Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 30 | View All

1. మరియహిజ్కియా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు పస్కాపండుగ ఆచరించుటకై యెరూషలేములోనున్న యెహోవా మందిరమునకు రావలసినదని ఇశ్రాయేలువారికందరికిని యూదావారికందరికిని వర్తమాన ములను, ఎఫ్రాయిమీయులకును మనష్షేవారికిని పత్రికలను పంపెను.

2. సేవకు చాలినంతమంది యాజకులు తమ్మును తాము ప్రతిష్ఠించుకొనకుండుటచేతను, జనులు యెరూష లేములో కూడుకొనకుండుట చేతను, మొదటినెలయందు పస్కాపండుగ జరుగకపోగా

3. రాజును అతని అధిపతులును యెరూషలేములోనున్న సమాజపువారందరును దానిని రెండవ నెలలో ఆచరింపవలెనని యోచనచేసిరి.

4. ఈ సంగతి రాజుకును సమాజపువారికందరికిని అనుకూల మాయెను.

5. కావున బహుకాలమునుండి వారు వ్రాయ బడిన ప్రకారము ఇంత ఘనముగా నాచరింపకుండుట చూచి, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు యెరూషలేములో పస్కాపండుగ ఆచరించుటకై రావలసినదని బెయేరషెబా మొదలుకొని దాను వరకు ఇశ్రా యేలీయులుండు దేశమంతటను చాటింపవలెనని వారు నిర్ణయముచేసిరి.

6. కావున అంచెవాండ్రు రాజునొద్దను అతని అధిపతులయొద్దను తాకీదులు తీసికొని, యూదా ఇశ్రాయేలు దేశములందంతట సంచరించి రాజాజ్ఞను ఈలాగు ప్రచురము చేసిరిఇశ్రాయేలువారలారా, అబ్రా హాము ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలుల దేవుడైన యెహోవావైపు తిరుగుడి; మీరు తిరిగినయెడల మీలో అష్షూరురాజుల చేతిలోనుండి తప్పించుకొని శేషించినవారివైపు ఆయన తిరుగును.

7. తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాయెడల ద్రోహముగా ప్రవర్తించిన మీ పితరులవలెను మీ సహో దరులవలెను మీరు ప్రవర్తింపకుడి. వారి ప్రవర్తన ఎట్టిదొమీకు అగపరచవలెనని ఆయన వారిని వినాశమునకు అప్పగించెను.

8. మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, ఆయన శాశ్వతముగా పరిశుద్ధ పరచిన ఆయన పరిశుద్ధమందిరములో ప్రవేశించి, మీ దేవుడైన యెహోవా మహోగ్రత మీ మీదినుండి తొలగి పోవునట్లు ఆయనను సేవించుడి.

9. మీరు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల మీ సహోదరులయెడలను మీ పిల్లల యెడలను చెరతీసికొని పోయిన వారికి కనికరము పుట్టును, వారు ఈ దేశమునకు తిరిగి వచ్చెదరు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణాకటాక్షములు గలవాడు గనుక మీరు ఆయనవైపు తిరిగినయెడల ఆయన మీయందు ప్రసన్నుడగును.

10. అంచెవాండ్రు జెబూలూను దేశమువరకును, ఎఫ్రా యిము మనష్షేల దేశములలోనున్న ప్రతి పట్టణమునకును పోయిరి గాని అచ్చటివారు ఎగతాళిచేసి వారిని అపహ సించిరి.

11. అయినను ఆషేరు మనష్షే జెబూలూను దేశముల వారిలోనుండి కొందరు కృంగిన మనస్సుతో యెరూషలేమునకు వచ్చిరి.

12. యెహోవా ఆజ్ఞనుబట్టి రాజును అధిపతులును చేసిన నిర్ణయమును నెరవేర్చునట్లు యూదాలోనివారికి మనస్సు ఏకముచేయుటకై దేవుని హస్తము వారికి తోడ్పడెను.

13. కావున రెండవ నెలయందు పులియని రొట్టెలపండుగ ఆచరించుటకై అతివిస్తారమైన సమాజముగా బహు జనులు యెరూషలేములో కూడిరి.

14. వారు దాని చేపట్టి యెరూషలేములోనున్న బలిపీఠములను ధూపపీఠములను తీసివేసి, కిద్రోను వాగులో వాటిని పారవేసిరి.

15. రెండవ నెల పదునాల్గవ దినమున వారు పస్కాపశువును వధించిరి; యాజకులును లేవీయులును సిగ్గునొంది, తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొని దహనబలి పశువులను యెహోవా మందిరములోనికి తీసికొని వచ్చిరి.

16. దైవజనుడైన మోషే నియమించిన ధర్మశాస్త్రములోని విధినిబట్టి వారు తమ స్థలమందు నిలువబడగా, యాజకులు లేవీయుల చేతిలోనుండి రక్తమును తీసికొని దానిని ప్రోక్షించిరి.

17. సమాజకులలో తమ్మును ప్రతిష్ఠించుకొనని వారనేకు లుండుటచేత యెహోవాకు వాటిని ప్రతిష్ఠించుటకై ప్రతిష్ఠించుకొనని ప్రతివాని నిమిత్తము పస్కాపశువులను వధించుపని లేవీయుల కప్పగింపబడెను.
యోహాను 11:55

18. ఎఫ్రాయిము మనష్షే ఇశ్శాఖారు జెబూలూను దేశములనుండి వచ్చిన జనులలో చాలామంది తమ్మును తాము ప్రతిష్ఠించు కొనకయే విధివిరుద్ధముగా పస్కాను భుజింపగా హిజ్కియా

19. పరిశుద్ధస్థలముయొక్క శుద్ధీకరణముచొప్పున తన్ను పవిత్రపరచుకొనకయే తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయింప మనస్సు నిలుపుకొనిన ప్రతి వాని నిమిత్తము దయగల యెహోవా ప్రాయశ్చిత్తము చేయునుగాక అని ప్రార్థింపగా

20. యెహోవా హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థన అంగీకరించి జనులను స్వస్థపరచెను.

21. యెరూషలేములోనున్న ఇశ్రాయేలువారు బహు సంతోష భరితులై పులియని రొట్టెల పండుగను ఏడు దినములుఆచరించిరి. లేవీయులును యాజకులును యెహోవాను ఘనపరచుచు గొప్ప నాదముగల వాద్యములతో ప్రతి దినము ఆయనను స్తుతించుచు ఉండిరి.

22. యెహోవా సేవ యందు మంచి నేర్పరులైన లేవీయులందరితో హిజ్కియా ప్రీతిగా మాటలాడెను; వారు సమాధానబలులు అర్పించుచు, తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా దేవుడని యొప్పుకొనుచు ఏడు దినములు పండుగ ఆచరించిరి.

23. యూదా రాజైన హిజ్కియా సమాజపువారికి బలియర్పణల నిమిత్తము వెయ్యి కోడెలను ఏడువేల గొఱ్ఱెల నిచ్చుటయు, అధిపతులు వెయ్యి కోడెలను పదివేల గొఱ్ఱెల నిచ్చు టయు, బహుమంది యాజకులు తమ్మును తాము ప్రతిష్ఠించుకొనుటయు

24. సమాజపు వారందరును చూచి నప్పుడు, మరి ఏడు దినములు పండుగ ఆచరింపవలెనని యోచనచేసికొని మరి ఏడు దినములు సంతోషముగా దాని ఆచరించిరి.

25. అప్పుడు యాజకులును లేవీయులును యూదావారిలోనుండియు ఇశ్రాయేలువారిలోనుండియు వచ్చిన సమాజపువారందరును, ఇశ్రాయేలు దేశములోనుండి వచ్చి యూదాలో కాపురమున్న అన్యులును సంతో షించిరి.

26. యెరూషలేము కాపురస్థులకు మిక్కిలి ఆనందము కలిగెను. ఇశ్రాయేలురాజును దావీదు కుమారుడునైన సొలొమోను కాలమునకు తరువాత ఈలాగున జరిగి యుండలేదు.

27. అప్పుడు లేవీయులైన యాజకులు లేచి జనులను దీవింపగా వారిమాటలు వినబడెను; వారి ప్రార్థన ఆకాశముననున్న పరిశుద్ధ నివాసమునకు చేరెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 30 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హిజ్కియా పస్కా పండుగ. (1-12) 
హిజ్కియా పస్కా పండుగకు ఇశ్రాయేలీయులకు హృదయపూర్వక ఆహ్వానాన్ని అందజేసాడు, వారిని తన స్వంత పౌరుల వలె దయగా చూసుకున్నాడు. ప్రభువు చిత్తానికి మనల్ని మనం అంకితం చేద్దాం. మనకు నచ్చినది చేయాలని పట్టుబట్టే బదులు, ఆయనకు నచ్చిన దానిని అనుసరించాలని నిశ్చయించుకుందాం. మన ప్రాపంచిక కోరికలలో మన పూర్వీకుల నుండి సంక్రమించిన ఒక మొండితనాన్ని, దేవుని కోరికలకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రతిఘటనను మనం గమనించవచ్చు. దీనిని అధిగమించాలి.
దేవుని అనుగ్రహం ద్వారా ఆశ్రయించిన వారు ఇతరులను ఆయన వైపుకు నడిపించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలి. కొందరు ఎగతాళి చేయవచ్చు, కానీ ఇతరులు తరచుగా ఊహించని మార్గాల్లో వినయపూర్వకంగా మరియు సంపన్నులుగా ఉండవచ్చు. దేవుని సమృద్ధిగా ఉన్న దయ పశ్చాత్తాపాన్ని స్వీకరించడానికి శక్తివంతమైన కారణం అవుతుంది. దేవునికి శరణాగతి చేసి, ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది, ఆయన సేవలో తమను తాము అంకితం చేసుకునే అత్యంత అధోగతిలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా నిశ్చయంగా మోక్షాన్ని పొందుతారు.
ఈ సంతోషకరమైన వార్తలను ప్రతి నగరానికి, గ్రామానికి మరియు భూమి యొక్క మూలకు వ్యాప్తి చేయడానికి దూతలు పంపబడితే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది!

పస్కా పండుగ జరుపుకుంటారు. (13-20) 
గంభీరమైన ఆచారాలలో దేవుని వద్దకు వెళ్ళేటప్పుడు అవసరమైన ఆవశ్యకత హృదయపూర్వక చిత్తశుద్ధితో నిమగ్నమవ్వడం; ఇది లేకుండా, మిగతావన్నీ అసంభవం. ఈ చిత్తశుద్ధి మరియు అచంచలమైన అంకితభావం సమక్షంలో కూడా, అభయారణ్యం యొక్క పూర్తి పవిత్రతను సాధించడంలో అనేక లోపాలు ఇప్పటికీ ఉండవచ్చు. ఈ లోపాలకు దయ మరియు వైద్యం యొక్క దయను పునరుద్ధరించడం అవసరం, ఎందుకంటే మన బాధ్యతలను విస్మరించడం వాటిని నెరవేర్చడంలో విఫలమైనంత మాత్రాన అతిక్రమం. మనం ఖచ్చితంగా న్యాయం ప్రకారం తీర్పు తీర్చబడితే, మనం చేసే ఉత్తమ ప్రయత్నాలు కూడా తగ్గుతాయి మరియు మన రద్దుకు దారి తీస్తాయి.
క్షమాపణ పొందే మార్గంలో ప్రార్థన ద్వారా దేవుణ్ణి వేడుకోవడం, క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం యొక్క మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా దానిని తీవ్రంగా కోరడం. ప్రతి లోపం పాపానికి సమానం మరియు క్షమాపణ అవసరం; అది మనల్ని అణగదొక్కడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అది మనల్ని నిరుత్సాహపరచకూడదు. దేవుని యథార్థంగా కోరుకునే సిద్ధహృదయం లేకపోవడాన్ని ఏదీ భర్తీ చేయలేనప్పటికీ, ఈ లోపాలను నిరాశకు కారణాలుగా కాకుండా వినయానికి అవకాశాలుగా చూడాలి.

పులియని రొట్టెల విందు. (21-27)
శాంతి సమర్పణలతో పాటు అనేక ప్రార్థనలు దేవునికి సమర్పించబడ్డాయి, ఇజ్రాయెల్ అతనిని తమ పూర్వీకుల దేవుడిగా భావించి, ఒడంబడికతో కట్టుబడి ఉంది. లోతైన మరియు సుసంపన్నమైన బోధన కూడా సమృద్ధిగా ఉంది. లేవీయులు లేఖనాలను శ్రద్ధగా చదివి వాటిని వివరించేవారు. విశ్వాసం దాని మూలాన్ని వినడంలో కనుగొంటుంది మరియు సమృద్ధిగా బోధించడం ద్వారా నిజమైన మతం బలపరచబడింది. ప్రతిరోజూ, వారు తమ స్వరాలను కీర్తనలలో ఎత్తారు, మతపరమైన సమావేశాల సమయంలో మన ప్రయత్నాలలో దేవుణ్ణి స్తుతించే చర్య గణనీయమైన భాగాన్ని కలిగి ఉండాలని గుర్తించింది.
ఈ పండుగ యొక్క ఏడు రోజులను ఈ భక్తిపూర్వక పద్ధతిలో ఆచరించిన తరువాత, వారు దాని నుండి అలాంటి ఓదార్పుని పొందారు, వారు తమ ఆచారాన్ని అదనంగా ఏడు రోజులు పొడిగించారు. వారి చర్యలు నిజమైన ఆనందంతో వర్ణించబడ్డాయి. పవిత్రమైన ఆనందంతో నిర్వహించబడే పవిత్ర బాధ్యతలకు ఇది తగినది. పాపులు వినయంతో ప్రభువును సమీపించినప్పుడు, వారు అతని శాసనాలలో ఆనందాన్ని ఊహించగలరు. ఈ గాఢమైన ఆనందాన్ని ఆస్వాదించే వారు దానితో తక్షణమే అలసిపోరు; బదులుగా, వారు దాని ఆశీర్వాదాలను ఆస్వాదించడం కొనసాగించడానికి తమ భాగస్వామ్యాన్ని ఉత్సాహంగా విస్తరింపజేస్తారు.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |