Genesis - ఆదికాండము 33 | View All

1. యాకోబు కన్నులెత్తి చూచినప్పుడు ఏశావును. అతనితో నాలుగువందలమంది మనుష్యులును వచ్చుచుండిరి.

2. అప్పుడతడు తన పిల్లలను లేయా రాహేలులకును ఇద్దరు దాసీలకును పంచి అప్పగించెను. అతడు ముందర దాసీలను, వారి పిల్లలను వారి వెనుక లేయాను ఆమె పిల్లలను ఆ వెనుక రాహేలును యోసేపును ఉంచి¸

3. తాను వారి ముందర వెళ్లుచు తన సహోదరుని సమీపించు వరకు ఏడుమార్లు నేలను సాగిలపడెను.

4. అప్పుడు ఏశావు అతనిని ఎదుర్కొన పరుగెత్తి అతనిని కౌగలించుకొని అతని మెడమీద పడి ముద్దుపెట్టుకొనెను; వారిద్దరు కన్నీరు విడిచిరి.

5. ఏశావు కన్నులెత్తి ఆ స్త్రీలను పిల్లలను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిల్లలే అని చెప్పెను.

6. అప్పుడు ఆ దాసీలును వారి పిల్లలును దగ్గరకువచ్చి సాగిలపడిరి.

7. లేయాయు ఆమె పిల్లలును దగ్గరకువచ్చి సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత యోసేపును రాహేలును దగ్గరకు వచ్చి సాగిలపడిరి.

8. ఏశావు - నాకు ఎదురుగా వచ్చిన ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా అతడు - నా ప్రభువు కటాక్షము నా మీద వచ్చుటకే అని చెప్పెను.

9. అప్పుడు ఏశావు - సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉన్నది, నీది నీవే ఉంచుకొమ్మని చెప్పెను.

10. అప్పుడు యాకోబు అట్లుకాదు; నీ కటాక్షము నామీద నున్నయెడల చిత్తగించి నాచేత ఈ కానుక పుచ్చుకొనుము, దేవుని ముఖము చూచినట్లు నీ ముఖము చూచితిని; నీ కటాక్షము నామీద వచ్చినది గదా;

11. నేను నీయొద్దకు తెచ్చిన కానుకను చిత్తగించి పుచ్చుకొనుము; దేవుడు నన్ను కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉన్నదని చెప్పి అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు దాని పుచ్చుకొని

12. మనము వెళ్లుదము; నేను నీకు ముందుగా సాగిపోవుదునని చెప్పగా

13. అతడునాయొద్ద నున్న పిల్లలు పసిపిల్లలనియు, గొఱ్ఱెలు మేకలు పశువులు పాలిచ్చునవి అనియు నా ప్రభువుకు తెలియును. ఒక్కదినమే వాటిని వడిగా తోలినయెడల ఈ మంద అంతయు చచ్చును.

14. నా ప్రభువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళ్లవలెను. నేను నా ప్రభువునొద్దకు శేయీరునకు వచ్చువరకు, నా ముందర నున్న మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ పిల్లలు నడువగలిగినకొలదిని వాటిని మెల్లగా నడిపించుకొని వచ్చెదనని అతనితో చెప్పెను.

15. అప్పుడు ఏశావు - నీ కిష్టమైన యెడల నాయొద్దనున్న యీ జనులలో కొందరిని నీ యొద్ద విడిచిపెట్టుదునని చెప్పగా అతడు అదియేల? నా ప్రభువు కటాక్షము నామీద నుండనిమ్మనెను.

16. ఆ దినమున ఏశావు తన త్రోవను శేయీరునకు తిరిగిపోయెను.

17. అప్పుడు యాకోబు సుక్కోతుకు ప్రయాణమై పోయి తనకొకయిల్లు కట్టించుకొని తన పశువులకు పాకలు వేయించెను. అందుచేత ఆ చోటికి సుక్కోతు అను పేరు పెట్టబడెను.

18. అట్లు యాకోబు పద్దనరాములో నుండి వచ్చిన తరువాత కనాను దేశములోనున్న షెకెమను ఊరికి సురక్షితముగా వచ్చి ఆ ఊరిముందర తన గుడారములు వేసెను.

19. మరియు అతడు తన గుడారములు వేసిన పొలముయొక్క భాగమును షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారుల యొద్ద నూరు వరహాలకు కొని
యోహాను 4:5, అపో. కార్యములు 7:16

20. అక్కడ ఒక బలిపీఠము కట్టించి దానికి ఏల్‌ ఎలోహేయి ఇశ్రాయేలు అను పేరు పెట్టెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 33 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
యాకోబు మరియు ఏశావుల స్నేహపూర్వక సమావేశం. (1-16) 
ఒకసారి యాకోబు తన సమస్యల గురించి దేవుణ్ణి ప్రార్థించగా, అతను మంచిగా భావించి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు. ఎవరైనా దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే, తప్పు జరుగుతుందనే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. యాకోబు తన సోదరుడు ఏశావుకు క్షమాపణ చెప్పాడు మరియు చాలా గౌరవప్రదంగా ఉన్నాడు. ప్రజలు మనపట్ల తిరిగి దయ చూపాలని మనం కోరుకుంటే, వినయంగా మరియు మంచిగా ఉండటం ముఖ్యం. ఏశావు యాకోబును క్షమించాడు మరియు వారు మళ్లీ స్నేహితులయ్యారు, ఇది దేవుడు ప్రజల హృదయాలను ఎలా మార్చగలడో చూపిస్తుంది. యాకోబు తన కుటుంబం గురించి ఏశావుకు చెప్పి అతనికి బహుమతి ఇచ్చాడు. ప్రజల నమ్మకాలు వారిని దయగా, ఉదారంగా మరియు ఇవ్వడం చాలా గొప్పది. అయితే యాకోబు తన సహోదరుడైన ఏశావుతో కలిసి వెళ్లమని చెప్పినప్పుడు, అతడు వద్దు అన్నాడు. మనలాంటి వాటిని నమ్మని వ్యక్తులతో చాలా సన్నిహితంగా ఉండటం మంచిది కాదు మరియు మన నమ్మకాలకు విరుద్ధంగా పనులు చేయమని మమ్మల్ని అడగవచ్చు. వారు మన నమ్మకాలను కూడా ఎగతాళి చేయవచ్చు. వారి మార్గాల్లో చిక్కుకోకుండా లేదా వారు మనతో కలత చెందకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం నమ్మిన దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లి మన ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేయడం కంటే అన్నీ పోగొట్టుకోవడం మేలు. యాకోబు తన కుటుంబాన్ని, జంతువులను ఎలా చక్కగా చూసుకున్నాడో, గొర్రెల కాపరిలాగా యేసు మనల్ని కూడా చూసుకుంటాడని గుర్తుంచుకోవాలి. అతని గొర్రెలు. యెషయా 40:11 పిల్లలను చూసుకునే, వారికి నేర్పించే లేదా పోస్టర్లు వేసే ప్రతి ఒక్కరూ అతను చేసే విధంగా పనులు చేయాలి.

యాకోబు సుక్కోత్ మరియు షాలెమ్‌లకు వస్తాడు, అతను ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మిస్తాడు. (17-20)
యాకోబు తనకు జరిగిన అన్ని మంచి పనులకు దేవునికి చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడు. అతను కేవలం "ధన్యవాదాలు" అని చెప్పలేదు, దేవుణ్ణి గౌరవించే పనులు చేయడం ద్వారా అతను దానిని చూపించాడు. అతను తన ఇంటిలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఒక ప్రత్యేక స్థలాన్ని చేసాడు మరియు అతను దానిని ఎల్-ఎలోహె-ఇజ్రాయెల్ అని పిలిచాడు, అంటే "దేవుడు, ఇజ్రాయెల్ దేవుడు". దేవుడు తనకు చాలా ముఖ్యమైనవాడు మరియు ప్రత్యేకమైనవాడని యాకోబుకు తెలుసు, మరియు ఈ స్థలాన్ని దేవునికి అంకితం చేయడం ద్వారా అతను దానిని చూపించాలనుకున్నాడు. నేటికీ, మనం యాకోబులా దేవుణ్ణి స్తుతించవచ్చు మరియు ప్రేమించగలము మరియు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నాడని తెలుసుకొని సంతోషించగలము.
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |