Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 10 | View All

1. సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియ కుండుట నాకిష్టములేదు. అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముక్రింద నుండిరి. వారందరును సముద్రములో నడచిపోయిరి;
నిర్గమకాండము 13:21-22, నిర్గమకాండము 14:22-29

9వ అధ్యాయం చివరి మాటలకూ ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న ఉపదేశానికీ దగ్గర సంబంధం ఉంది. అక్కడ కోరికలను కాదనుకోవడం, క్రమశిక్షణ అవసరం అని చెప్తూ పౌలు ఆ నియమాన్ని అనుసరిస్తున్న వాడుగా తన ఉదాహరణను చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఇస్రాయేల్ చరిత్రలో దీన్ని అనుసరించనివారి ఉదాహరణలు ఇస్తూ (వ 6,11), చెడు కోరికలకు తావిస్తే కలిగే భయంకరమైన ఫలితాలను వర్ణిస్తున్నాడు. “మేఘం” – నిర్గమకాండము 13:21-22. “సముద్రం”– నిర్గమకాండము 14:21-22, నిర్గమకాండము 14:29. వారంతా – అంటే ఇస్రాయేల్ జాతి అంతా – ఈజిప్ట్‌నుంచి బయటికి వచ్చి కనానుకు ప్రయాణం ఆరంభించారని చెప్తున్నాడు పౌలు.

2. అందరును మోషేను బట్టి మేఘములోను సముద్రములోను బాప్తిస్మము పొందిరి;

“బాప్తిసం”– సముద్రం గుండా వారు వెళ్ళడం బాప్తిసం వంటిది. ఈజిప్ట్‌లోని వారి పాత జీవితంతో పూర్తిగా తెగతెంపులు జరిగాయనేందుకు ఇది గుర్తుగా ఉంది. వారు “మోషే లోకి” బాప్తిసం పొందారు అంటే మోషే నాయకత్వంలోకి వచ్చారన్నమాట. ఆ ఐక్యమైన ప్రజ కనానుకు చేసే ప్రయాణంలో అతడు వారికి నాయకుడై ఉండాలి. క్రైస్తవ బాప్తిసానికి కూడా ఇలాంటి అర్థం ఉంది. క్రీస్తు ప్రభుత్వంలో, సంఘానికి నాయకుడుగా ఉన్న ఆయనలో ఐక్యమైన కొత్త జీవితాన్ని అది సూచిస్తున్నది. బాప్తిసం గురించి ఇతర రిఫరెన్సులు మత్తయి 3:6 నోట్‌లో ఉన్నాయి.

3. అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి;
నిర్గమకాండము 16:4, నిర్గమకాండము 16:35, ద్వితీయోపదేశకాండము 8:3, కీర్తనల గ్రంథము 78:24-29

ఈ ఆహారం మన్నా. నిర్గమకాండము 16:14-15 చూడండి.

4. అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మసంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీస్తే.
నిర్గమకాండము 17:6, సంఖ్యాకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 78:15

నిర్గమకాండము 17:5-6 మన్నాను, నీటిని దేవుని ఆత్మ అద్భుత రీతిగా వారికిచ్చాడు. నీరు పెల్లుబికిన బండ జీవ జలాన్ని ఇచ్చే క్రీస్తుకు సూచనగా సాదృశ్యంగా ఉంది (యోహాను 4:10, యోహాను 4:14; యోహాను 7:38-39; యోహాను 19:34) పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో ఎక్కడా ఇస్రాయేల్‌వారు ఎడారిలో గుండా ప్రయాణమైపోతూ ఉండగా ఆ బండరాయి వారి వెనకాలే దొర్లుకుంటూ వెళ్ళిందని రాసిలేదు (బహుశా ఆ రాయి నుంచి వెలువడిన నీరు ఒక కాలువ కట్టి వారి వెనకాలే వెళ్ళి ఉండవచ్చు – కీర్తనల గ్రంథము 105:41). కానీ క్రీస్తు స్వయంగా వారి వెంట వెళ్తూ వారి అవసరతలన్నీ తీర్చాడు. దారివెంట వెళ్తూ, వారిని పోషించిన బండ క్రీస్తేనని పౌలు చెప్తున్నాడు. పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో బండ ఒకే నిజ దేవుడైన యెహోవాకు గుర్తు (ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4 నోట్ చూడండి). ఈ విధంగా క్రీస్తే యెహోవా అని పౌలు చెప్తున్నాడు. (ఆదికాండము 16:7; నిర్గమకాండము 3:2; నిర్గమకాండము 32:34; యోహాను 8:24, యోహాను 8:58; యోహాను 12:41. ఇతర రిఫరెన్సులు లూకా 2:11 నోట్‌లో చూడండి)

5. అయితే వారిలో ఎక్కువమంది దేవునికిష్టులుగా ఉండకపోయిరి గనుక అరణ్యములో సంహరింపబడిరి.
సంఖ్యాకాండము 14:16, సంఖ్యాకాండము 14:23, సంఖ్యాకాండము 14:29-30, కీర్తనల గ్రంథము 78:31

దేవుని కృపను అంతగా వారు అనుభవించినప్పటికీ దేవుని ప్రజగా అన్ని ఆధిక్యతలు వారికున్నప్పటికీ వారిలో చాలా ఎక్కువమంది కనాను దేశం చేరలేదు. దేవుడు వారిని ఆ ప్రతిఫలం పొందడానికి యోగ్యులుగా ఎంచలేదు (1 కోరింథీయులకు 9:27 పోల్చి చూడండి). వారిపైకి దేవుని శిక్ష వచ్చింది. మరణించే వరకు వారు ఎడారిలో తిరుగులాడుతూ ఉన్నారు.

6. వారు ఆశించిన ప్రకారము మనము చెడ్డవాటిని ఆశించకుండునట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి.
సంఖ్యాకాండము 11:4, సంఖ్యాకాండము 11:34, కీర్తనల గ్రంథము 106:14

వారు తమ ఆశయాన్ని నెరవేర్చుకోలేక ఎడారిలో కూలిపోయిన కారణాలు ఇక్కడ రాసివున్నయి. వారు చేసిన అయిదు పాపాలను పౌలు చెప్తున్నాడు – చెడు సంగతులపై మనసు నిలుపుకోవడం, విగ్రహ పూజ, వ్యభిచారం, దేవుణ్ణి పరీక్షించడం, సణుగుకోవడం. ఇవన్నీ క్రైస్తవులు దూరంగా ఉండవలసిన సామాన్య పాపాలు. మనం వాటికి దూరంగా ఉండకపోతే మన అంతం వారి అంతం కన్నా మంచిగా ఉండాలని ఎదురుచూచే హక్కు మనకు లేదు. కేవలం ప్రభువుమీదే మనసు పెట్టుకోకుండా చెడ్డవాటిపై మనస్సు పెట్టుకోవడమే మిగతా పాపాలన్నిటికీ మూలకారణం. చెడు కోరికలన్నిటినీ చంపెయ్యాలనీ వేరొక చోట పౌలు విశ్వాసులకు చెప్పాడు (కొలొస్సయులకు 3:5). వాటిని మన హృదయాల్లో ఉండనిస్తే చివరికి అవి విష సర్పాలై మనల్ని కాటు వేస్తాయని గ్రహిస్తాం.

7. జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరివలె మీరు విగ్రహారాధకులై యుండకుడి.

నిర్గమకాండము 32:6. తరువాత ఇస్రాయేల్‌వారు మళ్ళీ మళ్ళీ విగ్రహ పూజకు దిగజారిపోయారు. తన వాక్కు అంతటా దేవుడు విగ్రహ పూజను ఖండించాడు (వ 14; నిర్గమకాండము 20:3-4; మొ।।).

8. మరియు వారివలె మనము వ్యభిచరింపక యుందము; వారిలో కొందరు వ్యభిచరించి నందున ఒక్కదినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి.
సంఖ్యాకాండము 25:1, సంఖ్యాకాండము 25:9

సంఖ్యాకాండము 25:1-9. దేవుడు పంపిన విపత్తు వల్ల 24 వేలమంది చనిపోయారని సంఖ్యాకాండం చెప్తున్నది. 23 వేలమంది ఒకే రోజున కూలారని పౌలు రాస్తున్నాడు. వెయ్యిమంది వేరొక దినాన చనిపోయారన్న మాట. దేవునికి వ్యభిచారమంటే అసహ్యం. అతి స్పష్టమైన మాటలతో ఆయన దీన్ని నిషేధించాడు (నిర్గమకాండము 20:14 మొ।।).

9. మనము ప్రభువును శోధింపక యుందము; వారిలో కొందరు శోధించి సర్పములవలన నశించిరి.
నిర్గమకాండము 23:20-21, సంఖ్యాకాండము 21:5-6

సంఖ్యాకాండము 21:4-9. క్రైస్తవులలో సాధారణంగా కనిపించే భయంకరమైన పాపం ఇది.

10. మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకుని చేత నశించిరి.
సంఖ్యాకాండము 14:2, సంఖ్యాకాండము 14:36, సంఖ్యాకాండము 16:41-49, కీర్తనల గ్రంథము 106:25-27

సంఖ్యాకాండము 14:1-4, సంఖ్యాకాండము 14:37; సంఖ్యాకాండము 16:41-49. వారిని హతమార్చిన విపత్తును నాశనదూత తీసుకువచ్చాడు. బహుశా తమ స్థితిగతుల గురించి సణుక్కోవడం క్రైస్తవులు చేసే పాపాలన్నిటిలోకీ ఎక్కువగా కనిపించే పాపం. దేవుడు దీన్ని తేలికగా తీసుకోడు.

11. ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి, యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడెను.

“ఉదాహరణలుగా”– తన ప్రజల్లో ఆ నాడు దేవుడు వేటిని ద్వేషించాడో ఇప్పుడూ వాటినే ద్వేషిస్తున్నాడని మనకు తెలియాలని దేవుని ఉద్దేశం. రాత్రి తరువాత పగలు వచ్చినట్టుగా పాపం తరువాత శిక్ష తప్పకుండా వస్తుంది.

12. తాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను.

వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే ఒక మనిషికి తనపై నమ్మకం ఉండడం విపత్తుకు దారి తీయవచ్చు. మన ఆధిక్యతలు ఎంత గొప్పవైనా, మన పరిస్థితులు ఎంత అనుకూలమైనా, మనకెంత తెలిసినా, ఎంత అనుభవం ఉన్నా కూడా భయంకరమైన పాపంలో పడిపోయే అవకాశం ఇంకా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ మన బలహీనతలను గుర్తిస్తూ ప్రభువులో బలాన్ని పుంజుకొంటూ ఉండాలి. 1 కోరింథీయులకు 9:27 లో పౌలు చూపిన ఆదర్శాన్ని పాటించాలి.

13. సాధారణముగా మనుష్యులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియు మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగినవాడు; మీరు సహింప గలిగినంతకంటె ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడ నియ్యడు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగ జేయును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9

“పరీక్ష”– గ్రీకు పదానికి దుష్‌ప్రేరేపణ అనే అర్థం కూడా ఉంది. అందరికీ వచ్చినట్టుగానే క్రీస్తు విశ్వాసులకు కూడా ఇలాంటివి వస్తాయి. కానీ ఇతరులకు లేని వాగ్దానం విశ్వాసులకు ఉంది. అది గొప్ప వాగ్దానం. విశ్వాసి ఎదిరించి నిలబడలేనంత ఆకర్షణ శక్తి, ప్రభావం గల దుష్‌ప్రేరేపణ గానీ పరీక్ష గానీ దేన్నీ వారికి కలగ నివ్వడు దేవుడు. దాని నుంచి తప్పించుకునే దారిని వారికి ప్రతిసారి తప్పకుండా కలిగిస్తాడు. ఆయన పూర్తిగా నమ్మదగినవాడు. అయితే ఆ దారిని మనం కోరాలి, దానికోసం చూడాలి. అలా కాని పక్షంలో ఆ దారి మనకు కనిపించకపోవచ్చు. మన ఎదుట ఉన్న పాపం మన కళ్ళకు ఇంపుగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపించడంవల్ల ఆ దుష్‌ప్రేరేపణకు లొంగిపోవాలని గనుక మనం కోరితే, అలానే పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎప్పుడైనా మనం పాపంలో పడితే మనం ఎదిరించలేనంత గొప్ప పరీక్ష మనకు రానిచ్చాడని దేవుణ్ణి తప్పుపట్టకూడదు. మత్తయి 6:13 కూడా చూడండి.

14. కాబట్టి నా ప్రియులారా, విగ్రహారాధనకు దూర ముగా పారిపొండి.

పౌలు ప్రభురాత్రి భోజనం, విగ్రహాల సమక్షంలో విందు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. మొదటిదానిలో పాల్గొన్నవారు రెండోదానికి దూరంగా ఉండాలి. విగ్రహం సమక్షంలో, లేక విగ్రహాలున్న గుడిలో విందులో పాల్గొనడం విగ్రహ పూజే. అంటే దయ్యాలతో కలిసిమెలిసి ఉండడమన్న మాట. వ 7; 1 యోహాను 5:21. కొన్నిటినుంచి విశ్వాసులు అదేపనిగా పారిపోవాలి. ఎంత దూరం వీలైతే అంత దూరంగా ఉండాలి. 1 కోరింథీయులకు 6:18 పోల్చి చూడండి.

15. బుద్ధిమంతులతో మాటలాడినట్లు మీతో మాటలాడుచున్నాను; నేను చెప్పు సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి

16. మనము దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్రలోనిది త్రాగుట క్రీస్తు రక్తములో పాలు పుచ్చుకొను టయేగదా? మనము విరుచు రొట్టె తినుట క్రీస్తు శరీరములో పాలుపుచ్చుకొనుటయేగదా?

మత్తయి 26:26-28 ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ వచనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. యోహాను 6:53-58, యోహాను 6:63 కూడా పోల్చి చూడండి. “సహవాసం” చెయ్యడమంటే క్రీస్తు రక్తంలో, శరీరంలో ఆధ్యాత్మికంగా వంతు పుచ్చుకోవడం. రొట్టెను, ద్రాక్షరసాన్ని పుచ్చుకుంటూ ఆత్మలో క్రీస్తుతో సహవాసం చేస్తాం. ప్రభురాత్రి భోజనంలో రొట్టె, ద్రాక్షరసం అనేవి ప్రభువుతో విశ్వాసులకున్న సంబంధానికి చిహ్నాలు (వ 18 పోల్చి చూడండి). వారికోసం ఆయన మరణించాడని వారికి అవి గుర్తు చేస్తుంటాయి. నమ్మకం ద్వారానే వారు ఆ మరణంలో పాలిభాగస్థులు. మనకోసం మరణించిన క్రీస్తుతో సహవాసం చేసే ఆచారమే ప్రభురాత్రి భోజనం. ఆయన మనల్ని విమోచించాడు కాబట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించే సమావేశం.

17. మన మందరము ఆ యొకటే రొట్టెలో పాలుపుచ్చుకొనుచున్నాము; రొట్టె యొక్కటే గనుక అనేకులమైన మనము ఒక్క శరీరమై యున్నాము.

వారు ప్రభురాత్రి భోజనంలో సాధారణంగా ఒకే రొట్టెను ఉపయోగించేవారు. విశ్వాసులు ఒకే రొట్టెలోది తింటున్నారు గనుక ఒకే శరీరంగా తాము ఉన్నామని సూచిస్తున్నారు (1 కోరింథీయులకు 12:12-13).

18. శరీరప్రకారమైన ఇశ్రాయేలును చూడుడి. బలి అర్పించినవాటిని తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా?
లేవీయకాండము 7:6, లేవీయకాండము 7:15

లేవీయకాండము 7:15; లేవీయకాండము 8:31; ద్వితీయోపదేశకాండము 12:18. బలి మాంసం తినడం “బలిపీఠంతో భాగస్థులు” చేయడమే. క్రీస్తు రక్తం, శరీరంలో సహవాసం చేయడం (వ 16) అనే మాటల గురించి ఈ వచనం మరి కొంత విశదీకరిస్తున్నది. బలిపీఠంలో సహవాసం చేయడం అంటే బలిపీఠాన్ని తినడం కాదు గదా. బలిపీఠంతో దానిపై ఉన్న అర్పణలతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండడమని దీని అర్థం. అందులో భాగం పుచ్చుకున్న వారందరితోను, బలిపీఠం దేన్ని సూచిస్తున్నదో దానంతటితోనూ ఒక సహవాసాన్ని అది సూచిస్తున్నది.

19. ఇక నేను చెప్పునదేమి? విగ్రహార్పితములో ఏమైన ఉన్నదనియైనను విగ్రహములలో ఏమైన ఉన్నదనియైనను చెప్పెదనా?

వ 16-18లోని రెండు ఉదాహరణలను ఇవ్వడంలో పౌలు చెప్పదలచుకున్న సత్యం ఇదే. క్రీస్తులో పాలుపుచ్చుకోవడం అంటే అలా చేసే ఇతరులతో సహవాసం చేయడం, క్రీస్తు చేసిన అర్పణలోని అర్థాన్నంతటినీ స్వీకరించడం. ఇదే విధంగా విగ్రహాల సమక్షంలో, లేక విగ్రహాలున్న గుడిలో విందుకు కూర్చోవడం అంటే ఆ అబద్ధ పూజా వ్యవస్థ అంతటిలో పాలుపుచ్చుకోవడమే, పిశాచాలతో వంతు పుచ్చుకోవడమే. 1 కోరింథీయులకు 8:4 చూడండి.

20. లేదు గాని, అన్యజనులర్పించు బలులు దేవునికి కాదు దయ్యములకే అర్పించు చున్నారని చెప్పుచున్నాను. మీరు దయ్యములతో పాలి వారవుట నాకిష్టము లేదు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:17, కీర్తనల గ్రంథము 106:37

విగ్రహాలు వట్టివే. కానీ ఆ విగ్రహాల వెనుక దయ్యాలున్నాయి (1 కోరింథీయులకు 8:5 లో ఉన్న దేవుళ్ళు, ప్రభువులు ఇవే). వాటిని పూజించేవారు తాము దేవునికి అర్పణలు ఇస్తున్నామను కోవచ్చు (అనుకోకపోవచ్చు), గానీ వారు ఉనికిలో ఉన్న ఏకైక నిజ దేవునికి అర్పణలు ఇవ్వడం లేదు. ప్రపంచంలో అనేకమంది చేసే పూజలకు సంబంధించే ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ఇది. ద్వితీయోపదేశకాండము 32:17 కూడా చూడండి. విగ్రహాలకు అర్పించిన ఆహారం తినడం వాటి వెనుక ఉన్న దయ్యాలతో సహవాసం చేయడమే. వాటికి చేసిన పూజలతో కొంతవరకైనా ఏకీభవించడమే.

21. మీరు ప్రభువు పాత్రలోనిది దయ్యముల పాత్రలోనిది కూడ త్రాగనేరరు; ప్రభువు బల్లమీద ఉన్నదానిలోను దయ్యముల బల్లమీదఉన్న దానిలోను కూడ పాలుపొందనేరరు.
మలాకీ 1:7, మలాకీ 1:12

“ప్రభువుకు చెందిన బల్ల” అంటే ప్రభురాత్రి భోజనం. అక్కడ ఆయన విందు చేసే యజమాని. విశ్వాసులు ఆ విందు ఆరగించే అతిథులు. ఇలా చెప్పడం ద్వారా ఈ రెంటినీ కలపడం విశ్వాసులకు ఎంత అసాధ్యమో పౌలు తెలుపుతున్నాడు. విగ్రహాల విందులో పాల్గొనడం వల్ల ఏమీ కాదులే అనుకోవడం ఎంత తెలివితక్కువతనమో చూపిస్తున్నాడు.

22. ప్రభువునకు రోషము పుట్టించెదమా? ఆయన కంటె మనము బలవంతులమా?
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:21

నిర్గమకాండము 20:5; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:21; కీర్తనల గ్రంథము 78:58. దేవుడు నిషేధించిన దాన్ని మనం చేయగలిగేటంత బలవంతులమని అనుకోవచ్చా? ఆయన కోపం రేగినప్పుడు నిలబడగలమా?

23. అన్ని విషయములయందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయవు.

1 కోరింథీయులకు 6:12.

24. ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటి వానికొరకు మేలుచేయ చూచుకొనవలెను.

తిరిగి ఈ ప్రాముఖ్యమైన నియమాన్ని చెప్తున్నాడు పౌలు – 1 కోరింథీయులకు 6:9, 1 కోరింథీయులకు 6:13; 1 కోరింథీయులకు 8:1; రోమీయులకు 14:19; రోమీయులకు 15:1-3. యోహాను 13:34 చూడండి.

25. మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణయు చేయక కటికవాని అంగడిలో అమ్మునదేదో దానిని తినవచ్చును.

ఆ కాలంలో అంగడిలో అమ్మే మాంసం ఎక్కువ భాగం అంతకుముందు విగ్రహాలకు అర్పించినది. అయితే అది అంగడిలో ఉంది గనుక దాన్ని కొని ఇంటికి తెచ్చుకుని తినవచ్చు.

26. భూమియు దాని పరిపూర్ణతయు ప్రభునివైయున్నవి.
కీర్తనల గ్రంథము 24:1, కీర్తనల గ్రంథము 50:12, కీర్తనల గ్రంథము 89:11

కీర్తనల గ్రంథము 24:1. అంగడిలో అమ్మే మాంసం విగ్రహాలకు అర్పించినప్పటికీ నిజానికి అది దేవునిది. ఆయన ప్రజలు దాన్ని తినవచ్చు.

27. అవిశ్వాసులలో ఒకడు మిమ్మును విందునకు పిలిచినపుడు వెళ్లుటకు మీకు మనస్సుండినయెడల మీకు వడ్డించి నది ఏదో దానినిగూర్చి మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణయు చేయక తినుడి.

ఇంట్లో భోజనం గురించిన మాట ఇది, గుడిలో విందు గురించి కాదు. విగ్రహాల గుడిలో విందుల్లో విశ్వాసులు పాల్గొనకూడదని పౌలు ముందే చెప్పాడు (వ 20,21).

28. అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అర్పింపబడినదని చెప్పినయెడల అట్లు తెలిపినవాని నిమిత్తమును మనస్సాక్షి నిమిత్తమును తినకుడి.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ భోజనం తినే విశ్వాసి విగ్రహపూజ అంతగా పట్టించుకోవలసిన సమస్య కాదులే అన్న భావాన్ని ఇతరులకు కలిగించవచ్చు. ఇలా ఎప్పుడూ చేయకూడదు. అక్కడ మరో విశ్వాసి ఉన్నాడనుకోండి. విగ్రహాలకు అర్పించినది ఎక్కడ తిన్నా తప్పేనని (1 కోరింథీయులకు 8:7) అతని అభిప్రాయం అనుకోండి. ఆ విశ్వాసి అంతర్వాణికి మొదటి విశ్వాసి ప్రవర్తన కలవరం కలిగిస్తుంది.

29. మనస్సాక్షి నిమిత్తమనగా నీ సొంత మనస్సాక్షి నిమిత్తము కాదు ఎదుటివాని మనస్సాక్షి నిమిత్తమే యీలాగు చెప్పుచున్నాను. ఎందుకనగా వేరొకని మనస్సాక్షిని బట్టి నా స్వాతంత్ర్య విషయములో తీర్పు తీర్చబడనేల?

విగ్రహానికి అర్పించిన మాంసాన్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ తినకూడదని నమ్మే విశ్వాసి, తనను ఆహ్వానించిన ఇళ్ళల్లో అయితే తినేందుకు తనకు స్వేచ్ఛ ఉందని నమ్మే విశ్వాసిని దోషిగా ఎంచే అవకాశం ఉంది. ఇలా జరిగే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ స్వేచ్ఛను అలా ఉపయోగించుకోకపోవడం మంచిదని పౌలు చెప్తున్నాడు.

30. నేను కృతజ్ఞతతో పుచ్చు కొనినయెడల నేను దేనినిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నానో దానినిమిత్తము నేను దూషింప బడనేల?

31. కాబట్టి మీరు భోజనముచేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి.

విశ్వాసి ప్రవర్తన అంతటినీ ఏలవలసిన ఒక గొప్ప నియమాన్ని పౌలు ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. ఇంతకన్నా ఉత్తమమైన ఉద్దేశం లేదు. విశ్వాసులంతా దీని ప్రకారం జీవిస్తే సంఘంలో చీలికలు, గుంపులు ఉండవు. విశ్వాసుల్లో అవినీతి ఉండదు, ఇతర విశ్వాసులను విమర్శించడం ఉండదు. ఇతరుల్ని అనాలోచితంగా బాధపెట్టే పనులు ఉండవు. మన చర్యలన్నిటినీ ఈ సూత్రం వెలుగులో పరీక్షిస్తూ ఉంటే, ఫర్వాలేదులే అనుకున్న అనేకమైన వాటిని మనం మానుకుంటాం.

32. యూదులకైనను, గ్రీసుదేశస్థుల కైనను, దేవుని సంఘమునకైనను అభ్యంతరము కలుగ జేయకుడి.

1 కోరింథీయులకు 8:9, 1 కోరింథీయులకు 8:13; రోమీయులకు 14:13, రోమీయులకు 14:20-21. వ 31 ప్రకారం జీవిస్తే దీన్ని కూడా నెరవేర్చిన వారమౌతాము. “సంఘానికి”– మత్తయి 16:18 నోట్ చూడండి.

33. ఈలాగు నేను కూడ స్వప్రయోజనమును కోరక, అనేకులు రక్షింప బడవలెనని వారి ప్రయోజన మునుకోరుచు, అన్ని విషయములలో అందరిని సంతోష పెట్టుచున్నాను.

1 కోరింథీయులకు 9:19-23; 2 తిమోతికి 2:10. తాను స్వయంగా అనుసరించడానికి సిద్ధపడని జీవిత విధానాన్ని పౌలు వారిముందు ఉంచడం లేదు. స్వార్థపరులు, తమ విషయాలే ఆలోచించుకునేవారు అలాంటి మార్గాన్ని కోరతగినదిగా ఎంతమాత్రం ఎంచరు. అయితే మనశ్శాంతి, దేవునిలో ఆనందం, శాశ్వత బహుమానం తీసుకువచ్చే జీవితం, అన్ని జీవిత విధానాల్లోకీ ఉన్నత స్థాయి జీవితం ఇదే.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గొప్ప అధికారాలు, ఇంకా భయంకరమైన ఇజ్రాయెల్‌లను అరణ్యంలో పడగొట్టారు. (1-5) 
విగ్రహారాధకులతో కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనకుండా మరియు పాపాత్మకమైన ప్రవర్తన పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరిని అవలంబించకుండా కొరింథీయులను నిరుత్సాహపరిచేందుకు, అపొస్తలుడు వారికి యూదు దేశం యొక్క చారిత్రక ఉదాహరణను అందించాడు. ఒక అద్భుత సంఘటన ద్వారా, ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రం గుండా మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డారు, వెంబడిస్తున్న ఈజిప్షియన్లు మునిగిపోయేలా చేశారు. ఇది వారికి సూచనార్థక బాప్టిజంలా పనిచేసింది. వారు అరణ్యంలో సేవించిన మన్నా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుకు ప్రతినిధి, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన రొట్టె, అందులో పాలుపంచుకునే వారికి నిత్యజీవాన్ని అందజేస్తుంది. క్రిస్టియన్ చర్చి నిర్మించబడిన పునాది శిలగా క్రీస్తు పనిచేస్తాడు మరియు విశ్వాసులు దాని నుండి ప్రవహించే ప్రవాహాలలో పాల్గొంటారు. ఈ చిత్రం క్రీస్తు ద్వారా విశ్వాసులకు ప్రసాదించబడిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పవిత్ర ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, అపొస్తలుడు ఈ ముఖ్యమైన అధికారాలను ఊహించడం లేదా సత్యం యొక్క వృత్తిపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా హెచ్చరించాడు, ఎందుకంటే అలాంటి హామీలు పరలోక ఆనందానికి హామీ ఇవ్వవు.

అన్ని విగ్రహారాధన మరియు ఇతర పాపపు ఆచారాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు. (6-14) 
కార్నల్ కోరికలు భోగము ద్వారా బలాన్ని సేకరిస్తాయి, కాబట్టి వాటి ప్రారంభ ఆవిర్భావంలో వాటిని అరికట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఇశ్రాయేలుకు వచ్చిన తెగుళ్లను నివారించడానికి, పాపం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం వివేకం. క్రీస్తును ప్రలోభపెట్టే వారు పాత పాము యొక్క శక్తి ద్వారా తమను తాము చిక్కుకుంటారని న్యాయమైన భయం ఉంది. దేవుని శాసనాలు మరియు ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా గొణిగడం తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టడం. గ్రంథంలోని ప్రతి వివరాలు ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి మరియు దాని నుండి పాఠాలు నేర్చుకోవడం తెలివైనది మరియు విధిగా ఉంటుంది. ఇతరులు పొరపాట్లు చేశారు, మరియు మేము మినహాయింపు కాదు. పాపానికి వ్యతిరేకంగా క్రైస్తవుని రక్షణ తనపై ఆరోగ్యకరమైన అపనమ్మకంలో ఉంది. మనం స్వీయ జాగరూకతను నిర్లక్ష్యం చేస్తే దేవుడు మనల్ని పడిపోకుండా కాపాడతానని వాగ్దానం చేయలేదు. ఈ జాగ్రత్తతో పాటు, ఓదార్పునిచ్చే హామీ కూడా ఉంది. ఇతరులు ఇలాంటి భారాలను భరించారు మరియు పోల్చదగిన ప్రలోభాలను ఎదుర్కొంటారు; వారు భరించే మరియు అధిగమించడానికి, మేము అలాగే చేయవచ్చు. దేవుడు, తన జ్ఞానం మరియు విశ్వాసంతో, మన సామర్థ్యాలను తెలుసుకుని, మన బలాన్ని బట్టి మన భారాలను సరిచేస్తాడు. అతను తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాడు, విచారణ నుండి లేదా కనీసం దాని హానికరమైన పర్యవసానాల నుండి మనలను విడిపించాడు. పాపం నుండి పారిపోయి దేవునికి దృఢంగా ఉండమని మనస్ఫూర్తిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ఆయనను గట్టిగా అంటిపెట్టుకుని ఉండటం ద్వారా, ప్రలోభాల నుండి మనం రక్షించబడతాము. ప్రపంచం యొక్క స్వభావంతో సంబంధం లేకుండా-అది నవ్వినా, ముఖం చిట్లించినా-అది విరోధిగానే మిగిలిపోయింది. అయినప్పటికీ, విశ్వాసులు దాని బెదిరింపులు మరియు ఆకర్షణలను అధిగమించి దానిని జయించటానికి అధికారం పొందుతారు. వారి హృదయాలలో నింపబడిన దేవుని యొక్క భయము, భద్రతను నిర్ధారించే ప్రధాన సాధనంగా మారుతుంది.

విగ్రహారాధనలో పాలుపంచుకోవడం క్రీస్తుతో సహవాసం కలిగి ఉండటం సాధ్యం కాదు. (15-22) 
ప్రభువు విందులో పాల్గొనడం అనేది సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుపై విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన మరియు అతని మోక్షానికి ప్రగాఢమైన కృతజ్ఞత యొక్క వ్యక్తీకరణను సూచించలేదా? ఈ మతకర్మ ద్వారా, క్రైస్తవులు, విశ్వాసంతో కట్టుబడి, ఒకే రొట్టెలో గోధుమ గింజలు లేదా మానవ శరీరంలోని అవయవాలు వలె పరస్పరం అనుసంధానించబడ్డారు. వారి ఐక్యత క్రీస్తుతో వారి కనెక్షన్ నుండి ఉద్భవించింది, ఆయనతో మరియు ఒకరితో ఒకరు సహవాసాన్ని పెంపొందించుకుంది. ఈ భావన యూదుల ఆరాధన మరియు బలి ఆచారాల నుండి తీసుకోబడిన సమాంతరాల ద్వారా నొక్కిచెప్పబడింది.
అపొస్తలుడు విగ్రహారాధకులతో విందులలో పాల్గొనకుండా జాగ్రత్త వహించడానికి ఈ సారూప్యతను విస్తరించాడు. అన్యమత త్యాగంలో భాగంగా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం దానితో సంబంధం ఉన్న విగ్రహాన్ని ఆరాధించడం మరియు దానితో సహవాసం లేదా సహవాసం చేయడంతో సమానం. యూదుల బలిపీఠం నుండి బలి అర్పించిన వారితో సమానంగా, ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాలుపంచుకోవడం క్రైస్తవ బలిలో ఎలా పాల్గొంటుందో దానికి ఇది సారూప్యం. సారాంశంలో, విగ్రహారాధన విందులలో చేరడం క్రైస్తవ మతాన్ని తిరస్కరించడంతో సమానం, ఎందుకంటే ఒకరు క్రీస్తుతో మరియు దయ్యాలతో ఏకకాలంలో సహవాసం చేయలేరు.
క్రైస్తవులు స్థలాలకు వెంచర్ చేసి, శరీర కోరికలు, కళ్ళ యొక్క ఆకర్షణ మరియు జీవితం యొక్క గర్వం కోసం అంకితమైన త్యాగాలలో పాల్గొంటే, వారు దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టే ప్రమాదం ఉంది.

మనం చేసేదంతా దేవునికి మహిమ కలిగించేలా మరియు ఇతరుల మనస్సాక్షికి కించపరచకుండా ఉండాలి. (23-33)
క్రైస్తవులు పాపం చేయకుండా విగ్రహాలకు అర్పించే ఆహారాన్ని తినే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మాంసాన్ని మార్కెట్‌లో సాధారణ ఆహారంగా విక్రయిస్తే, ప్రారంభంలో పూజారికి అంకితం చేయబడింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక క్రైస్తవుని పరిశీలన కేవలం చట్టబద్ధతకు మించి ప్రయోజనకరమైనది మరియు నిర్మాణాత్మకమైనది, ప్రత్యేకించి ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కొరకు విస్తరించాలి. క్రైస్తవ మతం దయతో కూడిన చర్యలను నిషేధించదు లేదా ఎవరి పట్ల మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించదు, భిన్నమైన మత విశ్వాసాలు లేదా అభ్యాసాలు ఉన్నవారితో కూడా. విగ్రహారాధనతో కూడిన మతపరమైన పండుగలలో పాల్గొనడానికి ఇది విస్తరించదని గమనించడం ముఖ్యం.
అపొస్తలుడి సలహాను అనుసరించి, క్రైస్తవులు తమ స్వేచ్ఛను ఇతరులకు హాని కలిగించేలా లేదా తమపై నిందలు తెచ్చుకోకుండా దుర్వినియోగం చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తినడం, త్రాగడం మరియు అన్ని చర్యల విషయాలలో, దేవుడిని మహిమపరచడం, ఆయనను సంతోషపెట్టడం మరియు గౌరవించడం వంటి ప్రధాన లక్ష్యం ఉండాలి. ఈ అంతిమ ప్రయోజనం అన్ని మతపరమైన ఆచారాల యొక్క సారాంశాన్ని నొక్కి చెబుతుంది మరియు స్పష్టమైన నియమాలు లోపించే పరిస్థితులలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. పవిత్రత, శాంతి మరియు దయాదాక్షిణ్యాలతో వర్ణించబడిన ఆత్మ అత్యంత బలీయమైన విరోధులను కూడా నిరాయుధులను చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |