Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 12 | View All

1. అతిశయపడుట నాకు తగదు గాని అతిశయ పడవలసివచ్చినది. ప్రభువు దర్శనములను గూర్చియు ప్రత్యక్షతలను గూర్చియు చెప్పుదును.

2. క్రీస్తునందున్న యొక మనుష్యుని నేనెరుగుదును. అతడు పదునాలుగు సంవత్సరములక్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడెను; అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, శరీరములేక కొనిపోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును.

3. అట్టి మనుష్యుని నేనెరుగుదును. అతడు పరదైసులోనికి కొనిపోబడి, వచింప శక్యము కాని మాటలు వినెను; ఆ మాటలు మనుష్యుడు పలుకకూడదు.

4. అతడు శరీరముతో కొనిపోబడెనో శరీరములేక కొని పోబడెనో నేనెరుగను, అది దేవునికే తెలియును.

5. అట్టివాని గూర్చి అతిశయింతును; నా విషయమైతేనో నా బలహీనతయందే గాక వేరువిధముగా అతిశయింపను.

6. అతిశయపడుటకు ఇచ్ఛయించినను నేను సత్యమే పలుకుదును గనుక అవివేకిని కాకపోదును గాని నాయందు ఎవడైనను చూచిన దానికన్నను నావలన వినినదానికన్నను నన్ను ఎక్కువ ఘనముగా ఎంచునేమో అని అతిశయించుట మానుకొనుచున్నాను

7. నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషముగా ఉన్నందున నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తము నాకు శరీరములో ఒక ముల్లు, నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తము, నన్ను నలగగొట్టుటకు సాతానుయొక్క దూతగా ఉంచబడెను.
యోబు 2:6

8. అది నాయొద్దనుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభువును వేడుకొంటిని.

9. అందుకునా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను. కాగా క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము, విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును

10. నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవముల లోను నేను సంతోషించుచున్నాను.

11. నేనవివేకినైతిని, మీరే నన్ను బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత మెప్పు పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాత్రపువాడను కాకపోయినను మిక్కిలి శ్రేష్ఠులైన యీ అపొస్తలులకంటె నేను ఏ విషయములోను తక్కువ వాడను కాను.

12. సూచక క్రియలను అద్భుతములను మహత్కార్యములను చేయుటవలన, అపొస్తలునియొక్క చిహ్నములు పూర్ణమైన ఓరిమితో మీ మధ్యను నిజముగా కనుపరచబడెను.

13. నేను మీకు భారముగా ఉండకపోతినను విషయములో తప్ప, మరి ఏ విషయములో మీరితర సంఘములకంటె తక్కువ వారైతిరి? నేను చేసిన యీ అన్యాయమును క్షమించుడి.

14. ఇదిగో, యీ మూడవసారి మీయొద్దకు వచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను; వచ్చినప్పుడు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొత్తును కాదు మిమ్మునే కోరుచున్నాను. పిల్లలు తలిదండ్రులకొరకు కాదు తలి దండ్రులే పిల్లలకొరకు ఆస్తి కూర్చతగినది గదా

15. కాబట్టి నాకు కలిగినది యావత్తు మీ ఆత్మలకొరకు బహు సంతోషముగా వ్యయ పరచెదను; నన్నును నేను వ్యయపరచుకొందును. నేను మిమ్మును ఎంత యెక్కువగా ప్రేమించుచున్నానో అంత తక్కువగా మీరు నన్ను ప్రేమింతురా?

16. అది ఆలా గుండనియ్యుడి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని యుక్తిగలవాడనై మిమ్మును తంత్రము చేత పట్టుకొంటిని అని చెప్పుదురేమో.

17. నేను మీ యొద్దకు పంపినవారిలో ఎవనివలననైనను మిమ్మును మోసపుచ్చి ఆర్జించుకొంటినా?

18. మీయొద్దకు వెళ్లుటకు తీతును హెచ్చరించి అతనితోకూడ ఒక సహోదరుని పంపితిని. తీతు మిమ్మును మోసపుచ్చి యేమైన ఆర్జించుకొనెనా? మేమొక్క ఆత్మవలననే ఒక్క అడుగు జాడలయందే నడుచుకొనలేదా?

19. మేమింతవరకు మా విషయమై మీకు సమాధానము చెప్పుకొనుచున్నామని మీకు తోచునేమో. దేవుని యెదుటనే క్రీస్తునందు మాటలాడుచున్నాము; ప్రియులారా, మీ క్షేమాభివృద్ధికొరకు ఇవన్నియు చెప్పు చున్నాము.

20. ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచ్చినప్పుడు మీరు నాకిష్టులుగా ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిష్టుడనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు క్రోధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉప్పొంగుటలును అల్లరులును ఉండు నేమో అనియు,

21. నేను మరల వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు మీ మధ్య నన్ను చిన్నబుచ్చునేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవిత్రత జారత్వము పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారుమనస్సు పొందని అనేకులను గూర్చి దుఃఖపడవలసి వచ్చునేమో అనియు భయపడుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians II - 2 కొరింథీయులకు 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుని వెల్లడి. (1-6) 
అపొస్తలుడు తనను తాను సూచిస్తున్నాడని అనిశ్చితి లేదు. ప్రాచీన ప్రవక్తల అనుభవాల మాదిరిగానే ట్రాన్స్ సమయంలో అతనికి ఖగోళ ద్యోతకాలు తెలియజేశారా లేదా అతని ఆత్మ తాత్కాలికంగా అతని శరీరం నుండి బయలుదేరి స్వర్గానికి చేరుకుందా లేదా అతను ఎత్తబడి, శరీరం మరియు ఆత్మ ఏకమయ్యాడా అనేది తెలియదు. ఆ అద్భుతమైన రాజ్యం మరియు స్థితి వివరాలు మన ప్రస్తుత సామర్థ్యం మరియు ఔచిత్యానికి మించినవి. అతను ఆ ఖగోళ రాజ్యంలో తాను విన్నదాని యొక్క ప్రత్యేకతలను బహిర్గతం చేయకుండా, క్రీస్తు బోధనలను వివరించడంపై దృష్టి సారించాడు. చర్చి ఈ పునాదిపై నిలుస్తుంది మరియు ఈ పునాదిపైనే మనం మన విశ్వాసాన్ని మరియు నిరీక్షణను నిర్మించుకోవాలి. ఇది రాబోయే మహిమ గురించి మన నిరీక్షణను విస్తృతం చేయమని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పటికీ, సత్యాన్ని మరియు దైవిక సంకల్పాన్ని కనుగొనే సంప్రదాయ మార్గాలలో సంతృప్తిని కనుగొనడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఇది నొక్కి చెబుతుంది.

ఇవి అతని ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనానికి మెరుగుపర్చబడ్డాయి. (7-10) 
అపొస్తలుడు తన వినయాన్ని కాపాడుకోవడానికి మరియు అతను పొందిన దర్శనాలు మరియు వెల్లడి కారణంగా అతిగా గర్వించకుండా నిరోధించడానికి దేవుడు ఉపయోగించిన వ్యూహాన్ని వివరించాడు. "మాంసంలో ముల్లు" యొక్క స్వభావం పేర్కొనబడలేదు, ఇది ఒక ముఖ్యమైన విచారణ లేదా బలీయమైన టెంప్టేషన్. అహంకారం నుండి మనలను రక్షించడానికి విరోధుల నిందలను ఉపయోగించి దేవుడు తరచుగా ప్రతికూలతను మంచిగా మారుస్తాడు. దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, మనం అధిక స్థాయికి ఎదగకుండా ఉండేలా ఆయన నిర్ధారిస్తాడు మరియు ఆధ్యాత్మిక భారాలు ఆధ్యాత్మిక అహంకారానికి నివారణగా పనిచేస్తాయి. హాని కోసం పంపబడిన సాతాను దూతగా పేర్కొనబడినప్పటికీ, దేవుడు దానిని మంచి కోసం ఉద్దేశించి, దానిని పునర్నిర్మించాడు.
ప్రార్థన ప్రతి బాధకు వైద్యం చేసే ఔషధంగా మరియు ప్రతి వ్యాధికి నివారణగా ఉద్భవిస్తుంది. శరీరంలోని ముళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మనల్ని మనం ప్రార్థనకు అంకితం చేయాలి. ప్రారంభ లేదా తదుపరి ప్రార్థనలకు సమాధానం లభించకపోతే, ప్రార్థనలో పట్టుదల ప్రోత్సహించబడుతుంది. ప్రార్థించడం మరియు ప్రార్థనలో పట్టుదలతో ఉండడం నేర్పడానికి ఇబ్బందులు వస్తాయి. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ అడిగిన వాటిని మంజూరు చేయకపోయినా, అతని నిరాకరణ ప్రేమ యొక్క వ్యక్తీకరణ కావచ్చు, అతని మంజూరులు కోపంలో ఉండవచ్చు. కష్టాలు మరియు ప్రలోభాల మధ్య కూడా దేవుడు తగినంత దయను అందిస్తే, ఫిర్యాదుకు కారణం లేదు.
దయ మన పట్ల దేవుని చిత్తాన్ని సూచిస్తుంది మరియు అన్ని బాధలలో మనలను ప్రకాశవంతం చేయడానికి, ఉత్తేజపరచడానికి, బలపరచడానికి మరియు ఓదార్పునిచ్చేందుకు సరిపోతుంది. దేవుని బలం మన బలహీనతలో పరిపూర్ణతను పొందుతుంది, ఆయన దయను గొప్పగా చూపుతుంది. మన స్వాభావిక బలహీనతను మనం గుర్తించినప్పుడు, మనం క్రీస్తు వైపు తిరుగుతాము, ఆయన నుండి బలాన్ని పొందుతాము మరియు దైవిక బలం మరియు దయ యొక్క పూర్తి కొలతను అనుభవిస్తాము.

ఒక అపొస్తలుడి సంకేతాలు అతనిలో ఉన్నాయి, వాటిని సందర్శించడం అతని ఉద్దేశ్యం; కానీ అతను కొందరితో కఠినంగా ఉండవలసి వస్తుందేమోనని తన భయాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. (11-21)
సద్గురువుల ఖ్యాతిని, ప్రత్యేకించి మనకు ప్రయోజనం చేకూర్చిన వారి, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ప్రతిష్టను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. దేవుడు మనకు చేసిన మంచితనానికి వాటిని సాధనాలుగా గుర్తించడం చాలా అవసరం. అపొస్తలుడి ప్రవర్తన మరియు దయగల ఉద్దేశాలు నమ్మకమైన సువార్త పరిచారకుని లక్షణాలను ఉదాహరిస్తాయి. మంచితనాన్ని ప్రోత్సహించడమే అతని ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రకరణం మతపరమైన అనుచరులలో సాధారణంగా గమనించిన వివిధ పాపాలను కూడా హైలైట్ చేస్తుంది. ఒక మంత్రి యొక్క పొరపాట్లు మరియు దుశ్చర్యలు అణకువగా ఉంటాయి మరియు కొన్నిసార్లు, గర్వానికి లోనయ్యే వారిని తగ్గించడానికి దేవుడు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాడు. తప్పుడు బోధకులు తమ తప్పుదారి పట్టించిన అనుచరులను ఏ మేరకు దారి తీశారో ఈ సుదీర్ఘమైన శ్లోకాలు వివరిస్తాయి. సువార్త ప్రొఫెసర్లలో ఇటువంటి అతిక్రమణలను కనుగొనడం చాలా నిరుత్సాహపరుస్తుంది, అయినప్పటికీ ఈ విచారకరమైన వాస్తవం అపొస్తలుల కాలంలో కూడా కొనసాగింది.Shortcut Links
2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |