Esther - ఎస్తేరు 3 | View All

1. ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు హమ్మెదాతా కుమారుడును అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచ్చించి, వాని పీఠమును తన దగ్గర నున్న అధిపతులందరికంటె ఎత్తుగా నుంచెను.

2. కాబట్టి రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులందరును రాజాజ్ఞాను సారముగా మోకాళ్లూని హామానునకు నమస్కరించిరి. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కారము చేయకయు నుండగా

3. రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులు నీవు రాజాజ్ఞను ఎందుకు మీరుచున్నావని మొర్దెకైని అడిగిరి.

4. ఈ ప్రకారము వారు ప్రతిదినము అతనితో చెప్పుచు వచ్చినను అతడు వారి మాట చెవిని బెట్టకపోయెను గనుక వారుమొర్దెకైయొక్క మాటలు స్థిరపడునో లేదో చూతమని దాని హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడునేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో చెప్పి యుండెను.

5. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కరింపకయు నుండుట హామాను చూచినప్పుడు బహుగా కోపగించి

6. మొర్దెకై ప్రాణము మాత్రము తీయుట స్వల్పకార్యమని యెంచి, మొర్దెకైయొక్క జనులు ఎవరైనది తెలిసికొని, అహష్వేరోషుయొక్క రాజ్యమందంతటనుండు మొర్దెకై స్వజనులగు యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను.

7. రాజైన అహష్వేరోషుయొక్క యేలుబడి యందు పండ్రెండవ సంవత్సరమున నీసాను మాసమున, అనగా, ప్రథమమాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని దినదినమునకును నెల నెలకును అదారు అను పండ్రెండవ నెలవరకు వేయుచు వచ్చిరి.

8. అంతట హామాను అహష్వేరోషుతో చెప్పినదేమనగా మీ రాజ్య సంస్థా నములన్నిటియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరి యున్నారు; వారి విధులు సకలజనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి; వారు రాజుయొక్క ఆజ్ఞలను గైకొనువారు కారు; కాబట్టి వారిని ఉండనిచ్చుట రాజునకు ప్రయోజనకరము కాదు.

9. రాజునకు సమ్మతియైతే వారు హతము చేయబడునట్లును, నేను ఆ పనిచేయువారికి ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొక్క ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అప్పగించునట్లును, చట్టము పుట్టించుమనగా

10. రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామానున కిచ్చి

11. ఆ వెండి నీ కియ్య బడియున్నది;నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జను లకు చేయునట్లుగా వారును నీకు అప్పగింపబడి యున్నారని రాజు సెలవిచ్చెను. ఈ హామాను యూదులకు శత్రువు.

12. మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; హామాను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అంతయు ఆ యా సంస్థానములమీద నుంచ బడిన రాజుయొక్క అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంస్థానములలోని జనములమీద నుంచబడిన అధి పతులకును అధికారులకును, వారి వారి లిపినిబట్టియు, ఆ యా జనములభాషను బట్టియు, రాజైన అహష్వేరోషు పేరట ఆ వ్రాతగాండ్రచేత తాకీదులు వ్రాయింపబడి రాజు ఉంగరముచేత ముద్రింపబడెను.

13. అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందు ¸యౌవనుల నేమి వృద్ధులనేమి శిశువుల నేమి స్త్రీల నేమి యూదుల నందరిని ఒక్కదినమందే బొత్తిగా నిర్మూలము చేసి వారి సొమ్ము కొల్లపుచ్చు కొమ్మని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజ్య సంస్థానములన్నిటికిని పంపబడెను.

14. మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిద్ధపడవలెనను ఆ ఆజ్ఞకు ఒక ప్రతి ప్రబలింపబడినదై ప్రతి సంస్థానములోనున్న సమస్త జనులకు ఇయ్యబడుటకు పంపబడెను.

15. అంచెవారు రాజాజ్ఞ చేత త్వరపెట్టబడి బయలువెళ్లిరి. ఆ యాజ్ఞ షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను, దాని విని షూషను పట్టణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు కూర్చుండిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Esther - ఎస్తేరు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హామాన్ యూదులను నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాడు. (1-6) 
మొర్దెకై హామాను పట్ల గౌరవం చూపించడానికి గట్టిగా నిరాకరించాడు. ఒక యూదుడిగా, అతని మత విశ్వాసాలు విగ్రహారాధనను పోలి ఉండే విధంగా, ముఖ్యంగా హామాన్ వంటి దుష్టుడికి గౌరవాలు ఇవ్వడాన్ని నిషేధించాయి. మానవ స్వభావానికి సహజంగానే, విగ్రహారాధన వైపు ఒక ధోరణి ఉంది, నేనే తరచుగా ఇష్టపడే విగ్రహంగా మారుతుంది. ప్రజలు ప్రతిదానిపై ఆధిపత్యం వహించినట్లుగా వ్యవహరించడంలో ఆనందం పొందుతారు. మతం మంచి మర్యాదలను అణగదొక్కనప్పటికీ, దానికి అర్హులైన వారికి తగిన గౌరవం ఇవ్వాలని అది మనకు నిర్దేశిస్తుంది. అయినప్పటికీ, సీయోను పౌరునికి, హామాన్ వంటి నీచమైన వ్యక్తిని తృణీకరించడం అనేది అంతర్గత దృఢ నిశ్చయానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాకుండా ఒకరి బాహ్య ప్రవర్తనలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కీర్తనల గ్రంథము 15:4. ఒక నిజమైన విశ్వాసి డిక్రీలను అనుసరించలేరు లేదా దేవుని చట్టానికి విరుద్ధంగా ఉండే పోకడలకు అనుగుణంగా ఉండలేరు. అటువంటి విశ్వాసి మానవ అధికారానికి విధేయత కంటే దేవునికి విధేయత చూపడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మరియు ఫలితంగా వచ్చే పరిణామాలను అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. హామాను కోపంతో దహించబడ్డాడు, అతని చర్యలు దుష్టాత్మ ప్రభావంతో నడిచాయి, అదే ఆత్మ మొదటి నుండి హంతకుడు. క్రీస్తు మరియు అతని చర్చి పట్ల ఈ ఆత్మ యొక్క శత్రుత్వం దాని అనుచరుల చర్యలను నియంత్రిస్తుంది.

అతను యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఒక డిక్రీని పొందుతాడు. (7-15)
మానవ స్వభావం మరియు చారిత్రక సందర్భంపై అవగాహన లేకపోవడంతో, అటువంటి భయంకరమైన మరియు స్వీయ-విధ్వంసక ప్రతిపాదనకు ఏ పాలకుడైనా అంగీకరించడం అసంభవమైనది. దయగల మరియు సమానమైన పాలనకు మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. హామాన్, తన స్వంత మూఢ నమ్మకాలచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, ప్రణాళికాబద్ధమైన మారణకాండకు ఒక శుభ దినాన్ని నిర్ణయించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఒక వ్యంగ్య మలుపులో, దేవుని జ్ఞానం మానవ మూర్ఖత్వం ద్వారా దాని ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుంది. హామాన్ చీట్లు వేయడానికి ఆశ్రయించాడు, అయినప్పటికీ ఈ చీటీల వల్ల చాలా ఆలస్యం అతనికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిస్తుంది. ఈ సంఘటన అన్ని మానవ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించే నిర్దిష్ట ప్రొవిడెన్స్ యొక్క భావనను మరియు అతని చర్చిపై దేవుని అప్రమత్తమైన శ్రద్ధను నొక్కి చెబుతుంది.
రాజు యొక్క అపరాధం గురించి హామాన్ యొక్క భయం, మనస్సాక్షి యొక్క ఏదైనా వేదనను అణిచివేసేందుకు ఆశతో రాజును మత్తులో ఉంచడానికి అతన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ శాపగ్రస్తమైన విధానాన్ని తరచుగా చాలామంది తమ విశ్వాసాలను ముంచివేసేందుకు మరియు వారి హృదయాలను మరియు ఇతరుల హృదయాలను పాపాత్మకమైన మార్గాల్లో కఠినతరం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ప్రారంభంలో, ప్రణాళిక అనుకూలంగా అభివృద్ధి చెందింది. అయినప్పటికీ, పాపులు తమ ఉద్దేశిత లక్ష్యాల వైపు ముందుకు సాగడానికి అనుమతించబడినప్పటికీ, ఒక కనిపించని ఇంకా సర్వశక్తివంతమైన శక్తి వారి మార్గాన్ని దారి మళ్లిస్తుంది. యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా చేసే అత్యంత శక్తివంతమైన దాడులు వ్యర్థమైనవి మరియు ధిక్కారమైనవి.
హామాన్ తన కోరికలను సాధించి ఉంటే మరియు యూదు దేశం దాని అంతరాన్ని ఎదుర్కొంటే, చేసిన వాగ్దానాలకు ఎలాంటి విధి ఎదురయ్యేది? ప్రపంచంలోని గొప్ప రక్షకుని గురించిన ప్రవచనాలు ఎలా ఫలించగలవు? ఆ విధంగా, ఈ దౌర్జన్య పథకానికి తెరపడకముందే శాశ్వతమైన ఒడంబడిక కూడా కుంటుపడి ఉండేది.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |