Job - యోబు 31 | View All

1. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసికొంటిని కన్యకను నేనేలాగు చూచుదును?

2. ఆలాగు చేసినయెడల పరముననున్న దేవుని ఆజ్ఞ యేమగును? ఉన్నతస్థలముననున్న సర్వశక్తుని స్వాస్థ్యమేమగును?

3. దుర్మార్గులకు విపత్తు సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవస్థ ప్రాప్తించుటయే గదా.

4. ఆయన నా ప్రవర్తన నెరుగుమ గదా నా అడుగుజాడలనన్నిటిని లెక్కించును గదా

5. అబద్ధికుడనై నేను తిరుగులాడినయెడల మోసముచేయుటకై నా కాలు త్వరపడినయెడల

6. నేను యథార్థుడనై యున్నానని దేవుడు తెలిసి కొనునట్లు

7. న్యాయమైన త్రాసులో ఆయన నన్ను తూచును గాక. నేను త్రోవవిడిచి నడచినయెడల నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలిన్యమేమైనను నా చేతులకు తగిలినయెడల

8. నేను విత్తినదానిని వేరొకడు భుజించును గాక నేను నాటినది పెరికివేయబడును గాక.

9. నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచియున్న యెడల

10. నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక.

11. అది దుష్కామకార్యము అది న్యాయాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేరము

12. అది నాశనకూపమువరకు దహించు అగ్నిహోత్రము అది నా ఆదాయమంతయు నిర్మూలము చేయును.

13. నా పనివాడైనను పనికత్తెయైనను నాతో వ్యాజ్యె మాడగా నేను వారి వ్యాజ్యెమును నిర్లక్ష్యము చేసిన యెడల

14. దేవుడు లేచునప్పుడు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునప్పుడు నేను ఆయనతో ఏమి ప్రత్యుత్తరమిత్తును?

15. గర్భమున నన్ను పుట్టించినవాడు వారినికూడ పుట్టింప లేదా? గర్భములో మమ్ము రూపించినవాడు ఒక్కడే గదా.

16. బీదలు ఇచ్ఛయించినదానిని నేను బిగబట్టినయెడలను విధవరాండ్రకన్నులు క్షీణింపజేసినయెడలను

17. తలిదండ్రులు లేనివారిని నా అన్నములో కొంచె మైనను తిననియ్యక నేను ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను

18. ఎవడైనను వస్త్రహీనుడై చచ్చుట నేను చూడగను బీదలకు వస్త్రము లేకపోవుట నేను చూడగను

19. వారి దేహములు నన్ను దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱ్ఱెలబొచ్చుచేత వేడిమి పొందకపోయిన యెడలను

20. గుమ్మములో నాకు సహాయము దొరకునని తండ్రిలేనివారిని నేను అన్యాయము చేసినయెడలను

21. నా భుజశల్యము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి విరుగును గాక.

22. నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాల్యము మొదలుకొని దిక్కు లేనివాడు తండ్రిభావముతో నన్ను భావించి నాయొద్ద పెరిగెను. నా తల్లి గర్భమందు పుట్టిననాటనుండి దిక్కు లేని వానికి నేను మార్గదర్శినైతిని.

23. దేవుని మహాత్మ్యము ఎదుట నేను నిలువజాలననియు ఆయన నన్ను నిర్మూలము చేయుననియు భీతిపుట్టెను.

24. సువర్ణము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశ్రయము నీవేయని మేలిమి బంగారముతో నేను చెప్పినయెడలను

25. నా ఆస్తి గొప్పదని గాని నా చేతికి విస్తారము సొత్తు దొరికెనని గాని నేను సంతోషించిన యెడలను

26. సూర్యుడు ప్రకాశించినప్పుడు నేను అతనినేగాని చంద్రుడు మిక్కిలి కాంతికలిగి నడచుచుండగా అతనినేగాని చూచి

27. నా హృదయము రహస్యముగా ప్రేరేపింపబడి వారితట్టు చూచి నా నోరు ముద్దుపెట్టినయెడలను పరముననున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారి నవుదును.

28. అదియు న్యాయాధిపతులచేత శిక్ష నొందతగిన నేర మగును.

29. నన్ను ద్వేషించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబట్టి నేను సంతోషించినయెడలను అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉల్లసించిన యెడలను

30. నేనాలాగు చేయలేదు, అతని ప్రాణమును నేను శపించలేదు పాపముచేయుటకు నా నోటికి నేను చోటియ్యనే లేదు.

31. అతడు పెట్టిన భోజనము తిని, తృప్తి పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను

32. పరదేశిని వీధిలో ఉండనియ్యక నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా.

33. ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచి పెట్టుకొని

34. మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరస్కారమునకు జడిసియు నేను మౌనముగానుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్లక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొనిన యెడల పరముననున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారి నవుదును

35. నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను; ఇదిగో నా చేవ్రాలు గురుతు. ఇదిగో నా ప్రతివాది వ్రాసిన ఫిర్యాదు, సర్వశక్తుడు నాకుత్తరమిచ్చును గాక.

36. నిశ్చయముగా నేను నా భుజముమీద దానిని వేసి కొందును నాకు కిరీటముగా దానిని ధరించుకొందును.

37. నా అడుగుల లెక్క ఆయనకు తెలియజేసెదను, రాజు వలె నేనాయన యొద్దకు వెళ్లెదను.

38. నా భూమి నామీద మొఱ్ఱపెట్టిన యెడలను దాని చాళ్లు ఏకమై యేడ్చినయెడల

39. క్రయధనము ఇయ్యక దాని ననుభవించినయెడలను దాని యజమానులకు ప్రాణహాని కలుగజేసిన యెడలను

40. గోధుమలకు ప్రతిగా ముళ్లును యవలకు ప్రతిగా కలుపును మొలచును గాక. యోబు వాక్యములు ఇంతటితో సమాప్తము లాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 31 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యోబు తన యథార్థతను ప్రకటించాడు. (1-8) 
యోబు ఇక్కడ వివరించిన పదాలను ప్రగల్భాలుగా కాకుండా, వంచన ఆరోపణలకు ప్రతిస్పందనగా మాట్లాడాడు. అతను దేవుని కమాండ్మెంట్స్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక సారాంశం గురించి అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు, ఆలోచనలు మరియు ఉద్దేశ్యాల లోతుల్లోకి వాటి చేరువను గుర్తించాడు. సాధారణంగా మన చర్యలు మన స్వభావాన్ని ప్రదర్శించేలా చేయడం ఉత్తమం అయితే, మన స్వార్థం కోసం మరియు దేవుని ప్రయోజనం కోసం తప్పుడు ఆరోపణలకు వ్యతిరేకంగా మన అమాయకత్వాన్ని నొక్కిచెప్పాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ప్రాపంచిక కోరికలు మరియు భౌతికవాదం యొక్క ఆకర్షణ యొక్క ప్రమాదకరమైన ఆపదలు అసంఖ్యాక వ్యక్తులను తప్పుదారి పట్టించాయి. యోబు ఈ ఆపదలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు మరియు వాటికి లొంగిపోకుండా అప్రమత్తంగా ఉన్నాడు.
మన స్వంత స్వీయ-అంచనా కంటే కూడా దేవుడు మనల్ని పరిశీలించడం చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. పర్యవసానంగా, మనం జాగ్రత్తగా అవగాహనతో నడవడం తెలివైన పని. సంపదను పోగుచేసే ఎలాంటి అనైతిక మార్గాలను నివారించడంలో యోబు చిత్తశుద్ధితో ఉన్నాడు. అతను నిషేధించబడిన ఆనందాల మాదిరిగానే నిషేధించబడిన లాభాలను కలిగి ఉన్నాడు, రెండింటికీ సమాన శ్రద్ధతో దూరంగా ఉన్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో మనం సంపాదించిన ఆస్తులు చిత్తశుద్ధితో పొందినట్లయితే లేదా అవి న్యాయబద్ధంగా సంపాదించినట్లయితే పశ్చాత్తాపం లేకుండా విడిచిపెట్టినట్లయితే సౌలభ్యానికి మూలాలుగా ఉంటాయి. మన లావాదేవీలన్నింటిలో రాజీలేని నిజాయితీ మరియు విశ్వసనీయతను కొనసాగించడం నిజమైన దైవభక్తిని స్థాపించడానికి చాలా అవసరం. విచారకరంగా, తమ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించే అనేక మంది వ్యక్తులు ఈ ప్రమాణాన్ని చేరుకోవడానికి కష్టపడుతున్నారు.

అతని చిత్తశుద్ధి. (9-15) 
జీవితంలోని ప్రతి కల్మషం మోసపోయిన హృదయం నుండి పుడుతుంది. కామం ఆత్మలో ఉగ్రరూపం దాల్చే నరకప్రాయంగా పనిచేస్తుంది: దానికి లొంగిపోయేవారు నిప్పుల్లో చిక్కుకున్న వారితో పోల్చబడతారు. అది మనస్సాక్షిని నిర్జనమై, లోపల ఉన్న సద్గుణాలన్నింటినీ మ్రింగివేస్తుంది. ఈ కామం దైవిక కోపం యొక్క అగ్నిని ప్రేరేపిస్తుంది, ఇది క్రీస్తు త్యాగం యొక్క విమోచన శక్తితో ఆరితే తప్ప, శాశ్వతమైన శాపానికి దారి తీస్తుంది. అది దేహాన్ని తినడమే కాకుండా ఒకరి వనరులను కూడా మింగేస్తుంది. మండుతున్న కోరికలు మండుతున్న తీర్పులను ఆహ్వానిస్తాయి. అతని కాలంలో, యోబుకు గణనీయమైన గృహం ఉంది, అతను దానిని నేర్పుగా నిర్వహించాడు. తన నిజమైన గురువు స్వర్గంలో నివసిస్తున్నాడని అతను గుర్తించాడు; దేవుడు మనతో కఠినంగా ప్రవర్తిస్తే మన గతి భయంకరంగా ఉంటుందని అర్థం చేసుకుని, మన పరస్పర చర్యలన్నింటిలో మనం సౌమ్యమైన మరియు దయతో కూడిన ప్రవర్తనను అలవర్చుకోవాలి.

ఉద్యోగం దయగలవాడు. (16-23) 
యోబు నీతియుక్తంగా, దరిద్రంతో కనికరం చూపినందుకు అతని మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిచ్చింది. ఈ విషయంలో అతను ఎదుర్కొన్న నిర్దిష్ట ఆరోపణల కారణంగా అతను ఈ అంశంపై విస్తృతంగా వివరించాడు. అతను అందరి పట్ల దయను ప్రదర్శించాడు మరియు ఎవరికీ హాని కలిగించకుండా ఉన్నాడు. యోబు నిర్దయ మరియు కనికరం లేకుండా నిరోధించే అంతర్లీన సూత్రాలను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ప్రభువు పట్ల ఆయనకున్న గౌరవం తక్కువ అదృష్టవంతుల పట్ల చెడుగా ప్రవర్తించకుండా ఒక శక్తివంతమైన నిరోధకంగా పనిచేసింది. ప్రాపంచిక విషయాల గురించిన ఆందోళనలు ఎవరైనా బహిరంగ తప్పులకు పాల్పడకుండా నిరోధించవచ్చు, దేవుని యొక్క దైవిక దయ ద్వారా మాత్రమే ఒక వ్యక్తి పాపపు ఆలోచనలు మరియు కోరికల పట్ల నిజమైన విరక్తిని, భయాన్ని మరియు దూరంగా ఉండగలడు.

ఉద్యోగం దురాశ లేదా విగ్రహారాధనకు దోషి కాదు. (24-32) 
యోబు ఈ క్రింది వాటిని నొక్కి చెబుతుంది:
1. అతను ప్రాపంచిక సంపదలపై తన హృదయాన్ని ఉంచడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించాడు. విశ్వాసం క్లెయిమ్ చేసే సంపన్న వ్యక్తులలో కొద్దిమంది మాత్రమే తాము కూడబెట్టిన సంపదలో ఆనందం పొందలేదని ప్రభువు ముందు నిజాయితీగా చెప్పగలరు. సంపద కోసం కనికరంలేని అన్వేషణ అనేకమంది తమ ఆత్మలను ధ్వంసం చేయడానికి లేదా అసంఖ్యాక దుఃఖాలకు లోనయ్యేలా చేస్తుంది.
2. అతను విగ్రహారాధనలో తన నిర్దోషిత్వాన్ని మొండిగా ప్రకటించాడు. విగ్రహారాధన యొక్క మూలాలు హృదయంలో ఉన్నాయి, వ్యక్తులను భ్రష్టుపట్టిస్తాయి మరియు దేశాలపై దైవిక తీర్పును ప్రేరేపిస్తాయి.
3. అతను తన అత్యంత విరోధమైన శత్రువుకి కూడా హాని కలిగించాలని కోరుకోలేదు లేదా ఆనందించలేదు. ఇతరుల నుండి మన పట్ల ద్వేషం ఉండటం వలన దురుద్దేశంతో ప్రతిస్పందించడానికి మమ్మల్ని క్షమించదు.
4. అతను అపరిచితుల పట్ల తన అచంచలమైన దయను నొక్కి చెప్పాడు. 1 పేతురు 4:9లో చెప్పబడినట్లుగా, ఆతిథ్యం యొక్క అభ్యాసం క్రైస్తవ బాధ్యతగా నిలుస్తుంది.

యోబు కపటత్వం మరియు హింసకు పాల్పడలేదు. (33-40)
యోబు కపట ఆరోపణ నుండి విముక్తి పొందాడు. మేము తరచుగా మా తప్పులను అంగీకరించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తాము, వాటిని హేతుబద్ధీకరించడానికి మరియు బాధ్యతను ఇతరులకు బదిలీ చేయడానికి ఇష్టపడతాము. అయితే, 1 యోహాను 1:8 లో పేర్కొన్నట్లుగా, తమ అతిక్రమాలను దాచిపెట్టే ఎవరైనా విజయం సాధించలేరు. మనమందరం స్వీయ-అంచనా చేసుకోవడం చాలా అవసరం; మనకు ఎక్కడ అపరాధం కనిపించినా, అన్ని పాపాలను శుభ్రపరిచే శుద్ధి చేసే రక్తం ద్వారా క్షమాపణ కోరుకుందాం. ప్రభువు మనపై దయ చూపి, మన హృదయాలలో తన చట్టాలను వ్రాస్తాడు.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |