Nehemiah - నెహెమ్యా 8 | View All

1. ఏడవ నెల రాగా ఇశ్రాయేలీయులు తమ పట్టణములలో నివాసులై యుండిరి. అప్పుడు జనులందరును ఏక మన స్కులై, నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానమునకు వచ్చియెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించిన మోషే ధర్మశాస్త్రగ్రంథమును తెమ్మని ఎజ్రా అను శాస్త్రితో చెప్పగా

2. యాజకుడైన ఎజ్రా యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గ్రహింప శక్తిగల స్త్రీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదు టను ఆ ధర్మశాస్త్రగ్రంథము తీసికొనివచ్చి

3. నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధ్యాహ్నమువరకు నిలుచున్న ఆ స్త్రీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచ్చెను, ఆ జనులందరును ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును శ్రద్ధతో వినిరి

4. అంతట శాస్త్రియగు ఎజ్రా ఆ పనికొరకు కఱ్ఱతో చేయబడిన యొక పీఠముమీద నిలువబడెను; మరియు అతని దగ్గర కుడిపార్శ్వ మందు మత్తిత్యా షెమ అనాయా ఊరియా హిల్కీయా మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పార్శ్వమందు పెదాయా మిషాయేలు మల్కీయా హాషుము హష్బద్దానా జెకర్యా మెషుల్లాము అనువారును నిలిచియుండిరి.

5. అప్పుడు ఎజ్రా అందరికంటె ఎత్తుగా నిలువబడి జను లందరును చూచుచుండగా గ్రంథమును విప్పెను, విప్పగానే జనులందరు నిలువబడిరి.

6. ఎజ్రా మహా దేవుడైన యెహోవాను స్తుతింపగా జనులందరు తమ చేతులెత్తిఆమేన్ఆమేన్‌ అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు పంచుకొని యెహోవాకు నమస్కరించిరి.

7. జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబ్యా యామీను అక్కూబు షబ్బెతై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజర్యా యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును ధర్మశాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును తెలియ జెప్పిరి.

8. ఇటువలెనే వారు దేవుని గ్రంథమును స్పష్టముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా గ్రహించునట్లు దానికి అర్థము చెప్పిరి.

9. జనులందరు ధర్మశాస్త్రగ్రంథపు మాటలు విని యేడ్వ మొదలుపెట్టగా, అధికారియైన నెహెమ్యాయు యాజకుడును శాస్త్రియునగు ఎజ్రాయును జనులకు బోధించు లేవీయులునుమీరు దుఃఖపడవద్దు, ఏడ్వవద్దు, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని జనులతో చెప్పిరి.

10. మరియు అతడు వారితో నిట్లనెనుపదండి, క్రొవ్విన మాంసము భక్షించుడి, మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిద్ధము చేసికొనని వారికి వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠితమాయెను, మీరు దుఃఖ పడకుడి, యెహోవాయందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు.

11. ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదార్చి మీరు దుఃఖము మానుడి, ఇది పరిశుద్ధదినము, మీరు దుఃఖ పడకూడదని వారితో అనిరి.

12. ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలన్నిటిని గ్రహించి, తినుటకును త్రాగుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభ్రమముగా ఉండుటకును ఎవరి యిండ్లకు వారు వెళ్లిరి.

13. రెండవ దినమందు జనులందరి పెద్దలలో ప్రధానులైన వారును యాజకులును లేవీయులును ధర్మశాస్త్రగ్రంథపుమాటలు వినవలెనని శాస్త్రియైన ఎజ్రా యొద్దకు కూడి వచ్చిరి.

14. యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గ్రంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు ఉత్సవకాలమందు ఇశ్రాయేలీ యులు పర్ణశాలలో నివాసము చేయవలెనని వ్రాయబడి యుండుటకను గొనెను

15. మరియు వారు తమ పట్టణము లన్నిటిలోను యెరూషలేములోను ప్రకటనచేసి తెలియజేయవలసినదేమనగామీరు పర్వతమునకు పోయి ఒలీవ చెట్ల కొమ్మలను అడవి ఒలీవచెట్ల కొమ్మలను గొంజిచెట్ల కొమ్మలను ఈతచెట్ల కొమ్మలను గుబురుగల వేరువేరు చెట్ల కొమ్మలను తెచ్చి, వ్రాయబడినట్లుగా పర్ణశాలలు కట్టవలెను.

16. ఆ ప్రకారమే జనులుపోయి కొమ్మలను తెచ్చి జనులందరు తమ తమ యిండ్ల మీదను తమ లోగిళ్లలోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమ్మపు వీధిలోను ఎఫ్రాయిము గుమ్మపు వీధిలోను పర్ణశాలలు కట్టుకొనిరి.

17. మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచ్చినవారి సమూహమును పర్ణశాలలు కట్టుకొని వాటిలో కూర్చుండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు ఇశ్రాయేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అప్పుడు వారికి బహు సంతోషము పుట్టెను.

18. ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినమువరకు అను దినము ఎజ్రా దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదివి విని పించుచు వచ్చెను. వారు ఈ ఉత్సవమును ఏడు దిన ములవరకు ఆచరించిన తరువాత విధిచొప్పున ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుద్ధ సంఘముగా కూడుకొనిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

చట్టాన్ని చదవడం మరియు వివరించడం. (1-8) 
ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ప్రత్యేకంగా బలి సమర్పించాలని నిర్ణయించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రార్థన మరియు బోధించే చర్యలు సమీకృత మతపరమైన సేవలు, స్థానంతో సంబంధం లేకుండా సమానంగా చెల్లుబాటు అయ్యేవి. స్త్రీలు మరియు పిల్లలు మోక్షానికి అవసరమైన ఆత్మలను కలిగి ఉన్నందున, దేవుని వాక్యం యొక్క బోధనలతో నిమగ్నమవ్వడం మరియు ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి మార్గాలలో పాల్గొనడం అవసరం కాబట్టి కుటుంబ పెద్దలు తమ కుటుంబాలను సామూహిక ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి తీసుకురావాలి. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలకు విశ్వాస విషయాల్లో అవగాహన కల్పించాలి. పరిచారకులు పల్పిట్‌ను అధిరోహించినప్పుడు, వారు తమ బైబిళ్లను తమతో తీసుకెళ్లాలి, ఇది ఎజ్రా అభ్యాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. వారి జ్ఞానం యొక్క మూలం గ్రంథం నుండి ఉద్భవించాలి మరియు వారి కమ్యూనికేషన్ దాని సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలి, వారి విశ్వసనీయతను ప్రదర్శిస్తుంది. మతపరమైన సమావేశాల సమయంలో గ్రంథాన్ని బహిరంగంగా చదవడం అనేది దేవుణ్ణి గౌరవించే మరియు ఆధ్యాత్మిక సమాజాన్ని సుసంపన్నం చేసే దైవిక శాసనం. పదాన్ని వినడం నుండి పూర్తిగా ప్రయోజనం పొందాలంటే, గ్రహణశక్తి తప్పనిసరి; లేకుంటే, అది పదాల ఖాళీ అమరికగా మిగిలిపోతుంది. పర్యవసానంగా, ఉపాధ్యాయులు టెక్స్ట్‌ను వివరించడం మరియు దాని అర్థాన్ని ఆవిష్కరించడం తప్పనిసరి. చదివేటప్పుడు మరియు బోధించేటప్పుడు స్వాభావిక విలువను కలిగి ఉంటుంది, వచనంపై వివరించడం గ్రహణశక్తిని పెంచుతుంది మరియు సందేశం యొక్క ప్రభావాన్ని బలపరుస్తుంది. చర్చి చరిత్ర అంతటా, సువార్తను ప్రకటించడమే కాకుండా వ్రాత రూపంలో దైవిక సత్యాల గురించి అంతర్దృష్టులను అందించిన వ్యక్తులను దేవుడు స్థిరంగా లేవనెత్తాడు. లేఖనాల వివరణలో కొన్ని ప్రయత్నాలు తప్పుదారి పట్టించినప్పటికీ, ఇతరుల శ్రద్ధతో చేసే ప్రయత్నాలు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉన్నాయి. అయితే, అన్ని బోధనలు తప్పనిసరిగా స్క్రిప్చర్ యొక్క లిట్మస్ ఆధారంగా పరిశీలనకు లోనవుతాయి. సమాజం ప్రతి మాటను ఆసక్తిగా గ్రహించి, ఆలోచించింది. దేవుని వాక్యం అచంచలమైన శ్రద్ధను కోరుతుంది. అజాగ్రత్త కారణంగా వినే సమయంలో చాలా వరకు గ్రహించడంలో నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల తదుపరి మతిమరుపు ద్వారా ప్రతిదీ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

ప్రజలు ఆనందంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. (9-12) 
వారి హృదయాలు చట్టం యొక్క బోధనలను విన్నప్పుడు సున్నితత్వాన్ని ప్రదర్శించడంతో సానుకూల సూచన ఉద్భవించింది. నిబంధనలు లేని వారితో పంచుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు. ఈ బాధ్యత మతపరమైన విందులకు మాత్రమే కాకుండా ఉపవాస సమయాలకు కూడా విస్తరించి ఉంటుంది, అవసరమైన వారిని చేరుకోవడానికి మన అంతరంగాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. దేవుని ఔదార్యాన్ని మనం గుర్తించడం మన స్వంత దాతృత్వాన్ని ప్రేరేపించాలి. మన దానం చేసే చర్యలు మన ముందు కనిపించే వారికే కాకుండా కనిపించని వారికి కూడా విస్తరించాలి. వారి అంతర్గత బలం ప్రభువులో లభించిన ఆనందం నుండి ఉద్భవించింది. దేవుని వాక్యాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఓదార్పు లభిస్తుంది; కష్టాల ఛాయలు తరచుగా అజ్ఞానం యొక్క అస్పష్టత నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి.

గుడారాల విందు, ప్రజల ఆనందం. (13-18)
చట్టంలో, వారు గుడారాల పండుగకు సంబంధించిన రికార్డును చూశారు. లేఖనాలను శ్రద్ధగా అన్వేషించే వారు తరచుగా తమ పేజీలలో మరచిపోయిన సత్యాలను మళ్లీ కనుగొంటారు. గుడారాల యొక్క ఈ ప్రత్యేక విందు ఈ ప్రపంచంలో విశ్వాసి యొక్క అస్థిరమైన ఉనికిని సూచిస్తుంది మరియు సువార్త చర్చిలో లోతైన ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది. జెకర్యా 14:16 లోని ఈ విందు యొక్క చిత్రాలను ఉపయోగించి క్రీస్తు విశ్వాసంలోకి దేశాల మార్పిడి యొక్క ప్రవచనం చిత్రీకరించబడింది. నిజమైన విశ్వాసం మనల్ని మనం ఈ భూలోకంలో పరదేశులుగా మరియు యాత్రికులుగా చూసుకోవడానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. విస్మరించబడిన బాధ్యతలను మళ్లీ పునరుజ్జీవింపజేస్తూ, దాని బోధనలతో మన చర్యలను సమలేఖనం చేసినప్పుడు, పదాన్ని చదవడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం ఫలవంతంగా మరియు ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. వారి దృష్టి సారాంశంపైనే ఉంది; లేకపోతే, వేడుకకు ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉండదు. వారు దేవుని మంచితనం మరియు దయతో ఆనందిస్తూనే దానిని నిర్వహించారు. పాపులను దేవుని యెదుట పశ్చాత్తాపం మరియు వినయంతో ప్రభావవంతంగా నడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించే మార్గాలు ఇవి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, తమ అతిక్రమణల కోసం కూడా నిరంతరం దుఃఖంలో నివసించేవారు మరియు దేవుని వాక్యం మరియు ఆత్మ అందించే సాంత్వనను తిరస్కరించేవారు పవిత్రత వైపు వారి స్వంత పురోగతిని అడ్డుకుంటారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |