Zechariah - జెకర్యా 11 | View All

1. లెబానోనూ, అగ్నివచ్చి నీ దేవదారు వృక్షములను కాల్చివేయునట్లు నీ ద్వారములను తెరువుము.

2. దేవదారు వృక్షములు కూలెను, వృక్షరాజములు పాడైపోయెను; సరళవృక్షములారా, అంగలార్చుడి చిక్కని అడవి నరక బడెను; సింధూరవృక్షములారా, అంగలార్చుడి.

3. గొఱ్ఱె బోయల రోదన శబ్దము వినబడుచున్నది, ఏలయనగా వారి అతిశయాస్పదము లయమాయెను. కొదమ సింహముల గర్జనము వినబడుచున్నది, ఏలయనగా యొర్దాను యొక్క మహారణ్యము పాడైపోయెను.

4. నా దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా వధకేర్పడిన గొఱ్ఱెల మందను మేపుము.

5. వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని అమ్మినవారు మాకు బహు ద్రవ్యము దొరుకుచున్నది, యెహోవాకు స్తోత్రమని చెప్పుకొందురు; వాటిని కాయువారు వాటి యెడల కనికరము చూపరు.

6. ఇదే యెహోవా వాక్కు నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అప్పగింతును, వారు దేశమును, నాశనముచేయగా వారి చేతిలోనుండి నేనెవరిని విడిపింపను.

7. కాబట్టి నేను సౌందర్యమనునట్టియు బంధకమనునట్టియు రెండు కఱ్ఱలు చేతపట్టుకొని వధకేర్పడిన గొఱ్ఱెలను ముఖ్యముగా వాటిలో మిక్కిలి బలహీనమైన వాటిని మేపుచువచ్చితిని.

8. ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగ్గురిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి.

9. కాబట్టి నేనికను మిమ్మును కాపుకాయను; చచ్చునది చావవచ్చును, నశించునది నశింపవచ్చును, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచ్చును అనిచెప్పి

10. సౌందర్యమను కఱ్ఱను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగముచేయునట్లు దానిని విరిచితిని.

11. అది విరువబడిన దినమున నేను చెప్పినది యెహోవా వాక్కు అని మందలో బలహీనములై నన్ను కనిపెట్టుకొని యున్న గొఱ్ఱెలు తెలిసికొనెను.

12. మీకు అనుకూలమైన యెడల నా కూలి నాకియ్యుడి, లేనియెడల మానివేయుడని నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముప్పది తులముల వెండి తూచి యిచ్చిరి.
మత్తయి 26:15, మత్తయి 27:9-10

13. యెహోవా యెంతో అబ్బురముగా వారు నా కేర్పరచిన క్రయధనమును కుమ్మరికి పారవేయుమని నాకు ఆజ్ఞ ఇయ్యగా నేను ఆ ముప్పది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా మందిరములో కుమ్మరికి పారవేసితిని.
మత్తయి 27:9-10

14. అప్పుడు బంధకమనునట్టి నా రెండవ కఱ్ఱను తీసికొని యూదావారికిని ఇశ్రాయేలువారికిని కలిగిన సహోదరబంధమును భంగము చేయునట్లు దాని విరిచితిని.

15. అప్పుడు యెహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా ఇప్పుడు బుద్ధిలేని యొక కాపరి పనిముట్లను తీసికొమ్ము.

16. ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవు చున్నాను; అతడు నశించుచున్న గొఱ్ఱెలను కనిపెట్టడు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, పుష్టిగా ఉన్నదాని కాపుకాయడు గాని క్రొవ్వినవాటి మాంసమును భక్షించుచు వాటి డెక్కలను తుత్తునియలగా చేయుచుండును.

17. మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శ్రమ; అతని చెయ్యియు కుడికన్నును తెగవేయబడును; అతని చెయ్యి బొత్తిగా ఎండిపోవును అతని కుడికంటికి దృష్టి బొత్తిగా తప్పును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zechariah - జెకర్యా 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible


యూదుల మీదికి వినాశనం రాబోతుంది. (1-3) 
సింబాలిక్ పరంగా, జెరూసలేం, యూదు చర్చి మరియు దేశం యొక్క నాశనానికి సంబంధించిన జోస్యం వివరించబడింది. సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు మన ప్రభువైన యేసు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా ప్రవచించాడు. ప్రశ్న తలెత్తుతుంది: బలహీనమైన, ఫిర్ చెట్లచే సూచించబడిన, బలమైన, దేవదారులకు ప్రతీక, పడిపోయినప్పుడు ఎలా సహించగలడు? తెలివైన మరియు సద్గురువుల నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక పతనం, అలాగే ధనవంతులు మరియు శక్తివంతులకు సంభవించే దురదృష్టాలు, వివిధ మార్గాల్లో వారి అధీనంలో ఉన్నవారికి హెచ్చరిక సంకేతాలుగా పనిచేస్తాయి. గొఱ్ఱెల కాపరుల వలే మార్గనిర్దేశనం చేసి కాపాడాల్సిన నాయకులు చిన్న సింహాల మాదిరిగా ప్రవర్తించడం, సంరక్షణ అందించడం కంటే భయాన్ని కలిగించడం ఒక ప్రజలకు దయనీయమైన పరిస్థితి.
"ప్రైడ్ ఆఫ్ జోర్డాన్" నది ఒడ్డున ఉన్న దట్టాలను సూచిస్తుంది. నది తన ఒడ్డున పొంగి ప్రవహించినప్పుడు, అది సింహాలను ఉద్భవించి, గర్జిస్తూ విధ్వంసం సృష్టించింది. ఇది ఒక సారూప్యత వలె పనిచేస్తుంది, జెరూసలేం యొక్క రాబోయే వినాశనం ఇతర చర్చిలు మరియు కమ్యూనిటీలకు ఒక హెచ్చరిక కథగా ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తుంది.

యూదులతో ప్రభువు వ్యవహరించడం. (4-14) 
ఈ ప్రపంచంలోకి రావడంలో క్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశ్యం యూదుల చర్చి మరియు దేశంపై తీర్పు చెప్పడమే, ఇది లోతుగా భ్రష్టుపట్టిన మరియు అధోకరణం చెందింది. తప్పులో నిమగ్నమై, ఆపై తమ చర్యలను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించేవారు తమ స్వంత మనస్సులను సమర్థవంతంగా అంధత్వంగా మార్చుకున్నారు. అయితే, తమను తాము విమోచించుకునేవారిని దేవుడు క్షమించడు. సంపదను పోగుచేసే అనైతిక మార్గాలపై దేవుని ఆశీర్వాదం కోరడం లేదా అటువంటి పద్ధతుల ద్వారా సాధించిన విజయానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం తప్పుదారి.
యూదు ప్రజలలో మతం యొక్క స్థితి గణనీయంగా క్షీణించింది మరియు వారు దాని పట్ల ఉదాసీనంగా ఉన్నారు. మంచి కాపరి తన మందను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని కోరుకున్నాడు, పేదవారి పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధతో. ఒక దృష్టాంత సంజ్ఞలో, ప్రవక్త రెండు కర్రలను తీసుకున్నాడు: ఒకటి వారి జాతీయ ఒడంబడిక క్రింద యూదు దేశం యొక్క అధికారాలను సూచించే "అందం" అని పిలువబడుతుంది మరియు మరొకటి "బ్యాండ్స్" అని పిలువబడుతుంది, ఇది గతంలో దేవుని మందగా వారిని బంధించిన ఐక్యతను సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, వారు తప్పుడు బోధకులను అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు. ప్రాపంచిక మరియు శరీర సంబంధమైన మనస్తత్వం దేవునికి ప్రత్యక్ష వ్యతిరేకం, మరియు దేవుడు దుర్మార్గులందరినీ అసహ్యించుకుంటాడు. దీని పర్యవసానాలు ఊహించదగినవే.
ప్రవక్త వేతనాలు లేదా బహుమతిని కోరాడు మరియు అతను ముప్పై వెండి నాణేలను అందుకున్నాడు. దైవిక మార్గనిర్దేశాన్ని అనుసరించి, అతను ఈ కొద్దిపాటి మొత్తాన్ని కుమ్మరి యొక్క అల్పత్వం పట్ల అసహ్యకరమైన సంజ్ఞతో అతనికి విసిరాడు. ఈ సంఘటన క్రీస్తుకు జుడాస్ చేసిన ద్రోహాన్ని మరియు తరువాత డబ్బును ఉపయోగించడాన్ని ముందే సూచించింది. ప్రజల మధ్య ఉన్న సోదర బంధాలను విచ్ఛిన్నం చేసినంత ఖచ్చితంగా ఏదీ విడదీయదు. ఈ రద్దు దేవుడు మరియు ప్రజల మధ్య ఉన్న ఒడంబడికను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. పాపం ప్రబలినప్పుడు, ప్రేమ చల్లబడుతుంది మరియు అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తుతాయి. దేవుడిని రెచ్చగొట్టి తమతో విభేదించిన వారు కూడా తమలో తాము పడిపోవడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. క్రీస్తును ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రజల పతనానికి ప్రధాన కారణం. క్రీస్తు అనుచరులమని చెప్పుకునే వారు ఆయనకు నిజంగా విలువనిస్తే, వారు పనికిమాలిన విషయాలపై వివాదాలకు దిగరు.

ఒక వెర్రి గొర్రెల కాపరి యొక్క చిహ్నం మరియు శాపం. (15-17)
గుడ్ షెపర్డ్ చేత విడిచిపెట్టబడిన ఈ ప్రజల కష్టాలను వెల్లడించిన తరువాత, అజ్ఞానమైన గొర్రెల కాపరులచే దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినందున దేవుడు వారి తదుపరి బాధలను వర్ణిస్తాడు. ఈ వర్ణన క్రీస్తు అందించిన శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యుల పాత్రకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. దుర్బలమైన వారికి ఎలాంటి సహాయం అందించడంలో లేదా బలహీనమైన హృదయాలు ఉన్న వారికి ఓదార్పు అందించడంలో వారు స్థిరంగా విఫలమవుతారు. బదులుగా, వారు మంద పట్ల క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ తమ స్వంత సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
విగ్రహాల కాపరి, బాహ్యంగా నిజమైన కాపరిని పోలి ఉన్నప్పటికీ, చాలా ఖర్చుతో సమర్పణ మరియు మద్దతును పొందుతాడు. అయినప్పటికీ, అతను నిర్లక్ష్యం ద్వారా మందను వదిలివేస్తాడు లేదా అధ్వాన్నంగా, తన స్వంత ఉదాహరణ ద్వారా వాటిని నాశనం చేస్తాడు. ఈ దృష్టాంతం వివిధ చర్చిలు మరియు దేశాలలో చాలా మందికి వర్తిస్తుంది, అయితే దాని హెచ్చరిక యూదు మత నాయకులకు ప్రత్యేకించి భయంకరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. అలాంటి వ్యక్తులు ఇతరులను మోసగించినప్పటికీ, చివరికి వారిని నాశనానికి దారితీస్తున్నప్పటికీ, వారు స్వయంగా అత్యంత తీవ్రమైన ఖండనను ఎదుర్కొంటారు.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |