Kings II - 2 రాజులు 22 | View All

1. యోషీయా యేలనారంభించినప్పుడు ఎనిమిదేండ్ల వాడై యెరూషలేమునందు ముప్పదియొక సంవత్సరములు ఏలెను, అతని తల్లి బొస్కతు ఊరి వాడగు అదాయాకు కుమార్తెయైన యెదీదా.

2. అతడు యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక తన పితరుడగు దావీదు చూపిన ప్రవర్తనకు సరిగా ప్రవర్తించెను.

3. రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవత్సరమందు, మెషుల్లామునకు పుట్టిన అజల్యా కుమారు డును శాస్త్రియునైన షాఫానును యెహోవా మందిరమునకు పొమ్మని చెప్పి రాజు అతనితో ఈలాగు సెల విచ్చెను.

4. నీవు ప్రధాన యాజకుడైన హిల్కీయా యొద్దకు పోయి, ద్వారపాలకులు జనుల యొద్ద వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొక్కపు మొత్తము చూడుమని అతనితో చెప్పుము.

5. యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ ద్రవ్యమును అప్పగించిన తరువాతయెహోవా మందిర మందలి శిథిలమైన స్థలములను బాగుచేయుటకై యెహోవా మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియ్యవలెననియు

6. వడ్లవారికిని శిల్పకారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై మ్రానులనేమి చెక్కిన రాళ్లనేమి కొనుటకును ఇయ్యవలెననియు తెలియ జెప్పుము.

7. ఆ అధికారులు నమ్మకస్థులని వారి చేతికి అప్ప గించిన ద్రవ్యమునుగూర్చి వారియొద్ద లెక్క పుచ్చుకొన కుండిరి.

8. అంతట ప్రధానయాజకుడైన హిల్కీయాయెహోవా మందిరమందు ధర్మశాస్త్రగ్రంథము నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాస్త్రితో చెప్పి ఆ గ్రంథ మును షాఫానునకు అప్పగించెను. అతడు దానిని చదివి

9. రాజునొద్దకు తిరిగి వచ్చి మీ సేవకులు మందిరమందు దొరికిన ద్రవ్యమును సమకూర్చి యెహోవా మందిరపు పనివిషయములో అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి అప్పగించిరని వర్తమానము తెలిపి

10. యాజకుడైన హిల్కీయా నాకు ఒక గ్రంథము అప్పగించెనని రాజుతో చెప్పి ఆగ్రంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను.

11. రాజు ధర్మశాస్త్రము గల ఆ గ్రంథపుమాటలు వినినప్పుడు తన బట్టలు చింపుకొనెను.

12. తరువాత రాజు యాజకుడైన హిల్కీయాను, షాఫాను కుమారుడైన అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అక్బోరును, షాఫాను అను శాస్త్రిని, అశాయా అను రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజ్ఞాపించినదేమనగా

13. మీరు పోయి దొరికిన యీ గ్రంథపు మాటలను గూర్చి నా విషయములోను జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొద్ద విచారణచేయుడి; మన పితరులు తమ విషయములో వ్రాయబడియున్న దానంతటి ప్రకారము చేయక యీ గ్రంథపు మాటలను విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగ్ని మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచున్నది.

14. కాబట్టి యాజకుడైన హిల్కీయాయును, అహికామును, అక్బోరును, షాఫానును, అశాయా యును ప్రవక్త్రియగు హుల్దాయొద్దకు వచ్చిరి. ఈమె వస్త్ర శాలకు అధికారియగు హర్హషుకు పుట్టిన తిక్వాకు కుమారుడైన షల్లూమునకు భార్యయై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు కాపురస్థురాలై యుండెను. ఈమెయొద్దకు వారు వచ్చి మాటలాడగా

15. ఈమె వారితో ఇట్లనెనుమిమ్మును నాయొద్దకు పంపిన వానితో ఈ మాట తెలియ జెప్పుడి

16. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాయూదా రాజు చదివించిన గ్రంథములో వ్రాయబడియున్న కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెట్టకుండ నేను ఈ స్థలముమీదికిని దాని కాపురస్థులమీదికిని రప్పింతును.

17. ఈ జనులు నన్ను విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల కార్యములచేత నాకు కోపము పుట్టించి యున్నారు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ స్థలముమీద రగులుకొను చున్నది.

18. యెహోవాయొద్ద విచారణ చేయుటకై మిమ్మును పంపిన యూదారాజునకు ఈ మాట తెలియపరచుడి

19. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాఈ స్థలము పాడగుననియు, దాని కాపురస్థులు దూషణాస్పదులగుదురనియు, నేను చెప్పిన మాటలను నీవు ఆలకించి, మెత్తని మనస్సుకలిగి యెహోవా సన్నిధిని దీనత్వము ధరించి, నీ బట్టలు చింపుకొని నా సన్నిధిని కన్నీళ్లు రాల్చితివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీ కరించియున్నాను.

20. నేను నిన్ను నీ పితరులయొద్ద చేర్చు దును; నీవు నెమ్మది నొందినవాడవై సమాధికి చేర్చబడుదువు. నేను ఈ స్థలముమీదికి రప్పింపబోవు కీడును నీవు నీ కన్నులతో చూడనే చూడవు; ఇదే యెహోవా వాక్కు. అంతట వారు ఈ వర్తమానమును రాజు నొద్దకు తెచ్చిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోషీయా యొక్క మంచి పాలన, ఆలయాన్ని మరమ్మతు చేయడంలో అతని శ్రద్ధ, ధర్మశాస్త్ర పుస్తకం కనుగొనబడింది. (1-10) 
జోషియా యొక్క ప్రారంభ పెరుగుదలకు మరియు మనష్షేకు మధ్య ఉన్న విభేదం దేవుని ప్రత్యేక దయకు కారణమని చెప్పవచ్చు, అయినప్పటికీ అతని పెంపకానికి కారణమైన వ్యక్తులు ఈ వ్యత్యాసాన్ని రూపొందించడంలో పాత్ర పోషించారు. జోషియ నిజంగా ప్రశంసనీయమైన పాత్రను కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన అనుసరించినంత ఉత్సాహంగా ప్రజలు సంస్కరణను స్వీకరించి ఉంటే, అది సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చి ఉండేది. అయినప్పటికీ, వారు మూర్ఖత్వంతో విగ్రహారాధనకు లొంగిపోయి దుర్మార్గంలో కూరుకుపోయారు.
ఆ కాలంలో యూదా స్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి, సమకాలీన ప్రవక్తల రచనల వైపు మళ్లాలి, ఎందుకంటే చారిత్రక రికార్డులు మాత్రమే తక్కువగా ఉంటాయి. ఆలయ పునరుద్ధరణ సమయంలో, చట్టం యొక్క పుస్తకం యొక్క ఆవిష్కరణ ముఖ్యమైన చిక్కులను కలిగి ఉంది మరియు రాజుకు సమర్పించబడింది. ఈ పుస్తకం అకారణంగా పోయినట్లు లేదా నిర్లక్ష్యం చేయబడినట్లుగా ఉంది, విస్మరించిన బైబిళ్ల వలె నిర్లక్ష్యంగా తప్పుగా ఉంచబడింది లేదా విగ్రహారాధకులచే ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచబడింది. బైబిలు పట్ల దేవునికి ఉన్న శ్రద్ధ దాని ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.
ఇది ఇప్పటికే ఉన్న ఏకైక కాపీ అయినా కాకపోయినా, దాని విషయాలు రాజు మరియు ప్రధాన పూజారి ఇద్దరికీ తెలియవు. దేవుని గురించిన మరియు ఆయన ఉద్దేశాల గురించిన జ్ఞానాన్ని తెలియజేయడంలో మరియు సంరక్షించడంలో సారాంశాలు, సంగ్రహాలు లేదా సంకలనాలు బైబిల్‌కు ప్రత్యామ్నాయం కావు. చట్టం యొక్క పుస్తకం కొరత ప్రజల అవినీతికి దోహదపడింది; వారిని తప్పుదారి పట్టించిన వారు దానిని వారి చేతుల్లో నుండి తీసివేయడానికి వ్యూహాలను ఉపయోగించారు. మనకు అందుబాటులో ఉన్న బైబిళ్ల సమృద్ధి మన జాతీయ అతిక్రమణలను గొప్పగా చూపుతుంది. దేవుని వాక్యాన్ని అందించినప్పుడు చదవడానికి నిరాకరించడం లేదా నమ్మకం మరియు విధేయత లేకుండా చదవడం ఆయనకు ఘోరమైన అగౌరవాన్ని కలిగిస్తుంది.
పవిత్ర ధర్మశాస్త్రం పాపం యొక్క స్వభావాన్ని వెల్లడిస్తుంది, అయితే ఆశీర్వదించబడిన సువార్త మోక్షానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. పూర్వం యొక్క కఠినత్వం మరియు శ్రేష్ఠతను అర్థం చేసుకోవడం పాపులను మోక్షాన్ని కోరుకునేలా చేస్తుంది. సువార్త పరిచారకులు వారిని విశ్వసించే వారందరికీ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నీతి మార్గంగా యేసుక్రీస్తు వద్దకు నడిపిస్తారు.

జోషియా ప్రవక్త హుల్దాను సంప్రదించాడు. (11-20)
రాజు తన ముందు ధర్మశాస్త్ర గ్రంధం చదవడం వింటాడు. తమ బైబిల్‌లను అత్యధికంగా గౌరవించే వారు దాని అధ్యయనంలో నిమగ్నమై, దాని జ్ఞానంతో ప్రతిరోజూ తమను తాము పోషించుకుంటారు మరియు దాని ప్రకాశంతో తమ మార్గాలను నడిపించేవారు. మన పాపాలు మరియు రాబోయే క్రోధం గురించి మనం శిక్షించబడినప్పుడు, అది మనల్ని ఒక పరిష్కారాన్ని వెతకమని ప్రేరేపిస్తుంది: మనం మోక్షాన్ని ఎలా పొందగలం? ఇంకా, మేము ముందు ఉన్నదాని గురించి ఆలోచిస్తాము మరియు తదనుగుణంగా సిద్ధం చేస్తాము. దేవుని ఉగ్రత యొక్క బరువును యథార్థంగా గ్రహించిన వారు తమ స్వంత రక్షణ గురించి లోతుగా చింతించకుండా ఉండలేరు.
యూదా మరియు యెరూషలేములకు దేవుడు నిర్ణయించిన రాబోయే తీర్పుల గురించి హుల్దా జోషియాకు తెలియజేశాడు. చాలామంది ప్రజలు కఠినంగా మరియు పశ్చాత్తాపపడకుండా ఉండిపోయినప్పటికీ, యోషీయా హృదయం సున్నితమైనది మరియు ప్రతిస్పందించేది. ఇది సున్నిత హృదయం యొక్క సారాంశం, మరియు అది ప్రభువు ఎదుట తనను తాను తగ్గించుకునేలా చేసింది. దేవుని ఉగ్రత పట్ల గాఢమైన భయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు వైరుధ్యంగా దానిని అనుభవించే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. యుద్ధంలో ఘోరంగా గాయపడినప్పటికీ, యోషీయా కీర్తి కోసం ఉద్దేశించబడిన దేవునితో శాంతితో ఈ లోకం నుండి బయలుదేరాడు. అటువంటి వ్యక్తులు ఎదుర్కొనే పరీక్షలు లేదా కష్టాలు ఏమైనప్పటికీ, వారు సమాధి యొక్క ప్రశాంతతలో ఓదార్పుని పొందుతారు మరియు చివరికి దేవుని ప్రజల కోసం ఎదురుచూస్తున్న శాశ్వతమైన విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశిస్తారు.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |