Esther - ఎస్తేరు 8 | View All

1. ఆ దినమున రాజైన అహష్వేరోషు యూదులకు శత్రువుడైన హామాను ఇంటిని రాణియైన ఎస్తేరున కిచ్చెను ఎస్తేరు మొర్దెకై తనకు ఏమి కావలెనో రాజునకు తెలియ జేసినమీదట అతడు రాజు సన్నిధికి రాగా

2. రాజు హామాను చేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొర్దెకైకి ఇచ్చెను. ఎస్తేరు మొర్దెకైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను.

3. మరియఎస్తేరు రాజు ఎదుట మనవి చేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధ ముగా తలంచిన యోచనను వ్యర్థపరచుడని కన్నీళ్లతో అతని వేడుకొనగా

4. రాజు బంగారు దండమును ఎస్తేరు తట్టు చాపెను. ఎస్తేరు లేచి రాజు ఎదుట నిలిచి

5. రాజవైన తమకు సమ్మతియైన యెడలను, తమ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాననై రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుక్తముగా తోచిన యెడలను, తమ దృష్టికి నేను ఇంపైన దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంస్థానములలో నుండు యూదులను నాశనముచేయవలెనని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వ్రాయించిన తాకీదులచొప్పున జరుగకుండునట్లు వాటిని రద్దుచేయుటకు ఆజ్ఞ ఇయ్యుడి.

6. నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశముయొక్క నాశనమును చూచి నేను ఏలాగు సహింప గలనని మనవిచేయగా

7. రాజైన అహష్వేరోషు రాణియైన ఎస్తేరునకును యూదుడైన మొర్దెకైకిని ఈలాగు సెల విచ్చెనుహామాను ఇంటిని ఎస్తేరున కిచ్చియున్నాను; అతడు యూదులను హతముచేయుటకు ప్రయత్నించి నందున అతడు ఉరికొయ్యమీద ఉరితీయబడెను.

8. అయితే రాజుపేరట వ్రాయబడి రాజు ఉంగరముతో ముద్రింపబడిన తాకీదును ఏ మానవుడును మార్చజాలడు; కాగా మీకిష్టమైనట్లు మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున తాకీదు వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముద్రించుడి.

9. సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దిన మందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; మొర్దెకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు వ్యాపించియున్న నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములలోనున్న అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంస్థానములకును దాని దాని వ్రాతనుబట్టియు దాని దాని భాషనుబట్టియు తాకీదులు వ్రాయబడెను.

10. రాజైన అహష్వేరోషు పేరట తాకీదులు మొర్దెకై వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో ముద్రించి గుఱ్ఱములమీద, అనగా రాజనగరుపనికి పెంచ బడిన బీజాశ్వములమీద అంచెగాండ్ర నెక్కించి ఆ తాకీ దులను వారిచేత పంపెను.

11. రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సంస్థానములన్నిటిలో ఒక్క దినమందే, అనగా అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందే ప్రతి పట్టణమునందుండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా ప్రదేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు జనుల సైనికులనందరిని, శిశు వులను స్త్రీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిర్మూల పరచి

12. వారి వస్తువులను కొల్లపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచ్చెనని దానియందు వ్రాయబడెను.

13. మరియు ఈ తాకీదుకు ప్రతులు వ్రాయించి ఆ యా సంస్థానముల లోని జనులకందరికి పంపించవలెననియు, యూదులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనుటకు ఒకానొక దినమందు సిద్ధముగా ఉండవలెననియు ఆజ్ఞ ఇయ్యబడెను.

14. రాజ నగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశ్వములమీద నెక్కిన అంచె గాండ్రు రాజు మాటవలన ప్రేరేపింప బడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను.

15. అప్పుడు మొర్దెకై ఊదావర్ణమును తెలుపువర్ణ మునుగల రాజవస్త్రమును బంగారపు పెద్దకిరీటమును అవిసె నారతో చేయబడిన ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమిత్తము షూషను పట్టణము ఆనందించి సంతోష మొందెను.

16. మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను.

17. రాజుచేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమందును ప్రతి పట్టణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోష మును కలిగెను, అది శుభదినమని విందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయముకలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Esther - ఎస్తేరు 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మొర్దెకై అభివృద్ధి చెందాడు. (1,2) 
హామాను అల్లరి చేయాలనుకున్నది, ఎస్తేరు మంచితనంగా మారుతుంది. ఒకప్పుడు హామాన్‌పై ఉంచిన రాజు విశ్వాసం ఇప్పుడు మొర్దెకైపై ఉంది, ఇది సంతోషకరమైన పరివర్తనను సూచిస్తుంది. ఇది భూమిపై సంపదను పోగుచేయడం యొక్క వ్యర్థాన్ని గుర్తు చేస్తుంది; సంపదను పోగుచేసే వారు చివరికి వాటిని ఎవరు పొందుతారో ఊహించలేరు. అతను తృణీకరించిన వ్యక్తి, మొర్దెకై, తాను పనిచేసిన వాటన్నింటిని పరిపాలించడానికి వస్తాడని హామాన్‌కు తెలిసి ఉంటే, హామాన్ తన ఆస్తుల గురించి ఆలోచిస్తూ కొంచెం ఆనందాన్ని మరియు నిరంతరం నిరాశ చెందుతాడు. మన తెలివైన మార్గమేమిటంటే, భూమ్యాకాశాలను అధిగమించి, మరణానంతర జీవితంలోకి మనతో పాటుగా ఉండే సంపదను పొందడం.

ఎస్తేర్ తన తోటి యూదుల కోసం ఒక ప్రణాళికను రూపొందించడం ద్వారా వాదిస్తుంది (3-14)
దేవుని చర్చి యొక్క విధి సమతుల్యతలో ఉన్నప్పుడు, తీవ్రత కోసం సమయం వచ్చింది. ఎస్తేర్ తన సొంత స్థితిలో సురక్షితంగా ఉన్నప్పటికీ, తనను తాను తగ్గించుకొని, తన ప్రజల రక్షణ కోసం వేడుకుంది. ఆమె తన ప్రాణాల కోసం వేడుకున్నప్పుడు ఒక్క కన్నీటిని కూడా ప్రస్తావించలేదు, కానీ ఆమెకు భరోసా ఇచ్చినప్పటికీ, ఆమె తన ప్రజల కోసం కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. కనికరం మరియు సౌమ్యత యొక్క ఈ కన్నీళ్లు చాలా క్రీస్తు వంటి లక్షణాలను ఉదహరించాయి. పెర్షియన్ ప్రభుత్వ నిర్మాణం ప్రకారం, ఏ చట్టం లేదా శాసనం రద్దు చేయబడదు లేదా రద్దు చేయబడదు. మాదీయులు మరియు పర్షియన్ల జ్ఞానం మరియు గౌరవాన్ని బాగా ప్రతిబింబించే బదులు, ఈ లక్షణం వారి అహంకారాన్ని మరియు మూర్ఖత్వాన్ని పూర్తిగా బహిర్గతం చేస్తుంది. ఇది నాశనానికి దారితీసిన పురాతన ఊహను ప్రతిధ్వనిస్తుంది: "మేము దేవుళ్ళలా ఉంటాము!" ఎప్పటికీ మార్చలేని లేదా చెప్పని వాటిని పశ్చాత్తాపపడకుండా లేదా ఉచ్చరించకూడదనేది దేవుని ప్రత్యేక హక్కు. యూదులు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి అధికారం ఇవ్వడానికి మరొక శాసనం తెలివిగా రూపొందించబడింది. ఈ ఉత్తర్వు అన్ని ప్రావిన్సుల భాషలలో ప్రకటించబడింది. ఒక భూలోక పాలకుని ప్రజలు అర్థం చేసుకునే భాషలలో అతని శాసనాలను కలిగి ఉండాలా, అయితే దేవుని దైవిక ప్రకటనలు మరియు చట్టాలు తెలియని నాలుక కారణంగా అతని సేవకుల్లో ఎవరికీ అందుబాటులో ఉండాలా?

మొర్దెకై గౌరవించబడ్డాడు, యూదుల ఆనందం. (15-17)
మొర్దెకై వస్త్రాలు ఇప్పుడు సంపన్నంగా మరియు అద్భుతమైనవిగా మారాయి. ఈ వివరాలు వాటి అంతర్లీన విలువ కోసం కాకుండా, రాజు యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలకు మరియు దేవుని సంఘానికి అందించబడిన ఆశీర్వాదాలకు చిహ్నాలుగా దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. గౌరవ చిహ్నాలు హృదయపూర్వక భక్తికి అలంకారాలుగా మారినప్పుడు దేశం అనుకూలమైన స్థితిలో ఉంటుంది. చర్చి యొక్క శ్రేయస్సు సమయంలో, అనేక మంది వ్యక్తులు దానితో తమను తాము సర్దుబాటు చేసుకుంటారు, అయినప్పటికీ కష్ట సమయాల్లో వెనుకాడవచ్చు. ప్రశాంతమైన కాలాలలో, విశ్వాసులు ఆధ్యాత్మిక శాంతిని అనుభవించి, ప్రభువు పట్ల భక్తితో నడిచినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఓదార్పు సన్నిధితో పాటుగా, వారి సంఖ్య వృద్ధి చెందుతుంది. అంతేగాక, చర్చిని అణగదొక్కాలని సాతాను చేసే ప్రయత్నాలు యథార్థ క్రైస్తవుల శ్రేణుల పెరుగుదలకు దారితీస్తాయి.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |