Kings I - 1 రాజులు 14 | View All

1. ఆ కాలమున యరొబాము కుమారుడైన అబీయా కాయిలాపడగా

2. యరొబాము తన భార్యతో ఇట్లనెనునీవు లేచి యరొబాము భార్యౌవని తెలియబడకుండ మారువేషము వేసికొని షిలోహునకు పొమ్ము; ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని నాకు సమాచారము తెలియ జెప్పిన ప్రవక్తయగు అహీయా అక్కడ ఉన్నాడు.

3. కాబట్టి నీవు పది రొట్టెలును అప్పములును ఒక బుడ్డితేనెయు చేత పట్టుకొని అతని దర్శించుము. బిడ్డయేమగునో అతడు నీకు తెలియజేయునని చెప్పగా

4. యరొబాము భార్య ఆ ప్రకారము లేచి షిలోహునకు పోయి అహీయా యింటికి వచ్చెను. అహీయా వృద్ధాప్యముచేత కండ్లు కానరాని వాడై యుండెను.

5. అంతట యెహోవా అహీయాతో సెలవిచ్చినదేమనగాయరొబాము కుమారుడు కాయిలాగా ఉన్నాడు గనుక అతనిగూర్చి నీచేత విచా రించుటకై యరొబాము భార్య వచ్చుచున్నది ఆమె మారువేషము వేసికొని మరియొకతెయైనట్టుగా వచ్చుచున్నది గనుక నేను నీకు సెలవిచ్చునట్టు నీవు ఆమెతో చెప్పవలెను.

6. అంతలో అహీయా ద్వారము లోపలికి వచ్చు నామె కాలిచప్పుడు విని ఆమెతో ఇట్లనెనుయరొబాము భార్యా, లోపలికి రమ్ము; నీవు వేషము వేసి కొని వచ్చుటయేల? కఠినమైన మాటలు నీకు చెప్పవలెనని నాకు ఆజ్ఞయాయెను.

7. నీవు వెళ్లి యరొబాముతో చెప్ప వలసినదేమనగాఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈ ప్రకారము సెలవిచ్చుచున్నాడునేను నిన్ను జను లలోనుండి తీసి హెచ్చింపజేసి, ఇశ్రాయేలువారను నా జనులమీద నిన్ను అధికారిగా నియమించి

8. దావీదు సంతతి వారియొద్దనుండి రాజ్యమును తీసి నీకిచ్చి యుండినను, నా ఆజ్ఞలను గైకొని మనఃపూర్తిగా నన్ను అనుసరించి నా దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాని మాత్రమే చేసిన నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్టు నీవు చేయక

9. నీ కంటె ముందుగా ఉండిన వారందరికంటెను అధికముగా కీడుచేసి యున్నావు; నన్ను బొత్తిగా విసర్జించి యితర దేవతలను పోత విగ్రహములను పెట్టుకొని నాకు కోపము పుట్టించి యున్నావు.

10. కాబట్టి యరొబాము సంతతి వారిమీదికి నేను కీడు రప్పించుచు, ఇశ్రాయేలు వారిలో అల్పులు గాని ఘనులు గాని లేకుండ మగవారినందరిని యరొబాము వంశమునుండి నిర్మూలము చేసి, పెంటఅంతయు పోవునట్లుగా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడ్చి వేసినట్లు యరొబాము సంతతిలో శేషించినవారిని నేను ఊడ్చివేయుదును.

11. పట్టణమందు యరొబాము సంబంధులలో మరణమగువారిని కుక్కలు తినును; బయట భూమిలో మరణమగువారిని ఆకాశపక్షులు తినును; యెహోవా మాటయిచ్చి యున్నాడు.

12. కాబట్టి నీవు లేచి నీ యింటికి పొమ్ము, నీ పాదములు పట్టణములో ప్రవేశించునప్పుడే నీ బిడ్డ చని పోవును;

13. అతని నిమిత్తము ఇశ్రాయేలువారందరు అంగలార్చుచు, సమాధిలో అతనిని పెట్టుదురు; ఇశ్రాయేలీ యుల దేవుడైన యెహోవా యరొబాము సంబంధులలో ఇతనియందు మాత్రమే అనుకూలమైన దాని కనుగొనెను గనుక యరొబాము సంతతివారిలో ఇతడు మాత్రమే సమాధికి వచ్చును.

14. ఇదియుగాక యెహోవా తన నిమిత్తము ఒకని ఇశ్రాయేలువారిమీద రాజుగా నియమింప బోవు చున్నాడు; ఆ దినముననే అతడు యరొబాము సంతతి వారిని నిర్మూలము చేయును; కొద్దికాలములోనే ఆయన అతని నియమింపబోవును.

15. ఇశ్రాయేలువారు దేవతాస్తంభ ములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము పుట్టించి యున్నారు గనుక నీటియందు రెల్లు అల్లలాడునట్లు యెహోవా ఇశ్రాయేలు వారిని మొత్తి, ఒకడు వేరును పెల్లగించినట్లు వారి పితరులకు తాను ఇచ్చిన యీ మంచి దేశములోనుండి వారిని పెల్లగించి వారిని యూఫ్రటీసునది అవతలకు చెదర గొట్టును.

16. మరియు తానే పాపముచేసి ఇశ్రాయేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన యరొబాము పాపములనుబట్టి ఆయన ఇశ్రాయేలువారిని అప్పగింప బోవుచున్నాడు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:3

17. అప్పుడు యరొ బాము భార్య లేచి వెళ్లిపోయి తిర్సా పట్టణమునకు వచ్చెను; ఆమె లోగిటి ద్వారపు గడపయొద్దకు రాగానే ఆ చిన్నవాడు చని పోయెను.

18. జనులు అతనిని సమా ధిలోపెట్టి, యెహోవా తన సేవకుడైన ప్రవక్తయగు అహీయాద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారముగ ఇశ్రాయేలువారందరును అతనికొరకు అంగ లార్చిరి.

19. యరొబాము చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతడు జరిగించిన యుద్ధములనుగూర్చియు, ప్రభుత్వమునుగూర్చియు ఇశ్రాయేలువారి రాజులవృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి యున్నది.

20. యరొబాము ఏలిన దినములు ఇరువది రెండు సంవత్సరములు; అతడు తన పితరులతో కూడ నిద్రించగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయెను.

21. యూదాదేశమందు సొలొమోను కుమారుడైన రెహ బాము ఏలుచుండెను. రెహబాము నలువదియొక సంవత్సర ములవాడైనప్పుడు ఏలనారంభించెను. తన నామము నుంచుటకై ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలోనుండి యెహోవా కోరుకొనిన యెరూషలేమను పట్టణమందు అతడు పదునేడు సంవత్సరములు ఏలెను; అతని తల్లి అమ్మోనీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా.

22. యూదావారు యెహోవా దృష్టికి కీడుచేసి తమ పితరులు చేసినదానంతటిని మించునట్లుగా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుట్టించిరి.

23. ఎట్లనగా వారును ఎత్తయిన ప్రతి పర్వతము మీదను పచ్చని ప్రతి వృక్షముక్రిందను బలిపీఠములను కట్టి, విగ్రహములను నిలిపి, దేవతాస్తంభములను ఉంచిరి.

24. మరియు పురుషగాములు సహా దేశమందుండిరి. ఇశ్రా యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన జనులు చేయు హేయక్రియల ప్రకారముగా యూదా వారును చేయుచు వచ్చిరి.

25. రాజైన రెహబాముయొక్క అయిదవ సంవత్సరమందు ఐగుప్తురాజైన షీషకు యెరూష లేము మీదికి వచ్చి

26. యెహోవా మందిరపు ఖజనాలోని పదార్థములను, రాజనగరుయొక్క ఖజనాలోని పదార్థములను, ఎత్తికొని పోయెను, అతడు సమస్తమును ఎత్తికొని పోయెను; సొలొమోను చేయించిన బంగారపు డాళ్లను అతడు ఎత్తికొని పోయెను.

27. రాజైన రెహబాము వీటికి మారుగా ఇత్తడి డాళ్లను చేయించి, రాజనగరు ద్వార పాలకులైన తన దేహసంరక్షకుల అధిపతుల వశము చేసెను.

28. రాజు యెహోవా మందిరమునకు వెళ్లునప్పుడెల్ల రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని మోసికొనిపోయి అతడు తిరిగి రాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి.

29. రెహబాము చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు, అతడు చేసిన వాటన్నిటిని గూర్చియు యూదారాజులయొక్క వృత్తాంతముల గ్రంథ మందు వ్రాయబడి యున్నది.

30. వారు బ్రదికినంత కాలము రెహబామునకును యరొబామునకును యుద్ధము జరుగుచుండెను.

31. రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిద్రించి దావీదు పురమందున్న తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెట్టబడెను; అతని తల్లి నయమాయను ఒక అమ్మో నీయురాలు; అతని కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 14 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అబీయా అనారోగ్యంతో ఉండడంతో అతని తల్లి అహీయాను పరామర్శించింది. (1-6) 
ఆ కాలంలో, యరొబాము తప్పు చేస్తున్నప్పుడు, అతని బిడ్డ అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. మన కుటుంబాలకు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు, మన కుటుంబాలలో కొన్ని పాపాలు నివసిస్తాయో లేదో ఆలోచించడం ముఖ్యం, ఆ బాధను బహిర్గతం చేయడానికి మరియు సరిదిద్దడానికి మమ్మల్ని నడిపించడానికి ఉద్దేశించబడింది. అతను దేవుని శిక్ష వెనుక కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే, ప్రవక్త యొక్క మధ్యవర్తిత్వం కోసం అభ్యర్థించి, అతని విగ్రహాలను వదిలించుకుని ఉంటే అది మరింత ఆధ్యాత్మికంగా నిటారుగా ఉండేది. అయినప్పటికీ, చాలా మంది వ్యక్తులు తమ లోపాలను లేదా బాధ్యతలను ఎదుర్కోవడం కంటే వారి భవిష్యత్తు అవకాశాల గురించి వినడానికి ఇష్టపడతారు.
యరొబాము అహీయాను సంప్రదించాడు, ఎందుకంటే అతను రాజ్యాధికారానికి ఎదుగుతాడని గతంలో ప్రవచించాడు. తమ అతిక్రమణల కారణంగా, తమను తాము ఓదార్పుకు అనర్హులుగా మార్చుకున్న వారు, అయితే తమ మతాధికారులు తమ ధర్మాన్ని బట్టి వారికి శాంతి మరియు ఓదార్పు మాటలు చెబుతారని ఊహించి, తమను మరియు వారి ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకులను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. అతను తన భార్యను మారువేషంలో పంపాడు, ప్రవక్త వారి కొడుకు గురించి ఆమె ప్రశ్నను మాత్రమే పరిష్కరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అదే విధంగా, కొంతమంది వ్యక్తులు తమ ఆధ్యాత్మిక నాయకులను ఓదార్పునిచ్చే సందేశాలను అందించడానికి పరిమితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు, దేవుని పూర్తి సలహాను స్వీకరించడానికి తక్కువ ఆసక్తిని చూపుతారు. ఇది సానుకూల ఫలితాలను కాకుండా అననుకూల ఫలితాలను ముందే తెలియజేస్తుందని వారు భయపడుతున్నారు.
అయినప్పటికీ, ఆమె కేవలం కొన్ని మాటలలో సత్యాన్ని వేగంగా కనుగొంటుంది. కపటులతో పంచుకున్న విధి వార్తలను అందుకోవడం తీవ్ర నిరాశను కలిగిస్తుంది. వ్యక్తుల పట్ల దేవుని తీర్పు వారి నిజ స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కేవలం వారి బాహ్య రూపాలు మాత్రమే కాదు.

యరొబాము ఇంటి నాశనము. (7-20) 
మన పట్ల దేవుని ఆశీర్వాదాల రికార్డును మనం ఉంచుకున్నా, అతను వాటిని ట్రాక్ చేస్తూనే ఉంటాడు మరియు మనం కృతజ్ఞతాభావాన్ని ప్రదర్శిస్తే, అతను వాటిని మన ముందు ప్రదర్శిస్తాడు, ఇది మనల్ని మరింత దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుంది. అహిజా అనారోగ్యంతో ఉన్న బిడ్డ యొక్క ఆసన్న పాస్‌ను పిల్లల పట్ల దయతో కూడిన చర్యగా అంచనా వేస్తాడు. యరొబాము ఇంటి నివాసులందరిలో, ఈ పిల్లవాడు మాత్రమే దేవుని యొక్క నిజమైన ఆరాధన పట్ల నిజమైన అభిమానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు విగ్రహాలను పూజించడాన్ని తిరస్కరించాడు.
తన దయ యొక్క శక్తి మరియు ఆధిపత్యానికి నిదర్శనంగా, దేవుడు ఇజ్రాయెల్ దేవుడైన ప్రభువు పట్ల భక్తి యొక్క మెరుపును కలిగి ఉన్న అత్యంత పనిచేయని కుటుంబాల నుండి కూడా వ్యక్తులను రక్షిస్తాడు. నీతిమంతులు ఈ భూసంబంధమైన రాజ్యంలో రాబోయే కష్టాల నుండి తప్పించుకుంటారు, ఇకపై ఉన్నతమైన ప్రపంచంలోని ఆనందాలలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఒక కుటుంబంలోని ఉత్తమ సభ్యులు దాని వెలుపల ఖననం చేయబడినప్పుడు, ఇది తరచుగా కుటుంబానికి ఇబ్బందిని సూచిస్తుంది, అయినప్పటికీ వారి మరణం వ్యక్తిగతంగా వారికి నష్టంగా పరిగణించబడదు. వారి మరణం కుటుంబం మరియు రాజ్యం రెండింటిపై ప్రస్తుత దుఃఖాన్ని కలిగించినప్పటికీ, ఇద్దరూ దాని నుండి నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు ఉన్నాయి.
ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు యరొబాము స్థాపించిన ఆరాధన పద్ధతులకు కట్టుబడి ఉండటం వల్ల వారికి రాబోయే తీర్పులను కూడా దేవుడు తెలియజేస్తాడు. డేవిడ్ వంశం నుండి వారి నిష్క్రమణ తరువాత, ఏ ఒక్క కుటుంబం కూడా ఎక్కువ కాలం ప్రభుత్వ నియంత్రణను కలిగి ఉండలేకపోయింది. బదులుగా, ఒక రాజవంశం బలహీనపడుతుంది మరియు మరొక రాజవంశాన్ని నిర్మూలిస్తుంది. కుటుంబాలు మరియు రాజ్యాల పతనానికి పాపం ఉత్ప్రేరకం అవుతుంది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులు చెడ్డ పనులలో నిమగ్నమైనప్పుడు, వారు అనేకమంది ఇతరులను అపరాధం మరియు శిక్షకు దారితీస్తారు.
వారి స్వంత అతిక్రమణలకు మాత్రమే కాకుండా, ఇతరులను ప్రలోభపెట్టి మరియు శాశ్వతంగా కొనసాగించడానికి వారు చేసిన పాపాలకు కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన వారికి కఠినమైన ఖండించడం రిజర్వ్ చేయబడుతుంది.

రెహబాము దుష్ట పాలన. (21-31)
రెహబామ్ పాత్ర ప్రతికూలంగా చిత్రీకరించబడింది, అయితే అతని వ్యక్తులు ప్రతికూల కోణంలో కూడా చిత్రీకరించబడ్డారు. జెరూసలేం లోపల, అన్యమత దేశాల చెత్త పనులను కూడా అధిగమించే ఘోరమైన అతిక్రమణల వ్యాప్తి-ప్రభువు తన దేవాలయం మరియు ఆరాధన కోసం ఎన్నుకున్న నగరం-మానవత్వం యొక్క పతనమైన స్వభావాన్ని పరివర్తన కలిగించే దయ ద్వారా మాత్రమే సరిదిద్దగలదని పూర్తిగా గుర్తుచేస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ. మా ఆధారపడటం ఈ దైవిక జోక్యంపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది; అందుచేత, మన తరపున మరియు మన మధ్య ఉన్నవారి కోసం మనం ప్రతిరోజూ దాని కోసం తీవ్రంగా ప్రార్థిద్దాం.
వారి ఆలయ వైభవం మరియు వారి అర్చకత్వం యొక్క గొప్పతనం ఉన్నప్పటికీ, వారి మతపరమైన ఆచారాలతో పాటు అనేక ప్రయోజనాలతో పాటు, ప్రజలు స్థిరంగా అంకితభావంతో ఉండలేకపోయారు. పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు మాత్రమే దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజల నిరంతర విధేయతను ప్రభావవంతంగా నిర్ధారిస్తుంది. పాపం ఏదైనా సమాజాన్ని నిర్మూలిస్తుంది, పేదరికం చేస్తుంది మరియు తగ్గిస్తుంది.
ఈజిప్టు రాజు షిషాక్ దాడి చేసినప్పుడు, అతను వారి సంపదను దోచుకున్నాడు. పాపం బంగారం యొక్క ప్రకాశాన్ని దెబ్బతీస్తుంది, అత్యుత్తమ బంగారాన్ని కూడా కేవలం ఇత్తడిగా మారుస్తుంది.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |