట్లు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెప్పెను.

37. ఆయన ప్రతిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాత్రివేళ ఒలీవలకొండకు వెళ్లుచు కాలము గడుపుచుండెను.

38. ప్రజలందరు ఆయన మాట వినుటకు దేవాలయములో ఆయనయొద్దకు పెందలకడ వచ్చుచుండిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు ఒక పేద వితంతువును మెచ్చుకున్నాడు. (1-4) 
ఈ వినయపూర్వకమైన వితంతువు యొక్క ఉదార సహకారం నుండి పాఠం తీసుకోండి. తక్కువ అదృష్టవంతులకు సహాయం చేయడానికి మరియు దేవుని ఆరాధనను నిలబెట్టడానికి మనం హృదయపూర్వకంగా ఇచ్చినప్పుడు, అది నేరుగా దేవునికి సమర్పించబడిన బహుమతి అని అర్థం చేసుకోండి. మన రక్షకుడు తన అనుచరుల శ్రేయస్సు కోసం లేదా ఆయనను సేవించే ఉద్దేశ్యం కోసం మన హృదయాలలో ఏ దాతృత్వం నివసిస్తుందో దానిని చూసి ఆనందిస్తాడు. బ్లెస్డ్ లార్డ్, మీ అనుచరులలో అత్యంత నిరుపేదలకు కూడా రెండు అమూల్యమైన బహుమతులు ఉన్నాయి-వారి ఆత్మ మరియు వారి శరీరం. మీకు ఇష్టపూర్వకంగా రెండింటినీ అందించడానికి మాకు మార్గనిర్దేశం చేయండి మరియు అధికారం ఇవ్వండి; మీ అంగీకారంలో ఉన్న ఆనందం మాకు లోతైన ఆనందాన్ని తెస్తుంది.

అతని జోస్యం. (5-28) 
రాబోయే గొప్ప వినాశనం సమయం గురించి జిజ్ఞాసతో, క్రీస్తు చుట్టూ ఉన్నవారు సమాధానాలు వెతికారు. అతను స్పష్టత మరియు పరిపూర్ణతతో ప్రతిస్పందించాడు, వారి విధుల్లో వారికి సూచించడానికి అవసరమైన వాటిని వెల్లడించాడు. అన్ని జ్ఞానం, ఆచరణాత్మక అనువర్తనానికి దారితీసేంతవరకు, విలువైనది. సువార్త కాలంలో ఆధ్యాత్మిక తీర్పులు ప్రబలంగా ఉండగా, దేవుడు తాత్కాలిక తీర్పులను కూడా ఉపయోగిస్తాడు. క్రీస్తు తన నామం కోసం వారు అనుభవించే కష్టాల గురించి ముందుగానే హెచ్చరించాడు, పరీక్షల ద్వారా పట్టుదలతో ఉండాలని మరియు వారు ఎదుర్కొనే వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ వారి పనిని కొనసాగించమని వారిని ప్రోత్సహించాడు. దేవుడు వారికి అండగా ఉంటాడు, అంగీకరిస్తాడు మరియు సహాయం చేస్తాడు.
క్రీస్తు తన శిష్యులకు జ్ఞానం మరియు వాక్చాతుర్యాన్ని ప్రసాదించిన ఆత్మ యొక్క ప్రవహించిన తర్వాత ఈ ప్రవచనం గుర్తించదగిన నెరవేర్పును పొందింది. ఒకడు క్రీస్తు కొరకు బాధలు అనుభవించినప్పటికీ, అంతిమంగా, ఆయన వలన వారు నష్టపోయినవారు కాలేరు. ఇది మా బాధ్యత మరియు ప్రయోజనం, ముఖ్యంగా ప్రమాదకర సమయాల్లో, మన ఆత్మల శ్రేయస్సును కాపాడుకోవడం. క్రైస్తవ సహనం ద్వారా, మనం మన ఆత్మలపై నియంత్రణను కలిగి ఉంటాము మరియు మన ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించే ప్రభావాలను అడ్డుకుంటాము.
కొన్ని పాత నిబంధన ప్రవచనాలకు సమానమైన ప్రవచనం, దాని ప్రాథమిక దృష్టికి మించి విస్తృత చర్చి సంబంధిత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. కింది సుమారు ముప్పై-ఎనిమిది సంవత్సరాలలో అంతర్దృష్టులను అందించిన తర్వాత, క్రీస్తు అంతిమ ఫలితం-జెరూసలేం నాశనం మరియు యూదు దేశం యొక్క పూర్తి చెదరగొట్టడం గురించి వివరిస్తాడు. ఈ సంఘటన క్రీస్తు రెండవ రాకడకు పూర్వరూపంగా పనిచేస్తుంది.
చెల్లాచెదురుగా ఉన్న యూదులు క్రైస్తవ మతం యొక్క సత్యానికి సజీవ సాక్ష్యంగా పనిచేస్తారు, స్వర్గం మరియు భూమి గతించినప్పటికీ, యేసు మాటలు సహించగలవని నొక్కిచెప్పారు. భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక యెరూషలేము అన్యజనులచే తొక్కబడని మరియు యూదులు మరియు అన్యజనులు లార్డ్ వైపు తిరిగే సమయం కోసం ప్రార్థించమని వారు మనల్ని ప్రేరేపిస్తారు. క్రీస్తు యూదులను నాశనం చేసినప్పుడు హింసించబడిన క్రైస్తవులను విమోచించడానికి వచ్చినట్లే, ప్రపంచాన్ని తీర్పు తీర్చడానికి తిరిగి రావడం అతని అనుచరులను వారి కష్టాల నుండి విముక్తి చేస్తుంది, వారికి విశ్రాంతిని ఇస్తుంది.
యూదులపై లోతైన తీర్పు మరియు వారి నగరం యొక్క ఉదాహరణ, పాపాలు శిక్షించబడవని పూర్తిగా గుర్తు చేస్తాయి. పశ్చాత్తాపపడని పాపులకు వ్యతిరేకంగా ప్రభువు యొక్క భయాలు మరియు అతని బెదిరింపులు నిస్సందేహంగా నెరవేరుతాయి, అతని మాట యొక్క సత్యాన్ని మరియు యెరూషలేముపై అతని కోపం యొక్క తీవ్రతను ధృవీకరిస్తుంది.

క్రీస్తు మెలకువగా ఉండమని ఉద్బోధించాడు. (29-38)
యూదు దేశం యొక్క ఆసన్న పతనాన్ని గుర్తించమని వారిని పురికొల్పుతూ, కాలపు సంకేతాలను గుర్తించమని క్రీస్తు తన శిష్యులకు సూచించాడు. అయినప్పటికీ, అబ్రాహాము వంశం కొనసాగుతుంది, మనుష్యకుమారుడు బయలుపరచబడినప్పుడు ప్రవచనాలను నెరవేరుస్తుంది. ఆత్మసంతృప్తి మరియు ప్రాపంచిక భోగాలకు వ్యతిరేకంగా వారిని హెచ్చరించాడు. ఈ ఆదేశం క్రీస్తు శిష్యులందరికీ విశ్వవ్యాప్తంగా వర్తిస్తుంది: "మీరు ప్రలోభాలకు గురికాకుండా లేదా మీ స్వంత బలహీనతలచే దారితప్పిపోకుండా జాగ్రత్త వహించండి." శరీర భద్రత మన భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తుంది; మరణం లేదా తీర్పు రోజు వచ్చినప్పుడు మనం సంసిద్ధంగా ఉండకపోవడమే మన ప్రమాదం. అనేకులు, భూసంబంధమైన చింతలలో మునిగిపోయి, పరలోక లక్ష్యాలు లేనివారు, భయాందోళనలను మరియు విధ్వంసాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతారు. అటువంటి విపత్తుల నుండి తప్పించుకోవడానికి అర్హులుగా భావించడం మన లక్ష్యం. దేవుని తీర్పులు విప్పబడినప్పుడు, మనం సాధారణ దుస్థితిలో పాలుపంచుకోకూడదు లేదా ఇతరులకు ఎదురయ్యే బాధలను అనుభవించకూడదు. ఆ రోజున క్రీస్తు ముందు నిలబడటానికి, మీరు లేకుంటే ఆయనను వెతకండి, మీ పాపాల కోసం మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోండి మరియు మీరు ఇప్పటికే ప్రారంభించినట్లయితే మీ వినయాన్ని కొనసాగించండి. జీవితంలోని అన్ని అంశాలలో పాపానికి వ్యతిరేకంగా చూడండి, మంచి చేయడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి మరియు ప్రార్థన జీవితాన్ని కొనసాగించండి. ఈ లోకంలో ప్రార్థనాపూర్వక జీవితాన్ని గడుపుతున్న వారు తదుపరి జీవితంలో ప్రశంసల జీవితానికి అర్హులుగా పరిగణించబడతారు. క్రీస్తు బోధలకు హాజరవడం, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించడం మరియు ఆయన మాదిరిని అనుకరించడం ద్వారా ప్రతిరోజూ ప్రారంభించండి, కొనసాగించండి మరియు ముగించండి, తద్వారా అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీరు అప్రమత్తంగా ఉంటారు.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |