Kings I - 1 రాజులు 21 | View All

1. ఈ సంగతులైన తరువాత యెజ్రెయేలులో షోమ్రోను రాజైన అహాబు నగరును ఆనుకొని యెజ్రెయేలువాడైన నాబోతునకు ఒక ద్రాక్షతోట కలిగియుండగా

2. అహాబు నాబోతును పిలిపించినీ ద్రాక్ష తోట నా నగరును ఆనుకొని యున్నది గనుక అది నాకు కూరతోటకిమ్ము దానికి ప్రతిగా దానికంటె మంచి ద్రాక్షతోట నీకిచ్చెదను, లేదా నీకు అనుకూలమైన యెడల దానిని క్రయమునకిమ్మని అడిగెను.

3. అందుకు నాబోతు - నా పిత్రార్జితమును నీ కిచ్చుటకు నాకు ఎంతమాత్రమును వల్లపడదని చెప్పగా

4. నా - పిత్రార్జితమును నీ కియ్యనని యెజ్రెయేలీయుడైన నాబోతు తనతో చెప్పిన దానిని బట్టి అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను.

5. అంతట అతని భార్యయైన యెజెబెలు వచ్చినీవు మూతి ముడుచుకొనినవాడవై భోజనము చేయక యుండెదవేమని అతని నడుగగా

6. అతడు ఆమెతో ఇట్లనెనునీ ద్రాక్షతోటను క్రయమునకు నాకిమ్ము; లేక నీకు అనుకూలమైనయెడల దానికి మారుగా మరియొక ద్రాక్షతోట నీ కిచ్చెదనని, యెజ్రె యేలీయుడైన నాబోతుతో నేను చెప్పగా అతడునా ద్రాక్షతోట నీ కియ్యననెను.

7. అందు కతని భార్యయైన యెజెబెలుఇశ్రాయేలులో నీవిప్పుడు రాజ్యపరిపాలనము చేయుటలేదా? లేచి భోజనము చేసి మనస్సులో సంతోషముగా ఉండుము; నేనే యెజ్రెయేలీయుడైన నాబోతు ద్రాక్షతోట నీకిప్పించెదనని అతనితో చెప్పి

8. అహాబు పేరట తాకీదు వ్రాయించి అతని ముద్రతో ముద్రించి, ఆ తాకీదును నాబోతు నివాసము చేయుచున్న పట్టణపు పెద్దలకును సామంతులకును పంపెను.

9. ఆ తాకీదులో వ్రాయించిన దేమనగాఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెట్టి

10. నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్ష్యము పలుకుటకు పనికిమాలిన యిద్దరు మనుష్యులను సిద్ధపరచుడి; తీర్పు అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొని పోయి రాళ్లతో చావగొట్టుడి.

11. అతని పట్టణపు పెద్దలును పట్టణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు తమకు పంపిన తాకీదు ప్రకారముగా జరిగించిరి.

12. ఎట్లనగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనుల యెదుట నిలువబెట్టిరి.

13. అప్పుడు పనికిమాలిన యిద్దరు మనుష్యులు సమాజములో ప్రవేశించి అతని యెదుట కూర్చుండినాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద సాక్ష్యము పలుకగా వారు పట్టణము బయటికి అతనిని తీసికొని పోయి రాళ్లతో చావగొట్టిరి.

14. నాబోతు రాతిదెబ్బలచేత మరణమాయెనని వారు యెజె బెలునకు వర్తమానము పంపగా

15. నాబోతు రాతి దెబ్బల చేత మరణమాయెనని యెజెబెలు వినినాబోతు సజీవుడు కాడు, అతడు చనిపోయెను గనుక నీవు లేచి యెజ్రె యేలీయుడైన నాబోతు క్రయమునకు నీకియ్యనొల్లక పోయిన అతని ద్రాక్షతోటను స్వాధీనపరచుకొనుమని అహాబుతో చెప్పెను.

16. నాబోతు చనిపోయెనని అహాబు విని లేచి యెజ్రెయేలీయుడైన నాబోతు ద్రాక్షతోటను స్వాధీన పరచుకొనబోయెను.

17. అప్పుడు యెహోవావాక్కు తిష్బీయుడైన ఏలీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

18. నీవు లేచి షోమ్రోనులోనున్న ఇశ్రాయేలురాజైన అహాబును ఎదు ర్కొనుటకు బయలుదేరుము, అతడు నాబోతుయొక్క ద్రాక్షతోటలో ఉన్నాడు; అతడు దానిని స్వాధీనపరచు కొనబోయెను.

19. నీవు అతని చూచి యీలాగు ప్రకటిం చుముయెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాదీని స్వాధీన పరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివిగదా. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఏ స్థలమందు కుక్కలు నాబోతు రక్తమును నాకెనో ఆ స్థలమందే కుక్కలు నీ రక్తమును నిజముగా నాకునని అతనితో చెప్పెను.

20. అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచినా పగవాడా, నీ చేతిలో నేను చిక్కుబడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇట్లనెనుయెహోవా దృష్టికి కీడు చేయుటకు నిన్ను నీవే అమ్ముకొని యున్నావు గనుక నా చేతిలో నీవు చిక్కితివి.

21. అందుకు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెనునేను నీ మీదికి అపా యము రప్పించెదను; నీ సంతతివారిని నాశముచేతును; అల్పులేమి ఘనులేమి ఇశ్రాయేలువారిలో అహాబు పక్షమున ఎవరును లేకుండ పురుషులనందరిని నిర్మూలముచేతును.

22. ఇశ్రాయేలువారు పాపము చేయుటకు నీవు కారకుడవై నాకు కోపము పుట్టించితివి గనుక నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము కుటుంబమునకును అహీయా కుమారుడైన బయెషా కుటుంబమునకును నేను చేసినట్లు నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

23. మరియయెజెబెలునుగూర్చి యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాయెజ్రెయేలు ప్రాకారమునొద్ద కుక్కలు యెజెబెలును తినివేయును.

24. పట్టణమందు చచ్చు అహాబు సంబంధికులను కుక్కలు తినివేయును; బయటిభూములలో చచ్చువారిని ఆకాశపక్షులు తినివేయును అని చెప్పెను

25. తన భార్యయైన యెజెబెలు ప్రేరేపణచేత యెహోవా దృష్టికి కీడుచేయ తన్ను తాను అమ్ముకొనిన అహాబువంటి వాడు ఎవ్వడును లేడు.

26. ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట నిలువకుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన అమోరీయుల ఆచారరీతిగా విగ్రహములను పెట్టుకొని అతడు బహు హేయముగా ప్రవర్తించెను.

27. అహాబు ఆ మాటలు విని తన వస్త్ర ములను చింపు కొని గోనెపట్ట కట్టుకొని ఉపవాసముండి, గోనెపట్టమీద పరుండి వ్యాకులపడుచుండగా

28. యెహోవా వాక్కు తిష్బీయుడైన ఏలీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

29. అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా ప్రవర్తించుట చూచితివా? నాకు భయపడి అతడు వినయముగా ప్రవర్తించుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని రప్పించెదను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అహాబు నాబోతు ద్రాక్షతోటను కోరుకున్నాడు. (1-4) 
నాబోతు మొదట్లో తన ద్రాక్షతోటను రాజభవనానికి దగ్గరగా ఉంచినందుకు సంతృప్తి చెంది ఉండవచ్చు, కానీ ఈ సామీప్యత చివరికి అతని పతనానికి దారితీసింది. చరిత్ర అంతటా, చాలా మంది వ్యక్తులు తమ స్వంత ఆస్తుల ద్వారా తమను తాము చిక్కుకున్నారని మరియు గొప్పతనానికి దగ్గరగా ఉండటం తరచుగా ప్రతికూల ఫలితాలకు దారితీసింది. అసంతృప్తి, స్వీయ పాపం, వ్యక్తులపై హింసను కలిగించే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, దీనివల్ల వారు అనవసరంగా బాధపడతారు. ఈ పాపం ఒక వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితుల కంటే అతని మనస్సు నుండి ఉద్భవించింది. పాల్‌లో ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ కనిపిస్తుంది, అతను జైలులో ఉన్నప్పటికీ సంతృప్తిగా ఉన్నాడు, దీనికి విరుద్ధంగా, అహాబు రాజభవనంలోని ఐశ్వర్యం లోపల కూడా అసంతృప్తిని అనుభవించాడు. కనాను యొక్క సమృద్ధిగా ఆనందాలను పొందినప్పటికీ, సంపదలు, విలాసాలు, గౌరవాలు మరియు సింహాసనం యొక్క అధికారంతో పాటు, నాబోతు యొక్క ద్రాక్షతోట లేకుండా అహాబు యొక్క శ్రేయస్సు అసంపూర్ణంగా ఉంది. అనుచితమైన కోరికలు వ్యక్తులను కొనసాగుతున్న బాధలకు గురిచేస్తాయి మరియు చిరాకుగా ఉండటానికి ఇష్టపడేవారు వారి అనుకూలమైన పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా చికాకుకు కారణాలను అనివార్యంగా కనుగొంటారు.

నాబోతు యెజెబెల్ చేత హత్య చేయబడింది. (5-16) 
ఒక వ్యక్తి తనకు తగిన సహచరుడితో కాకుండా, మోసపూరితమైన, నిష్కపటమైన, ఇంకా ప్రియమైన భార్య ముసుగులో మూర్తీభవించిన సాతాను ఏజెంట్‌తో భాగస్వామిని కనుగొన్నప్పుడు, పరిణామాలు భయంకరంగా ఉంటాయి. యెజ్రెయేలు పాలకులకు యెజెబెలు జారీ చేసిన శాసనాలు అత్యంత దుర్మార్గుడైన పాలకుడు జారీ చేసిన ఏ ఆదేశాల కంటే కూడా చాలా ఘోరమైనవి. నాబోతు హత్యకు మతం యొక్క సాకును ఉపయోగించారు-ఇది ఒక దుష్ట చర్య. అత్యంత అసహ్యకరమైన దుష్టత్వం కూడా కొన్నిసార్లు మతం ముసుగులో కప్పబడి ఉంటుందని ఇది పూర్తిగా గుర్తుచేస్తుంది. అంతేకాకుండా, చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ యొక్క ఫార్మాలిటీలను అనుసరించి, ఈ చట్టం న్యాయం యొక్క ప్రదర్శనతో అమలు చేయబడింది.
ఈ విషాద గాథ, దుష్టులు మునిగిపోయే అధోగతి గురించి, అలాగే విధేయతను ఎదిరించే వారిపై సాతాను చూపే ప్రగాఢమైన ప్రభావం గురించి ఆలోచించేలా మనల్ని పురికొల్పుతుంది. పర్యవసానంగా, అమాయకత్వం మాత్రమే మనల్ని ఎల్లప్పుడూ రక్షించదని గుర్తించి, మన జీవితాలను మరియు సౌకర్యాలను కాపాడడాన్ని దేవునికి అప్పగించమని ప్రాంప్ట్ చేయబడతాము. ఈ మధ్యలో, గణన యొక్క గొప్ప రోజున అంతిమ న్యాయం గెలుస్తుంది అనే హామీలో మేము ఓదార్పు పొందుతాము.

ఎలిజా అహాబుకు వ్యతిరేకంగా తీర్పులను ఖండించాడు. (17-29)
గౌరవనీయమైన అపొస్తలుడైన పౌలు రోమన్లకు వ్రాసిన లేఖలో (7:14) తాను ఇష్టపడని బందీలాగా పాపానికి సమర్థవంతంగా అప్పగించబడ్డానని విలపించాడు. అహాబ్‌తో విరుద్ధమైన చిత్రం ఉద్భవించింది, అతను ఇష్టపూర్వకంగా తన ఆత్మను పాపానికి మార్చుకున్నాడు; అతను చురుకుగా ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు, పాపం యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తన వ్యక్తిగత నిర్ణయంగా స్వీకరించాడు. అతని భార్య యెజెబెల్ ప్రభావం అతన్ని దుష్టత్వం వైపు ప్రేరేపించడంలో పాత్ర పోషించింది. ఏలీయా అహాబును ఎదుర్కొంటాడు, అతనిని నిందించాడు మరియు అతని అపరాధాలను బయటపెడతాడు. ఒక వ్యక్తి దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా దురదృష్టకర పరిస్థితి, మరియు సత్యం మాట్లాడినందుకు ఆ పదం యొక్క దూతలను విరోధులుగా పరిగణించినప్పుడు మరింత భయంకరంగా ఉంటుంది. పశ్చాత్తాపాన్ని ఉపరితలంగా భావించే వ్యక్తికి అహాబ్ కేసు ఒక హెచ్చరిక ఉదాహరణగా పనిచేస్తుంది, అయినప్పటికీ అతని అంతరంగం తాకబడలేదు మరియు పశ్చాత్తాపపడలేదు. అతని పశ్చాత్తాపం యొక్క బాహ్య ప్రదర్శన ఇతరులకు కనిపించే ముఖభాగం మాత్రమే.
ఈ కథనం నిజమైన పశ్చాత్తాపానికి లోనయ్యే మరియు సువార్త యొక్క పవిత్ర బోధలను హృదయపూర్వకంగా విశ్వసించే వారందరికీ ప్రోత్సాహానికి మూలంగా ఉపయోగపడుతుంది. కపటంగా మరియు పాక్షికంగా పశ్చాత్తాపపడిన వ్యక్తి క్షమాపణ అనే నెపంతో విడిచిపెట్టినట్లే, నిస్సందేహంగా, నిజమైన చిత్తశుద్ధి గల మరియు నమ్మిన పశ్చాత్తాపాన్ని సమర్థించుకుని, నిజమైన సయోధ్యను కనుగొని వెళ్లిపోతాడు.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |